Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-055-5
Σελίδες: 936
Συγγραφέας: Π. Ρεντούλης, Ι. Χαμηλοθώρης
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Ι. Μιχαηλίδης, Ά. Πλεύρη

Το έργο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Μετά τον Ν 4335/2015 Ερμηνεία-Νομολογία-Υποδείγματα», αποτελεί ένα δομημένο πόνημα, επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένο και ενημερωμένο σύμφωνα και με το Ν 4335/2015.

Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών παρουσιάζεται αναλυτικά και συστηματικά με την παράθεση της ύλης ταξινομημένης σε ενότητες - κεφάλαια, που καλύπτουν εξαντλητικά ολόκληρη τη σχετική θεματολογία και είναι τα εξής:

-Γενικές διατάξεις-Εγγυοδοσία-Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης-Συντηρητική κατάσχεση-Δικαστική μεσεγγύηση-Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων-Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης-Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής-Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων-Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα-Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση-Ειδικά θέματα

Σε κάθε κεφάλαιο προηγείται η αντίστοιχη επί του θέματος εξαντλητική  βιβλιογραφία – αρθρογραφία.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ερμηνευτική προσέγγιση της κάθε ενότητας, η οποία βασιζόμενη στην πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία είναι εξαντλητική.

Στο τέλος του έργου εκτίθενται αντιπροσωπευτικά για κάθε ενότητα υποδείγματα δικογράφων, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από σχετικές με το θέμα του παρατηρήσεις.

Επίσης, παρατίθεται αναλυτικό και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο συνιστά ένα απαραίτητο βοήθημα για τους νομικούς, και ειδικότερα όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του αστικού δικονομικού δικαίου, διότι προσφέρει την απαιτούμενη ασφαλή και εξειδικευμένη ενημέρωση, συνδυασμένη με την πρακτική εφαρμογή επί των σχετικών θεμάτων.

 • 0
 • I. ΘΕΩΡΙΑ34
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις (άρθρα 682-703 ΚΠολΔ) 34
 • 1. Γενικά41
 • 2. Διακρίσεις των ασφαλιστικών μέτρων43
 • 3. Οι προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων47
 • α. Γενικά47
 • β. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος πρέπει να αποτραπεί48
 • γ. Εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος ή ρύθμιση μιας κατάστασης50
 • 4. Δικαιοδοσία52
 • α. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων52
 • β. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων54
 • i. Η διεθνής δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ54
 • ii. Η διεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση κατά τον Κανονισμό 1215/201256
 • iii. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2012, με βάση αλλοδαπή εκτελεστή απόφαση59
 • iv. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον Κανονισμό 805/2004 για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο59
 • v. Κήρυξη της εκτελεστότητας των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά τον ΚΠολΔ60
 • vi. Εκτελεστότητα των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κανονισμό 1215/201261
 • 5. Αρμοδιότητα62
 • α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα62
 • β. Κατά τόπον αρμοδιότητα64
 • γ. Μη επιτρεπτό διαιτητικής ρύθμισης 65
 • 6. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 66
 • α. Περιεχόμενο αιτήσεως66
 • β. Κατάθεση αιτήσεως68
 • γ. Κλήτευση του καθού70
 • 7. Διάδικοι72
 • α. Αιτών - καθ’ ου η αίτηση72
 • 8. Η κύρια διαδικασία στο ακροατήριο 73
 • α. Γενικοί κανόνες ισχύοντες στην κύρια διαδικασία73
 • β. Ύπαρξη περισσοτέρων διαδίκων στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων75
 • i. Γενικά75
 • ii. Παρέμβαση76
 • iii. Προσεπίκληση - Ανακοίνωση δίκης76
 • γ. Ερημοδικία διαδίκου77
 • δ. Αναβολή συζήτησης78
 • ε. Συμβιβασμός79
 • στ. Συζήτηση της αίτησης79
 • ζ. Δικαστικό ένσημο81
 • 9. Απόδειξη81
 • α. Γενικά - Πιθανολόγηση81
 • β. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα84
 • 10. Προσωρινή διαταγή86
 • α. Γενικά86
 • β. Προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως προσωρινής διαταγής88
