Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-021-0
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Ν. Ρόκας

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» ήταν αναγκαία λόγω των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τις προηγούμενες εκδόσεις  (Ν 4072/2012, ο Κανονισμός 1257/2012 για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,  ο νέος Κανονισμός 207/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2015/2424/ΕΕ, για το «κοινοτικό σήμα», και ήδη «σήμα της ΕΕ», ο Kανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 για την προστασία των ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η Οδηγία 2015/2436 (με ισχύ από 15.01.2019) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων).

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη εκ των οποίων στο πρώτο αναλύονται οι γενικές αρχές του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται στο πρώτο μέρος είναι το αντικείμενο και η νομική φύση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οικονομική σημασία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ένταξή της στο δικαιικό σύστημα και η σχέση βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο δεύτερο μέρος του έργου υπό τον τίτλο «τεχνικές επινοήσεις» αναλύονται τα σχετικά με την ευρεσιτεχνία ζητήματα μεταξύ των οποίων οι προϋποθέσεις προστασίας, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, η αξιοποίηση, απώλεια και προστασία του δικαιώματος καθώς και το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι ευρεσιτεχνίες φαρμάκων. Πιο συνοπτικά αναλύονται στο δεύτερο αυτό μέρος της «Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά απόρρητα (τεχνογνωσία) και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις αισθητικές δημιουργίες. Αναπτύσσονται σε αυτό ζητήματα σχετικά με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τους δικαιούχους των, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καθώς και το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Στο τέταρτο μέρος του έργου «Βιομηχανική ιδιοκτησία» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, βασικό τμήμα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγικά αναπτύσσεται η σημασία, οι κατηγορίες και οι τρόποι κτήσης, οι αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names. Κατόπιν, ο συγγραφέας προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των σχετικών ζητημάτων με το σήμα. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται η έννοια, η νομική φύση και οι λειτουργίες του σήματος, οι προϋποθέσεις προστασίας αυτού, οι λόγοι που αποκλείουν την απόκτηση δικαιώματος στο σήμα, η κατάθεση και καταχώριση αυτών, το περιεχόμενο και η προστασία του δικαιώματος στο σήμα και παρουσιάζεται το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών, η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα.  Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του τέταρτου αυτού μέρους της «Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» υπό τον τίτλο «Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης  όπως και τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης (όνομα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος).

Το πέμπτο μέρος του έργου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναλύεται η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914, πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας (όπως μεταξύ άλλων η αθέμιτη προσέλκυση πελατών, η εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης, η παρεμπόδιση ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής ελευθερίας του ανταγωνιστή κ.λπ.). Περαιτέρω αναπτύσσονται ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται επίσης η έννομη προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και ζητήματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με αναφορά στην Οδηγία 2005/29/ΕΚ και στα άρθρα 9α επ. Ν 2251/1994.

Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται χρήσιμο και συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο. 

Και στην τρίτη έκδοση της «Βιομηχανικής ιδιοκτησίας» διατηρείται ο χαρακτήρας του συγγράμματος ως ευσύνοπτου συστηματικού εγχειριδίου απευθυνόμενου τόσο στους φοιτητές αλλά και σε όλους τους εφαρμοστές του δικαίου.

 • -31
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ2
