Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-041-8
Σελίδες: 210
Συγγραφέας: Μ. Γαβουνέλη
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας

Το έργο  «Ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα» αποτελεί εξειδικευμένη μελέτη αναφορικά με τα προβλήματα διεθνούς δικαίου που αναφύονται στον τομέα των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε θαλάσσιες περιοχές.

Τα θέματα ενέργειας αποτελούν μια μείζονα δραστηριότητα στη θάλασσα, η ρύθμιση της οποίας τόσο γενικά όσο και στον θαλάσσιο χώρο ειδικότερα συνιστά μια συνεχιζόμενη πρόκληση. Συνολικά θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τρεις κατηγορίες ενεργειακών εγκαταστάσεων στη θάλασσα, το ρυθμιστικό πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνει κάθε στάδιο της λειτουργίας τους και αποτελείται από κανόνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά – κανόνες με μακρά προϊστορία στο διεθνές δίκαιο όσο και άλλους, καινούριους· κανόνες πολύ συγκεκριμένους όσο και άλλους, γενικότερους· κανόνες που επηρεάζονται από πλήθος εξωνομικών παραγόντων. Η συστηματική προσέγγιση των κανόνων αυτών συνιστά ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της εποχής μας.

Προκύπτουν, έτσι, θέματα που αφορούν την κρατική δικαιοδοσία επί των ενεργειακών δραστηριοτήτων στη θάλασσα, το αναδυόμενο ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης στην ενέργεια, και άλλα ζητήματα, από τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων έως τη συνολική αντιμετώπιση των ενεργειακών επενδύσεων στον θαλάσσιο χώρο. Με τα σχετικά προβλήματα ασχολείται η παρούσα μελέτη, η οποία αποτελεί μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ʽEnergy at Seaʼ της Δράσης Αριστεία ΙΙ κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2014-Οκτωβρίου 2015.  

Η συγγραφέας, κα Μαρία Γαβουνέλη, παρουσιάζει με πληρότητα και σαφήνεια τα σχετικά ερευνητικά πορίσματα, εστιάζοντας στη σχέση των υπεράκτιων ενεργειακών εγκαταστάσεων με το Κράτος. Η μελέτη της περιλαμβάνει και αναπτύσσει περαιτέρω στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί σε μια μακρά σειρά επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Το παρόν έργο προλογίζει ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας. Το έργο συμπληρώνεται από χρηστικό κατάλογο συμβάσεων και κατάλογο αποφάσεων δικαιοδοτικών οργάνων, εκτενέστατη βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

Η μελέτη αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε νομικό που επιθυμεί να εμβαθύνει στους κανόνες που διέπουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα, αλλά και για εκείνους που καλούνται να διαχειριστούν σχετικά ζητήματα στην πράξη και επιθυμούν να συμπληρώσουν την αναγκαία θεωρητική τους κατάρτιση.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ7
 • ΜΕΡΟΣ Α′ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ25
 • 1. Τα χαρακτηριστικά της οριοθέτησης26
 • 2. Οι προκλήσεις της οριοθέτησης35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΕΠΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ51
 • 1. Τα χαρακτηριστικά των αποφάσεων οριοθέτησης55
 • 2. Η πρακτική των αποφάσεων οριοθέτησης64
 • ΜΕΡΟΣ Β′ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ71
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΟΙΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ77
 • 1. Τα χαρακτηριστικά των συμφωνιών κοινής εκμετάλλευσης79
 • 2. Οι προκλήσεις των συμφωνιών κοινής εκμετάλλευσης90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ107
 • 1. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις διασυνοριακές ενεργειακές εγκαταστάσεις110
 • 2. Οι προκλήσεις της ρύθμισης των διασυνοριακών ενεργειακών εγκαταστάσεων119
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ125
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ127
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ143
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ149
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ183
 • 0
 • 0