Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-015-9
Σελίδες: 1056

Ο παρών Τιμητικός Τόμος αποτελείται από μελέτες συναδέλφων, φίλων και μαθητών της κας Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει διαγράψει και συνεχίζει να διαγράφει λαμπρή πορεία στον χώρο της νομικής επιστήμης.

Μέσα από ένα εκτενέστατο συγγραφικό έργο, που χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια, λιτό γλωσσικό ύφος και γλαφυρότητα, η τιμώμενη έδωσε στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης την ευκαιρία κατανόησης πολύπλοκων νομικών θεμάτων που άπτονται, μεταξύ άλλων, του δικαίου ανταγωνισμού, του δικαίου εταιριών, του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, στου οποίου τη διαμόρφωση συνέβαλε αποφασιστικά. Η επιστημονική διαδρομή της έχει αναγνωρισθεί και διεθνώς μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες, αλλά και μέσω πληθώρας διαλέξεων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα νομικά περιοδικά στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Η τιμώμενη καθηγήτρια σημείωσε σημαντική δραστηριότητα και στον χώρο της πανεπιστημιακής διοίκησης. Συμμετείχε επίσης σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ενώ υπήρξε Συντονίστρια του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η τιμώμενη δεν έμεινε, όμως, περιχαρακωμένη στις επιστημονικές ενασχολήσεις της, αλλά ως ενεργός πολίτης έχει έντονη κοινωνική συνεισφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.Η παρούσα έκδοση αποτελεί ελάχιστη ένδειξη αγάπης προς την τιμώμενη καθηγήτρια Ελίζα Δ. Αλεξανδρίδου και αναγνώρισης του έργου αυτής εκ μέρους των συναδέλφων, φίλων και μαθητών της.

Το έργο συλλογής των μελετών από 52 επιφανείς νομικούς ανέλαβε η Επιτροπή Έκδοσης του τόμου, μέλη της οποίας ήταν: 

Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘΣπυρίδων Ψυχομάνης, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘΝικόλαος Τέλλης, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘΕλένη Γκολογκίνα-Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘΣταματία Κορδή-Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

