Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-576-4
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Ν. Ρόκας

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» ήταν αναγκαία λόγω των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τις προηγούμενες εκδόσεις  (Ν 4072/2012, ο Κανονισμός 1257/2012 για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,  ο νέος Κανονισμός 207/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2015/2424/ΕΕ, για το «κοινοτικό σήμα», και ήδη «σήμα της ΕΕ», ο Kανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 για την προστασία των ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η Οδηγία 2015/2436 (με ισχύ από 15.01.2019) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων).

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη εκ των οποίων στο πρώτο αναλύονται οι γενικές αρχές του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται στο πρώτο μέρος είναι το αντικείμενο και η νομική φύση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η οικονομική σημασία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ένταξή της στο δικαιικό σύστημα και η σχέση βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο δεύτερο μέρος του έργου υπό τον τίτλο «τεχνικές επινοήσεις» αναλύονται τα σχετικά με την ευρεσιτεχνία ζητήματα μεταξύ των οποίων οι προϋποθέσεις προστασίας, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, η αξιοποίηση, απώλεια και προστασία του δικαιώματος καθώς και το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι ευρεσιτεχνίες φαρμάκων. Πιο συνοπτικά αναλύονται στο δεύτερο αυτό μέρος της «Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά απόρρητα (τεχνογνωσία) και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις αισθητικές δημιουργίες. Αναπτύσσονται σε αυτό ζητήματα σχετικά με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τους δικαιούχους των, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καθώς και το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Στο τέταρτο μέρος του έργου «Βιομηχανική ιδιοκτησία» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, βασικό τμήμα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγικά αναπτύσσεται η σημασία, οι κατηγορίες και οι τρόποι κτήσης, οι αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names. Κατόπιν, ο συγγραφέας προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των σχετικών ζητημάτων με το σήμα. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται η έννοια, η νομική φύση και οι λειτουργίες του σήματος, οι προϋποθέσεις προστασίας αυτού, οι λόγοι που αποκλείουν την απόκτηση δικαιώματος στο σήμα, η κατάθεση και καταχώριση αυτών, το περιεχόμενο και η προστασία του δικαιώματος στο σήμα και παρουσιάζεται το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών, η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα.  Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του τέταρτου αυτού μέρους της «Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» υπό τον τίτλο «Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης  όπως και τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης (όνομα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος).

Το πέμπτο μέρος του έργου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναλύεται η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914, πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας (όπως μεταξύ άλλων η αθέμιτη προσέλκυση πελατών, η εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης, η παρεμπόδιση ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής ελευθερίας του ανταγωνιστή κ.λπ.). Περαιτέρω αναπτύσσονται ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται επίσης η έννομη προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και ζητήματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με αναφορά στην Οδηγία 2005/29/ΕΚ και στα άρθρα 9α επ. Ν 2251/1994.

Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται χρήσιμο και συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο. 

Και στην τρίτη έκδοση της «Βιομηχανικής ιδιοκτησίας» διατηρείται ο χαρακτήρας του συγγράμματος ως ευσύνοπτου συστηματικού εγχειριδίου απευθυνόμενου τόσο στους φοιτητές αλλά και σε όλους τους εφαρμοστές του δικαίου.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ33
