Μια συμβολή στο δίκαιο των χρηματικών ενοχών υπό το πρίσμα του ουσιαστικού αστικού δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN:
Σελίδες: 504
Συγγραφέας: Χ. Χασάπης

Το έργο «Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μια συμβολή στο δίκαιο των χρηματικών ενοχών υπό το πρίσμα του ουσιαστικού αστικού δικαίου» αποτελεί μία μονογραφική μελέτη που επικεντρώνεται στο επίκαιρο ζήτημα του δανεισμού σε ξένο νόμισμα. Αφορμή της εκπόνησης του εν λόγω έργου αποτέλεσε η έκδοση των πρώτων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, που δημοσιεύθηκαν το 2013 και 2014, και ουσιαστικά ανέδειξαν τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος.

Το πόνημα φωτίζει ορισμένες - κατά το δυνατόν περισσότερες - πτυχές ενός σύνθετου προβλήματος με έντονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, της σύναψης δανείου με πιστωτικό ίδρυμα σε ξένο νόμισμα. Μεταξύ άλλων ελέγχει τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του ΑΚ για την αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης λόγω εικονικότητας, ανηθικότητας και αοριστίας παροχής, την ακύρωση της σύμβασης λόγω ελαττώματος της βούλησης, την προστασία κατά το άρθρο 2 Ν 2251/1994 για τους ΓΟΣ, την αναπροσαρμογή της σύμβασης κατά τους όρους του άρθρου 288 και 388 ΑΚ και την ενδεχόμενη αποζημιωτική ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος λόγω προσυμβατικού πταίσματος και αδικοπραξίας. Επίσης, επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, συνοδευόμενη από την πρόταση κάποιας ρεαλιστικής λύσης. 

