Ερμηνεία κατʼ άρθρο Νομοθεσία - Νομολογία - Πίνακες - Υποδείγματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €60.00
ΝΠ €70.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-038-8
Σελίδες: 720
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος

Το έργο «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία» συνδυάζει την επιστημονική θεωρητική αρτιότητα και αναλυτικότητα με την πρακτική αποτελεσματικότητα και απλότητα, αφού δεν αναλύει μόνον, αλλά και υποδεικνύει, στη μειοψηφία τον τρόπο άσκησης κάθε δικαιώματος, και στην πλειοψηφία τον τρόπο ανάσχεσης αυτού, μέσα στη διαρκώς εξελισσόμενη νομική και οικονομική πραγματικότητα κάθε ανώνυμης εταιρείας.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία αποτελούν τον σημαντικότερο θεσμό της ανώνυμης εταιρείας τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη, αφού μόνον όταν σε μία ανώνυμη εταιρεία υφίσταται πλειοψηφία και μειοψηφία μπορούν να αναφανούν κρίσιμα εταιρικά νομικά ζητήματα που αναζητούν άμεση επίλυση και μπορούν τελικά να κρίνουν το μέλλον της ίδιας της ανώνυμης εταιρείας ως συνόλου.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας λειτουργούν αφενός αποτρεπτικά – προληπτικά κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας με μειοψηφία ή κατά την είσοδο μειοψηφούντος μετόχου σε ήδη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία και αφετέρου κατασταλτικά – απολογιστικά μετά την ανάφλεξη των ενδοεταιρικών προβλημάτων και συγκρούσεων πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Καίρια ζητήματα για την ίδια τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας, όπως η σύγκληση έκτακτης ΓΣ και η αναβολή ΓΣ, το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα άσκησης εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου, η άσκηση της εταιρικής αγωγής και ο διορισμός ειδικών εκπροσώπων, η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με μέλη του ΔΣ και άλλα ευαίσθητα πρόσωπα, η ακυρωσία, ακυρότητα και το ανυπόστατο των αποφάσεων της ΓΣ, η αναγκαστική δικαστική λύση της ανώνυμης εταιρείας και η αναγκαστική εξαγορά μετοχών, τέμνονται μέσα από τα δικαιώματα μειοψηφίας και εξαντλούνται στην παρούσα μελέτη.

Στη δεύτερη έκδοση, που αποτελεί πλέον μία πλήρη ερμηνεία κατʼ άρθρο όλων των διατάξεων για τα δικαιώματα της μειοψηφίας σε δεκαέξι (16) κεφάλαια, ένα για κάθε δικαίωμα, έχει περιληφθεί το σύνολο των νομοθετικών αλλαγών, μετά κυρίως τον Ν 3604/2007 σε εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση μέχρι και την εντελώς πρόσφατη τροποποίηση του Ν 4403/7.7.2016, με κατʼ άρθρον παρουσίαση όλης της νομοθεσίας, της νομολογίας και της ερμηνείας κάθε άρθρου. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με έναν «Χάρτη» κάθε δικαιώματος, στον οποίον παρουσιάζεται συνοπτικά σε μορφή Πίνακα το σύνολο των ρυθμίσεων για το κάθε δικαίωμα, και με αναλυτικά Υποδείγματα αιτήσεων και αγωγών για την άσκηση κάθε δικαιώματος.

Ακόμη, στη δεύτερη έκδοση έχουν περιληφθεί τέσσερις συγκεντρωτικοί Πίνακες παρουσίασης των διατάξεων όλων των δικαιωμάτων της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία, καθένας από τους οποίους έχει συνταχθεί με μία λογική επιστημονική ή πρακτική βάση: Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τα δικαιώματα κατά τη σειρά εμφάνισης καθενός εξ αυτών στον ΚΝ 2190/1920, ο δεύτερος με βάση το απαιτούμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται να διαθέτει ο μέτοχος για να τα ασκήσει, ο τρίτος με βάση τον τρόπο υπολογισμού του κεφαλαίου ως καταβεβλημένου ή ως εκπροσωπούμενου στη συγκεκριμένη ΓΣ, στην οποία ασκείται το δικαίωμα, ενώ ο τέταρτος πίνακας ακολουθεί τη διαίρεση όλου του βιβλίου σε Πρώτο και Δεύτερο Μέρος, διαιρώντας τα δικαιώματα σε άμεσης εφαρμογής, ήτοι σε αυτά που ασκούνται και επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματά τους κατʼ αρχήν χωρίς παρέμβαση δικαστικής κρίσης, και σε δικαιώματα υποβολής αίτησης ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο, τα οποία επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματα μόνον μετά την έκδοση της θετικής δικαστικής απόφασης.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Διάκριση δικαιωμάτων μειοψηφίας στο ελληνικό δίκαιο3
 • Β. Βασικές διαπιστώσεις για το ελληνικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας4
 • 1. Αδυναμία δραστικής παρέμβασης υπέρ της θιγόμενης μειοψηφίας4
 • 2. Προσωποπαγής χαρακτήρας4
 • 3. Απουσία επαγγελματικής εταιρικής διοίκησης5
 • 4. Εγκλωβισμός πλειοψηφίας και μειοψηφίας5
 • 5. Καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων σε βάρος του εταιρικούσυμφέροντος5
 • 6. Ειδικές καταστατικές ρήτρες προστασίας μειοψηφίας6
 • 7. Παραεταιρικές συμφωνίες 6
 • 8. Ερμηνεία διατάξεων υπέρ της μειοψηφίας 7
 • 9. Εμμονή στην προστασία των τρίτων 7
 • 10. Κάμψη αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας ως μέσο προστασίας της μειοψηφίας8
 • Γ. Αποχή του νομοθέτη από την υιοθέτηση δραστικών μέσωνπροστασίας μειοψηφίας8
 • Δ. Φορολογική σύγκλιση προς αλλοδαπούς εταιρικούς νομικούς τύπουςιδίως στην Ευρώπη10
 • Ε. Διαπλοκή εταιρικών μορφών και άμβλυνση των διαφορών μεταξύ τους10
 • ΣΤ. Συμπέρασμα11
 • ΠΙΝΑΚΕΣ13
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΣΔικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία κατά τη σειρά εμφάνισης των δικαιωμάτων στον ΚΝ 2190/192013
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΔικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία με βάσητο ποσοστό μετοχών που απαιτείται για την άσκηση αυτών17
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΣΔικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία αναλόγωςτης βάσης υπολογισμού επί καταβεβλημένου ή εκπροσωπούμενουσε ΓΣ κεφαλαίου21
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣΔικαιώματα μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία βάσει διάκρισηςσε άμεσης εφαρμογής και σε ασκούμενα δια της υποβολής αιτήσεωςστο αρμόδιο δικαστήριο25
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ34
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΣ(αρ. 39 παρ. 1, 8, 9 και 57 εδ. δ΄)34
 • Α. Έννοια34
 • Β. Σκοπός34
 • Γ. Προϋποθέσεις άσκησης37
 • 1. Δικαιούχοι37
 • 2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών(αρ. 39 παρ. 8)39
 • 3. Έγγραφο αιτήσεως και περιεχόμενο αυτού39
 • 4. Επίδοση του εγγράφου της αιτήσεως41
 • 5. Μη παραίτηση41
 • 6. Ποσοτικοί ή χρονικοί περιορισμοί42
 • Δ. Περιεχόμενο – Έννομα αποτελέσματα43
 • Ε. Κυρώσεις45
 • 1. Ποινική ευθύνη μελών ΔΣ45
 • 2. Αστική ευθύνη μελών ΔΣ45
 • 3. Σύγκληση της ΓΣ από τη μειοψηφία μετά από δικαστική απόφαση(αρ. 39 παρ. 1 εδ. γ’ και δ’)46
 • 4. Δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ΔΣ σε σύγκληση της ΓΣ48
 • 5. Κύρος αποφάσεων ΓΣ50
 • ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις50
 • Ζ. Κριτική – Προτάσεις50
 • 1. Σύγκληση της ΓΣ από τη μειοψηφία χωρίς παρεμβολή δικαστικής κρίσης επί αδρανείας του ΔΣ50
 • 2. Σύγκληση της ΓΣ από μειοψηφία άλλη από την αρχικώς αιτηθείσατη σύγκληση από το ΔΣ επί αδρανείας του ΔΣ51
 • 3. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας52
 • Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή σύγκλησης ΓΣ(αρ. 39 παρ. 1, 8, 9 και 57 εδ. δ΄) (Πίνακας)52
 • Θ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 5% για επιβολή σύγκλησης ΓΣ (αρ. 39 παρ. 1, 8, 9 και 57 εδ. δ΄)54
 • 1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς το ΔΣ επιδιδόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ για σύγκλησηέκτακτης Γενικής Συνέλευσης54
 • 2. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για σύγκλησηέκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ56