 • ΓENIKEΣ APXEΣ33
 • § 1. Έννοια και ιδιαιτερότητες33
 • I. Aντικείμενο33
 • II. Oρισμός34
 • III. Nομική φύση. Λόγοι προστασίας35
 • 1. Nομική φύση35
 • 2. Λόγοι προστασίας36
 • 3. Συμπέρασμα38
 • § 2. Oικονομική σημασία, διεθνής εξέλιξη, ένταξη στο σύστημα δικαίου39
 • I. Oικονομική σημασία και χαρακτηριστικά39
 • II. Διεθνής εξέλιξη39
 • III. Ένταξη στο δικαιικό σύστημα39
 • 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία και συνταγματικό δίκαιο39
 • 2. Βιομηχανική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο40
 • 3. Βιομηχανική ιδιοκτησία και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού41
 • IV. Αρμοδιότητα41
 • § 3. Bιομηχανική ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία41
 • § 4. Διεθνικότητα43
 • I. Tο δημιουργούμενο πρόβλημα43
 • II. Διεθνείς συμβάσεις44
 • 1. H Διεθνής Σύμβαση των Παρισίων44
 • 2. Άλλες διεθνείς συμβάσεις45
 • 3. H Συμφωνία TRIPS46
 • 4. Eυρωπαϊκό δίκαιο47
 • III. Iδιωτικό διεθνές δίκαιο49
 • 1. Διακριτικά γνωρίσματα49
 • 2. Αθέμιτος ανταγωνισμός50
 • 3. Τεχνικές επινοήσεις50
 • MEPOΣ ΔEYTEPO53
 • KEΦAΛAIO ΠPΩTO53
 • EYPEΣITEXNIA53
 • § 5. Eισαγωγικά53
 • I. Aντικείμενο και σκοπός προστασίας53
 • II. Δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και δικαίωμα στην εφεύρεση54
 • III. Πηγές55
 • § 6. Προϋποθέσεις προστασίας55
 • I. Γενικά55
 • II. Eφεύρεση56
 • 1. Xαρακτηριστικά56
 • 2. H πρόκληση της νέας τεχνολογίας: Προγράμματα η/υ και βιοτεχνολογία57
 • α) Προγράμματα η/υ 57
 • β) Βιοτεχνολογικές εφευρέσεις58
 • III. Tο “νέο” της εφεύρεσης60
 • IV. Eφευρετική δραστηριότητα61
 • V. Eπιδεκτικότητα βιομηχανικής εφαρμογής62
 • § 7. Δικαιούχοι62
 • I. H αρχή του πραγματικού εφευρέτη62
 • II. Προστασία του εφευρέτη63
 • III. Ένας ή περισσότεροι εφευρέτες64
 • IV. Eφευρέσεις εργαζομένων65
 • § 8. H διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας66
 • I. Συστήματα ελέγχου66
 • II. Kατάθεση αίτησης, παραδεκτό, δημοσιότητα67
 • III. Προτεραιότητα68
 • IV. Xορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας69
 • V. Kατηγορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας71
 • 1. Δίπλωμα προϊόντος και δίπλωμα μεθόδου71
 • 2. Δίπλωμα τροποποίησης και εξαρτημένο δίπλωμα71
 • § 9. Oι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. Όρια72
 • I. Γενικά72
 • II. Kατ’ ιδίαν εξουσίες73
 • III. Όρια του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας74
 • § 10. H αξιοποίηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)75
 • I. Γενικά75
 • II. Mεταβίβαση75
 • III. Άδειες εκμετάλλευσης77
 • 1. Συμβατικές άδειες77
 • α) Έννοια και σημασία77
 • β) Περιεχόμενο77
 • γ) Oι σχέσεις μεταξύ των μερών78
 • 2. Yποχρεωτικές άδειες78
 • IV. Kατάσχεση, πτώχευση79
 • § 11. Aπώλεια του δικαιώματος79
 • I. Aπόσβεση79
 • II. Έκπτωση80
 • III. Aκυρότητα80
 • § 12. Προστασία81
 • I. Γενικά81
 • II. Πότε υπάρχει προσβολή82
 • IΙI. Aξιώσεις83
 • ΙV. Ποινική προστασία87
 • § 13. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας87
 • Ι. Γενικά87
 • ΙΙ. Προστασία89
 • ΙΙΙ. Ακυρότητα89
 • § 14. Ευρεσιτεχνίες φαρμάκων90
 • Ι. Γενικά90
 • ΙΙ. Γενόσημα (generics)91
 • ΙΙΙ. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα91
 • § 15. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ92
 • Ι. Γενικά92
 • ΙΙ. Έννοια92
 • ΙΙΙ. Οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ94
 • ΙV. Το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 94
 • KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ96
 • ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ96
 • § 16. Υποδείγματα χρησιμότητας96
 • Ι. Γενικά96
 • ΙΙ. Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας96
 • ΙΙΙ. Διαδικασία χορήγησης98
 • § 17. Άλλες τεχνικές επινοήσεις98
 • MEPOΣ ΤΡΙΤΟ103
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ103
 • § 18. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα103
 • Ι. Οικονομική σημασία, έννοια, αντικείμενο103
 • ΙΙ. Πηγές104
 • ΙΙΙ. Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα105
 • ΙV. Προϋποθέσεις προστασίας106
 • 1. Εξωτερική διαμόρφωση 106
 • 2. Βιομηχανική ή βιοτεχνική αξιοποίηση106
 • 3. Αισθητικός χαρακτήρας107
 • 4. Το στοιχείο του νέου108
 • 5. Ατομικός χαρακτήρας109
 • 6. Συστατικά σύνθετων προϊόντων111
 • 7. Eξαιρέσεις από την προστασία111
 • § 19. Δικαιούχος112
 • I. O δημιουργός112
