Εννοιολογικό πλαίσιοΛογιστική & φορολογική βάσηΚανονιστικό πλαίσιο βάσει ΕΛΠΦορολογία Εισοδήματος & Αναβαλλόμενη ΦορολογίαΕφαρμογές - Παραδείγματα 

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-045-6
Σελίδες: 200
Συγγραφέας: Ορ. Βλησμάς, Ν. Σγουρινάκης
Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το αντικείμενο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν 4308/2014), ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή ως αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν 4172/2013).

Η ύλη του βιβλίου αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία κριτική ανάλυση της λογιστικής και φορολογικής σκέψης για τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος μιας λογιστικής οντότητας. Η διαφοροποίηση μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής προσέγγισης προσδιορισμού του οικονομικού αποτελέσματος αποτελεί τη βάση από την οποία αναδύεται το λογιστικό πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται  το εννοιολογικό πλαίσιο της αναβαλλόμενης φορολογίας όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12:Φόροι Εισοδήματος. Επιχειρείται και επιτυγχάνεται, με παραδείγματα και λογιστικές εγγραφές, η ανάδειξη της σχέσης που έχει το εννοιολογικό πλαίσιο της αναβαλλόμενης φορολογίας με την λογιστική και την φορολογική βάση. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία δυναμική αντιπαραβολή των ΕΛΠ (Ν 4308/2014) και του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), για τον εντοπισμό και την ερμηνεία διαφορών μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος που δύνανται να αναδείξουν περιπτώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου αποτελεί η ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου που ορίζουν τα ΕΛΠ για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων, τον αναβαλλόμενο φόρο και την παρακολούθηση των διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης της λογιστικής οντότητας. Το πέμπτο κεφάλαιο  πραγματεύεται ειδικά θέματα αναβαλλόμενης φορολογίας, όπως αυτά που άπτονται: (α) των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (β) της χρηματοδοτικής μίσθωσης και (γ) των διαφορών από συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το έργο συνοδεύεται από συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Μέσω των αναλυτικών εφαρμογών και της παρουσίασης ενός πλήθους περιπτώσεων λογιστικών εγγραφών, σχετικών με τους αναβαλλόμενους φόρους, καθίσταται ικανός κάθε ενδιαφερόμενος λογιστής, φοροτεχνικός, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος, αλλά και νομικός να αντιληφθεί και να αντιμετωπίσει τα θέματα της αναβαλλόμενης φορολογίας, σε σχέση με την επιστημονική αναζήτηση ή την επαγγελματική καθημερινότητά του.

 