 • 3. Υπόδειγμα πρόσκλησης για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απότη μειοψηφία του 5% του κεφαλαίου της ΑΕ μετά από την έκδοσηδικαστικής απόφασης παροχής σχετικής άδειας59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΔΗ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΣ(αρ. 39 παρ. 2, 2β, 8, 9)62
 • Α. Έννοια62
 • Β. Σκοπός62
 • Γ. Προϋποθέσεις άσκησης64
 • 1. Δικαιούχοι64
 • 2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8)65
 • 3. Έγγραφο αιτήσεως και περιεχόμενο αυτού (αρ. 39 παρ. 2 εδ. α΄)66
 • 4. Αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης επί εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2 εδ. γ΄)66
 • 5. Περιέλευση του εγγράφου της αιτήσεως (αρ. 39 παρ. 2 εδ. α΄)66
 • 6. Χρόνος περιέλευσης της αιτήσεως (αρ. 39 παρ. 2 εδ. α΄)67
 • 7. Περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με την ίδια ΓΣ67
 • 8. Μη προφανής αντίθεση περιεχομένου προτεινόμενων θεμάτων προς τον νόμο και τα χρηστά ήθη (αρ. 39 παρ. 2β)68
 • 9. Μη παραίτηση69
 • Δ. Περιεχόμενο – Έννομα αποτελέσματα70
 • 1. Επί μη εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2 εδ. β’)70
 • 2. Επί εισηγμένης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 2 εδ. γ’)71
 • Ε. Κυρώσεις71
 • 1. Αστική ευθύνη μελών ΔΣ71
 • 2. Δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ΔΣ σε προσθήκητων αιτούμενων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ –Εφαρμοστέα διαδικασία 72
 • ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις73
 • Ζ. Κριτική – Προτάσεις74
 • 1. Ρητή πρόβλεψη περί αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείουτης έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 74
 • 2. Προσθήκη των θεμάτων από τη μειοψηφία χωρίς παρεμβολή δικαστικήςκρίσης επί αδρανείας ή μη νόμιμης αρνήσεως του ΔΣ74
 • H. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή εγγραφής προσθέτων θεμάτων σε ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας ΓΣ(αρ. 39 παρ. 2, 2β, 8, 9) (Πίνακας)75
 • Θ. Υποδείγματα για την άσκηση δικαιώματος του 5% για επιβολή εγγραφής προσθέτων θεμάτων σε ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας ΓΣ(αρ. 39 παρ. 2, 2β, 8, 9)77
 • 1. Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς το ΔΣγια προσθήκη θεμάτων σε ήδη συγκληθείσα ΓΣ77
 • 2. Υπόδειγμα γνωστοποίησης προσθέτων θεμάτων σε ήδη συγκληθείσα έκτακτη ΓΣ από το 5% του κεφαλαίου79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΓΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΕ(αρ. 39 παρ. 2α, 2β, 8, 9)82
 • Α. Έννοια82
 • Β. Σκοπός82
 • Γ. Προϋποθέσεις άσκησης82
 • 1. Δικαιούχοι82
 • 2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών(αρ. 39 παρ. 8)83
 • 3. Έγγραφο αιτήσεως και περιεχόμενο αυτού (αρ. 39 παρ. 2α)84
 • 4. Περιέλευση του εγγράφου της αιτήσεως στο ΔΣ (αρ. 39 παρ. 2α)84
 • 5. Χρόνος περιέλευσης της αιτήσεως (αρ. 39 παρ. 2α)85
 • 6. Μη προφανής αντίθεση περιεχομένου θεμάτων ΓΣ προς τον νόμο και τα χρηστά ήθη (αρ. 39 παρ. 2β)85
 • 7. Μη παραίτηση86
 • Δ. Περιεχόμενο – Έννομα αποτελέσματα86
 • Ε. Κυρώσεις87
 • 1. Αστική ευθύνη μελών ΔΣ87
 • 2. Δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ΔΣ σε θέση των σχεδίων αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων – Εφαρμοστέα διαδικασία 87
 • ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις89
 • Ζ. Κριτική – Προτάσεις89
 • Ρητή πρόβλεψη περί αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείουτης έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 89
 • Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή λήψης σχεδίων αποφάσεων θεμάτων ημερήσιας διάταξης επικείμενης ΓΣ εισηγμένης ΑΕ(αρ. 39 παρ. 2α, 2β, 8, 9) (Πίνακας)90
 • Θ. Υποδείγματα για την άσκηση δικαιώματος του 5% για λήψη σχεδίων αποφάσεων θεμάτων ΓΣ εισηγμένης ΑΕ(αρ. 39 παρ. 2α, 2β, 8, 9)92
 • 1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς το ΔΣ για λήψη σχεδίων αποφάσεων θεμάτων ημερήσιας διάταξης επικείμενης ΓΣ εισηγμένης ΑΕ που έχουν τεθεί από το ΔΣ92
 • 2. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5%του κεφαλαίου προς το ΔΣ για λήψη σχεδίων αποφάσεων θεμάτωνημερήσιας διάταξης επικείμενης ΓΣ εισηγμένης ΑΕ που έχουν προστεθεί σε αυτήν από μετόχους μειοψηφίας94
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ(αρ. 39 παρ. 3, 8, 9)98
 • Α. Έννοια98
 • Β. Σκοπός98
 • Γ. Προϋποθέσεις99
 • 1. Δικαιούχοι99
 • 2. Είδος συνελεύσεως – θέματα101
 • 3. Αίτηση και τρόπος υποβολής αυτής101
 • 4. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών(αρ. 39 παρ. 8)102
 • 5. Χρόνος υποβολής102
 • 6. Μη παραίτηση103
 • 7. Μη προηγηθείσα αναβολή104
 • 8. Μη καταχρηστική άσκηση 104
 • 9. Αναβολή ως ασφαλιστικό μέτρο105
 • Δ. Περιεχόμενο – Έννομα αποτελέσματα105
 • 1. Υποχρέωση Προέδρου ΓΣ105
 • 2. Αντικείμενο αναβολής105
 • 3. Εφάπαξ αναβολή106
 • 4. Χρόνος της μετ’ αναβολή συνέλευσης – Περισσότερες αιτήσεις106
 • 5. Μετ’ αναβολή ΓΣ (αρ. 39 παρ. 3 εδ. β΄)107
 • Ε. Κυρώσεις108
 • ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις109
 • Ζ. Κριτική – Προτάσεις110
 • H. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% για επιβολή αναβολής λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 3, 8, 9) (Πίνακας)111
 • Θ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 5% για επιβολήαναβολής λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 3, 8, 9)113
 • Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς τον Πρόεδρο της ΓΣ για αναβολή λήψης απόφασηςεπί θεμάτων ΓΣ113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% Ή ΤΟΥ 20% Ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕ(αρ. 39 παρ. 4, 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α΄, παρ. 3 εδ. δ΄, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄)122
 • Α. Περιπτώσεις πληροφόρησης ανάλογα με το είδος των αιτούμενων πληροφοριών και το ποσοστό μετοχώντου δικαιούχου μετόχου 122
 • 1. Ατομικό δικαίωμα μετόχου για επιβολή παροχής πληροφοριών προς τη ΓΣ για εκτίμηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης ΓΣ(αρ. 39 παρ. 4 εδ. α’, β’, γ’, ε’, στ’, 8, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α’, παρ. 3 εδ. δ’, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄)122
 • 2. Δικαίωμα του 5% για επιβολή ανακοινώσεως προς τακτική ΓΣ των καταβολών ή παροχών προς μέλη ΔΣ ή διευθυντές από κάθε σύμβαση ή άλλη αιτία(αρ. 39 παρ. 4 εδ. δ’-στ’, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α’, παρ. 3εδ. δ’, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄)123
 • 3. Δικαίωμα του 20% για επιβολή παροχής πληροφοριών προς τη ΓΣ για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας (αρ. 39 παρ. 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α’, παρ. 3 εδ. δ’, παρ. 4)123
 • 4. Δικαίωμα πληροφόρησης μελών ΔΣ124
 • Β. Σκοπός124
 • 1. Σκοπός του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης (αρ. 39 παρ. 4 εδ. α’) και του δικαιώματος πληροφόρησης της μικρής μειοψηφίας του 5% (αρ. 39 παρ. 4 εδ. δ’)124
 • 2. Σκοπός του δικαιώματος πληροφόρησης της μεγάλης μειοψηφίας του 20% (αρ. 39 παρ. 5)126
 • 3. Συγκριτική αξιολόγηση δικαιώματος πληροφόρησης ατομικούκαι μικρής μειοψηφίας αφενός και μεγάλης μειοψηφίας αφετέρου126
 • Γ. Δικαιούχοι127
 • 1. Δικαιούχοι του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης του αρ. 39 παρ. 4 εδ. α’ (πληροφόρηση για θέματα ημερήσιας διάταξης σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ)127
 • 2. Δικαιούχοι του δικαιώματος πληροφόρησης της μικρής μειοψηφίας του 5% του αρ. 39 παρ. 4 εδ. δ’ (ανακοίνωση καταβολών ή παροχώνδιετίας σε μέλη ΔΣ ή διευθυντές σε τακτική ΓΣ)127
 • 3. Δικαιούχοι του δικαιώματος πληροφόρησης της μεγάλης μειοψηφίαςτου 20% του αρ. 39 παρ. 5 (πληροφόρηση για πορεία εταιρικώνυποθέσεων και περιουσιακή κατάσταση εταιρείας σε τακτικήή έκτακτη ΓΣ)127
 • 4. Γενικά για τους δικαιούχους μετόχους όλων των περιπτώσεων127
 • Δ. Τύπος και υποβολή αιτήσεως με αποδεικτικά μετοχικής ιδιότητας128
