• Γενικό μέρος • Απόδειξη • Μικροδιαφορές • Λογοδοσία • Διανομή • Ένδικα μέσα • Ένδικα βοηθήματα • Ειδικές διαδικασίες • Ασφαλιστικά μέτρα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €55.00
ΝΠ €65.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-067-8
Σελίδες: 760
Συγγραφέας: Κ. Κουτσουλέλος, Ο. Παρδάλα, Α.-Π.. Σιβιτανίδης, Ν. Τριάντος, Β. Τσούμας
Επιμέλεια: Κ. Κουτσουλέλος

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 1ος τόμος» αποτελούν το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία και ενημερωμένα με τις αλλαγές που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από το γενικό μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την απόδειξη, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία, τη διανομή, τα ένδικα μέσα, τα ένδικα βοηθήματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, την αναγκαστική εκτέλεση και την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών.

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε μαχόμενο δικηγόρο.

 • 0
 • Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ3
 • 1. Αίτηση παραπομπής από δικαστήριο σε δικαστήριο (ΚΠολΔ 48) [Κ. Κουτσουλέλος]3
 • Παρατηρήσεις5
 • 2. Αίτηση εξαίρεσης δικαστή (ΚΠολΔ 58) [Κ. Κουτσουλέλος]6
 • Παρατηρήσεις9
 • 3. Καταψηφιστική αγωγή (ενοχική) [Κ. Κουτσουλέλος]12
 • Παρατηρήσεις [Ν. Τριάντος]17
 • 4. Καταψηφιστική αγωγή (εμπράγματη) [Ν. Τριάντος]36
 • Παρατηρήσεις39
 • 5. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας σύμβασης πώλησης (ΚΠολΔ 70) [Ν. Τριάντος]45
 • Παρατηρήσεις48
 • 6. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας διαθήκης (ΚΠολΔ 70) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]53
 • Παρατηρήσεις59
 • 7. Διαπλαστική αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης (ΚΠολΔ 71) - Παυλιανή αγωγή [Α.-Π. Σιβιτανίδης]61
 • Παρατηρήσεις66
 • 8. Διαπλαστική αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης (ΚΠολΔ 71)[Ν. Τριάντος]68
 • Παρατηρήσεις70
 • 9. Πλαγιαστική αγωγή (ΚΠολΔ 72) [Ν. Τριάντος]72
 • Παρατηρήσεις74
 • 10. Κύρια παρέμβαση (ΚΠολΔ 79) [Ν. Τριάντος]77
 • Παρατηρήσεις79
 • 11. Πρόσθετη παρέμβαση (ΚΠολΔ 80) [Ν. Τριάντος]85
 • Παρατηρήσεις87
 • 12. Προσεπίκληση αναγκαίων ομοδίκων (ΚΠολΔ 86) [Ν. Τριάντος]96
 • Παρατηρήσεις98
 • 13. Προσεπίκληση αληθινού κυρίου ή νομέα (ΚΠολΔ 87) [Ν. Τριάντος]101
 • Παρατηρήσεις103
 • 14. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή (ΚΠολΔ 88) [Ν. Τριάντος]105
 • Παρατηρήσεις107
 • 15. Ανακοίνωση δίκης (ΚΠολΔ 91) [Κ. Κουτσουλέλος]112
 • Παρατηρήσεις115
 • 16. Αίτηση επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (ΚΠολΔ 155) [Ν. Τριάντος]117
 • Παρατηρήσεις121
 • 17. Εκκαθάριση δικαστικών εξόδων - αμοιβής δικηγόρου (ΚΠολΔ 189, 622Α) [Κ. Κουτσουλέλος]129
 • Παρατηρήσεις133