 • γ. Περιεχόμενο προσωρινής διαταγής89
 • δ. Διάρκεια ισχύος προσωρινής διαταγής90
 • ε. Αρμοδιότητα προς έκδοση προσωρινής διαταγής91
 • στ. Προσωρινή διαταγή απαγόρευσης μεταβολής της νομικής κατάστασης92
 • ζ. Προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή υλικής πράξης93
 • η. Εκτέλεση προσωρινής διαταγής93
 • θ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής94
 • 11. Απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων 95
 • α. Περιεχόμενο95
 • β. Δικαστικά έξοδα101
 • γ. Εγγυοδοσία αιτούντος101
 • δ. Προσωρινή ισχύς απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινό δεδικασμένο)103
 • 12. Προθεσμία άσκησης αγωγής για την κύρια υπόθεση - Αυτοδίκαιη άρση ασφαλιστικού μέτρου σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας106
 • 13. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων107
 • α. Μορφές ανάκλησης ή μεταρρύθμισης και κοινά χαρακτηριστικά αυτών107
 • β. Αίτηση ανάκλησης από τον διάδικο που δεν κλητεύθηκε και δεν παρέστη στη δίκη (άρθρο 696 παρ.1)109
 • γ. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης από τρίτο (άρθρο 696 παρ.1)109
 • δ. Αίτηση ανάκλησης λόγω μεταβολής πραγμάτων (άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολΔ)111
 • ε. Αίτηση ανάκλησης ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης (άρθρο 697 ΚΠολΔ)114
 • στ. Ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής117
 • ζ. Υποχρεωτική ανάκληση (άρθρο 698 ΚΠολΔ)118
 • 14. Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων121
 • 15. Η εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων123
 • α. Προδικασία123
 • β. Εκτελεστότητα προσωρινής διαταγής125
 • γ. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων επί εγγυοδοσίας σε βάρος του αιτούντος126
 • 16. Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση του διαταχθέντοςασφαλιστικού μέτρου127
 • α. Γενικά127
 • β. Άσκηση αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων - Εκδίκαση αντιρρήσεων128
 • γ. Απόφαση επί των αντιρρήσεων130
 • δ. Αναστολή εκτέλεσης έως την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων130
 • ε. Περιορισμός εκτέλεσης σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία131
 • 17. Υποχρέωση για αποζημίωση επί απορρίψεως της κύριας αγωγής132
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ειδικές διατάξεις (άρθρα 704-738 ΚΠολΔ) 103134
 • 1. Εγγυοδοσία (άρθρα 704-705)134
 • 1. Έννοια και διακρίσεις εγγυοδοσίας135
 • α. Η συμβατική εγγυοδοσία135
 • β. Η νόμιμη εγγυοδοσία136
 • γ. Η δικαστική εγγυοδοσία136
 • 2. Έννοια και είδη του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας137
 • 3. Ισχύουσες διατάξεις 138
 • 4. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι138
 • α. Ενεργητική νομιμοποίηση138
 • β. Παθητική νομιμοποίηση 139
 • γ. Παρέμβαση139
 • 5. Αρμοδιότητα δικαστηρίου139
 • α. Υλική αρμοδιότητα139
 • β. Τοπική αρμοδιότητα140
 • 6. Οι προϋποθέσεις επιβολής εγγυοδοσίας140
 • 7. Η απόφαση141
 • α. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου141
 • β. Απόφαση που διατάσσει εγγυοδοσία142
 • i. Αντικείμενο της εγγυοδοσίας142
 • ii. Προθεσμία δόσης της εγγύησης144
 • γ. Ανάκληση - μεταρρύθμιση145
 • 8. Συνέπειες της κατάθεσης146
 • α. Δικαίωμα ενεχύρου146
 • β. Ευθύνη εγγυήτριας τράπεζας 146
 • 9. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της εγγύησης 147
 • 10. Κατάπτωση της εγγύησης148
 • 11. Άρση της εγγύησης150
 • 12. Αντικατάσταση ασφαλιστικού μέτρου με εγγυοδοσία 151
 • 2. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθρο 706 ΚΠολΔ)154
 • 1. Έννοια - διακρίσεις156
 • α. Έννοια προσημείωσης υποθήκης156
 • β. Διάκριση προσημείωσης και υποθήκης157
 • 2. Προϋποθέσεις επιβολής προσημείωσης υποθήκης158
 • α. Ύπαρξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης158
 • β. Αντικείμενο δεκτικό προσημείωσης159
 • γ. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος160
 • 3. Έννομο συμφέρον - Νομιμοποιούμενοι διάδικοι162
 • α. Έννομο συμφέρον162
 • β. Ενεργητική νομιμοποίηση162
 • i. Γενικά162
 • ii. Πλαγιαστική αίτηση163
 • γ. Παθητική νομιμοποίηση163
 • δ. Παρέμβαση165
 • 4. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία166