 • -33
 • H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης κατά την πρόκληση αφερεγγυότητας στην ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ Χαρησ Ε. Αποστολοπουλοσ1
 • Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση Αναστασιοσ Βαλτουδησ15
 • Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων από την πιστοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση Αποστολος Σ. Γεωργιαδης25
 • Ζητήματα από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ΑΕ δυνάμει δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 39§1 εδ. γ΄και δ΄ ΚΝ 2190/1920 Πελαγια Γεσιου-Φαλτση49
 • Η υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου Ελενη Γκολογκινα-Οικονομου69
 • Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ «σχετικά με τα Δικαιώματα των Καταναλωτών» Κορνηλια Δελουκα-Ιγγλεση87
 • Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας: ερμηνευτική συμβολή στη διάταξη του άρθρ. 118 ΣΛΕΕ Αννα Δεσποτιδου105
 • Έλεγχος των δυνάμει εξουσιοδότησης νόμου διοικητικώς καθοριζόμενων ή των υποκείμενων σε διοικητική έγκριση γενικών όρων των συναλλαγώνσε συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης Φιλιπποσ Δωρησ135
 • Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως Ανεξάρτητη Αρχή και ως θεσμός διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές Γεωργια Θεοχαροπουλου161
 • Σημεία σύγκρουσης του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή επί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Ποπη Καλαμπουκα-Γιαννοπουλου173
 • Η προστασία του ασφαλισμένου από την αφερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης Ο θεσμός της εγγύησης ασφαλίσεων υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου Αποστολος Καραγκουνιδης187
 • Θεωρίες Δικαιοσύνης κατά τους Χριστιανικούς αιώνες Μαριανος Δ. Καρασης201
 • Ένδικη προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων υπό το πρίσμα του Εθνικού Κτηματολογίου Γιαννα Καρυμπαλη-Τσιπτσιου227
 • Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς237
 • Σκέψεις με αφορμή την από 28.6.2012 Απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθ. C-19/11 Markus Geltl vs. Daimler AGυ Εφη Ι. Κινινη237
 • Η απόφαση επί της συλλογικής αναγνωριστικής αγωγής για την αναγνώριση του δικαιώματος αποκαταστάσεως της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτού251
 • Σκέψεις ως προς τη νομική φύση, τη δομή, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της κατ’ άρθρο 10 § 16 εδ. δ και § 20 Ν 2251/1994 (3587/2007) δικαστικής αποφάσεως Νικολαοσ Κ. Κλαμαρης251
 • Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ/τος 164/2004277
 • Για την μετατροπή συμβάσεων σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Εκκρεμείς εισέτι υποθέσεις. Άρθρα 103 § 8 και 118 § 7 του Σ. 975/1986/2001/08 (Γνωμοδ.) Δημητρα Κοντογιωργα-Θεοχαροπουλου277
 • Το θεσμικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, κατά το Ν 3606/2007 Σταματια Κορδη-Αντωνοπουλου291
 • Πτωχευτικός Κώδικας και Κανονισμοί Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας - «Αυτοδιοίκητο του Ποδοσφαίρου» Συνύπαρξη ή σχέση προτεραιότητας; Λαμπροσ Ε. Κοτσιρησ303
 • Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Δημητρης Κρανης311
 • Τα Χρηματιστηριακά Αδικήματα Αγγελοσ Ι. Κωνσταντινιδης327
 • Το προσυμβατικό στάδιο στον Αστικό Κώδικα και στο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιωτης Λαδας343
 • Υπεύθυνος δανεισμός: Το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο της καταναλωτικής και της ενυπόθηκης πίστης Χριστινα Λιβαδα359
 • Το προσυμβατικό βάρος της περιγραφής του κινδύνου στη σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης Κυριακη Μαντενιωτου-Λυρατζοπουλου379
 • Η συγκατάθεση των εταίρων για τη μεταβίβαση συμμετοχής σε ομόρρυθμη εταιρία ή τη σύσταση δικαιωμάτων επ' αυτής (Μετά το Ν 4072/2012) Χρηστος Ι. Μαστροκωστας405
 • Παραγραφή εμπορικών αξιώσεων427
 • Η «φθοροποιός δύναμις του χρόνου» σε περιοχές του εμπορικού δικαίου Γεωργιος Ν. Μιχαλοπουλος427
 • Πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων ως παραπλανητική εμπορική πρακτική κατ’ άρθρο 9στ περ. κγ N 2251/1994 - Γνωμοδότηση447