 • Ε. Περιεχόμενο αιτήσεως129
 • 1. Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για θέματα ημερήσιαςδιάταξης σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 4 εδ. α’)129
 • α. Αίτηση συγκεκριμένων πληροφοριών129
 • β. Πληροφορίες χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτωντης ημερήσιας διάταξης130
 • γ. Σχέση πληροφοριών με τις υποθέσεις της εταιρείας 131
 • δ. Ενιαία απάντηση σε περισσότερες αιτήσεις (αρ. 39 παρ. 4 εδ. β’)131
 • ε. Πληροφόρηση μέσω εταιρικής ιστοσελίδας (αρ. 39 παρ. 4 εδ. γ’)131
 • 2. Ανακοίνωση καταβολών ή παροχών διετίας από κάθε αιτία ή σύμβασησε μέλη ΔΣ ή διευθυντές σε τακτική ΓΣ (αρ. 39 παρ. 4 εδ. δ’)132
 • 3. Πληροφόρηση για πορεία εταιρικών υποθέσεων και περιουσιακήκατάσταση εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ (αρ. 39 παρ. 5)137
 • ΣΤ. Χρόνος υποβολής138
 • Ζ. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού μετοχών (αρ. 39 παρ. 8)140
 • Η. Μη παρουσία στη ΓΣ141
 • Θ. Παραίτηση142
 • Ι. Περιεχόμενο – Έννομα αποτελέσματα – Παρεχόμενες πληροφορίες142
 • 1. Αρμόδιο όργανο142
 • 2. Παροχή μετά από εκπρόθεσμη αίτηση142
 • 3. Παρεχόμενες πληροφορίες143
 • ΙΑ. Παροχή πληροφοριών ενώπιον ΓΣ145
 • ΙΒ. Παροχή των πληροφοριών προφορικώς ή εγγράφως145
 • ΙΓ. Αντίθετη απόφαση ΓΣ146
 • ΙΔ. Υποχρέωση εχεμύθειας ΔΣ146
 • ΙΕ. Δικαίωμα αναβολής (αρ. 39 παρ. 3)146
 • ΙΣΤ. Νόμιμη άρνηση του ΔΣ προς παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, ως ενδεχομένως λόγω εκπροσώπησης στο ΔΣ υπό προϋποθέσεις(αρ. 39 παρ. 4 εδ. ε’ και στ’ και παρ. 5 εδ. β’ και γ’)147
 • 1. Έννοια αποχρώντος ουσιώδους λόγου147
 • 2. Εκπροσώπηση στο ΔΣ κατ’ αρ. 18 παρ. 3 ή 6 ως ενδεχόμενος αποχρών ουσιώδης λόγος (αρ. 39 παρ. 4 εδ. στ’ και αρ. 39 παρ. 5 εδ. γ’)149
 • 3. Λήψη της αιτηθείσας πληροφόρησης κατά τρόπο επαρκή από τα εκπροσωπούντα τη μειοψηφία μέλη ΔΣ (αρ. 39 παρ. 5 εδ. γ’)151
 • 4. Διαδικασία και απόδειξη επίκλησης152
 • ΙΖ. Δικαστική κρίση περί της συνδρομής ή μη αποχρώντος ουσιώδουςλόγου άρνησης παροχής πληροφοριών που ζητήθηκαν από τη μικρήή μεγάλη μειοψηφία κατ’ αρ. 39 παρ. 4 εδ. δ’ και παρ. 5 (αρ. 39 παρ. 6)153
 • 1. Προϋποθέσεις αιτήσεως153
 • 2. Αιτούντες – Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας κατ’ αρ. 39 παρ. 8154
 • 3. Καθών η αίτηση156
 • 4. Αρμοδιότητα – Διαδικασία – Παρέμβαση – Προθεσμία156
 • 5. Βάρος αποδείξεως157
 • 6. Περιεχόμενο δικαστικής κρίσης157
 • 7. Απόφαση – Ένδικα μέσα – Δεδικασμένο – Καταδίκη της ΑΕσε παροχή των πληροφοριών (αρ. 39 παρ. 6 εδ. β’)157
 • ΙΗ. Κυρώσεις159
 • 1. Αγωγή ακύρωσης αποφάσεως ΓΣ που ελήφθη χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες(αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α’, παρ. 3 εδ. δ’, παρ. 4)159
 • 2. Αγωγή παροχής πληροφοριών160
 • 3. Αγωγή αποζημιώσεως (ΑΚ 914, ΑΚ 71)161
 • 4. Ποινική ευθύνη μελών ΔΣ (αρ. 58α περιπτ. γ’)162
 • ΙΘ. Καταστατικές ρυθμίσεις162
 • Κ. Αίτηση παροχής πληροφοριών δυνάμει των γενικών διατάξεωνπερί επιδείξεως εγγράφων (αρ. 902-903 ΑΚ)163
 • ΚΑ. Κριτική – Προτάσεις165
 • 1. Καθιέρωση ατομικού δικαιώματος ενημερώσεως165
 • 2. Δικαστικός εξαναγκασμός του ΔΣ σε παροχή των πληροφοριών165
 • 3. Αναιτιολόγητη ή σιωπηρή άρνηση παροχής πληροφοριών απότο ΔΣ ή παροχή μη προσηκουσών πληροφοριών166
 • 4. Αίτηση αναστολής λήψης εταιρικής αποφάσεως166
 • 5. Έλεγχος της προσήκουσας παροχής των πληροφοριών από το ΔΣ167
 • 6. Άσκηση πριν από οποιαδήποτε ΓΣ167
 • 7. Άσκηση εν όψει ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος μετόχουή μειοψηφίας167
 • 8. Μη παρουσία των αιτούντων στη ΓΣ168
 • 9. Παροχή των πληροφοριών σε ΓΣ και κατ’ εξαίρεσιν στους αιτούντεςή σε εκπρόσωπο αυτών168
 • 10. Έγγραφη γνωστοποίηση των πληροφοριών ή του λόγου αρνήσεως168
 • 11. Κατάργηση της προϋποθέσεως της μη εκπροσωπήσεως στο ΔΣ169
 • ΚΒ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος πληροφόρησης (αρ. 39 παρ. 4, 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α’, παρ. 3 εδ. δ’, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄) (Πίνακας)170
 • ΚΓ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης (αρ. 39 παρ. 4, 5, 6, 8, 9, αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α’, παρ. 3 εδ. δ’, παρ. 4, αρ. 58α περιπτ. γ΄)180
 • 1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου που κατέχει μία μετοχή για πληροφόρησησε σχέση με θέματα ημερήσιας διάταξης συγκεκριμένης επικείμενης ΓΣ(αρ. 39 παρ. 4 εδ. α’)180
 • 2. Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς την ΑΕ για ανακοίνωση καταβολών και παροχών της ΑΕ προς μέλη ΔΣ ή διευθυντές(αρ. 39 παρ. 4 εδ. δ’)182
 • 3. Υπόδειγμα αίτησης του 20% του κεφαλαίου για πληροφόρηση σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάστασητης ΑΕ (αρ. 39 παρ. 5)185
 • 4. Υπόδειγμα άρνησης του ΔΣ να παράσχει πληροφόρηση(αρ. 39 παρ. 4 εδ. ε’ και στ’ και παρ. 5 εδ. β’ και γ’)188
 • 5. Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς το δικαστήριο για αμφισβήτηση της άρνησης του ΔΣ να παράσχει πληροφόρηση(αρ. 39 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920)189
 • 6. Υπόδειγμα αγωγής του 5% του κεφαλαίου προς το δικαστήριο για ακύρωση απόφασης ΓΣ λόγω μη νόμιμης άρνησης πληροφόρησης(αρ. 35α παρ. 2 περίπτ. α’, παρ. 3 εδ. δ’, παρ. 6, 7 ΚΝ 2190/1920)192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ(αρ. 39 παρ. 7)197
 • Α. Έννοια197
 • Β. Σκοπός197
 • Γ. Προϋποθέσεις198
 • 1. Δικαιούχοι198
 • 2. Συμμετοχή στη ΓΣ198
 • 3. Θέμα περιεχόμενο στην ημερήσια διάταξη198
 • 4. Αδιάφορη η ύπαρξη προγενέστερης αίτησης198
 • 5. Υποβολή αιτήσεως198
 • 6. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και αριθμού και ποσοστού μετοχών(αρ. 39 παρ. 8)199
 • Δ. Έννομα αποτελέσματα199
 • Ε. Κυρώσεις201
 • ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις201
 • Ζ. Κριτική – Προτάσεις202
 • Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% να επιβάλει τη λήψη απόφασηςΓΣ κατόπιν ονομαστικής κλήσεως (αρ. 39 παρ. 7) (Πίνακας)203
 • Θ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 5% να επιβάλει τη λήψη απόφασης ΓΣ κατόπιν ονομαστικής κλήσεως (αρ. 39 παρ. 7)204
 • Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς τη ΓΣ για λήψη απόφασης ΓΣ κατόπιν ονομαστικής κλήσεως (αρ. 39 παρ. 7)204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (αρ. 22β σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35)213
 • Α. Δικαίωμα του 10% για επιβολή άσκησης αξιώσεων της ΑΕ κατάμέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ(αρ. 22β παρ. 1 -2, 4 σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35)213
 • 1. Έννοια213
 • 2. Σκοπός213
 • 3. Προϋποθέσεις217
 • α. Δικαιούχοι217
 • β. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης μετοχικής ιδιότητας (αρ. 22β παρ. 1 εδ. γ’)217
 • γ. Ιδιότητα του προσώπου, κατά του οποίου στρέφεται η εταιρικήαξίωση (αρ. 22β παρ. 4)218
 • δ. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης ιδιότητας μέλους ΔΣ ή προσώπωνπου ασκούν εξουσίες του ΔΣ219
 • ε. Υποβολή και περιεχόμενο της αίτησης220
 • στ. Επιρροή αποφάσεων ΓΣ στη λειτουργία του δικαιώματος221
 • i. Αντίθετη απόφαση ΓΣ221
 • ii. Απόρριψη πρότασης για άσκηση εταιρικής αγωγής 221
 • iii. Προηγούμενη σύννομη απόφαση ΓΣ (αρ. 22α παρ. 2 εδ. γ΄ και παρ. 6)221
 • iv. Παραίτηση ή συμβιβασμός (αρ. 22α παρ. 4)223
 • v. Απαλλαγή από ευθύνη αποζημιώσεως (αρ. 35 παρ. 1)223
 • ζ. Παραγραφή (αρ. 22α παρ. 5)224
 • η. Ύπαρξη αξιώσεως της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίεςτου ΔΣ που πηγάζει από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων224
 • i. Παράβαση υποχρεώσεων225
 • ii. Υπαιτιότητα227
 • θ. Μη παραίτηση 230
 • 4. Έννομα αποτελέσματα230
 • 5. Κυρώσεις232
 • α. Αξίωση αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ232
 • β. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων (αρ. 22β παρ. 3)232