 • α. Υλική αρμοδιότητα166
 • β. Τοπική αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία166
 • 5. Προσωρινή διαταγή169
 • 6. Η απόφαση170
 • α. Διακριτική ευχέρεια170
 • β. Περιεχόμενο171
 • i. Χρηματικό ποσό της ασφαλιζόμενης αξίωσης171
 • ii. Περιγραφή επιβαρυνόμενου ακινήτου171
 • iii. Εξάρτηση από όρους 172
 • γ. Ανάκληση172
 • 7. Συγκεκαλυμμένη συμβατική προσημείωση (Συναινετική προσημείωση)173
 • 8. Τίτλος για εγγραφή προσημείωσης174
 • α. Γενικά174
 • β. Η οριστική απόφαση και η διαταγή πληρωμής ως τίτλος για εγγραφή προσημείωσης174
 • 9. Η εγγραφή της προσημείωσης176
 • 10. Οι συνέπειες της εγγραφής 178
 • α. Διακοπή της παραγραφής178
 • β. Δικαίωμα προτίμησης178
 • γ. Δεσμευτική ενέργεια της προσημείωσης υποθήκης179
 • δ. Προνομιακή κατάταξη και ικανοποίηση179
 • ε. Εξουσία διάθεσης180
 • 11. Ακυρότητα της εγγραφής180
 • 12. Απαγόρευση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3869/2010181
 • 13. Τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη182
 • 14. Απόσβεση της προσημείωσης184
 • 15. Εξάλειψη της προσημείωσης185
 • 3. Συντηρητική κατάσχεση (άρθρα 707-724 ΚΠολΔ)188
 • 1. Έννοια - διακρίσεις - είδη191
 • α. Έννοια της συντηρητικής κατάσχεσης191
 • β. Διακρίσεις από συγγενείς έννοιες192
 • i. Από την αναγκαστική κατάσχεση192
 • ii. Από τη δικαστική μεσεγγύηση192
 • iii. Από την προσημείωση υποθήκης193
 • iv. Από την εγγυοδοσία193
 • γ. Είδη συντηρητικής κατάσχεσης193
 • 2. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι - έννομο συμφέρον193
 • α. Έννομο συμφέρον193
 • β. Ενεργητική νομιμοποίηση195
 • γ. Παθητική νομιμοποίηση195
 • δ. Παρέμβαση196
 • 3. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία197
 • α. Υλική αρμοδιότητα197
 • β. Τοπική αρμοδιότητα197
 • γ. Διεθνής δικαιοδοσία197
 • 4. Στοιχεία της αίτησης - προϋποθέσεις200
 • α. Ασφαλιστέα απαίτηση200
 • β. Επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση202
 • γ. Ασφαλιζόμενο ποσό204
 • δ. Αίτημα ορισμένο205
 • 5. Αντικείμενο της συντηρητικής κατάσχεσης205
 • α. Δεκτικά κατάσχεσης205
 • β. Ειδικά περιουσιακά στοιχεία209
 • γ. Ακατάσχετα210
 • i. Ισχύουσες διατάξεις210
 • ii. Γενικές αρχές211
 • iii. Μη περιουσιακά δικαιώματα211
 • iv. Αμεταβίβαστα περιουσιακά δικαιώματα212
 • 1.1. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών212
 • 1.2. Απαιτήσεις διατροφής215
 • 1.3. Ανεκχώρητα215
 • 1.4. Μη αυτοτελώς διαθέσιμα215
 • v. Ακατάσχετα λόγω ιδιωτικού συμφέροντος216
 • 1.1. Τα απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης216
 • 1.2. Η έννοια της οικογένειας του οφειλέτη216
 • 1.3. Τα απαραίτητα για την εργασία218
 • vi. Ακατάσχετα λόγω δημοσίου συμφέροντος219
 • vii. Ειδική νομοθεσία221
 • viii. Υποκείμενα σε άμεση φθορά222
 • ix. Επίκληση του ακατασχέτου - Παραίτηση - Διεύρυνση223
 • 6. Προσωρινή διαταγή224
 • 7. Η απόφαση του δικαστηρίου224
 • α. Γενικά224
 • β. Δυνατότητα αντικατάστασης της συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία226
 • 8. Συντηρητική κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη226
 • α. Γενικά226
 • β. Προδικασία 226
 • γ. Κύρια διαδικασία - Μεσεγγύηση226
 • δ. Κατασχετήρια έκθεση229
 • ε. Επιδόσεις - Δημοσιότητα230
 • στ. Χρόνος κατάσχεσης232
 • ζ. Περιπτωσιολογία232
 • 9. Συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου232
 • α. Αντικείμενο της κατάσχεσης232
 • β. Iδιότητα τρίτου προσώπου233
 • i. Κατάσχεση στα χέρια ανωνύμων εταιριών και Τραπεζών234
 • ii. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων237
 • iii. Κατάσχεση άϋλων μετοχών στα χέρια τρίτου240
 • γ. Τρόπος συντέλεσης συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου240
 • i. Προδικασία240
 • ii. Kύρια διαδικασία - Επιδόσεις241
 • δ. Συνέπειες της κατάσχεσης - Μεσεγγύηση243
 • ε. Δικαιώματα των υποκειμένων της κατάσχεσης245
 • στ. Προσωρινή διαταγή246
 • 10. Συντηρητική κατάσχεση ακινήτων246
 • α. Αντικείμενο της κατάσχεσης246
 • β. Επιδόσεις247
 • γ. Συνέπειες248
 • δ. Μεσεγγύηση249
 • 11. Συντηρητική κατάσχεση πλοίων ή αεροσκαφών249
 • α. Γενικές παρατηρήσεις249
 • i. Πλοίο249
 • ii. Αεροσκάφος252
 • β. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία252
