Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-060-9
Σελίδες: 784
Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδρίδου

Στην έκδοση αυτού του έργου παρουσιάζεται το δίκαιο των εμπορικών εταιριών, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ψήφιση των Ν 4308/2014, 4336/2015 και 4403/2016. Η 2η έκδοση του έργου κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της αυξημένης νομοθετικής κινητικότητας στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών κατά το διάστημα 2012-2016.

Μεταξύ άλλων, με το Ν 4308/2014 τροποποιήθηκε το δίκαιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιριών («οντότητες»), ενώ με το Ν 4336/2015 εισήχθη νέο δίκαιο για τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών. Περαιτέρω, με τον Ν 4403/2016 αντικαταστάθηκαν προσφάτως ορισμένες από τις ρυθμίσεις του Ν 2190/1920, ενώ προστέθηκαν και νέες ρυθμίσεις αναφορικά με θέματα όπως η έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης κ.ά., με σκοπό την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίες προς αντίστοιχες ενωσιακές οδηγίες. Ο Ν 4402/2016 επέφερε αλλαγές και όσον αφορά στις προσωπικές εταιρίες (επέκταση χρόνου διατήρησής τους ως μονοπρόσωπων εταιριών, υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ομόρρυθμων εταιριών ορισμένης σύνθεσης).

Όλα αυτά τα ζητήματα, μαζί με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας των εμπορικών εταιριών εξετάζονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Μετά από μια εκτενή εισαγωγή στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών, παρουσιάζεται η Αστική Εταιρία. Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος του βιβλίου η ανάλυση των προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, Αφανής εταιρία, Κοινοπραξία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού). Στο τρίτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Όμιλοι επιχειρήσεων), όπως το πλέγμα λειτουργίας τους έχει διαμορφωθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις τους.

Η παρούσα έκδοση, ενημερωμένη μέχρι τον Αύγουστο του 2016, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρακτικό εγχειρίδιο, που απευθύνεται σε κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εμπορικού δικαίου και φιλοδοξεί να διευκολύνει τους φοιτητές, αλλά και τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης στην κατανόηση των βασικών θεσμών και ρυθμίσεων του εταιρικού δικαίου.

Η έκδοση συμπληρώνεται με εκτενή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο όρων, προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ3
 • § 1. Εταιρικό δίκαιο - αντικείμενο του εταιρικού δικαίου - εταιρική σύμβαση3
 • Ι. Εταιρικό δίκαιο3
 • ΙΙ. Αντικείμενο του εταιρικού δικαίου - μονοπρόσωπες εταιρίες 4
 • ΙΙΙ. Εταιρική σύμβαση5
 • § 2. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου - νομοθετική ρύθμιση - χαρακτηριστικά6
 • Ι. Ρυθμίσεις του Ν 4072/20126
 • ΙΙ. Καθιέρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου7
 • ΙΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε εταιρικού τύπου8
 • § 3. Διακρίσεις των εταιριών του εμπορικού δικαίου11
 • Ι. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες11
 • 1. Αστική εταιρία - σωματείο11
 • α. H αστική εταιρία11
 • β. Το σωματείο11
 • 2. Χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιριών12
 • 3. Χαρακτηριστικά των κεφαλαιουχικών εταιριών12
 • 4. Υπαγωγή των εταιρικών τύπων στις παραπάνω κατ’ ιδίαν κατηγορίες13
 • 5. Δυνατότητες μετριασμού του προσωπικού ή του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα κάθε εταιρικού τύπου13
 • ΙΙ. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα - χωρίς νομική προσωπικότητα14
 • 1. Γενικά περί νομικής προσωπικότητας14
 • 2. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα - χωρίς νομική προσωπικότητα16