 • 6. Καταστατικές ρυθμίσεις233
 • 7. Κριτική – Προτάσεις233
 • α. Καθιέρωση του δικαιώματος μειοψηφίας του αρ. 22β ωςατομικού δικαιώματος233
 • β. Δικαίωμα επιδιώξεως της έμμεσης ζημίας του μετόχου ως κύρωσηεπί μη ασκήσεως ή μη συνεχίσεως της εταιρικής αγωγής234
 • γ. Περιορισμός της εξάμηνης περιόδου αδράνειας του ΔΣ234
 • δ. Καθιέρωση ειδικού δικαιώματος λήψεως ασφαλιστικών μέτρωνπρος διασφάλιση της εταιρικής αξίωσης235
 • ε. Επιδίωξη της εταιρικής αξίωσης μετά την άσκηση της αγωγής235
 • στ. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του αρ. 22β236
 • Β. Δικαίωμα του 10% για διορισμό ειδικών εκπροσωπών προς επιβολή άσκησης αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22β παρ. 3 σε συνδυασμό προςαρ. 22α και 35) 237
 • 1. Έννοια237
 • 2. Σκοπός237
 • 3. Προϋποθέσεις238
 • α. Δικαιούχοι238
 • β. Παρέλευση εξαμήνου από απόφαση ΓΣ ή από αίτηση μειοψηφίαςγια έγερση αγωγής239
 • γ. Υποβολή αιτήσεως – Αρμόδιο δικαστήριο – Διαδικασία240
 • δ. Προθεσμία241
 • ε. Κώλυμα δεδικασμένου241
 • στ. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης ιδιότητας μέλους ΔΣ241
 • ζ. Βάσιμο και σκόπιμο της εταιρικής αγωγής242
 • η. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης της μετοχικής ιδιότητας242
 • θ. Μη παραίτηση243
 • 4. Έννομα αποτελέσματα244
 • α. Δικαστικός διορισμός εκπροσώπου244
 • β. Εξουσίες ειδικών εκπροσώπων244
 • γ. Αντικατάσταση ειδικών εκπροσώπων247
 • 5. Καταστατικές ρυθμίσεις247
 • 6. Κριτική – Προτάσεις247
 • α. Υποχρεωτικός διορισμός ειδικών εκπροσώπων από το δικαστήριο248
 • β. Διεύρυνση εξουσιών των ειδικών εκπροσώπων του αρ. 22β παρ. 3 248
 • Γ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 10% για επιβολή άσκησης αξιώσεωντης ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ και για διορισμό ειδικών εκπροσώπων (αρ. 22β σε συνδυασμόπρος αρ. 22α και 35) (Πίνακας)249
 • Δ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 10% για επιβολή άσκησης αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντοςεξουσίες του ΔΣ και για διορισμό ειδικών εκπροσώπων(αρ. 22β σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35)252
 • 1. Υπόδειγμα αίτησης του 10% του κεφαλαίου προς την ΑΕ για άσκησηαξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ(αρ. 22β παρ. 1-2 σε συνδυασμό προς αρ. 22α και 35)252
 • 2. Υπόδειγμα αίτησης του 10% του κεφαλαίου προς το δικαστήριο για διορισμό ειδικών εκπροσώπων προς άσκηση των αξιώσεων της ΑΕκατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ (αρ. 22β παρ. 3)255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 1/3, 10% Ή 5% ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΣ, ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (αρ. 23α και 58α περιπτ. β’ και αρ. 32 Ν. 4308/2014)267
 • Α. Έννοια267
 • 1. Δικαίωμα αρνησικυρίας 267
 • 2. Ευαίσθητα πρόσωπα 267
 • 3. Εξαιρέσεις – Μη εφαρμογή 268
 • α. Απόλυτη απαγόρευση268
 • β. Άρση απαγόρευσης χωρίς άδεια λόγω του είδους της συναλλαγήςως τρέχουσας268
 • 4. Ειδικά ζητήματα σε μονοπρόσωπη ΑΕ 269
 • 5. Κριτήρια απαγορεύσεων269
 • 6. Αντικρουόμενοι σκοποί και συμφέροντα269
 • 7. Κλιμάκωση απαγορεύσεων και ισχύος μειοψηφίας 269
 • Β. Σκοπός270
 • Γ. Κατηγορίες συμβάσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του αρ. 23α272
 • 1. Δάνεια της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5(αρ. 23α παρ. 1α εδ. α’) – Απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα272
 • 2. Παροχή πιστώσεων της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπατου αρ. 23α παρ. 5 (αρ. 23α παρ. 1α εδ. β’) – Απαγόρευσηκαι απόλυτη ακυρότητα273
 • 3. Παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών από την ΑΕ υπέρ των ευαίσθητων προσώπων του αρ. 23α παρ. 5 προς τρίτους – Απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα (αρ. 23α παρ. 1α εδ. β’) – Κατ’ εξαίρεση εγκυρότητα(αρ. 23α παρ. 1β)273
 • α. Εξυπηρέτηση εταιρικού συμφέροντος [αρ. 23α παρ. 1β (αα)]273
 • β. Δικαίωμα αναγωγής της ΑΕ [αρ. 23α παρ. 1β (ββ)]273
 • γ. Προτεραιότητα ικανοποίησης πιστωτών ΑΕ [αρ. 23α παρ. 1β (γγ)]273
 • δ. Απόφαση ΓΣ περί παροχής αδείας [αρ. 23α παρ. 1β (δδ)] και ελάχιστοπεριεχόμενο αυτής (αρ. 23α παρ. 1γ)273
 • ε. Έκθεση ΔΣ προς τη ΓΣ [αρ. 23α παρ. 1β (δδ)]274
 • στ. Δικαίωμα αρνησικυρίας της μειοψηφίας του 10% ή του 5%του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου [αρ. 23α παρ. 1β (δδ)]274
 • ζ. Δημοσιότητα απόφασης ΓΣ περί παροχής άδειας – Έναρξη ισχύοςαπόφασης (αρ. 23α παρ. 1γ)275
 • 4. Κάθε σύμβαση της ΑΕ με τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5 πλην, αφενός, δανείων και παροχής πιστώσεων από την ΑΕ προς αυτούς και εγγυήσεων ή ασφαλειών της ΑΕ υπέρ αυτών προς τρίτους και πλην, αφετέρου, συμβάσεων εντός ορίων τρέχουσας συναλλαγής (αρ. 23α παρ. 2, 3, 4) – Απαγόρευση και ακυρότητα (αρ. 23α παρ. 2 εδ. α’) – Κατ’ εξαίρεση εγκυρότητα (αρ. 23α παρ. 2 εδ. α’, παρ. 3, 4)275
 • 5. Κάθε σύμβαση με τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5, πλην δανείωνή παροχής πιστώσεων από την ΑΕ προς αυτά και πλην εγγυήσεων ή ασφαλειών από την ΑΕ υπέρ αυτών προς τρίτους, ευρισκόμενη εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγής της ΑΕ – Κατ’ εξαίρεση εγκυρότητα και χωρίς άδεια της ΓΣ (αρ. 23α παρ. 2 εδ. β’) – Επιφύλαξη εφαρμογής αρ. 23α παρ. 2 εδ. γ’ για τις εισηγμένες276
 • 6. Εξαιρέσεις επί εισηγμένης ΑΕ (αρ. 23α παρ. 2 εδ. γ’)277
 • Δ. Ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 5)277
 • 1. Τα μέλη του ΔΣ (αρ. 23α παρ. 5 εδ. α’)277
 • 2. Τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας(αρ. 23α παρ. 5 εδ. α’ και β’)279
 • 3. Σύζυγοι και συγγενείς (αρ. 23α παρ. 5 εδ. α’)282
 • 4. Ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 5 εδ. α’)282
 • 5. Καταστατικώς οριζόμενα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 5 εδ. γ’)282
 • 6. Συμβάσεις του αρ. 23α παρ. 1 μεταξύ προσώπων υποκείμενων σε ενοποίηση ή παρεχόμενες προς πρόσωπα υποκείμενα σε ενοποίηση(αρ. 23α παρ. 5 εδ. δ’)283
 • Ε. Επέκταση απαγορεύσεων του αρ. 23α παρ. 1-2 σε άλλα πρόσωπαπλην της ΑΕ (αρ. 23α παρ. 6)284
 • 1. Νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την ΑΕ284
 • 2. Ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες η ΑΕ είναι ομόρρυθμος εταίρος287
 • 3. Συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα λοιπάπρόσωπα του αρ. 23α παρ. 6288
 • ΣΤ. Συμβάσεις μονοπρόσωπης ΑΕ με τον μοναδικό μέτοχο αυτής πλην δανείων, παροχής πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφαλειών και πλην τρεχουσών συναλλαγών (αρ. 23α παρ. 7)288
 • 1. Συμβαλλόμενοι 289
 • 2. Καταλαμβανόμενες συμβάσεις – Εξαιρέσεις289
 • 3. Έννομες συνέπειες290
 • Ζ. Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίαςτου αρ. 23α παρ. 1β, 3 και 4291
 • 1. Δικαιούχοι291
 • 2. Επικείμενη απόφαση ΓΣ για έγκριση σύμβασης292
 • 3. Αντισυμβαλλόμενος της ΑΕ292
 • 4. Κρίσιμος χρόνος υπάρξεως της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, του προσώπου που ασκεί έλεγχο επί της ΑΕ ή του συζύγου ή συγγενούς292
 • 5. Φύση σύμβασης293
 • 6. Δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις, ασφάλειες (αρ. 23α παρ. 1)294
 • α. Δάνεια 294
 • β. Πιστώσεις 295
 • γ. Εγγυήσεις και ασφάλειες296
 • 7. Τρέχουσες συναλλαγές της ΑΕ με τρίτους (αρ. 23α παρ. 2 εδ. β’)296
 • 8. Συμβάσεις που χρήζουν ειδικής εγκρίσεως από τη ΓΣ(αρ. 23α παρ. 2 εδ. α’ και παρ. 3 και 4)299
 • 9. Συμβιβασμός και παραίτηση από αξιώσεις κατά μέλους ΔΣ(αρ. 22α παρ 4)302
 • 10. Αμοιβή ή αποζημίωση σε μέλος ΔΣ (αρ. 24)302
 • 11. Μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού προς την ΑΕ από ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 10)304
 • 12. Συμβάσεις εκτός εταιρικού σκοπού (αρ. 2 παρ. 1 εδ. α’) ή αντίθετεςπρος το καταστατικό της ΑΕ304
 • 13. Μονομερείς δικαιοπραξίες305