 • -27
 • Α. Εισαγωγή1
 • Ι. Η προβληματική και οι κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις της1
 • ΙΙ. Η στοχοθεσία και η πορεία της έρευνας8
 • Β. Η νομική φύση των δανείων ελβετικού φράγκου11
 • Ι. Το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού11
 • 1. Η αδυναμία χαρακτηρισμού από τα ίδια τα μέρη11
 • 2. Τα κριτήρια του νομικού χαρακτηρισμού13
 • 3. Οι συνέπειες μιας εσφαλμένης υπαγωγής14
 • 4. Η έννοια της υποχρέωσης παροχής και η συμβολή της στην επίλυση του προβλήματος του χαρακτηρισμού18
 • ΙΙ. Η σύμβαση δανείου21
 • ΙΙΙ. Η σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών23
 • IV. Η συζήτηση υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔικΕΕ26
 • V. Συμπέρασμα39
 • Γ. Η νομιμότητα των δανείων ελβετικού φράγκου - Νομοθετικό πλαίσιο43
 • Ι. Η εξέταση του ζητήματος43
 • ΙΙ. Συμπέρασμα50
 • Δ. Η ενημέρωση του δανειολήπτη51
 • Ι. Η ύπαρξη εγγενών κινδύνων στη σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα51
 • ΙΙ. Η θεμελίωση της υποχρέωσης ενημέρωσης του δανειολήπτη53
 • 1. H σχέση πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος και πελάτηδ53
 • 2. Η υποχρέωση ενημέρωσης του δανειολήπτη από τον δανειοδότη60
 • 2.1. Η υποχρέωση ενημέρωσης γενικά60
 • 2.2. Η υποχρέωση ενημέρωσης στις τραπεζικές συμβάσεις62
 • 2.3. Η υποχρέωση ενημέρωσης ειδικά στη σύμβαση δανείου68
 • 2.4. Οι περιπτώσεις, όπου γεννάται η υποχρέωση ενημέρωσης76
 • 2.4.1. Το γνωσιακό προβάδισμα της τράπεζας77
 • 2.4.2. Η διακινδύνευση του πελάτη81
 • 2.4.3. Η απειρία του δανειολήπτη84
 • 2.4.4. Η σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων86
 • 2.4.5. H εξαπάτηση από τρίτο πρόσωπο87
 • 2.4.6. Η υπέρβαση του πιστοδοτικού ρόλου από την τράπεζα89
 • 2.5. H υποχρέωση ενημέρωσης στις συμβάσεις δανείου σε ξένο νόμισμα92
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα128
 • Ε. Οι βάσεις προστασίας του δανειολήπτη133
 • Ι. Γενικά133
 • ΙΙ. Ακυρότητα ή ακυρωσία της σύμβασης δανείου σε ξένο νόμισμα135
 • 1. Ακυρότητα λόγω εικονικότητας135
 • 2. Ακυρότητα λόγω ανηθικότητας137
 • 3. Ακυρότητα λόγω αοριστίας παροχής142
 • 4. Ακυρωσία λόγω ελαττώματος της βουλήσεως (πλάνη ή απάτη)144
 • 5. Το αλυσιτελές και απρόσφορο της ακυρότητας ή ακυρωσίας των δανειακών συμβάσεων149
 • 6. Η κατάγνωση μερικής ακυρότητας και η δυνατότητα μετατροπής των δανειακών συμβάσεων156
 • 7. Συμπέρασμα160
 • IΙΙ. Προστασία κατά το άρ. 2 Ν 2251/1994 για τους ΓΟΣ161
 • 1. Γενική προβληματική161
 • 2. Η στάση του ΔικΕΕ163
 • 2.1. Η θέση των ερωτημάτων163
 • 2.2. Ο έλεγχος του ΓΟΣ περί μετατροπής όταν αυτός αφορά το κύριο αντικείμενο της σύμβασης ή τιμή και αμοιβή165
 • 2.3. Ο έλεγχος του ΓΟΣ περί μετατροπής ως προς την τήρηση της αρχής της διαφάνειας177
 • 2.4. Οι συνέπειες της ακυρότητας του ΓΟΣ και ο τρόπος πλήρωσης του κενού στη σύμβαση185
 • 3. Η στάση της ελληνικής νομολογίας και θεωρίας188
 • 3.1. Γενική προσέγγιση188
 • 3.2. Το «κύριο αντικείμενο της σύμβασης»189
 • 3.3. Ο έλεγχος διαφάνειας και το πρότυπο του μέσου καταναλωτή192
 • 3.4. Ο δηλωτικός χαρακτήρας των ΓΟΣ περί συναλλαγματικής ισοτιμίας208
 • 3.4.1. Η γενική προβληματική των δηλωτικών ρητρών208
 • 3.4.2. Η εφαρμογή του άρ. 291 ΑΚ στα δάνεια σε ξένο νόμισμα – Γενικά περί χρηματικών ενοχών215
 • 3.4.3. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρ. 291 ΑΚ219
 • 3.4.4. Το άρ. 291 ΑΚ και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Η ρήτρα μετατροπής του αλλοδαπού σε ξένο νόμισμα ως δηλωτική ρήτρα233
 • 3.4.4.1. Η φύση των δανείων ελβετικού φράγκου ως ενοχών με διαζευκτική ευχέρεια καταβολής του εγχώριου νομίσματος233
 • 3.4.4.2. Το άρ. 291 ΑΚ ως «νομοθετική διάταξη αναγκαστικού δικαίου» κατά το άρ. 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ238
 • 3.4.4.3. Το άρ. 291 ΑΚ και η τυπολογική ταύτιση των κρίσιμων ΓΟΣ περί ισοτιμίας προς αυτό241
 • 3.4.4.4. Το άρ. 291 ΑΚ, οι δηλωτικοί ΓΟΣ και ο έλεγχος διαφάνειας247
 • 3.4.4.5. Το άρ. 291 ΑΚ και η μακρά διάρκεια των επίμαχων συμβάσεων269
 • 3.4.4.6. Το άρ. 291 ΑΚ σε δικαιοσυγκριτική επισκόπηση270
 • 3.4.4.7. Το άρ. 291 ΑΚ και οι ρήτρες συναλλάγματος και αξίας συναλλάγματος279
 • 3.4.4.8. Το άρ. 291 ΑΚ, η σχέση του προς τον Ν 2251/1994 και το κύρος της οφειλής288
 • 3.4.4.9. Το άρ. 291 ΑΚ και η δικαιογενετική του ιστορία290
 • 3.5. Η μεθοδολογία της πλήρωσης του κενού κατόπιν της αναγνώρισης ως άκυρου του σχετικού ΓΟΣ περί υπολογισμού της ισοτιμίας μετατροπής305
 • 3.5.1. Η θέση του προβλήματος305
 • 3.5.2. Η επιλογή της συμπληρωτικής ερμηνείας: Αναζητώντας την έξοδο του λαβύρινθου307
 • 3.6. Η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: Η λύση του γόρδιου δεσμού;325
 • 4. Συμπέρασμα337
 • IV. Αναπροσαρμογή κατά τα άρ. 388 και 288 ΑΚ340
 • 1. Γενικά340
 • 2. Η δυνατότητα εφαρμογής του άρ. 388 ΑΚ341
 • 3. Η δυνατότητα εφαρμογής του άρ. 288 ΑΚ365
 • 4. Συμπέρασμα376
 • V. Προστασία του δανειολήπτη κατά το ειδικό δίκαιο περί υπερχρέωσης377
 • VΙ. Αποζημιωτική ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος383
 • 1. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις (culpa in contrahendo)383
 • 2. Αδικοπρακτική ευθύνη κατά τα άρ. 914, 919 ΑΚ και τον Ν 2251/1994385
 • ΣΤ. Η κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις399
 • Ι. Αυστρία399
 • ΙΙ. Κροατία401
 • ΙΙΙ. Κύπρος402
 • IV. Ουγγαρία403
 • V. Πολωνία406
 • VI. Ρουμανία408
 • VII. Σερβία409
 • VIII. Σλοβενία411
 • Ζ. Αποτίμηση και προτεινόμενη λύση413
 • Η. Αντί επιλόγου423
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ431
 • Ελληνική431
 • Ξενόγλωσση448
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ465
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ471
 • 0
 • 0