 • ΓENIKEΣ APXEΣ2
 • § 1. Έννοια και ιδιαιτερότητες2
 • I. Aντικείμενο2
 • II. Oρισμός3
 • III. Nομική φύση. Λόγοι προστασίας4
 • 1. Nομική φύση4
 • 2. Λόγοι προστασίας5
 • 3. Συμπέρασμα7
 • § 2. Oικονομική σημασία, διεθνής εξέλιξη, ένταξη στο σύστημα δικαίου8
 • I. Oικονομική σημασία και χαρακτηριστικά8
 • II. Διεθνής εξέλιξη8
 • III. Ένταξη στο δικαιικό σύστημα8
 • 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία και συνταγματικό δίκαιο8
 • 2. Βιομηχανική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο9
 • 3. Βιομηχανική ιδιοκτησία και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού10
 • IV. Αρμοδιότητα10
 • § 3. Bιομηχανική ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία10
 • § 4. Διεθνικότητα12
 • I. Tο δημιουργούμενο πρόβλημα12
 • II. Διεθνείς συμβάσεις13
 • 1. H Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων13
 • 2. Άλλες διεθνείς συμβάσεις14
 • 3. H Συμφωνία TRIPS15
 • 4. Eυρωπαϊκό δίκαιο16
 • III. Iδιωτικό διεθνές δίκαιο18
 • 1. Διακριτικά γνωρίσματα18
 • 2. Αθέμιτος ανταγωνισμός19
 • 3. Τεχνικές επινοήσεις19
 • MEPOΣ ΔEYTEPO22
 • KEΦAΛAIO ΠPΩTO22
 • EYPEΣITEXNIA22
 • § 5. Eισαγωγικά22
 • I. Aντικείμενο και σκοπός προστασίας22
 • II. Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και δικαίωμα στην εφεύρεση23
 • III. Πηγές24
 • § 6. Προϋποθέσεις προστασίας24
 • I. Γενικά24
 • II. Eφεύρεση25
 • 1. Xαρακτηριστικά25
 • 2. H πρόκληση της νέας τεχνολογίας: Προγράμματα η/υ και βιοτεχνολογία26
 • α) Προγράμματα η/υ 26
 • β) Βιοτεχνολογικές εφευρέσεις27
 • III. Tο “νέο” της εφεύρεσης29
 • IV. Eφευρετική δραστηριότητα30
 • V. Eπιδεκτικότητα βιομηχανικής εφαρμογής31
 • § 7. Δικαιούχοι31
 • I. H αρχή του πραγματικού εφευρέτη31
 • II. Προστασία του εφευρέτη32
 • III. Ένας ή περισσότεροι εφευρέτες33
 • IV. Eφευρέσεις εργαζομένων34
 • § 8. H διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας35
 • I. Συστήματα ελέγχου35
 • II. Kατάθεση αίτησης, παραδεκτό, δημοσιότητα36
 • III. Προτεραιότητα37
 • IV. Xορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας38
 • V. Kατηγορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας40
 • 1. Δίπλωμα προϊόντος και δίπλωμα μεθόδου40
 • 2. Δίπλωμα τροποποίησης και εξαρτημένο δίπλωμα40
 • § 9. Oι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. Όρια41
 • I. Γενικά41
 • II. Kατ’ ιδίαν εξουσίες42
 • III. Όρια του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας43
 • § 10. H αξιοποίηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)44
 • I. Γενικά44
 • II. Mεταβίβαση44
 • III. Άδειες εκμετάλλευσης46
 • 1. Συμβατικές άδειες46
 • α) Έννοια και σημασία46
 • β) Περιεχόμενο46
 • γ) Oι σχέσεις μεταξύ των μερών47
 • 2. Yποχρεωτικές άδειες47
 • IV. Kατάσχεση, πτώχευση48
 • § 11. Aπώλεια του δικαιώματος48
 • I. Aπόσβεση48
 • II. Έκπτωση49
 • III. Aκυρότητα49
 • § 12. Προστασία50
 • I. Γενικά50
 • II. Πότε υπάρχει προσβολή51
 • IΙI. Aξιώσεις52
 • ΙV. Ποινική προστασία56
 • § 13. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας56
 • Ι. Γενικά56
 • ΙΙ. Προστασία58
 • ΙΙΙ. Ακυρότητα58
 • § 14. Ευρεσιτεχνίες φαρμάκων59
 • Ι. Γενικά59
 • ΙΙ. Γενόσημα (generics)60
 • ΙΙΙ. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα60
 • § 15. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ61
 • Ι. Γενικά61
 • ΙΙ. Έννοια61
 • ΙΙΙ. Οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ63
 • ΙV. Το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 63
 • KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ65
 • ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ65
 • § 16. Υποδείγματα χρησιμότητας65
 • Ι. Γενικά65
 • ΙΙ. Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας65
 • ΙΙΙ. Διαδικασία χορήγησης67
 • § 17. Άλλες τεχνικές επινοήσεις67
 • MEPOΣ ΤΡΙΤΟ72
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ72
 • § 18. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα72
 • Ι. Οικονομική σημασία, έννοια, αντικείμενο72
 • ΙΙ. Πηγές73
 • ΙΙΙ. Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα74
 • ΙV. Προϋποθέσεις προστασίας75
 • 1. Εξωτερική διαμόρφωση 75
 • 2. Βιομηχανική ή βιοτεχνική αξιοποίηση75
 • 3. Αισθητικός χαρακτήρας76
 • 4. Το στοιχείο του νέου77
 • 5. Ατομικός χαρακτήρας78
 • 6. Συστατικά σύνθετων προϊόντων80
 • 7. Eξαιρέσεις από την προστασία80
 • § 19. Δικαιούχος81