 • 14. Αδιάφορος ο τυχόν επωφελής ή ετεροβαρής υπέρ της ΑΕ χαρακτήρας της σύμβασης305
 • 15. Χρόνος σύναψης σύμβασης306
 • 16. Προηγούμενη ειδική άδεια ΓΣ306
 • α. Τακτική ή έκτακτη ΓΣ306
 • β. Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία306
 • γ. Ψήφος αντισυμβαλλομένου307
 • δ. Άδεια ΓΣ πριν ή μετά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ ΑΕ και ευαίσθητου προσώπου (αρ. 23α παρ. 3 και 4)307
 • ε. Ειδική άδεια309
 • στ. Μονοπρόσωπη ΑΕ310
 • 17. Αντίθεση μειοψηφίας311
 • Η. Έννομα αποτελέσματα άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας του αρ. 23α παρ. 1β, 3 και 4312
 • 1. Ακυρότητα απόφασης ΓΣ312
 • 2. Ακυρότητα σύμβασης312
 • α. Ακυρότητα312
 • β. Απόλυτος χαρακτήρας της ακυρότητας 313
 • γ. Μη εκτέλεση σύμβασης314
 • δ. Βάρος αποδείξεως 314
 • ε. Καταχρηστική επίκληση ακυρότητας 314
 • στ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός 315
 • ζ. Μονοπρόσωπη ΑΕ315
 • Θ. Κυρώσεις316
 • 1. Ποινικές κυρώσεις (αρ. 58α περιπτ. β’)316
 • 2. Αστική ευθύνη316
 • Ι. Καταστατικές ρυθμίσεις317
 • ΙΑ. Κριτική – Προτάσεις318
 • 1. Διεύρυνση του κύκλου των υπόπτων προσώπων του αρ. 23α παρ. 5 318
 • 2. Απαγόρευση με κριτήριο το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου – Εισαγωγή του κριτηρίου του εταιρικού συμφέροντος318
 • 3. Δικαιολόγηση της άρνησης από τη μειοψηφία319
 • ΙΒ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 1/3, 10% ή 5% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου για παρακώλυση σύναψης συμβάσεων της ΑΕ με μέλη ΔΣ, ασκούντες έλεγχο επί της ΑΕ και λοιπά πρόσωπα (αρ. 23α και 58απεριπτ. β’ ΚΝ 2190/1920 και αρ. 32 Ν. 4308/2014) (Πίνακας)320
 • ΙΓ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του1/3, 10% ή 5% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίουγια παρακώλυση σύναψης συμβάσεων (αρ. 23α ΚΝ 2190/1920)328
 • 1. Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας(veto) από τη μειοψηφία του 1/3 του εκπροσωπουμένουσε ΓΣ κεφαλαίου για παροχή άδειας σε επικείμενησύναψη σύμβασης με ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 2-3)328
 • 2. Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) από τη μειοψηφία του 5% του εκπροσωπουμένου σε ΓΣ κεφαλαίου για παροχή άδειας σε συναφθείσα σύμβαση με ευαίσθητα πρόσωπα (αρ. 23α παρ. 2, 4)331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 20% ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣ(αρ. 22α παρ. 4 και 6 και 35 παρ. 1 εδ. β’)338
 • Α. Έννοια338
 • Β. Σκοπός338
 • Γ. Προϋποθέσεις340
 • 1. Δικαιούχοι340
 • 2. Επικείμενη απόφαση ΓΣ για συγκατάθεση σε συμβιβασμό ή παραίτηση της ΑΕ από αξίωση αποζημιώσεως της ΑΕ κατά μελών ΔΣ ή κατά τρίτων ασκούντων εξουσίες του ΔΣ 340
 • α. Νομίμως συνεδριάζουσα ΓΣ341
 • β. Ημερήσια διάταξη ΓΣ341
 • γ. Πάροδος διετίας από τη γένεση της αξίωσης341
 • δ. Δανειστής και οφειλέτης αξιώσεως342
 • ε. Φύση αξιώσεως344
 • στ. Συγκατάθεση ΓΣ344
 • ζ. Απόφαση ΔΣ347
 • 3. Συμμετοχή μειοψηφίας στη ΓΣ348
 • 4. Εναντίωση συμμετέχουσας μειοψηφίας348
 • Δ. Έννομα αποτελέσματα – Κυρώσεις349
 • 1. Διάκριση της απόφασης ΓΣ από την παραίτηση ή τον συμβιβασμό349
 • 2. Απόλυτη ακυρότητα απόφασης ΓΣ350
 • 3. Ακυρότητα σύμβασης συμβιβασμού ή παραιτήσεως352
 • 4. Ευθύνη οργάνων εκπροσώπησης352
 • 5. Ανίσχυρο απαλλαγής μελών ΔΣ με άλλες αποφάσεις ΓΣ (αρ. 35 παρ. 1 εδ. β’)353
 • Ε. Καταστατικές ρυθμίσεις355
 • ΣΤ. Κριτική – Προτάσεις356
 • Ζ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 20% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου για παρακώλυση παραίτησης ή συμβιβασμού της ΑΕ σχετικά με αξιώσεις αποζημιώσεως κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ(αρ. 22α παρ. 4 και 6 και 35 παρ. 1 εδ. β’) (Πίνακας)357
 • Η. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 20% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου για παρακώλυση παραίτησης ή συμβιβασμού της ΑΕ σχετικά με αξιώσεις αποζημιώσεως κατά μέλουςΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ(αρ. 22α παρ. 4 και 6 και 35 παρ. 1 εδ. β’)358
 • Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) από τη μειοψηφίατου 20% του εκπροσωπουμένου σε ΓΣ κεφαλαίου για παραίτηση ήσυμβιβασμό ΔΣ (αρ. 22α παρ. 4, 6)358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΟΓΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣΉ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΔΣ(αρ. 24 παρ. 2 εδ. β’ σε συνδυασμό προς 24 παρ. 1,24 παρ. 2 εδ. α’ και 24 παρ. 3)364
 • Α. Έννοια364
 • Β. Σκοπός365
 • Γ. Προϋποθέσεις366
 • 1. Δικαιούχοι366
 • 2. Απόφαση ΓΣ περί χορηγήσεως αμοιβής ή αποζημίωσηςσε μέλη ΔΣ367
 • α. Απόφαση τακτικής ΓΣ367
 • β. Ειδική απόφαση368
 • γ. Κρίσιμος χρόνος λήψης απόφασης ΓΣ369
 • 3. Αμοιβή ή αποζημίωση προς μέλος ΔΣ370
 • α. Αμοιβή δυνάμει της οργανικής σχέσης370
 • β. Αμοιβή μη προερχόμενη από τα εταιρικά κέρδη ή προερχόμενη απότα εταιρικά κέρδη, αλλά μη καθοριζόμενη στο καταστατικό372
 • γ. Αμοιβή μη καθοριζόμενη κατά ποσό στο καταστατικό374
 • δ. Έννοια αμοιβής377
 • ε. Διακριτική ευχέρεια ΓΣ για τον καθορισμό της αμοιβής378
 • στ. Κρίσιμος χρόνος ιδιότητος μέλους ΔΣ378
 • 4. Αντίρρηση δικαιούχου379
 • Δ. Έννομα αποτελέσματα379
 • 1. Γέννηση δικαιώματος μέλους ΔΣ379
 • 2. Γέννηση ατομικού δικαιώματος κάθε μετόχου για κατάθεση αγωγής380
 • α. Ενάγων381
 • β. Εναγόμενος381
 • γ. Αίτημα381
 • δ. Προθεσμία έγερσης αγωγής382
 • ε. Αμοιβή υπέρογκη κατ’ αγαθή κρίση382
 • Ε. Κυρώσεις383
 • 1. Αξίωση ΑΕ για επιστροφή ληφθέντων383
 • 2. Απώλεια αξιώσεως μέλους ΔΣ για το μη καταβληθέν μέρος384
 • 3. Ευθύνη μελών ΔΣ384
 • ΣΤ. Καταστατικές ρυθμίσεις384
 • Ζ. Κριτική – Προτάσεις384
 • 1. Πεδίο εφαρμογής384
 • 2. Έννοια αμοιβής385
 • 3. Πληροφόρηση μετόχων386
 • 4. Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως δικαστικής μειώσεως της αμοιβής386
 • 5. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου386
 • Η. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 10% για διατύπωση αντιρρήσεωνκατά αποφάσεως ΓΣ για καταβολή υπέρογκης αμοιβής ή αποζημίωσηςσε μέλος ΔΣ (αρ. 24 παρ. 2 εδ. β’) (Πίνακας)387
 • Θ. Υπόδειγμα άσκησης του δικαιώματος του 10% για διατύπωσηαντιρρήσεων κατά αποφάσεως ΓΣ για καταβολή υπέρογκης αμοιβήςή αποζημίωσης σε μέλος ΔΣ (αρ. 24 παρ. 2 εδ. β’ σε συνδυασμόπρος 24 παρ. 1, 24 παρ. 2 εδ. α’ και 24 παρ. 3)388
 • Υπόδειγμα διατύπωσης αντιρρήσεων από το 10% του εκπροσωπουμένουσε τακτική ΓΣ κεφαλαίου σε υπέρογκη αμοιβή ή αποζημίωση μέλους ΔΣ(αρ. 24 παρ. 2 εδ. β’)388
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ401
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 5% Ή ΤΟΥ 20% ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ (αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 3, 4, 40α, 39α παρ. 1,63 παρ. 1 εδ. α΄, 63 παρ. 3, 63β, 63γ)401
 • Α. Δικαίωμα του 5% για πρόκληση ειδικού εκτάκτου ελέγχουστην ΑΕ (αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α΄,63 παρ. 3, 63β, 63γ)401
 • 1. Έννοια401
 • α. Το δικαίωμα του αρ. 40 παρ. 1 εδ. α’401
 • β. Είδη ελέγχου ΑΕ401
 • i. Τακτικός έλεγχος ή έλεγχος πλειοψηφίας401
 • ii. Έλεγχος διοικήσεως ή κρατική εποπτεία402
 • iii. Έκτακτος ή δικαστικός έλεγχος (ενίοτε έλεγχος μειοψηφίας)403
 • 2. Σκοπός404
 • α. Ανάγκη ελέγχου404
 • β. Όργανο εκτάκτου ελέγχου405
 • i. Μέτοχος405
 • ii. ΓΣ406
 • iii. Διοίκηση406
 • iv. Τακτικοί ελεγκτές407
 • v. Έκτακτοι ελεγκτές407
 • γ. Πρόκληση ελέγχου από το 5% του κεφαλαίου (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. α’)407
 • δ. Υποβολή αίτησης εντός τριετίας408
 • ε. Απόδειξη κατοχής μετοχών (αρ. 40 παρ. 4)408
 • στ. Καταγγελία συγκεκριμένων πράξεων (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. α’ και παρ. 2)408
 • ζ. Αποκλειστική δωσιδικία έδρας ΑΕ408
 • η. Κοινοποίηση του πορίσματος στους αιτούντες και στις αρχές (αρ. 40α παρ. 3)409
 • 3. Προϋποθέσεις409