 • 3. Συνέπειες απόκτησης νομικής προσωπικότητας από μια εταιρία16
 • ΙΙΙ. Εμπορικότητα των εταιριών - συστήματα απόκτησής της17
 • 1. Εταιρίες εμπορικές κατά το ουσιαστικό σύστημα17
 • 2. Εταιρίες εμπορικές κατά το τυπικό σύστημα17
 • 3. Συνέπειες απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας17
 • § 4. Η επιλογή του εταιρικού τύπου18
 • Ι. Περιορισμοί στην επιλογή του εταιρικού τύπου18
 • ΙΙ. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του εταιρικού τύπου19
 • § 5. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξης20
 • Ι. Εισαγωγικά20
 • ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο20
 • 1. Ελευθερία ίδρυσης εταιρίας - δικαίωμα αυτοδιοίκησης20
 • 2. Δικαιώματα συμμετοχικής ιδιοκτησίας 21
 • 3. Εφαρμογή της αρχής της ισότητας22
 • ΙΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο22
 • 1. Εισαγωγικά 22
 • 2. Εφαρμοστέο δίκαιο - διεθνής δικαιοδοσία22
 • ΙV. Εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο24
 • § 6. Νέες τάσεις του εταιρικού δικαίου και γενικό εταιρικό συμφέρον25
 • § 7. Εξελίξεις του εταιρικού δικαίου στο πλαίσιο της ΕΕ27
 • Ι. Εταιρικές οδηγίες για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών της ΕΕ - Κανονισμοί27
 • ΙΙ. Η ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών στον ενωσιακό χώρο και η νομολογία του ΔικΕΕ28
 • ΙΙΙ. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις στο χώρο της ΕΕ30
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ31
 • § 8. Εισαγωγικά - Οικονομική σημασία31
 • § 9. Σύσταση της εταιρίας32
 • Ι. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης 32
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης33
 • 1. Καθορισμός του κοινού σκοπού33
 • 2. Ανάληψη υποχρέωσης προς επιδίωξη του κοινού σκοπού33
 • 3. Ανάληψη υποχρέωσης εισφοράς 33
 • § 10. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων34
 • Ι. Εταιρική ιδιότητα34
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων35
 • 1. Υποχρεώσεις των εταίρων35
 • α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση καταβολής εισφοράς35
 • β. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις37
 • γ. Υποχρέωση πίστης 37
 • 2. Δικαιώματα των εταίρων38
 • α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα38
 • αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας38
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης39
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα39
 • αα. Δικαίωμα ψήφου39
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας39
 • γγ. Δικαίωμα ελέγχου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και πληροφόρησης39
 • ΙΙΙ. Αμεταβίβαστο των δικαιωμάτων από την εταιρική σχέση40
 • § 11. Διοίκηση της εταιρίας - Λήψη των αποφάσεων για την οργάνωσή της42
 • Ι. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 42
 • 1. Τρόπος άσκησης της διαχειριστικής εξουσίας42
 • α. Διαχείριση εκ του νόμου42
 • β. Συμβατική διαχείριση42
 • 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαχειριστών - Ευθύνη 43
 • 3. Λήξη της εξουσίας των διαχειριστών44
 • ΙΙ. Λήψη των αποφάσεων για τη συγκρότηση και την οργάνωση της εταιρίας45
 • § 12. Περιουσία και ευθύνη για τα εταιρικά χρέη46
 • Ι. Η περιουσία της αστικής εταιρίας46
 • ΙΙ. Η ευθύνη για τα εταιρικά χρέη46
 • § 13. Εκπροσώπηση της εταιρίας47
 • Ι. Γενικά47
 • ΙΙ. Έκταση της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας48
 • ΙΙΙ. Συνέπειες υπέρβασης της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας49
 • § 14. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων50
 • Ι. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής50
 • ΙΙ. Είσοδος νέου εταίρου50
 • ΙΙΙ. Αποχώρηση εταίρου 51
 • 1. Έξοδος εταίρου51
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου51
 • § 15. Λύση της εταιρίας52
 • Ι. Γενικά52
 • ΙΙ. Λόγοι λύσης της εταιρίας52