 • I. O δημιουργός81
 • ΙΙ. Το τεκμήριο υπέρ του καταθέτη. Προστασία του δημιουργού81
 • § 20. Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού82
 • § 21. Το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα84
 • Ι. Περιεχόμενο δικαιώματος84
 • ΙΙ. Έκταση προστασίας84
 • 1. Ενδογενή όρια84
 • 2. Εξωτερικά όρια85
 • 3. Ανάλωση85
 • ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος85
 • IV. Μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης86
 • V. Απώλεια του δικαιώματος87
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ90
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ90
 • § 22. Γενικά90
 • Ι. Η σημασία των διακριτικών γνωρισμάτων90
 • ΙΙ. Κατηγορίες και τρόποι κτήσης των διακριτικών γνωρισμάτων92
 • ΙΙΙ. Αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα93
 • 1. Σχετικοποιημένη προστασία93
 • 2. Αρχή της προτεραιότητας94
 • 3. Παραπλανητικά διακριτικά γνωρίσματα95
 • IV. Διακριτικά γνωρίσματα και διαδίκτυο95
 • 1. Γενικά95
 • 2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ100
 • ΣΗΜΑ100
 • § 23. Γενικά100
 • Ι. Έννοια, νομική φύση, πηγές100
 • 1. Έννοια100
 • 2. Νομική φύση101
 • 3. Πηγές101
 • ΙΙ. Λειτουργίες του σήματος106
 • 1. Διακριτική λειτουργία και λειτουργία προέλευσης106
 • 2. Εγγυητική λειτουργία107
 • 3. Διαφημιστική λειτουργία108
 • ΙΙΙ. Κατηγορίες σημάτων109
 • § 24. Προϋποθέσεις προστασίας112
 • Ι. Γενικά112
 • ΙΙ. Διακριτική ικανότητα113
 • ΙΙΙ. Αυτοτέλεια. Τρισδιάστατα σήματα113
 • ΙV. Είδη σημάτων115
 • V. Πρόθεση χρήσης και υποχρέωση χρήσης117
 • VΙ. Επιχείρηση118
 • § 25. Απαράδεκτα119
 • Ι. Γενικά119
 • ΙΙ. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου120
 • 1. Έλλειψη εννοιολογικών στοιχείων του σήματος (αρ. 123 § 1 περίπτ. α)120
 • 2. Έλλειψη διακριτικής δύναμης (αρ. 123 § 1 περίπτ. β)120
 • 3. Ενδείξεις προσδιοριστικές των προϊόντων (περιγραφικές ενδείξεις, αρ. 123 § 1 περιπτ. γ και ε)121
 • 4. Κοινόχρηστες ενδείξεις (αρ. 123 § 1 περίπτ. δ)124
 • 5. Επικράτηση στις συναλλαγές (αρ. 123 § 4)125
 • 6. Ενδείξεις που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη (άρθρα 123 § 1 περίπτ. στ, 123 § 3 περίπτ. α)126
 • 7. Παραπλανητικές ενδείξεις (αρ. 123 § 1 περίπτ. ζ)127
 • 8. Κατάθεση αντίθετη στην καλή πίστη (αρ. 123 § 3 περίπτ. β)128
 • 9. Οι ειδικοί απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου του αρ. 123 § 2 (ενδείξεις που εμπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενες από την νομοθεσία της ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης)129
 • ΙΙΙ. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου130
 • 1. Σύγκρουση με προγενέστερο σήμα (αρ. 124 §§ 1, 2, 3 γ, 4)130
 • 2. Σύγκρουση με προγενέστερα διακριτικά γνωρίσματα και άλλα δικαιώματα (αρ. 124 § 3 α, β)134
 • § 26. Κατάθεση και καταχώριση135
 • Ι. Κατάθεση135
 • ΙΙ. Έλεγχος νομιμότητας138
 • 1. Διαδικασία εξέτασης και παραδοχής της δήλωσης138
 • 2. Ένδικα βοηθήματα και μέσα139
 • 3. Καταχώριση141
 • § 27. Περιεχόμενο και προστασία του δικαιώματος στο σήμα142
 • Ι. Περιεχόμενο142
 • ΙΙ. Προστασία144
 • 1. Γενικά144
 • 2. Κίνδυνος συγχύσεως146
 • 3. Προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος151
 • 4. Η διευρυμένη προστασία των σημάτων φήμης151
 • 5. Αστική και ποινική προστασία155
 • 6. Όρια προστασίας163
 • § 28. Το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών170
 • Ι. Γενικά170
 • ΙΙ. Μεταβίβαση170
 • ΙΙΙ. Παραχώρηση άδειας χρήσης172
 • § 29. Η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα175
 • Ι. Λόγοι απώλειας175
 • ΙΙ. Διαγραφή175
 • 1. Γενικά 175
 • 2. Διαγραφή λόγω έκπτωσης (αρ. 160)176
 • 3. Διαγραφή λόγω ακυρότητας (αρ. 161)177
 • 4. Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας178
 • 5. Συνέπειες διαγραφής και απόσβεσης του σήματος179
 • § 30. Διεθνής προστασία. Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης180
 • Ι. Η αρχή της εδαφικότητας180
 • ΙΙ. Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικό σήμα)181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ187
 • ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ187
 • § 31. Διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών187
 • Ι. Γενικά. Σύγκριση με το σήμα187
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις προστασίας189
 • § 32. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεως191