 • α. Δικαιούχοι (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. α’)409
 • β. Ελεγκτέα πρόσωπα410
 • γ. Αίτηση411
 • i. Μονομελές Πρωτοδικείο έδρας (αρ. 40 παρ. 1 και αρ. 788 ΚΠολΔ)411
 • ii. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων411
 • iii. Διάδικοι412
 • iv. Κοινοποιήσεις412
 • v. Αίτημα413
 • vi. Ένδικα μέσα413
 • vii. Κώλυμα δεδικασμένου414
 • δ. Πιθανολόγηση παραβάσεων με καταγγελία πράξεων (αρ. 40 παρ. 2)414
 • i. Είδος παραβάσεων414
 • ii. Πιθανολόγηση παραβιαζουσών πράξεων415
 • iii. Πιθανολογούμενες παραβιάζουσες πράξεις 416
 • iv. Χρόνος διενέργειας πράξεων421
 • v. Χρόνος ισχύος παραβιαζομένων διατάξεων423
 • vi. Υπαίτια παράβαση423
 • vii. Παράβαση ζημιογόνος για την ΑΕ423
 • ε. Προηγούμενος τακτικός έλεγχος423
 • στ. Προηγούμενη έγκριση διαχείρισης και απαλλαγή του ΔΣ από ευθύνηκατ’ αρ. 35 423
 • ζ. Εκπροσώπηση αιτούντων στο ΔΣ δυνάμει του αρ. 18 παρ. 3 ή 6(αρ. 40 παρ. 5)424
 • η. Κατοχή μετοχών (αρ. 40 παρ. 4)427
 • θ. Μη παραίτηση428
 • ι. Αδιάφορη η έγκρισή της 428
 • 4. Περιεχόμενο – Έννομα αποτελέσματα428
 • α. Διαταγή ελέγχου (αρ. 40 παρ. 2 εδ. α’)428
 • β. Κοινοποίηση αποφάσεως428
 • γ. Αντικείμενο ελέγχου429
 • δ. Έκτακτοι ελεγκτές430
 • i. Διορισμός από δικαστήριο (αρ. 40α παρ. 1 εδ. α’)430
 • ii. Διοριζόμενα πρόσωπα (αρ. 40α παρ. 1 εδ. α’ και αρ. 40α παρ. 2 εδ. α’)430
 • iii. Ορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης ελέγχου (αρ. 40α παρ. 4)430
 • iv. Νομική φύση430
 • v. Εφαρμοστέο δίκαιο431
 • vi. Κωλύματα διορισμού431
 • vii. Αποδοχή διορισμού431
 • viii. Υποχρέωση εχεμύθειας431
 • ε. Αντικατάσταση ελεγκτών (αρ. 40α παρ. 4)432
 • στ. Αμοιβή ελεγκτών – Υπόχρεος καταβολής της (αρ. 40α παρ. 1 εδ. β’-γ’ και αρ. 40α παρ. 2 εδ. β’-δ’)433
 • ζ. Δικαιώματα ελεγκτών και αντίστοιχες υποχρεώσεις της ΑΕκατά τον έλεγχο433
 • i. Ανοχή πράξεων ελέγχου433
 • ii. Γενική πρόσβαση σε βιβλία και στοιχεία433
 • iii. Ειδική υποχρέωση επίδειξης ή παράδοσης βιβλίων και στοιχείων434
 • iv. Αυτοτελής έρευνα σε βάρος τρίτων434
 • η. Ολοκλήρωση ελέγχου – Υποβολή πορίσματος (αρ. 40α παρ. 3)435
 • θ. Λήψη αντιγράφων436
 • ι. Δικαστικά έξοδα436
 • ια. Δεδικασμένο436
 • ιβ. Ένδικα μέσα – Μεταρρύθμιση436
 • ιγ. Σχέση του αρ. 40 με το αρ. 69 ΑΚ περί διορισμού προσωρινού ΔΣ437
 • 5. Κυρώσεις437
 • α. Κυρώσεις κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου437
 • i. Ποινικές κυρώσεις437
 • ii. Αστικές κυρώσεις438
 • β. Κυρώσεις βάσει των ευρημάτων του ελέγχου439
 • i. Ενέργειες ελεγκτών439
 • ii. Ενέργειες εποπτεύουσας αρχής439
 • iii. Ενέργειες της μειοψηφίας439
 • 6. Καταστατικές ρυθμίσεις – Μείωση του απαιτούμενου ποσοστούστο ήμισυ (αρ. 40 παρ. 1 περίπτ. α’ και παρ. 3 εδ. β’)439
 • 7. Κριτική – Προτάσεις441
 • α. Καθιέρωση ατομικού δικαιώματος ελέγχου441
 • β. Δικαίωμα ελέγχου σε εταιρείες του ιδίου ομίλου442
 • γ. Μείωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος442
 • δ. Καταστατική μείωση του απαιτούμενου προς άσκηση του δικαιώματος ποσοστού κεφαλαίου443
 • ε. Γνωστοποίηση του πορίσματος και στους λοιπούς μετόχους μειοψηφίας443
 • στ. Κατάργηση της δυνατότητας αποκλεισμού του δικαιώματος λόγω εκπροσώπησης στο ΔΣ του αρ. 40 παρ. 5445
 • ζ. Διεύρυνση του αντικειμένου του ελέγχου445
 • η. Μείωση του χρόνου διάρκειας του ελέγχου446
 • θ. Διεύρυνση εξουσιών ελεγκτών – Υποχρέωση ΑΕ προς διευκόλυνσητου ελέγχου – Κυρώσεις447
 • ι. Διάταξη ελέγχου ως ασφαλιστικού μέτρου448
 • ια. Υποχρέωση εχεμύθειας ελεγκτών448
 • ιβ. Κυρώσεις εις βάρος των ελεγκτών448
 • Β. Δικαίωμα του 1/5 για πρόκληση γενικού εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ(αρ. 40 παρ. 3-4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α’, 63 παρ. 3, 63β, 63γ)449
 • 1. Έννοια449
 • 2. Σκοπός449
 • 3. Προϋποθέσεις450
 • α. Δικαιούχοι450
 • β. Άσκηση διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων κατ’ αντίθεση προς τους κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης450
 • i. Παράβαση κανόνων χρηστής και συνετής διαχείρισης450
 • ii. Πιστευτό παραβάσεως453
 • iii. Συναγωγή παραβάσεως από την όλη πορεία της εταιρείας453
 • iv. Εξέταση κερδοφορίας ή ζημιών σε σχέση με το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας455
 • v. Χρόνος διενέργειας πράξεων και υποβολής αίτησης μεγάλης μειοψηφίας456
 • γ. Αντικείμενο ελέγχου457
 • 4. Λοιπά ζητήματα457
 • Γ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 5% ή του 20% για πρόκληση εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ (αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 3, 4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α΄, 63 παρ. 3, 63β, 63γ) (Πίνακας)458
 • Δ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 5%ή του 20% για πρόκληση εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ(αρ. 40 παρ. 1 εδ. α΄, 2, 3, 4, 40α, 39α παρ. 1, 63 παρ. 1 εδ. α΄,63 παρ. 3, 63β, 63γ)463
 • 1. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για επιβολήεκτάκτου ελέγχου (αρ. 40 παρ. 1α, 2, 4, 5)463
 • 2. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 20% του μετοχικού κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για επιβολήεκτάκτου ελέγχου (αρ. 40 παρ. 3, 4, 5)467
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 2% Ή ΤΟΥ 5% ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΓΣ ΑΕ – ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ ΑΕ(αρ. 35α, 35β, 35γ, 58α περίπτ. στ’, 77 παρ. 1 περίπτ. β’ και 86 παρ. 1)480
 • Α. Σκοπός των διατάξεων των αρ. 35α, 35β και 35γ480
 • Β. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 2% ή του 5% για ακύρωσηαποφάσεων ΓΣ (αρ. 35α)482
 • 1. Λόγοι ακύρωσης (αρ. 35α παρ. 1-2)482
 • α. Διαδικασία αντίθετη στον νόμο482
 • β. Διαδικασία αντίθετη στο καταστατικό483
 • γ. Μη νόμιμη σύγκληση ΓΣ483
 • i. Μη σύγκληση – Σύγκριση με περιπτώσεις ακυρότητας 483
 • ii. Πρόσκληση από πρόσωπο που δεν είχε σχετική εξουσία483
 • iii. Ελλιπής πρόσκληση 483
 • iv. Πρόσκληση μη προερχόμενη από την εταιρεία484
 • v. Αιφνίδια μεταβολή του τρόπου πρόσκλησης σε προσωποπαγή ΑΕ484
 • vi. Σύγκληση από αναρμόδια πρόσωπα484
 • δ. Μη νόμιμη συγκρότηση ΓΣ484
 • ε. Συμμετοχή ή αποκλεισμός μετόχου ή μη μετόχου από ΓΣ με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 485
 • στ. Μη παροχή οφειλόμενων πληροφοριών486
 • i. Νόμιμη αίτηση486
 • ii. Οφειλόμενες πληροφορίες487
 • iii. Μη χορήγηση487
 • iv. Μη αναγκαίος ο επηρεασμός της απόφασης ΓΣ487
 • ζ. Κατάχρηση εξουσίας πλειοψηφίας487
 • i. Αντίθεση προς το εταιρικό συμφέρον487
 • ii. Προσβολή συμφερόντων μειοψηφίας χωρίς αποχρώντα λόγο – Συνθήκες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 488
 • iii. Προσβολή αρχής ίσης μεταχείρισης μετόχων488
 • iv. Ανατροπή παραεταιρικών μετοχικών συμφωνιών489
 • 2. Η ακύρωση κατά τις γενικές διατάξεις (ΑΚ 140, 147, 150)489
 • 3. Επιφύλαξη εφαρμογής αρ. 35β περί ακυρότητας αποφάσεων ΓΣ και 35γπερί ανυποστάτου αποφάσεων ΓΣ (αρ. 35α παρ. 1 εδ. α’) – Απόφαση υποστατή (αρ. 35γ παρ. 1)491
 • 4. Αιτούντες την ακύρωση (αρ. 35α παρ. 3)492
 • 5. Περιορισμός του δικαιώματος – Ειδικές προϋποθέσεις ακύρωσης(αρ. 35α παρ. 5)494
 • α. Συμμετοχή σε ΓΣ μη δικαιούμενων προσώπων (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. α’)494
 • β. Άκυρες ή ακυρώσιμες επιμέρους ψήφοι (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. β’)495
 • γ. Ανακρίβεια, αοριστία ή πλημμέλειες πρακτικού ΓΣ (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. γ’)496
 • δ. Ελάττωμα απόφασης ΔΣ για σύγκληση ΓΣ (αρ. 35α παρ. 5 περίπτ. δ’)496
 • 6. Ζημία και υπαιτιότητα της ΑΕ από την ακυρωτέα απόφαση497
 • 7. Έγκριση απόφασης ΓΣ από την εποπτεύουσα αρχή497
 • 8. Διάδικοι – Αρμόδιο δικαστήριο (αρ. 35α παρ. 6 και παρ. 7 εδ. α’)497
 • 9. Προθεσμία (αρ. 35α παρ. 7 εδ. α’)498
 • 10. Μη παραίτηση ενάγοντος498
 • 11. Μη επικύρωση απόφασης ΓΣ499
 • 12. Μη ανάκληση απόφασης ΓΣ499