 • 1. Παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας ορισμένου χρόνου52
 • 2. Λύση της εταιρίας με απόφαση των εταίρων53
 • 3. Επέλευση γεγονότων που αφορούν στα πρόσωπα των εταίρων 53
 • α. Ο θάνατος εταίρου53
 • β. Η υποβολή εταίρου σε δικαστική συμπαράσταση54
 • γ. Η κήρυξη εταίρου σε πτώχευση54
 • 4. Λύση της εταιρίας με καταγγελία55
 • α. Τακτική καταγγελία55
 • β. Έκτακτη καταγγελία57
 • 5. Η πραγματοποίηση ή το ανέφικτο του εταιρικού σκοπού59
 • 6. Συγκέντρωση των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο ενός εταίρου59
 • § 16. Εκκαθάριση της εταιρίας60
 • Ι. Γενικά60
 • ΙΙ. Πρόσωπα που αναλαμβάνουν το έργο της εκκαθάρισης60
 • ΙΙΙ. Εργασίες της εκκαθάρισης61
 • ΙV. Πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης64
 • V. Αναβίωση της αστικής εταιρίας64
 • Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ67
 • § 17. Εισαγωγικά67
 • I. Έννοια - νομική φύση67
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία67
 • ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση68
 • § 18. Η σύσταση της εταιρίας69
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης69
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης72
 • ΙΙΙ. Συνέπειες μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης της εταιρίας73
 • 1. Μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας - συμμετοχή ανίκανου προσώπου73
 • α. Συνέπειες παράλειψης καταχώρισης της εταιρικής σύμβασης στο ΓΕΜΗ73
 • β. Συνέπειες συμμετοχής στην εταιρία ανίκανου προσώπου75
 • ΙV. Συνέπειες ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας για άλλους λόγους75
 • § 18α. Εταιρική επωνυμία76
 • § 19. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων78
 • Ι. Εταιρική ιδιότητα78
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων79
 • 1. Αρχές που διέπουν τις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους79
 • 2. Υποχρεώσεις των εταίρων80
 • α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση καταβολής εισφοράς80
 • β. Διοικητικής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας81
 • γ. Υποχρέωση πίστης82
 • 3. Δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων84
 • α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα84
 • αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη84
 • ββ. Δικαίωμα απολήψεων86
 • γγ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης87
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα87
 • αα. Δικαίωμα ψήφου87
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας88
 • γγ. Δικαίωμα ελέγχου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και δικαίωμα πληροφόρησης88
 • δδ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της εκκαθάρισης89
 • ΙΙΙ. Μεταβιβαστό της εταιρικής συμμετοχής89
 • ΙV. Αξιώσεις της εταιρίας έναντι των εταίρων και των εταίρων έναντι της εταιρίας – actio pro socio90
 • 1. Οι κατ’ ιδίαν αξιώσεις90
 • 2. Άσκηση των εταιρικών αξιώσεων - Actio pro socio90
 • V. H εταιρική περιουσία91
 • § 20. Διοίκηση της ομόρρυθμης εταιρίας92
 • Ι. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων92
 • 1. Διαχείριση εκ του νόμου - Ατομική διαχείριση92
 • 2. Καταστατική διαχείριση94
 • α. Ανάθεση της διαχειριστικής εξουσίας σε έναν ή περισσότερους εταίρους94
 • β. Ανάθεση της διαχειριστικής εξουσίας σε τρίτο πρόσωπο95
 • 3. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών από το δικαστήριο97
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαχειριστών97
 • 1. Eισαγωγικά97
 • 2. Δικαιώματα των διαχειριστών98
 • α. Δικαίωμα αμοιβής98
 • β. Απαίτηση για απόδοση δαπανών99
 • γ. Απαίτηση για κάλυψη ζημιών99
 • 3. Υποχρεώσεις των διαχειριστών100
 • α. Υποχρέωση επιμελούς διοίκησης της εταιρίας100
 • β. Υποχρέωση πίστης100
 • γ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας102
 • ΙΙΙ. Ευθύνη των διαχειριστών έναντι της εταιρίας103
 • IV. Λήξη της εξουσίας των διαχειριστών104