 • 18. Αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος πενίας (ΚΠολΔ 196) [Κ. Κουτσουλέλος]135
 • Παρατηρήσεις137
 • 19. Αγωγή με αντικειμενική σώρευση αιτημάτων (ΚΠολΔ 218) [Ν. Τριάντος]140
 • Παρατηρήσεις143
 • 20. Αγωγή με επικουρική σώρευση αιτημάτων (ΚΠολΔ 219) [Κ. Κουτσουλέλος]147
 • Παρατηρήσεις152
 • 21. Αίτηση διαγραφής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων (ΚΠολΔ 220 παρ. 2) [Ν. Τριάντος]154
 • Παρατηρήσεις156
 • 22. Κλήση για συζήτηση (ΚΠολΔ 228) [Κ. Κουτσουλέλος]160
 • Παρατηρήσεις162
 • 23. Προτάσεις σε μεταγενέστερη συζήτηση (ΚΠολΔ 240, 254) [Κ. Κουτσουλέλος]163
 • 24. Ανταγωγή (ΚΠολΔ 268) [Ν. Τριάντος]169
 • Παρατηρήσεις172
 • 25. Παρεμπίπτουσα αγωγή (ΚΠολΔ 283)175
 • Α΄ Δικόγραφο [Ν. Τριάντος]175
 • Β΄ Δικόγραφο [Κ. Κουτσουλέλος]179
 • Παρατηρήσεις [Ν. Τριάντος]182
 • 26. Γνωστοποίηση λόγου διακοπής της δίκης (ΚΠολΔ 287) [Κ. Κουτσουλέλος]187
 • Παρατηρήσεις189
 • 27. Αίτηση επανάληψης διακοπείσας δίκης (ΚΠολΔ 290, 291) [Κ. Κουτσουλέλος]191
 • Παρατηρήσεις193
 • 28. Αίτηση ανάκλησης μη οριστικής απόφασης (ΚΠολΔ 309) [Κ. Κουτσουλέλος]195
 • Παρατηρήσεις201
 • 29. Αγωγή για την αναγνώριση ανύπαρκτης απόφασης (ΚΠολΔ 313) [Ν. Τριάντος]202
 • Παρατηρήσεις205
 • 30. Αίτηση αναστολής επί αγωγής για την αναγνώριση ανύπαρκτης απόφασης (ΚΠολΔ 314) [Κ. Κουτσουλέλος]209
 • Παρατηρήσεις [Κ. Κουτσουλέλος & Ν. Τριάντος]213
 • 31. Αγωγή για μεταρρύθμιση δεδικασμένου (ΚΠολΔ 334) [Ν. Τριάντος]215
 • Παρατηρήσεις218
 • 32. Αγωγή κακοδικίας [Ν. Τριάντος]223
 • Παρατηρήσεις234
 • Β. ΑΠΟΔΕΙΞΗ241
 • 33. Αίτηση διενέργειας συντηρητικής απόδειξης (ΚΠολΔ 349)241
 • Α΄ & Β΄ Δικόγραφα [Κ. Κουτσουλέλος] 241
 • Παρατηρήσεις260
 • 34. Αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα (ΚΠολΔ 377) [Κ. Κουτσουλέλος]262
 • Παρατηρήσεις266
 • 35. Κλήση για ορκοδοσία πραγματογνώμονα (ΚΠολΔ 385) [Κ. Κουτσουλέλος]268
 • Παρατηρήσεις269
 • 36. Κλήση για συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη (ΚΠολΔ 383, 254 παρ. 2) [Κ. Κουτσουλέλος]270
 • Παρατηρήσεις272
 • 37. Κλήση αντιδίκου για λήψη ένορκης βεβαίωσης (ΚΠολΔ 422) [Κ. Κουτσουλέλος]274
 • Παρατηρήσεις276
 • 38. Αγωγή επίδειξης εγγράφου (ΚΠολΔ 451, ΑΚ 902, 903) [Κ. Κουτσουλέλος]278
 • Παρατηρήσεις287
 • Γ. ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ291
 • 39. Αγωγή μικροδιαφοράς (ΚΠολΔ 468) [Κ. Κουτσουλέλος]291
 • Παρατηρήσεις299
 • Δ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ303
 • 40. Αγωγή λογοδοσίας (ΚΠολΔ 473) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]303
 • Παρατηρήσεις306
 • 41. Κλήση για συζήτηση μετά την κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου (ΚΠολΔ 475) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]307
 • Παρατηρήσεις309
 • Ε. ΔΙΑΝΟΜΗ313
 • 42. Αγωγή για αυτούσια διανομή (ΚΠολΔ 480) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]313
 • Παρατηρήσεις327