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 116
 • Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος16
 • 1. Η Λογιστική Προσέγγιση για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος16
 • 1.1. Η Προσέγγιση της Διατήρησης του Κεφαλαίου18
 • 1.2. Η Προσέγγιση των Συναλλαγών19
 • 1.3. Η Τροποποιημένη Προσέγγιση των Συναλλαγών21
 • 1.3.1. Ορισμός της Έννοιας του Εσόδου και του Εξόδου21
 • 1.3.2. Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδου και Εξόδου24
 • 1.3.3. Επιμέτρηση Εσόδου και Εξόδου26
 • 1.4. Η Δομή και το Περιεχόμενο των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων26
 • 1.4.1. Οντότητες και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων27
 • 1.4.2. Στοιχεία των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων29
 • 1.4.3. Εφαρμογή31
 • 2. Η Φορολογική Προσέγγιση για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος35
 • 3. Το Λογιστικό Πρόβλημα38
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 240
 • Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1240
 • 1. Εισαγωγή στη Λογιστική και Φορολογική Βάση40
 • 2. Ο Φόρος ως Υποχρέωση και ως Έξοδο: Προσωρινές και Μόνιμες Διαφορές43
 • 3. Παράδειγμα Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης47
 • 4. Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση και Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 50
 • 5. Ειδικότερες Προϋποθέσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης52
 • 6. Επιμέτρηση και Συμψηφισμός Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης53
 • 7. Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 358
 • Ο Αναβαλλόμενος Φόρος όπως αναδύεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) και τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013)58
 • 1. Ενσώματα και Άυλα Πάγια Στοιχεία58
 • 1.1. Απόσβεση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων58
 • 1.2. Απομείωση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων73
 • 2. Η Χρησιμότητα της Ανάλυσης της Παρούσας Αξίας81
 • 2.1. Η Μαθηματική Έκφραση της Παρούσας Αξίας82
 • 2.2. Το Πραγματικό Επιτόκιο84
 • 3. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία85
 • 4. Αποθέματα και Υπηρεσίες86
 • 5. Προκαταβολές Δαπανών και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία87
 • 6. Υποχρεώσεις87
 • 6.1. Σύνδεση Σχεδίου Λογαριασμών Υποχρεώσεων με Ισολογισμό89
 • 6.2. Επιμέτρηση των Υποχρεώσεων και η Αξία Εμφάνισής τους στον Ισολογισμό91
 • 7. Προβλέψεις92
 • 8. Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στην Εύλογη Αξία103
 • 9. Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες110
 • 10. Μεταφορά Ζημιών112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4116
 • Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο πλαίσιο των ΕΛΠ116
 • 1. Υποχρεώσεις Λογιστικών Οντοτήτων για Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και Αρχείων116
 • 1.1. Λογιστικό Σύστημα και Βασικά Λογιστικά Αρχεία116
 • 1.2. Τα Λογιστικά Στοιχεία (Παραστατικά, Δικαιολογητικά)118
 • 1.3. Χρόνος Ενημέρωσης Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων)118
 • 1.4. Διαφύλαξη Λογιστικών Αρχείων119
 • 1.5. Τα Πρόσθετα Λογιστικά Αρχεία (Βιβλία)120
 • 2. Υποχρεώσεις των Λογιστικών Οντοτήτων για Λογιστική Παρακολούθηση του Αναβαλλόμενου Φόρου και των Διαφορών μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης120
 • 3. Κριτική Ανάλυση των Πληροφοριακών Απαιτήσεων για την Εφαρμογή της Παρακολούθησης και της Λογιστικοποίησης της Διαφοράς μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης128
 • 4. Γενικά περί Λογαριασμών Σχετικών με Φόρους στο Πλαίσιο των ΕΛΠ132
 • 4.1. Ο Λογαριασμός “39. Αναβαλλόμενοι Φόροι Ενεργητικού”133
 • 4.2. Ο Λογαριασμός “54. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη”134
 • 4.3. Ο Λογαριασμός “59. Αναβαλλόμενοι Φόροι Παθητικού”135
 • 4.4. Οι Φόροι ως Έξοδα136
 • 4.5. Φόροι ως Έσοδα136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5138
 • Ειδικά Θέματα Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο Πλαίσιο των ΕΛΠ138
 • 1. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις138
 • 1.1. Η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τη Μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης και η Αναβαλλόμενη Φορολογία139
 • 1.2. Η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης και η Αναβαλλόμενη Φορολογία145
 • 2. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Χρηματοδοτική Μίσθωση151
 • 3. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες162
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α166
 • Απόσπασμα Ν 4308/2014 “Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014)166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους166
 • Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής166
 • Άρθρο 2 - Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Λογιστικά Αρχεία167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Παραστατικά Πωλήσεων167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Κανόνες Επιμέτρησης170
 • Άρθρο 23 - Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Πρώτη Εφαρμογή και Μεταβατικές Διατάξεις172
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β176
 • Θέματα Επιμέτρησης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στο πλαίσιο Εφαρμογής των ΕΛΠ176
 • 1. Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων176
 • 1.1. Χρόνος Διεξαγωγής Ελέγχου Απομείωσης177
 • 1.2. Στάδια Ελέγχου Απομείωσης177
 • 1.3. Αναστροφή Ζημίας Απομείωσης179
 • 2. Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία181
 • 2.1. Θετική Αξία Αναπροσαρμογής182
 • 2.2. Αρνητική Αξία Αναπροσαρμογής183
 • 2.3. Χρόνος και Τρόπος Επανεκτίμησης Εύλογης Αξίας 185
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ188
 • ΠΟΛ. σχετικές με το Ν 4172/2013188
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ196
 • 0
 • 0