 • ΙΙ. Το τεκμήριο υπέρ του καταθέτη. Προστασία του δημιουργού112
 • § 20. Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού113
 • § 21. Το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα115
 • Ι. Περιεχόμενο δικαιώματος115
 • ΙΙ. Έκταση προστασίας115
 • 1. Ενδογενή όρια115
 • 2. Εξωτερικά όρια116
 • 3. Ανάλωση116
 • ΙΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος116
 • IV. Μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης117
 • V. Απώλεια του δικαιώματος118
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ121
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ121
 • § 22. Γενικά121
 • Ι. Η σημασία των διακριτικών γνωρισμάτων121
 • ΙΙ. Κατηγορίες και τρόποι κτήσης των διακριτικών γνωρισμάτων123
 • ΙΙΙ. Αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα124
 • 1. Σχετικοποιημένη προστασία124
 • 2. Αρχή της προτεραιότητας125
 • 3. Παραπλανητικά διακριτικά γνωρίσματα126
 • IV. Διακριτικά γνωρίσματα και διαδίκτυο126
 • 1. Γενικά126
 • 2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ131
 • ΣΗΜΑ131
 • § 23. Γενικά131
 • Ι. Έννοια, νομική φύση, πηγές131
 • 1. Έννοια131
 • 2. Νομική φύση132
 • 3. Πηγές132
 • ΙΙ. Λειτουργίες του σήματος137
 • 1. Διακριτική λειτουργία και λειτουργία προέλευσης137
 • 2. Εγγυητική λειτουργία138
 • 3. Διαφημιστική λειτουργία139
 • ΙΙΙ. Κατηγορίες σημάτων140
 • § 24. Προϋποθέσεις προστασίας143
 • Ι. Γενικά143
 • ΙΙ. Διακριτική ικανότητα144
 • ΙΙΙ. Αυτοτέλεια. Τρισδιάστατα σήματα144
 • ΙV. Είδη σημάτων146
 • V. Πρόθεση χρήσης και υποχρέωση χρήσης148
 • VΙ. Επιχείρηση149
 • § 25. Απαράδεκτα150
 • Ι. Γενικά150
 • ΙΙ. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου151
 • 1. Έλλειψη εννοιολογικών στοιχείων του σήματος (αρ. 123 § 1 περίπτ. α)151
 • 2. Έλλειψη διακριτικής δύναμης (αρ. 123 § 1 περίπτ. β)151
 • 3. Ενδείξεις προσδιοριστικές των προϊόντων (περιγραφικές ενδείξεις, αρ. 123 § 1 περιπτ. γ και ε)152
 • 4. Κοινόχρηστες ενδείξεις (αρ. 123 § 1 περίπτ. δ)155
 • 5. Επικράτηση στις συναλλαγές (αρ. 123 § 4)156
 • 6. Ενδείξεις που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη (άρθρα 123 § 1 περίπτ. στ, 123 § 3 περίπτ. α)157
 • 7. Παραπλανητικές ενδείξεις (αρ. 123 § 1 περίπτ. ζ)158
 • 8. Κατάθεση αντίθετη στην καλή πίστη (αρ. 123 § 3 περίπτ. β)159
 • 9. Οι ειδικοί απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου του αρ. 123 § 2 (ενδείξεις που εμπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενες από την νομοθεσία της ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης)160
 • ΙΙΙ. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου161
 • 1. Σύγκρουση με προγενέστερο σήμα (αρ. 124 §§ 1, 2, 3 γ, 4)161
 • 2. Σύγκρουση με προγενέστερα διακριτικά γνωρίσματα και άλλα δικαιώματα (αρ. 124 § 3 α, β)165
 • § 26. Κατάθεση και καταχώριση166
 • Ι. Κατάθεση166
 • ΙΙ. Έλεγχος νομιμότητας169
 • 1. Διαδικασία εξέτασης και παραδοχής της δήλωσης169
 • 2. Ένδικα βοηθήματα και μέσα170
 • 3. Καταχώριση172
 • § 27. Περιεχόμενο και προστασία του δικαιώματος στο σήμα173
 • Ι. Περιεχόμενο173
 • ΙΙ. Προστασία175
 • 1. Γενικά175
 • 2. Κίνδυνος συγχύσεως177
 • 3. Προστασία της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος182
 • 4. Η διευρυμένη προστασία των σημάτων φήμης182
 • 5. Αστική και ποινική προστασία186
 • 6. Όρια προστασίας194
 • § 28. Το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών201
 • Ι. Γενικά201
 • ΙΙ. Μεταβίβαση201
 • ΙΙΙ. Παραχώρηση άδειας χρήσης203
 • § 29. Η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα206
 • Ι. Λόγοι απώλειας206
 • ΙΙ. Διαγραφή206
 • 1. Γενικά 206
 • 2. Διαγραφή λόγω έκπτωσης (αρ. 160)207
 • 3. Διαγραφή λόγω ακυρότητας (αρ. 161)208
 • 4. Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας209
 • 5. Συνέπειες διαγραφής και απόσβεσης του σήματος210
 • § 30. Διεθνής προστασία. Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης211
 • Ι. Η αρχή της εδαφικότητας211
 • ΙΙ. Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικό σήμα)212
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ218
 • ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ218
 • § 31. Διακριτικά γνωρίσματα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών218
 • Ι. Γενικά. Σύγκριση με το σήμα218
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις προστασίας220
 • § 32. Γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προελεύσεως222