 • 43. Αγωγή διανομής με σύσταση κάθετης ή και οριζόντιας ιδιοκτησίας (ΚΠολΔ 480Α) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]329
 • Παρατηρήσεις334
 • 44. Αγωγή για διανομή επιχειρήσεων (ΚΠολΔ 483) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]335
 • Παρατηρήσεις340
 • 45. Αγωγή ανέφικτης ή ασύμφορης διανομής - πώληση με πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 484) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]341
 • Παρατηρήσεις345
 • 46. Προσεπίκληση τρίτων (ΚΠολΔ 491) [Α.-Π. Σιβιτανίδης]346
 • Παρατηρήσεις349
 • ΣΤ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ353
 • 47. Ανακοπή ερημοδικίας για λόγο ανωτέρας βίας (ΚΠολΔ 501) [Ό. Παρδάλα]353
 • Παρατηρήσεις358
 • 48. Έφεση (ΚΠολΔ 511) [Ν. Τριάντος]362
 • Παρατηρήσεις371
 • 49. Αντέφεση (ΚΠολΔ 523) [Ν. Τριάντος]395
 • Παρατηρήσεις398
 • 50. Προτάσεις - Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα (ΚΠολΔ 524, 526, 527, 529) [Ν. Τριάντος]401
 • Παρατηρήσεις404
 • 51. Αίτηση αναψηλάφησης (ΚΠολΔ 538, 547) – Λόγοι (ΚΠολΔ 544) [Ό. Παρδάλα]412
 • Παρατηρήσεις418
 • 52. Αίτηση αναστολής επί ασκηθείσας αναψηλάφησης (ΚΠολΔ 546) [Ό. Παρδάλα]423
 • Παρατηρήσεις428
 • 53. Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης (ΚΠολΔ 547) [Ό. Παρδάλα]430
 • Παρατηρήσεις432
 • 54. Αίτηση αναίρεσης (ΚΠολΔ 552, 566) – Λόγοι (ΚΠολΔ 559, 560)434
 • Α΄ & Β΄ Δικόγραφα [Κ. Κουτσουλέλος]434
 • Παρατηρήσεις460
 • 55. Αίτηση αναστολής επί ασκηθείσας αναίρεσης (ΚΠολΔ 565) [Κ. Κουτσουλέλος]467
 • Παρατηρήσεις471
 • 56. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης (ΚΠολΔ 569) [Κ. Κουτσουλέλος]473
 • Παρατηρήσεις477
 • 57. Προτάσεις αναιρεσείοντος (ΚΠολΔ 570) [Κ. Κουτσουλέλος]478
 • Παρατηρήσεις489
 • 58. Προτάσεις αναιρεσίβλητου (ΚΠολΔ 570) [Κ. Κουτσουλέλος]490
 • Παρατηρήσεις497
 • 59. Κλήση μετά την αναίρεση της απόφασης (ΚΠολΔ 580) [Κ. Κουτσουλέλος]498
 • Παρατηρήσεις501
 • Ζ. ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ505
 • 60. Ανακοπή (ΚΠολΔ 585) [Ό. Παρδάλα]505
 • Παρατηρήσεις510
 • 61. Νέοι λόγοι ανακοπής (ΚΠολΔ 585 παρ. 2) [Ό. Παρδάλα]514
 • Παρατηρήσεις521
 • 62. Τριτανακοπή (ΚΠολΔ 586) [Ό. Παρδάλα]525
 • Παρατηρήσεις532
 • 63. Αναστολή επί τριτανακοπής (ΚΠολΔ 589) [Ό. Παρδάλα]539
 • Παρατηρήσεις544
 • Η. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ549
 • 64. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (ΚΠολΔ 622Β) [Ν. Τριάντος]549
 • Παρατηρήσεις551
 • 65. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 623, 626) [Ν. Τριάντος]554
 • Παρατηρήσεις557
 • 66. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλή από δάνειο (ΚΠολΔ 623) [Β. Τσούμας]561
 • Παρατηρήσεις563
 • 67. Διαταγή πληρωμής (ΚΠολΔ 630) [Ν. Τριάντος]564
 • Παρατηρήσεις567
 • 68. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632) [Ν. Τριάντος]572
