Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-042-5
Σελίδες: 360
Συγγραφέας: Χ. Χριστοπούλου
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Το έργο «Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου. Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση» αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ο θεσμός της εξυγίανσης, διαρκώς μεταβαλλόμενος και προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, έχει καταστεί αρκετά δημοφιλής, προφανώς λόγω του ολοένα αυξανόμενου αριθμού υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, που πασχίζουν να διατηρηθούν σε λειτουργία προσφεύγοντας για τον σκοπό αυτόν στις παρεχόμενες από τον νόμο δυνατότητες. Το νομοθετικό, όμως, πλαίσιο της εξυγίανσης δεν συνιστά πανάκεια για τα προβλήματα της επιχείρησης, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη δύο βασικών στοιχείων, δηλαδή τη βιωσιμότητά της και τη θετική στάση και ειλικρινή συνεργασία των πιστωτών, η μη συνδρομή των οποίων καθιστά την εξυγίανση εξαρχής ανώφελη.

Σκοπός της μελέτης δεν είναι η αποσπασματική περιγραφή των σχετικών διατάξεων, αλλά η ανάδειξη αυτών μέσα από ένα ευρύτερο σύμπλεγμα εξυγιαντικών ή συναφών ρυθμίσεων.

Το έργο αναλύει και προσδιορίζει με εύληπτο τρόπο την έννοια της εξυγίανσης σε περίοδο οικονομικής κρίσης και επισημαίνει τη σημαντική επιρροή που δύναται να ασκήσει αυτή, ως θεσμοθετημένη και οργανωμένη διαδικασία, στην επίτευξη θετικής πορείας της εθνικής οικονομίας.

 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ15
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α29
 • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ29
 • Ι. Η φυσιογνωμία του θεσμού – Η διφυής μορφή του29
 • II. Ο σκοπός της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης32
 • IIΙ. Χρονική αφετηρία και προϋποθέσεις υπαγωγής στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης35
 • Α. Διαδικασία εξυγίανσης35
 • Β. Ειδική Εκκαθάριση49
 • IV. Νομική φύση της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης59
 • Α. Διαδικασία εξυγίανσης59
 • Β. Ειδική Εκκαθάριση 67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β69
 • Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ69
 • Ι. Η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας69
 • ΙΙ. Τα προληπτικά μέτρα72
 • ΙΙΙ. Το άνοιγμα και η εξέλιξη της διαδικασίας89
 • Α. Η δικαστική απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας89
 • Β. Τα όργανα της διαδικασίας94
 • 1. Ο εμπειρογνώμονας94
 • 2. Ο μεσολαβητής109
 • 3. Ο ειδικός εντολοδόχος117
 • IV. Η θέση των εργαζομένων στην εξυγιαντική διαδικασία 119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ133
 • Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ133
 • Ι. Οι εκ του Νόμου παρεχόμενες δυνατότητες133
 • Α. Με σύγκληση της συνέλευσης πιστωτών135
 • Β. Χωρίς σύγκληση της συνέλευσης πιστωτών148
 • Γ. Με απευθείας επικύρωση από το δικαστήριο150
 • ΙI. Σύμπραξη μετόχων, εταίρων και τρίτων156
 • ΙII. Συμμετοχή Δημοσίου και Δημόσιων Φορέων166
 • ΙV. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης180
 • A. Γενικά 180
 • Β. Ενδεικτικά προβλεπόμενα μέτρα εξυγίανσης183
 • 1. Εξωτερικά μέτρα εξυγίανσης184
 • α. Μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη184
 • β. Ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους185
 • γ. Μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη186
 • δ. Αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών190
 • ε. Καταβολή υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση των πιστωτών191
 • 2. Εσωτερικά μέτρα εξυγίανσης192
 • α. Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη 192
 • β. Εκποιήσεις της περιουσίας του οφειλέτη197
 • γ. Ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο204
 • Γ. Λύση της συμφωνίας εξυγίανσης205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ215
 • Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ215
 • Ι. Η αίτηση για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης215
 • ΙΙ. Η δικαστική απόφαση για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης219
 • ΙΙI. Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης241
 • IV. Μέσα άμυνας και προστασίας - Άσκηση τριτανακοπής254
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε259
 • Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ259
 • Ι. Η οργάνωση της διαδικασίας259
 • ΙΙ. Η αίτηση για την υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση 261
 • ΙΙΙ. Τα προληπτικά μέτρα263
 • ΙV. Η δικαστική απόφαση επί της αίτησης υπαγωγής267
 • V. Ο εκκαθαριστής271
 • VI. Οι κατ’ ιδίαν διαδικαστικές πράξεις του εκκαθαριστή276
 • VII. Η δικαστική απόφαση επί της έκθεσης του εκκαθαριστή283
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ285
 • ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4307/2014285
 • Ι. Εισαγωγή 285
 • ΙΙ. Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (άρθρα 62 επ. ν. 4307/2014) 288
 • 1. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας288
 • 2. Η αίτηση υπαγωγής291
 • 3. Η απόφαση του δικαστηρίου300
 • 4. Τα αποτελέσματα της επικυρωτικής απόφασης305
 • 5. Η ανατροπή της συμφωνίας 310
 • 6. Το δικαίωμα αποζημίωσης311
 • ΙΙΙ. Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014) 314
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ319
 • Ι. Βιβλιογραφία333
 • ΙΙ. Διαδικτυακές πηγές344
 • Αλφαβητικό ευρετήριο347
 • 0
 • 0