 • i. Υλική αρμοδιότητα252
 • ii. Τοπική αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία252
 • γ. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι256
 • i. Ενεργητική νομιμοποίηση256
 • ii. Παθητική νομιμοποίηση256
 • δ. Προσδιορισμός κατασχόμενου πλοίου ή αεροσκάφους 256
 • ε. Διαδικασία επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης 257
 • i. Επιδόσεις257
 • ii. Συστατικά και παραρτήματα259
 • στ. Συνέπειες της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου ή αεροσκάφους259
 • i. Απαγόρευση απόπλου ή απογείωσης259
 • ii. Άδεια ταξιδίων - Μεθόρμιση 261
 • iii. Απαγόρευση διάθεσης του κατασχεθέντος 262
 • iv. Αποδέσμευση πλοίου με σύσταση κεφαλαίου, λόγω περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτη262
 • 12. Συντηρητική κατάσχεση αυτοκινήτου263
 • α. Έννοια αυτοκινήτου263
 • β. Προϋποθέσεις - Διαδικασία264
 • 13. Συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων265
 • 14. Διαφορές περί την εκτέλεση 266
 • 15. Αντικατάσταση του μεσεγγυούχου267
 • 16. Άσκηση της κύριας αγωγής - Αυτοδίκαιη άρση συντηρητικής κατάσχεσης269
 • 17. Συντηρητική κατάσχεση με βάση οριστική απόφαση και διαταγή πληρωμής271
 • 18. Δυνατότητα επιβολής δεύτερης κατάσχεσης272
 • 19. Τα έννομα αποτελέσματα της συντηρητικής κατάσχεσης274
 • α. Νομική και υλική δέσμευση κατασχεθέντος274
 • β. Προσωρινή διαταγή274
 • 20. Μετατροπή της συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστική274
 • 4. Δικαστική μεσεγγύηση (άρθρα 725-727 ΚΠολΔ)278
 • 1. Πότε διατάσσεται - Προϋποθέσεις278
 • 2. Αντικείμενο της δικαστικής μεσεγγύησης280
 • 3. Ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων, για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί δικαστική μεσεγγύηση282
 • 4. Νομιμοποίηση διαδίκων - Στοιχεία της αίτησης 285
 • 5. Στοιχεία της απόφασης286
 • 6. Καθήκοντα του μεσεγγυούχου287
 • 7. Αντικατάσταση μεσεγγυούχου289
 • 8. Εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει τη δικαστική μεσεγγύηση 291
 • 9. Αποτελέσματα της μεσεγγύησης293
 • 10. Άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση294
 • 11. Ανάκληση της απόφασης που διέταξε τη μεσεγγύηση295
 • 5. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρα 728-730 ΚΠολΔ)296
 • 1. Γενικά297
 • 2. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας ή διατροφής που οφείλεται από το νόμο, από σύμβαση ή από διάταξη τελευταίας βούλησης299
 • α. Απαίτηση συνεισφοράς του ή της συζύγου για τις ανάγκες της οικογένειας299
 • β. Απαίτηση διατροφής300
 • βα. Απαίτηση διατροφής από το νόμο300
 • i. Γενικά300
 • ii. Απαίτηση διατροφής του ή της συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου301
 • iii. Απαίτηση διατροφής του ή της συζύγου μετά το διαζύγιο303
 • iv. Απαιτήσεις διατροφής μεταξύ ανιόντων και κατιόντων 308
 • v. Απαίτηση διατροφής της άγαμης μητέρας από τον αναγνωρισθέντα πατέρα του παιδιού της313
 • vi. Απαίτηση διατροφής μεταξύ αδελφών 314
 • ββ. Απαίτηση διατροφής από σύμβαση315
 • βγ. Απαίτηση διατροφής από το σύμφωνο συμβίωσης315
 • βδ. Απαίτηση διατροφής από διάταξη τελευταίας βούλησης 316
 • γ. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων από καθυστερούμενες συντάξεις317
 • δ. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων τακτικών ή έκτακτων αποδοχών ή αμοιβών ή αποζημιώσεων που οφείλονται από την παροχή εργασίας ή εξόδων που έγιναν με αφορμή την εργασία318
 • ε. Προσωρινή επιδίκαση μισθών υπερημερίας ή αποζημίωσης για παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή για εργατικό ατύχημα ή που οφείλεται από τη σύμβαση εργασίας ή λόγω παραβάσεώς της320
 • στ. Προσωρινή επιδίκαση αποζημίωσης για τη μείωση ή την απώλεια της ικανότητας εργασίας λόγω τραυματισμού ή προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο της υγείας ενός προσώπου από οποιαδήποτε αρρώστια, καθώς και των εξόδων θεραπείας και ανάρρωσης324
 • ζ. Προσωρινή επιδίκαση αποζημίωσης, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, υπέρ εκείνων, για τους οποίους το πρόσωπο αυτό, είχε κατά το χρόνο του θανάτου του, υποχρέωση να διατρέφει326
 • η. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων που ορίζεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου327