 • Παρατηρήσεις575
 • 69. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632 παρ. 3) [Ν. Τριάντος]587
 • Παρατηρήσεις589
 • 70. Αίτηση έκδοσης διαταγής απόδοσης του μισθίου (ΚΠολΔ 637, 639) [Β. Τσούμας]592
 • Παρατηρήσεις595
 • 71. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου (ΚΠολΔ 640, 641) [Ν. Τριάντος]596
 • Παρατηρήσεις598
 • 72. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης του μισθίου (ΚΠολΔ 642) [Β. Τσούμας]599
 • Παρατηρήσεις602
 • 74. Αγωγή διαχειριστή για καταβολή δαπανών κοινοχρήστων (ΚΠολΔ 614 αρ. 2) [Β. Τσούμας]606
 • Παρατηρήσεις609
 • 73. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής απόδοσης του μισθίου (ΚΠολΔ 643) [Β. Τσούμας]603
 • Παρατηρήσεις605
 • Θ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ613
 • 75. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 696 παρ. 1) [Κ. Κουτσουλέλος]613
 • Παρατηρήσεις618
 • 76. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 696 παρ. 3) [Κ. Κουτσουλέλος]620
 • Παρατηρήσεις627
 • 77. Υποχρεωτική ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 698) [Κ. Κουτσουλέλος]630
 • Παρατηρήσεις633
 • 78. Εγγυοδοσία και αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης (ΚΠολΔ 707) [Κ. Κουτσουλέλος]635
 • Παρατηρήσεις641
 • 79. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και απόφαση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (ΚΠολΔ 706) [Κ. Κουτσουλέλος]646
 • Παρατηρήσεις656
 • 80. Αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - συντηρητικής κατάσχεσης και περίληψη (ΚΠολΔ 724) [Κ. Κουτσουλέλος]658
 • Παρατηρήσεις662
 • 81. Αίτηση για την αναστολή απόφασης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - συντηρητικής κατάσχεσης (ΚΠολΔ 724) [Κ. Κουτσουλέλος]663
 • Παρατηρήσεις665
 • 82. Αίτηση για δικαστική μεσεγγύηση (ΚΠολΔ 725) [Κ. Κουτσουλέλος]666
 • Παρατηρήσεις672
 • 83. Αίτηση για προσωρινή επιδίκαση απαίτησης (ΚΠολΔ 728) [Κ. Κουτσουλέλος]674
 • Παρατηρήσεις682
 • 84. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (ΚΠολΔ 731) [Κ. Κουτσουλέλος]684
 • Παρατηρήσεις693
 • 85. Αίτηση για την προστασία νομής ή κατοχής (ΚΠολΔ 733) [Κ. Κουτσουλέλος]694
 • Παρατηρήσεις698
 • 86. Έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου επί αίτησης νομής ή κατοχής (ΚΠολΔ 734) [Κ. Κουτσουλέλος]700
 • Παρατηρήσεις711
 • 87. Αίτηση για τη ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων (ΚΠολΔ 735) [Κ. Κουτσουλέλος]713
 • Παρατηρήσεις725
 • 88. Αίτηση για σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή (ΚΠολΔ 737) [Κ. Κουτσουλέλος]726
 • Παρατηρήσεις729
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΠολΔ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 1ου ΤΟΜΟΥ731
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ735
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2ου ΤΟΜΟΥ741
 • 0
 • 0