 • 13. Μετοχική ιδιότητα ως προϋπόθεση παραδεκτού αγωγής (αρ. 35α παρ. 8 εδ. α’)499
 • 14. Μεταβίβαση μετοχών πριν από τη συζήτηση της αγωγής (αρ. 35α παρ. 8 εδ. β’)500
 • 15. Κήρυξη ακυρότητας – Ισχύς απόφασης και προστασία καλόπιστων τρίτων (αρ. 35α παρ. 9 εδ. α’ και γ’)500
 • α. Γενική ισχύς έναντι πάντων (αρ. 35α παρ. 9 εδ. α’)500
 • β. Αναδρομική ισχύς 501
 • γ. Διασφάλιση καλόπιστων τρίτων από ακυρωθείσα απόφαση ΓΣ(αρ. 35α παρ. 9 εδ. γ’)501
 • 16. Ακύρωση μέρους απόφασης (ΑΚ 181)502
 • 17. Ακύρωση πράξεων εκτέλεσης της ακυρωθείσας απόφασης 502
 • 18. Ένδικα μέσα502
 • 19. Απόρριψη αγωγής503
 • 20. Υποχρεώσεις ΔΣ μετά την ακύρωση της απόφασης της ΓΣ (αρ. 35α παρ. 9 εδ. β’)503
 • α. Γενική υποχρέωση ΔΣ503
 • β. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης υποχρέωσης ΔΣ503
 • γ. Περιεχόμενο υποχρέωσης ΔΣ503
 • δ. Συλλογική ή μη δράση μελών ΔΣ504
 • ε. Ευθύνη μελών ΔΣ504
 • στ. Εξαναγκασμός μελών ΔΣ σε λήψη των μέτρων504
 • 21. Καταργηθείσες ποινικές κυρώσεις κατά μελών ΔΣ (αρ. 58α περιπτ. στ’)506
 • 22. Ασφαλιστικά μέτρα (αρ. 35α παρ. 10)506
 • α. Αίτηση – Διάδικοι 506
 • β. Χρόνος διάταξης του ασφαλιστικού μέτρου (αρ. 35α παρ. 10 εδ. α’)507
 • γ. Περιεχόμενο (αρ. 35α παρ. 10 εδ. γ’)507
 • δ. Παροχή εγγύησης (αρ. 35α παρ. 10 εδ. δ’)507
 • ε. Χρόνος άσκησης αγωγής (αρ. 35α παρ. 10 εδ. β’)507
 • 23. Δημοσιότητα (αρ. 35α παρ. 11)508
 • 24. Δικαίωμα αποζημίωσης αντί ακύρωσης (αρ. 35α παρ. 4)508
 • α. Προϋποθέσεις 508
 • β. Διάδικοι – Αρμόδιο δικαστήριο – Προθεσμία (αρ. 35α παρ. 7)509
 • γ. Υποβολή αιτήματος με τις προτάσεις επί μεταβίβασης των μετοχώντων αιτούντων (αρ. 35α παρ. 8 εδ. β’)509
 • 25. Καταστατικές ρυθμίσεις509
 • 26. Κριτική – Προτάσεις 510
 • α. Δημοσιότητα ακυρωτικής αγωγής και αποφάσεως510
 • β. Δικαίωμα ακύρωσης και σε παραστάντα και μη αντιταχθέντα μέτοχο511
 • γ. Δικαίωμα ακύρωσης και σε άλλους μετόχους πέραν αυτών πουζήτησαν τις πληροφορίες511
 • δ. Περιστολή προστασίας μειοψηφίας511
 • ε. Ιδιαιτέρως βραχεία προθεσμία άσκησης αγωγής512
 • στ. Τυπική κατάργηση διάταξης αρ. 58α περίπτ. στ΄512
 • Γ. Ακύρωση συγχώνευσης (αρ. 77 παρ. 1 περιπτ. β’) και διάσπασης (αρ. 86 παρ. 1)513
 • Δ. Ακυρότητα απόφασης ΓΣ (αρ. 35β)514
 • 1. Λόγοι ακυρότητας (αρ. 35β παρ. 1)514
 • α. Μη σύγκληση ΓΣ514
 • β. Περιεχόμενο αντίθετο στον νόμο515
 • γ. Περιεχόμενο αντίθετο στο καταστατικό516
 • δ. Περιεχόμενο αντίθετο στα χρηστά ήθη516
 • 2. Απόφαση υποστατή (αρ. 35γ παρ. 1)516
 • 3. Περιορισμός του δικαιώματος ακυρότητας επί μη προσήκουσας σύγκλησης ή μη σύγκλησης ΓΣ (αρ. 35β παρ. 2-3)517
 • α. Υπαρκτή αλλά μη προσήκουσα διαδικασία σύγκλησης (αρ. 35β παρ. 2)517
 • β. Αναγνώριση νομιμότητας σύγκλησης ΓΣ (αρ. 35β παρ. 3)517
 • 4. Αιτούντες την αναγνώριση της ακυρότητας (αρ. 35β παρ. 4 εδ. α’)518
 • α. Κάθε μέτοχος ατομικώς518
 • β. Τρίτος519
 • 5. Διάδικοι – Αρμόδιο δικαστήριο (αρ. 35β παρ. 4)520
 • 6. Προθεσμία (αρ. 35β παρ. 4)520
 • α. Ενιαύσια προθεσμία520
 • β. Απρόθεσμη προβολή521
 • γ. Αιτία διαφοροποίησης521
 • δ. Αποσβεστική προθεσμία – Ίαση – Ακυρότητα κατ’ αρ. 180 ΑΚ521
 • ε. Παρεμπίπτων έλεγχος 521
 • στ. Κατάχρηση δικαιώματος522
 • 7. Λήψη υπόψη αυτεπαγγέλτως (αρ. 35β παρ. 5)522
 • 8. Μη παραίτηση ενάγοντος522
 • 9. Μη επικύρωση απόφασης ΓΣ (αρ. 183 ΑΚ)522
 • 10. Μη ανάκληση απόφασης ΓΣ523
 • 11. Γενική ισχύς απόφασης έναντι πάντων 523
 • 12. Ακυρότητα μέρους απόφασης (ΑΚ 181)523
 • 13. Ακυρότητα πράξεων εκτέλεσης της άκυρης απόφασης 523
 • 14. Ένδικα μέσα524
 • 15. Απόρριψη αγωγής524
 • 16. Ασφαλιστικά μέτρα524
 • 17. Δημοσιότητα (αρ. 35β παρ. 6)524
 • 18. Καταστατικές ρυθμίσεις524
 • 19. Κριτική – προτάσεις 525
 • α. Ανυπόστατο μη συγκληθείσας Συνέλευσης525
 • β. Πρόσκληση ΓΣ «προερχόμενη από την εταιρεία» κατ’ αρ. 35β παρ. 2525
 • Ε. Ανυπόστατη απόφαση ΓΣ (αρ. 35γ)526
 • 1. Λόγοι ανυποστάτου (αρ. 35γ παρ. 2)526
 • 2. Μη εφαρμογή διατάξεων περί ακυρότητας και ακυρωσίας(αρ. 35γ παρ. 1)526
 • 3. Διάδικοι – Αρμόδιο δικαστήριο – Προθεσμία 526
 • 4. Αδυναμία επικύρωσης527
 • ΣΤ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 2% ή του 5% για ακύρωση αποφάσεων ΓΣ ΑΕ – Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ ΑΕ (αρ. 35α, 35β, 35γ, 58α περίπτ. στ’, 77 παρ. 1 περίπτ. β’ και 86 παρ. 1) (Πίνακας)527
 • Ζ. Υποδείγματα για την άσκηση του δικαιώματος του 2% ή του 5%για ακύρωση αποφάσεων ΓΣ ΑΕ – Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσειςΓΣ ΑΕ (αρ. 35α, 35β, 35γ, 58α περίπτ. στ’, 77 παρ. 1 περίπτ. β’και 86 παρ. 1)536
 • 1. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης απόφασης ΓΣ (αρ. 35α)536
 • 2. Υπόδειγμα αγωγής αναγνώρισης άκυρης απόφασης ΓΣ (αρ. 35β)540
 • 3. Υπόδειγμα αγωγής αναγνώρισης ανυπόστατης απόφασης ΓΣ (αρ. 35γ)544
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 10% ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΠΑΡ. 3(αρ. 18 παρ. 4 εδ. β’)551
 • Α. Έννοια551
 • Β. Σκοπός551
 • Γ. Απαγόρευση συνύπαρξης του δικαιώματος διορισμού μελών ΔΣ από τη μειοψηφία κατ’ αρ. 18 παρ. 3 προς σύστημα εκλογής μελών ΔΣ βάσει καταλόγων κατ’ αρ. 18 παρ. 6 (αρ. 18 παρ. 6 εδ. ε’)553
 • Δ. Ο διορισμός συμβούλων κατ’ αρ. 18 παρ. 3 ως κώλυμα άσκησης δικαιώματος πληροφόρησης και εκτάκτου ελέγχου554
 • 1. Αποχρών ουσιώδης λόγος άρνησης παροχής πληροφοριών σε μέτοχο μειοψηφίας από το ΔΣ κατ’ αρ. 39 παρ. 4 εδ. στ’ και παρ. 5 εδ. γ’554
 • 2. Ευχέρεια απόρριψης αίτησης εκτάκτου ελέγχου ΑΕ κατ’ αρ. 40 παρ. 5.554
 • Ε. Προϋποθέσεις555
 • 1. Δικαιούχοι555
 • 2. Μέλος ΔΣ διορισθέν συμφώνως προς το αρ. 18 παρ. 3555
 • 3. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου αφορώντος το πρόσωπο του διορισθέντος555
 • 4. Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο556
 • 5. Υποχρέωση κατάθεσης μετοχών557
 • 6. Μη παραίτηση557
 • ΣΤ. Έννομα αποτελέσματα557
 • 1. Δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης557
 • 2. Αναπλήρωση της θέσεως του ανακληθέντος558
 • Ζ. Κυρώσεις558
 • 1. Ευθύνη ανακληθέντος558
 • 2. Ευθύνη διορίσαντος559
 • Η. Καταστατικές ρυθμίσεις559
 • Θ. Κριτική – Προτάσεις559
 • Ι. Χάρτης άσκησης του δικαιώματος του 10% για υποβολή αιτήσεως ανακλήσεως μέλους ΔΣ διορισθέντος από μέτοχο δυνάμει του αρ. 18 παρ. 3 (αρ. 18 παρ. 4 εδ. β’) (Πίνακας)561
 • ΙΑ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 10% για υποβολή αιτήσεως ανακλήσεως μέλους ΔΣ διορισθέντος από μέτοχο δυνάμει του αρ. 18 παρ. 3 (αρ. 18 παρ. 4 εδ. β’)562
 • Υπόδειγμα αίτησης μειοψηφίας του 10% του κεφαλαίου για ανάκληση μέλους ΔΣ ορισθέντος από μέτοχο(αρ. 18 παρ. 4 εδ. β’ ΚΝ 2190/1920)562
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 1/3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ(αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9)568
 • Α. Αγωγή με αίτημα τη δικαστική λύση μη εισηγμένης εταιρείας(αρ. 48α παρ. 1)568
 • 1. Έννοια 568
 • 2. Σκοπός569
 • α. Στάθμιση συμφερόντων – Απεγκλωβισμός εταιρικών οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων – Προστασία μειοψηφίας 569
 • β. Δικαίωμα μειοψηφίας του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίουκαι ίσες εταιρικές συμμετοχές 570
 • γ. Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη 571
 • δ. Δυνατότητα απεγκλωβισμού μετόχου μειοψηφίας μη εισηγμένηςεταιρείας με αδικούσα πλειοψηφία571
 • 3. Προϋποθέσεις δικαστικής λύσεως (αρ. 48α παρ. 1, 2)573
 • α. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου574
 • β. Αδύνατη η συνέχιση της εταιρείας574
 • γ. Προφανής η αδυναμία συνέχισης της εταιρείας576
 • δ. Μόνιμη η αδυναμία συνέχισης της εταιρείας576
 • ε. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ σπουδαίου λόγου και αδυναμίαςσυνέχισης της εταιρείας577
 • στ. Αδυναμία εκλογής ΔΣ ή αδυναμία λειτουργίας της εταιρείας λόγωίσων συμμετοχών σε αυτήν (αρ. 48α παρ. 2)577
 • ζ. Αδιάφορη η υπαιτιότητα – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος579
