Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-066-1
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Στ. Γιαννακούρου
Διεύθυνση Σειράς: Ν. Χατζημιχαήλ

Το έργο ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ έρχεται να καλύψει ένα υφιστάμενο κενό στη νομική βιβλιογραφία,  διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Αναλύει την έννοια της εργοδότησης (μισθωτής εργασίας) και μελετά με συστηματικότητα τη σύμβαση εργοδότησης (κατάρτιση, όροι, μεταβολή, λύση), τους θεσμούς του συλλογικού κυπριακού εργατικού δικαίου (συντεχνίες, συνδικαλιστική ελευθερία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργία, ανταπεργία), και τα μέσα δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των εργασιακών διαφορών.  Εκτενής αναφορά γίνεται σε επίκαιρα θέματα, όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η αφερεγγύοτητα του εργοδότη και οι ομαδικές απολύσεις.

Η ανάπτυξη των επιμέρους Κεφαλαίων γίνεται με άξονα την ανάλυση και ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας υπό το φως ευρωπαϊκών, διεθνών και συγκριτικών πηγών: της νομολογίας των κυπριακών και των αγγλικών δικαστηρίων, της πλούσιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), καθώς και, κατά περίπτωση, των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Δ.) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το έργο αυτό αποτελεί για όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του κυπριακού δικαίου έναν σημαντικό οδηγό για την κατανόηση των εννοιών και των θεσμών του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου, καθώς και για την ισχύουσα νομοθεσία και τη θεωρητική και νομολογιακή ερμηνεία της. Παράλληλα, συστηματοποιεί και ταξινομεί την ύλη με τρόπο εύληπτο, που το καθιστά απαραίτητο διδακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ11
 • ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ13
 • Κεφάλαιο Ι – ΕισαγωγΗ27
 • Α. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου27
 • Β. Κριτήρια θεμελίωσης της σχέσης εργοδότησης 28
 • Γ. Χαρακτηριστικά του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου 38
 • Δ. Η αρχή της τριμερούς συνεργασίας 42
 • Ε. Πηγές του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου42
 • 1. Κοινές Πηγές43
 • 1.1.Το Σύνταγμα43
 • 1.2. Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης46
 • 1.3. H νομοθεσία47
 • 1.4. Η νομολογία47
 • 2. Αυτόνομες Πηγές48
 • 2.1. Οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας48
 • 2.2. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 49
 • 2.3. Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων51
 • 2.4. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας54
 • 2.5. Η σύμβαση εργοδότησης54
 • 2.6. Εγχειρίδια προσωπικού και κώδικες ορθής συμπεριφοράς54
 • 2.7. Τα καταστατικά των συντεχνιών54
 • Κεφάλαιο ΙΙ – Οι θεσμοΙ του ΚυπριακοΥ ΣυλλογικοΥ ΕργατικοΥ ΔικαΙου55
 • Α. Η συνδικαλιστική ελευθερία 55
 • 1. Γενικά55
 • 2. Τα μέσα πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας56
 • 3. Θετική και αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία58
 • 3.1. Ο Περί Συντεχνιών Νόμος του 196560
 • 3.2. Ο Περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Νόμος του 201264
 • Β. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας68
 • 1. Μέσα διευκόλυνσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων68