 • 3. Μεταρρύθμιση απόφασης που καταδικάζει σε περιοδικές παροχές, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή, αύξηση ή μείωση του ποσού της κάθε παροχής328
 • 4. Τρόπος προσωρινής επιδίκασης απαίτησης περιοδικών παροχών330
 • 5. Έκταση προσωρινής επιδίκασης330
 • 6. Απαγόρευση συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης, συμψηφισμού και εκχώρησης του προσωρινά επιδικαζόμενου ποσού331
 • 7. Απαγόρευση εγγυοδοσίας 332
 • 8. Υποχρεωτική άσκηση αγωγής εντός 60 ημερών από την επίδοση της απόφασης332
 • 9. Τύχη της απόφασης περί προσωρινής επιδίκασης, μετά την έκδοση οριστικής αποφάσεως 334
 • 6. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (άρθρα 731-732 ΚΠολΔ)338
 • 1. Γενικά343
 • α. Έννοια - είδη343
 • β. Noμική φύση344
 • γ. Προϋποθέσεις344
 • δ. H απαγόρευση ικανοποίησης του δικαιώματος346
 • ε. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου350
 • 2. Zητήματα από τις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου352
 • α. Δικαίωμα στην προσωπικότητα352
 • β. Δικαίωμα στο όνομα και στα προϊόντα διανοίας357
 • γ. Νομικά πρόσωπα358
 • i. Διορισμός προσωρινής διοίκησης - εκκαθαριστών358
 • 1.1. Διορισμός προσωρινής διοίκησης358
 • 1.2. Διορισμός εκκαθαριστών361
 • ii. Σωματεία361
 • 1.1. Εγγραφή μέλους361
 • 1.2. Αποβολή μέλους362
 • 1.3. Σύγκληση γενικής συνέλευσης362
 • 1.4. Διάλυση σωματείου363
 • 1.5. Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων της γενικής συνέλευσης 363
 • 1.5.α. Προϋποθέσεις αναστολής 363
 • 1.5.β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση364
 • 1.5.γ. Αρμόδιο δικαστήριο364
 • 1.5.δ. Περιεχόμενο δικογράφου365
 • 1.5.ε. Ενστάσεις365
 • 1.5.στ. Άλλες προσβαλλόμενες πράξεις365
 • δ. Ίδρυμα366
 • ε. Πληρεξουσιότητα366
 • 3. Zητήματα από το Ενοχικό Δίκαιο367
 • α. Υποχρέωση για λογοδοσία367
 • β. Δωρεά υπό τρόπο367
 • γ. Μίσθωση πράγματος, παρακαταθήκη,χρησιδάνειο, μεσεγγύηση368
 • δ. Σύμβαση έργου - Σύμβαση εντολής369
 • ε. Κοινωνία370
 • i. Γενικά370
 • ii. Αρμόδιο δικαστήριο370
 • iii. Διάδικοι371
 • iv. Περιεχόμενο του δικογράφου371
 • v. Άμυνα του καθ’ ού372
 • vi. Διορισμός διαχειριστή372
 • στ. Επίδειξη πράγματος373
 • ζ. Καταδολίευση δανειστών376
 • 4. Ζητήματα από το Εμπράγματο δίκαιο376
 • α. Οριζόντια ιδιοκτησία ή οροφοκτησία376
 • β. Περιορισμοί της κυριότητας κατά το γειτονικό δίκαιο383
 • i. Ανοχή εκπομπών383
 • ii. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις385
 • iii. Κίνδυνος πτώσης οικοδομής386
 • iv. Απαγόρευση εκσκαφής387
 • v. Μερική ανοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο387
 • vi. Παροχή διόδου388
 • vii. Ανοχή επισκευών389
 • viii. Κανονισμός ορίων390
 • ix. Υποχρεώσεις από τη ροή των υδάτων391
 • 5. Θέματα κληρονομικού δικαίου391
 • α. Αγωγή περί κλήρου391
 • β. Ακυρώσιμη διαθήκη392
 • γ. Mέμψη άστοργης δωρεάς392
 • δ. Κληρονομική αναξιότητα392
 • ε. Προσδιορισμός αντικειμένου κληροδοσίας393
 • 6. Θέματα εργατικού δικαίου393
 • α. Αποδοχή υπηρεσιών απολυθέντος μισθωτού393
 • β. Μεταβολή των όρων εργασίας395
 • γ. Δικαίωμα απεργίας - ανταπεργίας396
 • δ. Συλλογικές διαφορές εργασίας396
 • ε. Λοιπά θέματα397
 • i. Λήψη μέτρων ασφάλειας και πρόνοιας από τον εργοδότη397
 • ii. Λήψη πιστοποιητικού εργασίας ή ανάλυση μισθοδοσίας397
 • 7. Θέματα εμπορικού δικαίου398
 • α. Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού398
 • i. Γενικά398
 • ii. Προϋποθέσεις398
 • iii. Αρμοδιότητα δικαστηρίου399
 • iv. Διάδικοι399
 • v. Ενστάσεις - Παραγραφή αξιώσεων400
 • vi. Προσωρινή διαταγή - Απόφαση400
 • vii. Περιπτωσιολογία401
 • viii. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων402
 • ix. Εκποίηση εμπορευμάτων404
 • χ. Κατάχρηση σχέσης οικονομικής εξάρτησης405
 • β. Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού407
 • γ. Δίκαιο Bιομηχανικής Ιδιοκτησίας410
 • i. Δίκαιο σημάτων410
 • 1.1. Προστασία του Ν 2239/1994410
 • 1.2. Αρμοδιότητα δικαστηρίου413
 • 1.3. Διάδικοι413
 • 1.4. Προϋποθέσεις414
 • 1.5. Απόδειξη - πιθανολόγηση415
 • 1.6. Η απόφαση416
 • 1.7. Προστασία του Ν 146/1914417
 • 1.8. Κοινοτικό σήμα417
 • 1.9. Διεθνής δικαιοδοσία418
 • 1.10. Αρμόδια δικαστήρια419
 • 1.11. Εφαρμοστέο δίκαιο419