 • Με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Απριλίου 2014 (υπόθεση C-515/12) Αχιλλεας Δ. Μπεχλιβανης447
 • Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Directive UCP = Unfair Commercial Practices): Ο νομικός μηχανισμός λειτουργίας της και οι δυσλειτουργίες του κατά την εφαρμογή της Οδηγίας471
 • Πρόταση για αντικατάσταση της Οδηγίας με Κανονισμό (Proposal 2011 for a UCP Regulation), με σκοπό την εξάλειψη των δυσλειτουργιών που επέφερε η εφαρμογή της Οδηγίας Γεωργια Μπεχρη-Κεχαγιογλου471
 • Νομικά ζητήματα με αφορμή την απόφαση ΕφΘεσ 577/2010. Η αύξηση κεφαλαίου με εταιρικά μέσα και το δικαίωμα πρoτίμησης. Το ανυπόστατο της απόφασης. Η μεταβίβαση της ονομαστικής μετοχής. Η ονομαστική μετοχή ως αξιόγραφο και αντικείμενο τακτικής χρησικτησίας Παναγιωτης Κ. Παναγιωτου501
 • Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και οι Γενικοί Όροι των Συναλλαγών Καλλιροη Παντελιδου537
 • Η έννοια του «κοινού» ως πεδίο αναφοράς των δικαιωμάτων της δημόσιας εκτέλεσης, της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και της παρουσίασης/ψηφιακής διάθεσης του έργου Ανθουλα Παπαδοπουλου547
 • Η αρχή του αίματος: Εθνικότητα ή ελληνικότητα;567
 • Εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας Ζωη Παπασιωπη-Πασια567
 • Κτήση δικαιώματος σε ακίνητο από καλόπιστο τρίτο κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο585
 • Συμβολή στην ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 13, παρ. 3 και 4, Ν 2664/1998 Δημητριοσ Η. Παπαστεριου585
 • Από το 1 ευρώ στο 0: Σκέψεις για το μηδενικό κεφάλαιο της ΙΚΕ (Ν 4155/2013) Ευαγγελος Περακης607
 • Μια ιδιάζουσα περίπτωση εμπορικής δραστηριότητας στη Βυζαντινή Μεσόγειο: Τα πλοία των μονών Κωνσταντινος Γ. Πιτσακης621
 • Εξωχώριες εταιρίες Νικολαος Κ. Ροκασ645
 • Η Διαφήμιση στο Διαδίκτυο Αριστεα Σινανιωτη-Μαρουδη659
 • Τρία ζητήματα της εταιρικής αγωγής στην ανώνυμη εταιρία (Αυτόβουλη άσκηση από το διοικητικό συμβούλιο. Εις ολόκληρον ευθύνη. Παραγραφή) Λευτερης Σκαλιδης675
 • Μεθοδολογία εφαρμογής της έννοιας επηρεασμού του ενωσιακού εμπορίου σε κάθετη συμφωνία τοπικού χαρακτήρα Χαρις Σκαλιδη693
 • Αποζημίωση πελατείας και περαιτέρω ζημία κατά το ΠΔ 219/1991 - Αναλογική εφαρμογή Μιχαηλ Σταθοπουλος703
 • Η ρύθμιση οφειλών (αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων) υπό το πρίσμα των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Αυτορρύθμιση στην υπερχρέωση των ιδιωτών) Αποστολος Δ. Τασικασ713
 • Παράλληλες εισαγωγές σηματοδοτημένων προϊόντων από χώρες εκτός ΕΟΧ: Σταθμίσεις και προϋποθέσεις για την (κατ’ εξαίρεση) νομιμότητά τους (γνωμοδότηση) Νικολαος Δ. Τελλης773
 • Το σύστημα all inclusive και η σχέση του με το δίκαιο του ανταγωνισμού και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή Εφη Τζιβα799
 • Η απόφαση Auto 24 (Υπόθεση C-158/2011) του ΔΕΕ ως αφορμή επανεξέτασης των συμβάσεων διανομής στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Δημητρης Ν. Τζουγανατος819
 • Η ευθύνη διοικούντων, μετόχων και εταίρων για ασφαλιστικές οφειλές των εταιριών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρ. 31 του Ν 4321/2015 Αικατερινη Κ. Φινοκαλιωτη833
 • Η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Κωνσταντινος Δ. Φινοκαλιωτης847
 • L’action civile communautaire en dommages et intérêts causés par les pratiques anticoncurrentielles Θωμασ Χατζηγαγιοσ861
 • Δείκτες πορείας στην εξέλιξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου873
 • Ο Κώδικας Lieber - Η διακήρυξη της Aγίας Πετρούπολης - H Pήτρα Martens Κωστας Χατζηκωνσταντινου873
 • Η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης στις ασφαλίσεις ζημιών Ρανια Χατζηνικολαου-Αγγελιδου895
 • Τύχη της ασφαλιστικής αποζημίωσης για αυτοκινητιστικό ατύχημα σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής του δράστη από το θύμα Κωνσταντινος Ν. Χριστοδουλου905
 • Η Άλωση της Πόλης. Μια «έσωθεν» Άλωση; Ευαγγελος Χρυσος915
 • Η συστημική σταθερότητα στο ελληνικό δίκαιο Γιωργος Ψαρουδακης925
 • Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - μη εμπόρων(Μετά και το νόμο 4161/2013) Σπυριδων Δ. Ψυχομανησ949
 • 0
 • 0