Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-014-2
Σελίδες: 624
Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης

Οι νομοθετικές τροποποιήσεις στους φορολογικούς κώδικες που περιλαμβάνει η Συλλογή κατέστησαν απαραίτητη την παρούσα, 8η έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας», η οποία είναι ενημερωμένη έως τον Ν 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).

Ειδικότερα, πέραν του ως άνω νόμου που επέφερε τροποποίηση στον ΚΦΔ, το Έργο ενημερώθηκε με τους Ν 4374/2016 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ), Ν 4375/2016 (που επέφερε μεταβολές στον ΚΦΠΑ), Ν 4378/2016 (που τροποποίησε επίσης τον ΚΦΕ και ΚΦΠΑ), Ν 4386/2016 και Ν 4387/2016 (που άλλαξαν εκτεταμένα πάλι τον ΚΦΕ και ο δεύτερος και τους Ν 4223/2013 και ΚΦΔ), Ν 4389/2016 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ, τον ΚΦΠΑ, το Ν 4223/2013 και τον ΚΦΔ), Ν 4393/2016 (που άλλαξε πάλι τον Ν 4223/2013), Ν 4403/2016 (που μετέβαλε τον ΚΦΔ) και Ν 4410/2016 (που επέφερε τροποποιήσεις στον ΚΦΕ, ΚΦΠΑ, ΚΦΔ, Ν 4223/2013 και Ν 4308/2014).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης και περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Αʼ 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο νέος κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

 • 0
 • [1] Ν 4172/20131
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] 1
 • [2] Ν 2859/2000155
 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 155
 • [3] Ν 4174/2013327
 • Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]327
 • [4] Ν 2523/1997453
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] 453
 • [5] Ν 4223/2013511
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59] 511
 • [6] Ν 4308/2014545
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] 545
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 629
 • 0
 • 0