 • η. Μη εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε Χρηματιστήριο (αρ. 48α παρ. 9)580
 • 4. Παρέμβαση στη δίκη για τη δικαστική λύση (αρ. 48α παρ. 3 εδ. β’)580
 • 5. Απόπειρα άρσης λόγων λύσης εντός ευλόγου προθεσμίας(αρ. 48α παρ. 4)581
 • 6. Δημοσιότητα (αρ. 48α παρ. 8)581
 • 7. Αρμόδιο δικαστήριο – Διάδικοι – Τρίτοι μέτοχοι μη μετασχόντεςστην δίκη581
 • 8. Τελεσιδικία – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης 582
 • 9. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης (αρ. 47α και 49)582
 • α. Λύση με δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 2)582
 • β. Ορισμός εκκαθαριστού και ανάκληση αυτού (αρ. 47α παρ. 3 εδ. δ’)582
 • γ. Αδυναμία αναβίωσης, συγχώνευσης ή διάσπασης μετά τη δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 4, 5, 6)583
 • δ. Διενέργεια εκκαθάρισης κατ’ αρ. 49584
 • Β. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίουγια άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσεως μη εισηγμένης ΑΕ γιασπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9) (Πίνακας)584
 • Γ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου για άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσεως μη εισηγμένης ΑΕ για σπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9)587
 • Υπόδειγμα αγωγής λύσης ΑΕ για σπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-2)587
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 20% ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙΣΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(αρ. 48α παρ. 5, 6, 7 και 9)593
 • Α. Αίτημα του παρεμβαίνοντος για εξαγορά από αυτόν των μετοχώντου ενάγοντος στο πλαίσιο ανοιγείσης δίκης αναγκαστικής λύσηςτης εταιρείας (αρ. 48α παρ. 5)593
 • Β. Σκοπός593
 • 1. Στάθμιση συμφερόντων – Απεγκλωβισμός μειοψηφίαςκαι εξυγίανση εταιρείας593
 • 2. Δικαίωμα μειοψηφίας – Προστασία μειοψηφίας 594
 • 3. Άρση εταιρικών αδιεξόδων 595
 • 4. Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη 595
 • Γ. Προϋποθέσεις αναγκαστικής εξαγοράς (αρ. 48α παρ. 5 σε συνδυασμό προς παρ. 1)596
 • 1. Ασκηθείσα αγωγή με αίτημα τη δικαστική λύση μη εισηγμένης εταιρείας(αρ. 48α παρ. 1)596
 • 2. Το παραδεκτό και βάσιμο της αγωγής αναγκαστικής λύσης596
 • 3. Ασκηθείσα παρέμβαση στην αγωγή δικαστικής λύσης(αρ. 48α παρ. 3 εδ. β’ και παρ. 5)596
 • 4. Άσκηση από τους ιδίους τους παρεμβάντες μετόχους597
 • 5. Μη εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε Χρηματιστήριο(αρ. 48α παρ. 9)598
 • Δ. Εξαγορά μέρους μετοχών598
 • Ε. Δικαστικός προσδιορισμός ανταλλάγματος599
 • 1. Πραγματική αξία599
 • 2. Δικαστική πραγματογνωμοσύνη(αρ. 48α παρ. 5 εδ. γ’ σε συνδυασμό προς αρ. 9 παρ. 1 και 4) 599
 • 3. Κτήση ελέγχου εταιρείας ως αποτέλεσμα της εξαγοράς(αρ. 48α παρ. 5 εδ. δ’)600
 • 4. Έννοια ελέγχου – Κτήση μερικού ελέγχου600
 • α. Απόκτηση του 50% πλέον μίας μετοχής600
 • β. Απόκτηση των 2/3 πλέον μίας μετοχής600
 • γ. Απόκτηση της καταστατικής απαρτίας και πλειοψηφίας πλέον μίας μετοχής600
 • δ. Απόκτηση ποσοστού παρακωλύοντος την άσκηση δικαιωμάτωναρνησικυρίας601
 • 5. Απόκτηση ποσοστού παρακωλύοντος την άσκηση λοιπών δικαιωμάτων μειοψηφίας 601
 • 6. Έλεγχος θυγατρικής εταιρείας από τη μητρική (αρ. 32 Ν. 4308/2014) 602
 • 7. Κτήση ελέγχου δυνάμει παραεταιρικής συμφωνίας603
 • 8. Δικαιώματα παρεμβαινόντων από παραεταιρική συμφωνία των εναγόντων - Υπεισέλευση σε παραεταιρική συμφωνία 604
 • 9. Ανώτατο και όχι κατώτατο όριο ποσού εξαγοράς (αρ. 48α παρ. 5 εδ. ε’)604
 • 10. Έννοια δικαίου ανταλλάγματος - Η σημασία του στοιχείου της υπαιτιότητος605
 • 11. Όροι καταβολής ανταλλάγματος606
 • 12. Διασφάλιση αποπληρωμής του ανταλλάγματος606
 • 13. Προθεσμία ολοκλήρωσης εξαγοράς – Χρόνος καταβολής ανταλλάγματος 607
 • 14. Αναγκαστική λύση ως κύρωση της υπαίτιας μη ολοκλήρωσης της εξαγοράς607
 • 15. Κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού αξίας ανταλλάγματος608
 • 16. Σημασία του προσδιορισμού της αξίας εξαγοράς609
 • ΣΤ. Νομική φύση αποφάσεως εξαγοράς 609
 • Ζ. Άσκηση δεύτερης παρέμβασης και αίτησης εξαγοράς609
 • Η. Νομοθετική πρόβλεψη αδρανοποίησης καταστατικών διατάξεων(αρ. 48α παρ. 6 σε συνδυασμό προς αρ. 3 παρ. 7)610
 • Θ. Δυνατότητα καταστατικής διαφοροποιήσεως (αρ. 48α παρ. 6)611
 • Ι. Μη τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητος612
 • ΙΑ. Τρίτοι μέτοχοι μη μετασχόντες στη δίκη613
 • ΙΒ. Τελεσιδικία – Εκτέλεση δικαστικής απόφασης 613
 • ΙΓ. Χάρτης άσκησης δικαιώματος του 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου για υποβολή αιτήσεως αναγκαστικής εξαγοράς από αυτήν των μετοχών των εναγόντων στο πλαίσιο ανοιγείσης δίκης για αναγκαστική λύση της εταιρείας (αρ. 48α παρ. 5, 6, 7 και 9) (Πίνακας)615
 • ΙΔ. Υπόδειγμα για την άσκηση του δικαιώματος του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου για άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσεως μη εισηγμένης ΑΕ για σπουδαίο λόγο (αρ. 48α παρ. 1-4, 8-9)617
 • Υπόδειγμα αιτήματος εξαγοράς μετοχών των εναγόντων σε ανοιγείσαδίκη κατά της ΑΕ για δικαστική λύση αυτής (αρ. 48α παρ. 5)617
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΑΣΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 48Α ΠΑΡ. 5(αρ. 48α παρ. 7-9)624
 • Α. Έννοια624
 • Β. Σκοπός η στάθμιση συμφερόντων – Το κρίσιμο του στοιχείου της υπαιτιότητας624
 • Γ. Προϋποθέσεις625
 • 1. Άσκηση αγωγής αναγκαστικής λύσης της εταιρείας από το 1/3του κεφαλαίου κατ’ αρ. 48α παρ. 1 625
 • 2. Άσκηση παρέμβασης στην αγωγή αναγκαστικής λύσης από το 1/5του κεφαλαίου κατ’ αρ. 48α παρ. 3 εδ. β’625
 • 3. Υποβολή αίτησης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών κατ’ αρ. 48α παρ. 5626
 • 4. Έκδοση απόφασης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών κατ’ αρ. 48α παρ. 5626
 • 5. Ορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας εξαγοράς 626
 • 6. Μη ολοκλήρωση της εξαγοράς εντός της ταχθείσης προθεσμίας(αρ. 48α παρ. 7)626
 • 7. Πταίσμα του υποχρέου σε εξαγορά (αρ. 48α παρ. 7)627
 • 8. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πταίσματος του υποχρέου και μη ολοκλήρωσης της εξαγοράς εντός της ταχθείσης προθεσμίας(αρ. 48α παρ. 7)627
 • Δ. Διαδικασία628
 • 1. Νέα αγωγή λύσης 628
 • 2. Χρόνος άσκησης νέας αγωγής 628
 • 3. Ενάγων629
 • 4. Αρμόδιο δικαστήριο – Εναγόμενος 630
 • 5. Νέα παρέμβαση630
 • 6. Δημοσιότητα (αρ. 48α παρ. 8)630
 • 7. Μη εφαρμογή σε μη εισηγμένες εταιρείες (αρ. 48α παρ. 9)630
 • Ε. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης (αρ. 47α και 49)630
 • 1. Λύση με δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 2)630
 • 2. Ορισμός εκκαθαριστού και ανάκληση αυτού (αρ. 47α παρ. 3 εδ. δ’)631
 • 3. Αδυναμία αναβίωσης, συγχώνευσης ή διάσπασης μετάτη δικαστική απόφαση (αρ. 47α παρ. 4, 5, 6)631
 • 4. Διενέργεια εκκαθάρισης κατ’ αρ. 49 631
 • ΣΤ. Χάρτης άσκησης ατομικού δικαιώματος μετόχου για λύση ΑΕ λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών (αρ. 48α παρ. 7, 8, 9) (Πίνακας)632
 • Ζ. Υπόδειγμα για την άσκηση του ατομικού δικαιώματος μετόχουγια λύση ΑΕ λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών(αρ. 48α παρ. 7, 8, 9)634
 • Υπόδειγμα αγωγής για δικαστική λύση της ΑΕ λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαστικής εξαγοράς μετοχών (αρ. 48α παρ. 7)634
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ639
 • ΗΜΕΔΑΠΗ639
 • ΑΛΛΟΔΑΠΗ648
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ649
 • Ολομέλεια Αρείου Πάγου 649
 • Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας649
 • Άρειος Πάγος649
 • Συμβούλιο της Επικρατείας651
 • Εφετεία....651
 • Πολυμελή Πρωτοδικεία655
 • Μονομελή Πρωτοδικεία656
 • Ειρηνοδικεία658
 • Προεδρικές658
 • Συμβούλια658
 • ΝΣΚ..............658
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ659
 • 0
 • 0