 • 2. Η νομική φύση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας70
 • 3. Περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας72
 • Γ. Το δικαίωμα απεργίας74
 • 1. Η έννοια της απεργίας75
 • 2. Η απεργία συμπαθείας76
 • 3. Η ανταπεργία (lock out)78
 • 4. Η απεργία στις ουσιώδεις υπηρεσίες79
 • Κεφάλαιο ΙΙΙ – Η επΙλυση των εργατικΩν διαφορΩν81
 • Α. Η εξωδικαστική επίλυση: η διαδικασία του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων81
 • 1. Απευθείας Διαπραγμάτευση82
 • 1.1. Διαφορές συμφερόντων82
 • 1.2 Διαφορές δικαιωμάτων82
 • 2. Μεσολάβηση 83
 • 2.1. Διαφορές συμφερόντων83
 • 2.2. Διαφορές δικαιωμάτων84
 • 3. Διαιτησία84
 • 3.1. Διαφορές συμφερόντων 84
 • 3.2. Διαφορές δικαιωμάτων84
 • 4. Δημόσια έρευνα84
 • Β. Η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών στις ουσιώδεις υπηρεσίες84
 • Γ. Η δικαστική επίλυση: το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών86
 • 1. Σύνθεση - Διαδικασία86
 • 2. Δικαιοδοσία 87
 • 3. Προθεσμία υποβολής αιτήσεως-Παραγραφή αξιώσεων 91
 • 4. Προθεσμία και λόγοι εφέσεως92
 • Κεφάλαιο IV – Η σΥμβαση εργοδΟτησης95
 • Α. Κατάρτιση της σύμβασης εργοδότησης 95
 • Β. Η υποχρέωση ενημέρωσης του εργοδοτούμενου για τους όρους εργασίας96
 • 1. Φορέας της υποχρέωσης96
 • 2. Περιεχόμενο της ενημέρωσης97
 • 3. Χρόνος ενημέρωσης99
 • 4. Συνέπειες από την έλλειψη ενημέρωσης99
 • Γ. Μονομερής τροποποίηση των όρων εργοδότησης100
 • 1. Οι συμβατικοί όροι εργοδότησης στο κοινοδίκαιο100
 • 2. Η διάρρηξη ουσιωδών όρων εργοδότησης102
 • 3. Δικαιώματα του εργοδοτούμενου και τρόπος άσκησης αυτών103
 • Κεφάλαιο V – ΑπαγΟρευση διακρΙσεων στην απασχΟληση και την εργοδΟτηση109
 • Α. Νομική θεμελίωση109
 • 1. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης109
 • 2. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά το Σύνταγμα της Κύπρου 112
 • 3. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά τη νομοθεσία115
 • 3.1. Πεδίο εφαρμογής116
 • 3.2. Εξαιρέσεις 117
 • B. Τα είδη της διάκρισης120
 • 1. Άμεση διάκριση 121
 • 2. Έμμεση διάκριση 122
 • 3. Παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση124
 • 4. Εντολή για την εφαρμογή δυσμενούς μεταχείρισης126
 • Γ. Προστασία από παραβάσεις της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση128
 • 1. Προστασία εργοδοτουμένων έναντι αντιποίνων128
 • 2. Ευθύνη εργοδότη σε περίπτωση παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης128
 • 3. Εξωδικαστική προστασία – Κυρώσεις 129
 • 4. Δικαστική προστασία – Θεραπείες130
 • 4.1. Αστικές κυρώσεις130
 • 4.2. Βάρος αποδείξεως133
 • 4.3. Ποινικές κυρώσεις135
 • Κεφάλαιο VI – ΕΙδη συμβΑσεων εργοδΟτησης137
 • Α. Η σύμβαση μερικής απασχόλησης137
 • 1. Η έννοια της μερικής απασχόλησης – Πεδίο εφαρμογής138
 • 2. Αρχή μη διάκρισης140
 • 3. Δικαιώματα μερικώς απασχολουμένων 142
 • 4. Ελεύθερη επιλογή μερικής απασχόλησης – απαγόρευση απόλυσης143
 • Β. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου144
 • 1. Πεδίο εφαρμογής144
 • 2. Αρχή μη διάκρισης145
 • 3. Μέτρα για αποφυγή κατάχρησης – μετατροπή σχέσης ορισμένου σε αορίστου χρόνου147
 • 3.1. Η επιλογή του μέτρου των «αντικειμενικών λόγων»148
 • 3.2. Η έννοια των «διαδοχικών συμβάσεων»150
 • 3.3. Η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων152