 • II. Έκταση και προϋποθέσεις προστασίας. Ειδική νομοθεσία193
 • ΙΙΙ. Διεθνής προστασία195
 • Ι. Γενικά. Οικονομική σημασία191
 • § 33. Διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεως196
 • Ι. Το όνομα196
 • ΙΙ. Η εμπορική επωνυμία197
 • 1. Γενικά197
 • 2. Προϋποθέσεις προστασίας198
 • 3. Μεταβίβαση200
 • ΙΙΙ. Διακριτικός τίτλος (ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα)200
 • 1. Γενικά200
 • 2. Προστασία202
 • ΙV. Iδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησης202
 • V. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργων203
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ206
 • ΓΕΝΙΚΑ206
 • § 34. Εισαγωγικά206
 • Ι. Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού206
 • 1. Η ουσία του ανταγωνισμού206
 • 2. Ο ν. 146/1914 207
 • 3. Θιγόμενα συμφέροντα από την αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά208
 • ΙΙ. Αθέμιτος ανταγωνισμός και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ211
 • Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ211
 • § 35. Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/1914211
 • Ι. Η δομή του ν. 146/1914211
 • ΙΙ. Τα κατ’ ιδίαν στοιχεία του αρ. 1211
 • 1. Πράξη ανταγωνισμού212
 • 2. Σκοπός ανταγωνισμού213
 • 3. Αντίθεση στα χρηστά ήθη213
 • 4. Πράξεις ανταγωνισμού που τελούνται σε ορισμένες συναλλαγές215
 • ΙΙ. Συνέπειες216
 • § 36. Πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας216
 • Ι. Αθέμιτη προσέλκυση πελατών216
 • 1. Επηρεασμός των πελατών με την δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων217
 • 2. Yπερβολικός δελεασμός218
 • 3. Ψυχολογικός εξαναγκασμός219
 • 4. Εκμετάλλευση της τάσης του κοινού για τυχερά παιχνίδια220
 • 5. Παρενόχληση220
 • 6. Εκμετάλλευση συναισθημάτων221
 • ΙΙ. Εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης221
 • 1. Προσκόλληση222
 • α) Προϊόντα ξένης εργασίας222
 • β) Ξένα διακριτικά γνωρίσματα224
 • 2. Εκμετάλλευση ξένης φήμης 224
 • 3. Εκμετάλλευση ξένης οργάνωσης225
 • α) Απόσπαση εργατικού δυναμικού225
 • β) Ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας227
 • γ) Απόσπαση πελατείας227
 • δ) Δωροδοκία228
 • ΙΙΙ. Παρεμπόδιση229
 • 1. Μποϋκοτάζ229
 • 2. Άνιση μεταχείριση (άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλακτικών σχέσεων)230
 • 3. Υποτίμηση232
 • 4. Συγκριτική διαφήμιση234
 • 5. Άλλες μορφές παρεμπόδισης236
 • IV. Παράβαση νομικών δεσμεύσεων237
 • 1. Παράβαση διατάξεων237
 • 2. Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων239
 • α) Σχέσεις εμπιστοσύνης και ρήτρες μη ανταγωνισμού239
 • β) Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων240
 • V. Διακινδύνευση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ243
 • ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ243
 • § 37. Παραπλανητική διαφήμιση243
 • Ι. Γενικά243
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής245
 • ΙΙΙ. Περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων246
 • ΙV. Συνέπειες247
 • § 38. Προστασία της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων248
 • Ι. Προστασία της επαγγελματικής φήμης248
 • ΙΙ. Προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων249
 • § 39. Η καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού252
 • Ι. Γενικά252
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής 253
 • 1. Σχέση οικονομικής εξάρτησης253
 • 2. Ανυπαρξία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης254
 • 3. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης 254
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ257
 • ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ257
 • § 40. Αστική και ποινική προστασία257
 • Ι. Αστική προστασία257
 • 1. Αξιώσεις257
 • α) Αξίωση για παράλειψη257
 • β) Αξίωση για αποζημίωση258
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα258
 • 3. Νομιμοποίηση259
 • α) Ενεργητική νομιμοποίηση259
 • β) Παθητική νομιμοποίηση259
 • 4. Παραγραφή259
 • 5. Δικονομικά261
 • ΙΙ. Ποινική προστασία261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ262
 • ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ262
 • § 41. Η Οδηγία 2005/29/EK και τα άρθρα 9α επ. ν. 2251/1994262
 • Ι. Γενικά262
 • ΙΙ. Περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 262
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο265
 • 0
 • 0