 • 1.12. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων420
 • 1.13. Ταυτόχρονες και διαδοχικές αστικές αγωγές επί τη βάσει κοινοτικών και εθνικών σημάτων420
 • ii. Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας421
 • 1.1. Προστασία του Ν 1733/1987421
 • 1.2. Προϋποθέσεις - απόφαση422
 • 1.3. Προστασία του Ν 146/1914425
 • δ. Δίκαιο εταιριών425
 • i. Έξοδος εταίρου - αποκλεισμός εταίρου - ανάκληση διαχειριστή425
 • ii. Δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης των εταίρων427
 • iii. Συμμετοχή σε γενική συνέλευση Α.Ε.430
 • iv. Αναστολή απόφασης γενικής συνέλευσης ήδιοικητικού συμβουλίου Α.Ε.431
 • ε. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας431
 • i. Εύλογη αμοιβή δημιουργού κατ’άρθρο 18 § 6 Ν 2121/1993433
 • ii. Ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 64Α του Ν 2121/1993435
 • 7. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής (άρθρα 733-734 ΚΠολΔ)440
 • 1. Ορισμοί442
 • α. Νομή, κατοχή, οιονεί νομή442
 • β. Αποβολή - διατάραξη443
 • γ. Ένδικη προστασία444
 • 2. Αντικείμενο προσωρινής προστασίας - εξαιρέσεις445
 • α. Γενικά445
 • β. Προσβολή της κατοχής στο πλαίσιο ενοχικών σχέσεων445
 • γ. Προσβολή της χρήσης κοινόχρηστου πράγματος446
 • δ. Προσβολή της κοινής νομής των κοινωνών από άλλο κοινωνό447
 • 3. Διάδικοι447
 • α. Ενεργητική νομιμοποίηση448
 • β. Παθητική νομιμοποίηση448
 • γ. Προσεπίκληση449
 • δ. Παρέμβαση450
 • 4. Αρμοδιότητα δικαστηρίου450
 • α. Yλική αρμοδιότητα450
 • β. Tοπική αρμοδιότητα451
 • 5. Το περιεχόμενο της αίτησης452
 • 6. Η άσκηση της αίτησης454
 • 7. Έννομες συνέπειες υποβολής της αίτησης455
 • 8. Προσωρινή διαταγή - εκδίκαση της αίτησης456
 • 9. Η άμυνα του καθ’ ου457
 • α. Άρνηση της αίτησης457
 • β. Ένσταση επιλήψιμης νομής458
 • γ. Ένσταση ιδίου δικαιώματος ως προς το πράγμα459
 • δ. Ένσταση παραγραφής460
 • ε. Ένσταση επίσχεσης461
 • στ. Ανταίτηση461
 • 10. H απόφαση462
 • 11. Η εκτέλεση της απόφασης463
 • α. Απόφαση που διατάσσει την απόδοση της νομής464
 • β. Aπόφαση που διατάσσει την άρση της διατάραξης464
 • γ. Aπόφαση που διατάσσει πράξη που μπορεί να γίνει από τρίτον465
 • δ. Eπανάληψη της εκτέλεσης465
 • ε. Διαφορές περί την εκτέλεση465
 • 12. Αναστολή της εκτέλεσης466
 • α. Αίτηση αναστολής466
 • β. Προσωρινή διαταγή466
 • 13. Απείθεια467
 • 14. Ανάκληση της απόφασης468
 • α. Ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ468
 • β. Ανάκληση λόγω μεταβολής των πραγμάτων468
 • γ. Aνάκληση από το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης468
 • 15. Έφεση469
 • α. Γενικά469
 • β. Άσκηση της έφεσης469
 • γ. Eκδίκαση της έφεσης - ερημοδικία470
 • δ. Aπόδειξη471
 • ε. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση471
 • στ. Ένδικα μέσα - Tριτανακοπή472
 • 16. Δημόσια κτήματα473
 • α. Σχέση Εισαγγελικής διαδικασίας και διαδικασίαςτων ασφαλιστικών μέτρων νομής473
 • 8. Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων (άρθρο 735 ΚΠολΔ)476
 • 1. Γενικά478
 • 2. Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης479
 • α. Ουσιαστικό δίκαιο479
 • i. Διακοπή της συμβίωσης479
 • ii. Οικογενειακή στέγη480
 • iii. Λόγοι επιείκειας481
 • iv. Καταβολή ανταλλάγματος481
 • v. Διάφορα θέματα481
 • β. Ασφαλιστικά μέτρα482
 • i. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση483
 • ii. Το περιεχόμενο της αίτησης484
 • iii. Άμυνα του καθ’ ου484
 • iv. Απόφαση - εκτέλεση484
 • v. Ανάκληση - μεταρρύθμιση485
 • 3. Άδεια μετοίκησης του ενός συζύγου486
 • α. Ο δικαστικός ή αναγκαστικός χωρισμός486
 • β. Αρμόδιο δικαστήριο487
 • γ. Οι διάδικοι488
 • δ. Το περιεχόμενο της αίτησης488
 • ε. Η απόφαση489
 • στ. Εκτέλεση της απόφασης - ποινική προστασία490
 • ζ. Η έγερση της κύριας αγωγής490
 • 4. Κατανομή των κινητών492
 • α. Ουσιαστικό δίκαιο492
 • β. Ασφαλιστικά μέτρα494
 • i. Διάδικοι494
 • ii. Το περιεχόμενο της αίτησης495
 • iii. Η άμυνα του καθ’ ου496
 • iv. Απόφαση - εκτέλεση496
 • v. Ανάκληση - μεταρρύθμιση497
 • 5. Αμοιβαία υποχρέωση γονέων και τέκνων για βοήθεια,στοργή και σεβασμό497
 • α. Οι διάδικοι498
 • β. To περιεχόμενο της αίτησης498
 • γ. H άμυνα του καθ΄ ου498
 • δ. H απόφαση499
 • 6. Η γονική μέριμνα499