 • 4. Αρμόδιο Δικαστήριο 152
 • 5. Κυρώσεις για την παραβίαση της νομοθεσίας 153
 • Κεφάλαιο VII – ΜισθΟς155
 • Α. Η προστασία του μισθού155
 • 1. Η έννοια του μισθού155
 • 2. Χρόνος, συχνότητα και τρόπος πληρωμής μισθών158
 • 3. Ελευθερία διάθεσης του μισθού - απαγόρευση εκχώρησης159
 • 4. Αποκοπές από τον μισθό 159
 • 5. Απαγόρευση μονομερούς τροποποίησης μισθολογικού όρου 160
 • 6. Η νομική αντιμετώπιση του 13ου μισθού162
 • 7. Υποχρέωση τήρησης στοιχείων και αρχείων 163
 • 8. Κυρώσεις 163
 • Β. Κατώτατος μισθός163
 • Γ. Ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών164
 • 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και πεδίο εφαρμογής164
 • 2. Η υποχρέωση για παροχή ίσης αμοιβής167
 • 3. Εξωδικαστική προστασία – Βάρος αποδείξεως168
 • 4. Δικαστική Προστασία - Βάρος αποδείξεως 169
 • 5. Κυρώσεις170
 • Κεφάλαιο VIII – ΧρΟνος εργασΙας175
 • Α. Οι έννοιες «χρόνος εργασίας» και «χρόνος ανάπαυσης»175
 • 1. Εργοδοτούμενοι χωρίς σταθερό τόπο εργασίας175
 • 2. Ο χρόνος ετοιμότητας προς εργασία177
 • Β. Ο «χρόνος επιφυλακής» στην κυπριακή νομοθεσία και νομολογία179
 • Γ. Δικαιώματα εργοδοτούμενου181
 • Δ. Η εργασία τη νύκτα183
 • Ε. Θεμιτές παρεκκλίσεις183
 • 1. Δυνατότητα παρεκκλίσεων με ατομική συμφωνία : η ρήτρα opt –out183
 • 2. Δυνατότητα παρεκκλίσεων με συλλογικές συμφωνίες188
 • ΣΤ. Αρμόδιο Δικαστήριο – Κυρώσεις189
 • Ζ. Ωράριο εργασίας ειδικών κατηγοριών εργοδοτουμένων189
 • 1. Υπάλληλοι σε εμπορικές και τραπεζικές επιχειρήσεις189
 • 2. Υπάλληλοι καταστημάτων190
 • 3. Ξενοδοχοϋπάλληλοι192
 • 4. Υπάλληλοι σε κέντρα αναψυχής 192
 • Κεφάλαιο IX – αδειες εργοδοτουμενων195
 • Α. Ετήσια άδεια με απολαβές195
 • 1. Διάρκεια άδειας – Περίοδοι που δεν συνυπολογίζονται196
 • 2. Συσσώρευση και μεταφορά της ετήσιας άδειας 198
 • 3. Πληρωμή των ημερών ετήσιας άδειας200
 • 4. Λοιπές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος202
 • 5. Αρμόδιο Δικαστήριο – Αδικήματα203
 • Β. Άδεια Ασθενείας203
 • Γ. Γονική Άδεια204
 • 1. Δικαιούχοι και διάρκεια του δικαιώματος205
 • 2. Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος207
 • 3. Άρνηση χορήγησης – Μετάθεση γονικής άδειας207
 • 4. Διασφάλιση δικαιωμάτων μετά τη λήξη της γονικής άδειας208
 • Δ. Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας209
 • Κεφάλαιο X – ΠροστασΙα εγκυμοσΥνης και μητρΟτητας212
 • Α. Πεδίο εφαρμογής212
 • Β. Δικαίωμα σε άδεια μητρότητας και άλλες διευκολύνσεις214
 • Γ. Δικαιώματα εργοδοτούμενης μετά την επάνοδο στην εργασία216
 • Δ. Υποχρεώσεις του εργοδότη σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια της εργοδοτούμενης217
 • Ε. Επίδομα μητρότητας217
 • ΣΤ. Απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας218
 • Ζ. Απαγόρευση απόλυσης – Χρονική διάρκεια προστασίας220
 • Η. Νομική αντιμετώπιση ασθένειας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη223
 • Κεφάλαιο ΧΙ – ΜεταβολΕς επιχεΙρησης και προστασΙα εργοδοτουμΕνων225
 • Α. Μεταβίβαση επιχείρησης225
 • 1. Πεδίο εφαρμογής227
 • 2. Η έννοια της μεταβίβασης228
 • 2.1. Καθοριστικό κριτήριο η διατήρηση της ταυτότητας της επιχείρησης228
 • 2.2. Νομολογιακές ενδείξεις υπέρ της διατήρησης της ταυτότητας της επιχείρησης229
 • 2.3. Δεν ενδιαφέρει ο τρόπος της μεταβίβασης232
 • 2.4. Σύνοψη των νομολογιακών αρχών του Δ.Ε.Ε.234
 • 3. Υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαβούλευσης236