 • II. Έκταση και προϋποθέσεις προστασίας. Ειδική νομοθεσία224
 • ΙΙΙ. Διεθνής προστασία226
 • Ι. Γενικά. Οικονομική σημασία222
 • § 33. Διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεως227
 • Ι. Το όνομα227
 • ΙΙ. Η εμπορική επωνυμία228
 • 1. Γενικά228
 • 2. Προϋποθέσεις προστασίας229
 • 3. Μεταβίβαση231
 • ΙΙΙ. Διακριτικός τίτλος (ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα)231
 • 1. Γενικά231
 • 2. Προστασία233
 • ΙV. Iδιαίτερα διακριτικά καταστήματος ή επιχείρησης233
 • V. Τίτλος εντύπων ή άλλων έργων234
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ237
 • ΓΕΝΙΚΑ237
 • § 34. Εισαγωγικά237
 • Ι. Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού237
 • 1. Η ουσία του ανταγωνισμού237
 • 2. Ο ν. 146/1914 238
 • 3. Θιγόμενα συμφέροντα από την αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά239
 • ΙΙ. Αθέμιτος ανταγωνισμός και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ242
 • Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ242
 • § 35. Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 ν. 146/1914242
 • Ι. Η δομή του ν. 146/1914242
 • ΙΙ. Τα κατ’ ιδίαν στοιχεία του αρ. 1242
 • 1. Πράξη ανταγωνισμού243
 • 2. Σκοπός ανταγωνισμού244
 • 3. Αντίθεση στα χρηστά ήθη244
 • 4. Πράξεις ανταγωνισμού που τελούνται σε ορισμένες συναλλαγές246
 • ΙΙ. Συνέπειες247
 • § 36. Πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας247
 • Ι. Αθέμιτη προσέλκυση πελατών247
 • 1. Επηρεασμός των πελατών με την δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων248
 • 2. Yπερβολικός δελεασμός249
 • 3. Ψυχολογικός εξαναγκασμός250
 • 4. Εκμετάλλευση της τάσης του κοινού για τυχερά παιχνίδια251
 • 5. Παρενόχληση251
 • 6. Εκμετάλλευση συναισθημάτων252
 • ΙΙ. Εκμετάλλευση προϊόντων ξένης εργασίας, φήμης και οργάνωσης252
 • 1. Προσκόλληση253
 • α) Προϊόντα ξένης εργασίας253
 • β) Ξένα διακριτικά γνωρίσματα255
 • 2. Εκμετάλλευση ξένης φήμης 255
 • 3. Εκμετάλλευση ξένης οργάνωσης256
 • α) Απόσπαση εργατικού δυναμικού256
 • β) Ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας258
 • γ) Απόσπαση πελατείας258
 • δ) Δωροδοκία259
 • ΙΙΙ. Παρεμπόδιση260
 • 1. Μποϋκοτάζ260
 • 2. Άνιση μεταχείριση (άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλακτικών σχέσεων)261
 • 3. Υποτίμηση263
 • 4. Συγκριτική διαφήμιση265
 • 5. Άλλες μορφές παρεμπόδισης267
 • IV. Παράβαση νομικών δεσμεύσεων268
 • 1. Παράβαση διατάξεων268
 • 2. Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων270
 • α) Σχέσεις εμπιστοσύνης και ρήτρες μη ανταγωνισμού270
 • β) Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων271
 • V. Διακινδύνευση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς272
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ274
 • ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ274
 • § 37. Παραπλανητική διαφήμιση274
 • Ι. Γενικά274
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής276
 • ΙΙΙ. Περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων277
 • ΙV. Συνέπειες278
 • § 38. Προστασία της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων279
 • Ι. Προστασία της επαγγελματικής φήμης279
 • ΙΙ. Προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων280
 • § 39. Η καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού283
 • Ι. Γενικά283
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής 284
 • 1. Σχέση οικονομικής εξάρτησης284
 • 2. Ανυπαρξία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης285
 • 3. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης 285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ288
 • ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ288
 • § 40. Αστική και ποινική προστασία288
 • Ι. Αστική προστασία288
 • 1. Αξιώσεις288
 • α) Αξίωση για παράλειψη288
 • β) Αξίωση για αποζημίωση289
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα289
 • 3. Νομιμοποίηση290
 • α) Ενεργητική νομιμοποίηση290
 • β) Παθητική νομιμοποίηση290
 • 4. Παραγραφή290
 • 5. Δικονομικά292
 • ΙΙ. Ποινική προστασία292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ293
 • ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ293
 • § 41. Η Οδηγία 2005/29/EK και τα άρθρα 9α επ. ν. 2251/1994293
 • Ι. Γενικά293
 • ΙΙ. Περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 293
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο296
 • 0
 • 0