Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-019-7
Σελίδες: 480
Επιμέλεια: Ι. Βενιέρης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99? ανά έτος.   

Οι τραπεζικές συναλλαγές και οι έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τράπεζας και καταναλωτή απασχολούν σε μεγάλο βαθμό την νομολογία αλλά και την δικηγορική πρακτική.

Ο παρών κώδικας «Τραπεζικός καταναλωτής» αποτελεί προσπάθεια συγκέντρωσης των κυριότερων εκ των νομοθετημάτων, τα οποία καλείται να ανακαλέσει στη μνήμη του και να αναφέρει στο νομικό του κείμενο ο εκάστοτε συντάκτης ενός νομικού εγγράφου που σχετίζεται με τις υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ Τράπεζας και καταναλωτή.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι κατανεμημένα στις παρακάτω επτά θεματικές ενότητες: 1. ΓΟΣ, 2. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3. Εξασφαλίσεις – Μεταβιβάσεις δανείων, 4. Καταναλωτική πίστη – Δανειοδότηση, 5. Ληξιπρόθεσμες οφειλές 6. Καταθέσεις – Λογαριασμοί και 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Με τον παρόντα κώδικα, ο χρήστης και εφαρμοστής του fake watches δικαίου έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει άμεσα στις ρυθμίσεις εκείνες που διέπουν συνήθως την έννομη σχέση τράπεζας και καταναλωτή. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σύνταξη νομικών κειμένων χωρίς ο συντάκτης να αναλώνεται σε νομικές αναζητήσεις που τον αποσπούν από την συγγραφή.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους τραπεζικών ιδρυμάτων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα του δίκαιου του καταναλωτή και τραπεζών.

 • -13
 • Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ1
 • Αστικός Κώδικας[1] ΠΔ 456/1984 [Άρθρα 806-809]1
 • [2] Ν 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών [Άρθρα 1-15]3
 • [3] ΥΑ Ζ1-798/2008 Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί102
 • Β. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ107
 • [4] Ν 3869/2010 (μέχρι την ισχύ του Ν 4161/2013) [Άρθρα 1-17, 19]107
 • [5] Ν 3869/2010 μετά τις τροποποιήσεις του Ν 4336/2015 και του Ν 4346/2015 [Άρθρα 1-13]123
 • [6] Ερμηνευτική Εγκύκλιος στον Ν 3869/2010 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α’ του Μέρους Β’ του N 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 94)145
 • [7] Μεταβατικές διατάξεις Ν 4336/2015 και Ν 4346/2015154
 • [8] ΚΥΑ 7534/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1-1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3.1.2011)157
 • [9] ΚΥΑ 8986/2015 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων159
 • [10] ΚΥΑ 130377/2015 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογήτης παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν 3869/2010161
 • [11] Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 TτΕ Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010169
 • [12] Πολ. 1199/2012 περί της χορήγησης πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του φορολογούμενου σε τρίτο πρόσωπο177
 • [13] Πολ. 1036/2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του Ν 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει179
 • Γ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ245
 • Αστικός Κώδικας[14] ΠΔ 456/1984 [Άρθρα 1209-1345]245
 • [15] ΝΔ της 17.7/13.8.1923 Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών [Άρθρα 37-91]264
 • [16] Ν 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα [Άρθρα 10-11]274
 • [17] Ν 2844/2000 Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας [Άρθρα 1-21]284
 • [18] Ν 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων [Άρθρα 1-3]297
 • Δ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ309
 • [19] ΚΥΑ ΟικΟικΑΝΔικΔΑΔ Ζ1-699/2010 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008 [Άρθρα 1-14]309
 • [20] ΥΑ Ζ1-111/2012 Προστασία συμφερόντων καταναλωτών, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κ.λπ.333
 • [21] ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002 Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους337
 • [22] ΕΤΠΘ 178/19.7.2004 Διευκρινίσεις των ΠΔΤΕ για την διαμόρφωση των επιτοκίων και την ενημέρωση των συναλλασσομένων348
 • [23] Ν 1665/1986 Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης [Άρθρα 1-8]351
 • Ε. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ363
 • [24] Ν 4224/2013 Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους [Άρθρα 1-2]363
 • [25] Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του Ν 4224/2013370
 • [26] Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Ν 4224/2013)394
 • [27] Ν 3758/2009 Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις [Άρθρα 1-14]407
 • [28] ΠΔ 59/2016 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας [Άρθρα 1-4]421
 • [29] ΥΑ Ζ4-49/2010 Μητρώου των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, διαδικασία ελέγχου κ.λπ.423
 • ΣΤ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ427
 • [30] Ν 5638/1932 Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν [Άρθρα 1-7]427
 • [31] ΠΥΣ 45/1971 Καθιέρωση τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων429
 • [32] Ν 1059/1971 Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων [Άρθρα 1-3]431
 • [33] ΝΔ 1195/1942 Παραγραφή υπέρ δημοσίου καταθέσεων, τίτλων κ.λπ. [Άρθρα 1-11]434
 • [34] Ν 4151/2013 Αδρανείς καταθετικοί λογαριασμοί [Άρθρα 6-10]440
 • Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ443
 • [35] ΑΠΔΠΧ αριθ. 875/2004 (Απόφαση 24/2004) Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.443
 • [36] Ν 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Άρθρα 1, 2, 5, 6, 11]449
 • [37] Ν 3816/2010 Διαγραφή από βάση προσωπικών δεδομένων [Άρθρο 6]457
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ459
 • 0
 • 0