 • 1. Λύση της εταιρίας104
 • 2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας105
 • 3. Ανάκληση του διαχειριστή105
 • 4. Παραίτηση του διαχειριστή108
 • § 21. Λήψη των αποφάσεων στην ομόρρυθμη εταιρία109
 • § 22. Εκπροσώπηση της εταιρίας110
 • Ι. Εισαγωγικά - Έκταση της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας110
 • ΙΙ. Συνέπειες υπέρβασης της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας111
 • 1. Εκπροσώπηση καθ’ υπέρβαση του εταιρικού σκοπού111
 • 2. Δικαιοπραξίες καθ’ υπέρβαση του καταστατικού ή αποφάσεων των εταίρων113
 • 3. Δικαιοπραξίες από πρόσωπα στερούμενα της προς εκπροσώπηση εξουσίας113
 • § 23. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων114
 • Ι. Εισαγωγικά114
 • ΙΙ. Η ευθύνη των εταίρων116
 • 1. Χαρακτηριστικά της ευθύνης116
 • α. Ευθύνη παράλληλη με αυτήν της εταιρίας116
 • β. Ευθύνη άμεση116
 • γ. Ευθύνη απεριόριστη116
 • δ. Ευθύνη εις ολόκληρον117
 • 2. Ενστάσεις των εταίρων κατά των εταιρικών πιστωτών118
 • α. Ενστάσεις κατά των κοινών εταιρικών πιστωτών118
 • β. Ενστάσεις κατά των εταίρων ως πιστωτών119
 • 3. Περιεχόμενο της ευθύνης των εταίρων119
 • 4. Παράγοντες επίτασης της ευθύνης των εταίρων120
 • ΙΙΙ. Τα χρονικά όρια της ευθύνης των εταίρων121
 • 1. Ευθύνη του νεοεισερχόμενου εταίρου121
 • 2. Ευθύνη του εξερχόμενου εταίρου122
 • 3. Παραγραφή των αξιώσεων των εταιρικών πιστωτών κατά των εταίρων123
 • § 24. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων124
 • Ι. Εισαγωγικά124
 • ΙΙ. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής125
 • ΙΙI. Είσοδος νέου εταίρου128
 • ΙV. Αποχώρηση εταίρου129
 • 1. Εισαγωγικά129
 • 2. Εκούσια έξοδος εταίρου129
 • 3. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό δανειστή του131
 • 4. Αποκλεισμός εταίρου131
 • 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου133
 • § 25. Μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας134
 • Ι. Εισαγωγικά περί μετατροπής των εμπορικών εταιριών134
 • ΙΙ. Δυνατότητες μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρίας135
 • 1. Μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη135
 • 2. Μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ136
 • 3. Μετατροπή των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ σε ομόρρυθμη εταιρία136
 • § 26. Λύση της ομόρρυθμης εταιρίας136
 • Ι. Εισαγωγικά136
 • ΙΙ. Λόγοι λύσης της ΟΕ138
 • 1. Παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας138
 • 2. Λύση της εταιρίας με απόφαση των εταίρων139
 • 3. Λύση της εταιρίας λόγω κήρυξής της σε πτώχευση140
 • 4. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση140
 • 5. Λόγοι λύσης μη αναφερόμενοι στο νόμο141
 • α. Γεγονότα που αφορούν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων141
 • β. Καταγγελία της εταιρίας141
 • ΙΙΙ. Συνέχιση της ομόρρυθμης εταιρίας κατά τα άρθρα 266 και 267 Ν 4072141
 • 1. Συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση πτώχευσής της141
 • 2. Συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση αποχώρησης όλων των εταίρων πλην ενός (μονοπρόσωπη εταιρία)142
 • § 27. Εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας142
 • Ι. Εισαγωγικά142
 • ΙΙ. Διαδικασία της εκκαθάρισης143
 • ΙΙΙ. Πρόσωπα, που αναλαμβάνουν το έργο της εκκαθάρισης144
 • ΙV. Εργασίες της εκκαθάρισης144
 • V. Πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης147
 • VI. Αναβίωση της ομόρρυθμης εταιρίας148
 • § 28. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα150
 • Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ151
 • § 29. Εισαγωγικά151
 • I. Έννοια - νομική φύση151
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία152
 • ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση152
 • § 30. Η σύσταση της εταιρίας153
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης153
 • ΙΙ. Συνέπειες μη τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας154