 • α. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας499
 • i. Οι διάδικοι500
 • ii. Το περιεχόμενο της αίτησης501
 • iii. Αρμόδιο δικαστήριο501
 • iv. Η απόφαση501
 • v. Ανάκληση - μεταρρύθμιση503
 • vi. Η εκτέλεση της απόφασης για τη γονική μέριμνα503
 • vii. Η έγερση της κύριας αγωγής504
 • β. Xωριστή ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου504
 • i. Αφαίρεση της επιμέλειας504
 • ii. Οι διάδικοι505
 • iii. Το περιεχόμενο της αίτησης505
 • iv. Η απόφαση506
 • v. Η εκτέλεση507
 • γ. Διαφωνία των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας507
 • i. Οι διάδικοι507
 • ii. Το περιεχόμενο της αίτησης507
 • iii. Η απόφαση508
 • 7. Επικοινωνία του γονέα με το τέκνο509
 • α. Αρμόδιο δικαστήριο509
 • β. Οι διάδικοι510
 • γ. Το περιεχόμενο της αίτησης511
 • δ. Η άμυνα του καθ’ ου511
 • ε. Η απόφαση512
 • στ. Ανάκληση - μεταρρύθμιση513
 • ζ. Η εκτέλεση513
 • η. Η έγερση της κύριας αγωγής514
 • θ. Ποινική ευθύνη515
 • 8. Γονική μέριμνα και επικοινωνία σε διασυνοριακές υποθέσεις515
 • 9. Το Σύμφωνο Συμβίωσης518
 • 8α. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα522
 • 1. Γενικά523
 • 2. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων528
 • 9. Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση(άρθρα 737-738 ΚΠολΔ)532
 • 1. Γενικά532
 • 2. Σφράγιση533
 • 3. Σφράγιση στην πτώχευση538
 • 4. Αποσφράγιση539
 • 5. Απογραφή542
 • 6. Δημόσια κατάθεση544
 • 7. Διαφορές σχετικά με τη σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση545
 • 10. Ειδικά θέματα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων548
 • 1. Ειδικά ένδικα βοηθήματα549
 • α. Σύντμηση και παράταση προθεσμιών549
 • β. Εγγυοδοσία552
 • i. Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση νόμιμης εγγυοδοσίας552
 • ii. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της νόμιμης εγγυοδοσίας553
 • iii. Άρση ή κατάπτωση της εγγύησης553
 • γ. Παράταση προθεσμίας για επανάληψη δίκης που διακόπηκε554
 • δ. Συντηρητική απόδειξη555
 • ε. Πραγματογνωμοσύνη557
 • i. Αντικατάσταση πραγματογνώμονα557
 • ii. Εξαίρεση πραγματογνώμονα559
 • 2. Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης561
 • α. Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής561
 • β. Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας564
 • γ. Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης568
 • δ. Έκδοση απογράφου573
 • ε. Άδεια εκτέλεσης κατά τη νύχτα576
 • στ. Άδεια εκποίησης κινητών577
 • ζ. Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης579
 • η. Μεσεγγύηση584
 • i. Άδεια διαχειριστικών πράξεων μεσεγγυούχου586
 • ii. Αντικατάσταση του μεσεγγυούχου586
 • iii. Διαταγή απόδοσης στο μεσεγγυούχο των κατασχεμένων587
 • iv. Εκποίηση φυσικών καρπών588
 • θ. Θέματα πλειστηριασμού589
 • i. Αλλαγή του τόπου πλειστηριασμού589
 • ii. Υποκείμενα σε φθορά591
 • iii. Νέος πλειστηριασμός592
 • iv. Ανάθεση της επίσπευσης του πλειστηριασμού σε άλλον δανειστή με δικαστική απόφαση596
 • v. Διορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πίνακα διανομής σε περίπτωση κατάσχεσης απαίτησης στα χέρια τρίτου και για τον πλειστηριασμό κατασχεμένου κινητού στα χέρια τρίτου601
 • vi. Άδεια χωριστού πλειστηριασμού παραρτημάτων ακινήτου603
 • vii. Αναστολή πλειστηριασμού606
 • ι. Ανατροπή της κατάσχεσης610
 • ια. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων613
 • ιβ. Αναγκαστική διαχείριση614
 • i. Άδεια αναγκαστικής διαχείρισης614
 • ii. Άδεια για δικαιοπραξίες του διαχειριστή615
 • iii. Αντικατάσταση διαχειριστή ή επόπτη617
 • iv. Παύση της αναγκαστικής διαχείρισης618
 • v. Διαφορές σχετικές με τη διαχείριση618
 • vi. Αποζημίωση διαχειριστή619
 • ιγ. Προσωπική κράτηση620
 • i. Αντιρρήσεις κατά της σύλληψης620
 • ii. Απόλυση κρατουμένου623
 • iii. Ασθένεια του κρατουμένου624
 • 3. Ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολήςή αποζημίωσης625
 • α. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση625
 • β. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα631
 • γ. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου πράγματος634
 • 4. Αναστολή της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης636
 • 5. Εξαγορά χωριστής κυριότητας642
 • IΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ648
 • Ι. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ648
 • 1. Αίτηση συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης650
 • 2. Αίτηση δικαστικής μεσεγγυήσεως για εξασφάλιση αξιώσεως από αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας654
 • 3. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλέτη για καθυστερούμενα μισθώματα660
 • 4. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης για εργατικές απαιτήσεις και για προσωρινή επιδίκαση αυτών667
 • 5. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου673
 • 6. Αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης κινητών679
 • 7. Αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης ακινήτου685
 • 8. Αίτηση συντηρητικής απόδειξης (πραγματογνωμοσύνης)691
 • ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ696
 • Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ698
 • 9. Αίτηση προσωρινής επιδικάσεως διατροφής εν διαστάσει συζύγου700
 • 10. Αίτηση προσωρινής αναθέσεως επιμέλειας τέκνου και επιδικάσεως προσωρινής διατροφής αυτού706
 • 11. Αίτηση προσωρινής διατροφής αναγνωρισθέντος τέκνου714
 • 12. Αίτηση για προσωρινή επιδίκαση αποδοχών και επανατοποθέτησης εργαζομένου λόγω άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας720
 • Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 728
 • 13. Αίτηση μετοίκησης συζύγου και παράδοσης κινητών πραγμάτων730
 • 14. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής κινητού737
 • 15. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής ακινήτου744
 • 16. Αίτηση για ανοχή πράξεων επί του γειτονικού ακινήτου750
 • 17. Αίτηση για απαγόρευση χρήσης σήματος757
 • 18. Αίτηση για απαγόρευση χρήσης διακριτικού τίτλου765
 • 19. Αίτηση για απαγόρευση χρησιμοποίησης εμπορικής επωνυμίας772
 • 20. Αίτηση για απαγόρευση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού779
 • 21. Αίτηση για συμμετοχή μετόχων σε γενική συνέλευση ΑΕ785
 • 22. Αίτηση για διορισμό προσωρινού διαχειριστή κοινού πράγματος794
 • 23. Αίτηση αναστολής εξαγοράς τίτλου μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που εκδόθηκε σε κοινό λογαριασμό801
 • 24. Αίτηση προσωρινής δέσμευσης εντύπων και απαγόρευσης επανάληψης της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων λογοτεχνικού έργου805
 • 25. Αίτηση για επίδειξη εγγράφων812
 • Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ818
 • 26. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως διαταγής πληρωμής820
 • 27. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή826
 • 28. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως εκ του νόμου προσωρινώς εκτελεστής831
 • 29. Αίτηση αναστολής διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως836
 • III. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ842
 • 30. Αίτηση ανάκλησης απόφασης συντηρητικής κατάσχεσης844
 • 31. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης849
 • 32. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και άρσης του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας853
 • 33. Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και αντικατάστασης συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία857
 • 34. Αίτηση μεταρρύθμισης αποφάσεως περί προσωρινής διατροφής863
 • 35. Αίτηση για αντικατάσταση μεσεγγυούχου ακινήτου867
 • 36. Έφεση κατ’ αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής872
 • IV. ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ876
 • 37. Αίτηση περί παράτασης προθεσμίας878
 • 38. Προσωρινή επιδίκαση εύλογης αμοιβής (σύμφωνα με το Ν 2121/1993) για τους υλικούς φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για αναμετάδοση μουσικών έργων882
 • 39. Αίτηση διενέργειας νέου πλειστηριασμού και μείωσης του ποσού πρώτης προσφοράς892
 • 40. Ανακοπή για διόρθωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου896
 • 41. Αίτηση για παροχή άδειας εκποιήσεως κινητών901
 • 42. Αίτηση για παροχή άδειας επισπεύσεως εκτελέσεως905
 • 43. Αίτηση για παροχή άδειας εκτέλεσης κατά τη νύχτα909
 • 44. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος912
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ916
 • 0
 • 0