 • 4. Συνέπειες της μεταβίβασης237
 • 4.1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων237
 • 4.2. Αμεταβίβαστα δικαιώματα239
 • 4.3. Απολύσεις λόγω μεταβίβασης239
 • 4.4. Απαγόρευση παραίτησης από τα δικαιώματα που απονέμει ο νόμος240
 • 5. Κυρώσεις240
 • Β. Αφερεγγυότητα εργοδότη241
 • 1. Πεδίο εφαρμογής242
 • 1.1. Ποιοι εργοδοτούμενοι προστατεύονται242
 • 1.2. Θεμιτοί περιορισμοί244
 • 2. Έννοια του αφερέγγυου εργοδότη245
 • 3. Διασυνοριακές περιπτώσεις246
 • 4. Απαιτήσεις που ικανοποιούνται από το Ταμείο Αφερεγγυότητας246
 • 5. Παραγραφή απαιτήσεων248
 • 6. Προθεσμία υποβολής της αίτησης 248
 • Κεφάλαιο XIΙ – ΛΥση της σχΕσης εργοδΟτησης249
 • Α. Τερματισμός της απασχόλησης249
 • 1. Πεδίο εφαρμογής250
 • 2. Νόμιμος τερματισμός της απασχόλησης252
 • 2.1. Λόγοι νόμιμου τερματισμού της απασχόλησης252
 • 2.1.1. Παράλειψη εργοδοτούμενου να εκτελέσει την εργασία του κατ’ ευλόγως ικανοποιητικό τρόπο252
 • 2.1.2. Πλεονασμός254
 • 2.1.3. Λόγοι ανωτέρας βίας254
 • 2.1.4. Λύση σύμβασης τακτής περιόδου255
 • 2.1.5. Συμπλήρωση συντάξιμης ηλικίας ή ηλικίας αφυπηρέτησης256
 • 2.1.6. Διαγωγή εργοδοτούμενου που τον καθιστά υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση 256
 • 2.1.6.1. Νομικές αρχές που διέπουν την απόλυση χωρίς προειδοποίηση257
 • 2.1.6.2. Ο εργοδότης πρέπει να απολύσει τον εργοδοτούμενο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος259
 • 2.1.6.3. Η απόλυση πρέπει να είναι η εύλογη κατάληξη του μέσου συνετού εργοδότη 260
 • 2.1.6.4. Το δικαίωμα του εργοδοτούμενου να υπερασπιστεί τον εαυτό του263
 • 3. Παράνομος τερματισμός της απασχόλησης264
 • 3.1. Λόγοι που καθιστούν τον τερματισμό της απασχόλησης παράνομο264
 • 3.2. Η απουσία λόγω ασθενείας ως λόγος λύσης της σχέσης εργοδότησης265
 • 3.3. Δικαιώματα εργοδοτούμενου σε περίπτωση παράνομου τερματισμού267
 • 3.3.1. Δικαίωμα σε αποζημίωση267
 • 3.3.2. Δικαίωμα σε επαναπρόσληψη269
 • 4. Το βάρος της απόδειξης 270
 • 5. Το δικαίωμα του εργοδοτούμενου σε προειδοποίηση 270
 • 6. Δικαίωμα προειδοποίησης και δοκιμαστική περίοδος272
 • 7. Δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού εργασίας από τον εργοδότη274
 • Β. Εξαναγκασμός σε παραίτηση274
 • Γ. Οικειοθελής αποχώρηση277
 • Δ. Πλεονασμός278
 • 1. Λόγοι πλεονασμού280
 • 2. Ο περιορισμός του όγκου εργασίας ως λόγος πλεονασμού282
 • 3. Βάρος αποδείξεως 284
 • 4. Δικαίωμα εργοδοτούμενου σε πληρωμή λόγω πλεονασμού284
 • 4.1. Προϋποθέσεις 284
 • 4.2. Ύψος πληρωμής285
 • 4.3. Διαδικασία πληρωμής286
 • 5. Απώλεια του δικαιώματος πληρωμής 287
 • 6. Προτεραιότητα πρόσληψης απολυθέντων λόγω πλεονασμού 290
 • 7. Ταμείο Πλεονασμού290
 • Ε. Ομαδικές απολύσεις290
 • 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Πεδίο εφαρμογής292
 • 1.1. Η έννοια των ομαδικών απολύσεων 292
 • 1.2. Η έννοια του εργοδοτούμενου295
 • 1.3. Η έννοια της επιχείρησης296
 • 2. Υποχρεώσεις του εργοδότη300
 • 2.1. Υποχρέωση για πληροφόρηση και διαβούλευση300
 • 2.2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων302
 • 2.3. Υποχρέωση για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών303
 • 2.4. Κυρώσεις 304
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ305
 • Α. Ελληνόγλωσση305
 • Β. Ξενόγλωσση313
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ319
 • 0
 • 0