 • § 30α. Εταιρική επωνυμία154
 • § 31. Νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου155
 • I. Εισαγωγικά155
 • ΙΙ. Εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας156
 • 1. Υποχρεώσεις του ετερόρρυθμου εταίρου156
 • α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση καταβολής εισφοράς156
 • β. Υποχρέωση πίστης - κυρίως υποχρέωση μη ανταγωνισμού156
 • 2. Δικαιώματα του ετερόρρυθμου εταίρου 157
 • α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα157
 • αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη157
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης157
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα158
 • αα. Δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών λογαριασμών και των βιβλίων158
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της εκκαθάρισης158
 • ΙΙΙ. Εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας158
 • § 32. Διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρίας158
 • § 33. Εκπροσώπηση της ετερόρρυθμης εταιρίας161
 • § 34. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου163
 • § 35. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων165
 • I. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής165
 • II. Είσοδος νέου εταίρου166
 • ΙΙΙ. Αποχώρηση εταίρου166
 • 1. Εκούσια έξοδος εταίρου166
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου166
 • 3. Άλλοι λόγοι αποχώρησης εταίρου167
 • § 36. Μετατροπή ΕΕ σε εταιρία άλλου τύπου167
 • Ι. Μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη167
 • ΙΙ. Μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ167
 • ΙΙΙ. Μετατροπή των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ σε ετερόρρυθμη εταιρία167
 • § 37. Λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας168
 • § 38. Εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας168
 • § 39. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές169
 • Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ171
 • § 40. Εισαγωγικά171
 • I. Έννοια - νομική φύση171
 • ΙΙ. Τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας171
 • ΙΙΙ. Οικονομική σημασία173
 • IV. Νομοθετική ρύθμιση174
 • § 41. Η σύσταση της εταιρίας175
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης175
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης176
 • ΙΙΙ. Ελαττωματική σύσταση της αφανούς εταιρίας176
 • § 42. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων177
 • Ι. Υποχρεώσεις των εταίρων177
 • 1. Περιουσιακής φύσης υποχρεώσεις - υποχρέωση καταβολής εισφοράς177
 • 2. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις178
 • 3. Υποχρέωση πίστης178
 • ΙΙ. Δικαιώματα των εταίρων179
 • 1. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα - Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη179
 • 2. Διοικητικής φύσης δικαιώματα των εταίρων181
 • § 43. Διοίκηση - Λειτουργία της αφανούς εταιρίας181
 • Ι. Διοίκηση της αφανούς εταιρίας181
 • ΙΙ. Λειτουργία της αφανούς εταιρίας183
 • § 44. Σχέσεις του εμφανούς εταίρου με τους τρίτους184
 • Ι. Εισαγωγικά184
 • ΙΙ. Ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις184
 • § 45. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας185
 • Ι. Λόγοι λύσης της εταιρίας185
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας186
 • § 46. Κήρυξη σε πτώχευση του εμφανούς εταίρου188
 • Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ189
 • § 47. Εισαγωγικά189
 • I. Έννοια - νομική φύση189
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία190
 • ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση191
 • § 48. Η κοινοπραξία ως εταιρία192
 • Ι. Εισαγωγικά192
 • ΙΙ. Διάκριση των κοινοπραξιών σε γνήσιες και μη γνήσιες192
 • 1. Η κοινοπραξία ως αστική εταιρία193
 • α. Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα193
 • β. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα194
 • 2. Η κοινοπραξία ως προσωπική εμπορική εταιρία 194
 • § 49. Σύσταση και λειτουργία της κοινοπραξίας ως εταιρίας195
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης195
 • 1. Η κοινοπραξία ως αστική εταιρία195
 • 2. Η κοινοπραξία ως ομόρρυθμη εταιρία196
 • ΙΙ. Εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της κοινοπραξίας196
 • § 50. Περάτωση της κοινοπραξίας ως εταιρίας197
 • Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ199
 • § 51. Εισαγωγικά199
 • § 52. Σύσταση του ΕΟΟΣ - Επωνυμία201
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης201
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της ιδρυτικής σύμβασης του Ομίλου203
 • ΙΙΙ. Συνέπειες ελαττωματικής σύστασης του Ομίλου204
 • IV. Η επωνυμία του Ευρωπαϊκού Ομίλου204
 • § 53. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα205
 • Ι. Εταιρική ιδιότητα205
 • 1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας205
 • 2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας205
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του Ομίλου206
 • 1. Υποχρεώσεις των μελών του ομίλου206
 • 2. Δικαιώματα των μελών του Ομίλου207
 • § 54. Διαχείριση - Εκπροσώπηση - Λήψη των αποφάσεων207
 • Ι. Εισαγωγικά207
 • ΙΙ. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων208
 • ΙΙΙ. Εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου208
 • ΙV. Λήψη των αποφάσεων209
 • § 55. Ευθύνη των μελών του Ευρωπαϊκού Ομίλου210
 • § 56. Λύση και εκκαθάριση του Ευρωπαϊκού Ομίλου211
 • Ι. Λύση του Ευρωπαϊκού Ομίλου211
 • ΙΙ. Εκκαθάριση του Ευρωπαϊκού Ομίλου212
 • § 57. Τελικές παρατηρήσεις212
 • Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ217
 • § 1. Εισαγωγικά217
 • I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας217
 • 1. Έννοια 217
 • 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας218
 • α. Εταιρία με νομική προσωπικότητα218
 • β. Εταιρία εμπορική κατά το τυπικό σύστημα218
 • γ. Εταιρία με κεφαλαιουχικό χαρακτήρα219
 • δ. Εταιρία με σωματειακή συγκρότηση219
 • ε. Εταιρία που διέπεται κυρίως από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου219
 • 3. Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας219
 • II. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση220
 • 1. Ιστορική εξέλιξη220
 • 2. Νομοθετική ρύθμιση221
 • α. Ο ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών221
 • β. Λοιπά νομοθετήματα221
 • γ. Νομοθετικό καθεστώς ειδικότερων τύπων ανωνύμων εταιριών222
 • ΙΙΙ. Οικονομική σημασία της ανώνυμης εταιρίας - Δικαιοπολιτικά προβλήματα223
 • 1. Οικονομική σημασία223
 • 2. Δικαιοπολιτικά προβλήματα – εταιρικό συμφέρον224
 • IV. Άτυπες μορφές ανωνύμων εταιριών225
 • 1. Οικογενειακές ανώνυμες εταιρίες226
 • 2. Η «μικρή ανώνυμη εταιρία»227
 • 3. Μονοπρόσωπες ή οιονεί μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρίες228
 • V. H σημασία του κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρία228
 • 1. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα στις εξωτερικές της σχέσεις 228
 • 2. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα στις εσωτερικές της σχέσεις 229
 • VI. Η δημοσιότητα στην ανώνυμη εταιρία230
 • 1. Εισαγωγικά 230
 • 2. Δημοσιότητα μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)230
 • α. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ231
 • β. Έννομες συνέπειες της καταχώρισης233
 • 3. Λοιπές διατυπώσεις δημοσιότητας και έννομες συνέπειες τήρησής τους233
 • α. Λοιπές διατυπώσεις δημοσιότητας 233
 • β. Έννομες συνέπειες τήρησης των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας234
 • § 2. Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας235
 • I. Προϋποθέσεις ίδρυσης 235
 • 1. Σύναψη καταστατικού 236
 • α. Περιεχόμενο του καταστατικού237
 • αα. Υποχρεωτικό περιεχόμενο237
 • ααα. Η εταιρική επωνυμία237
 • βββ. Ο σκοπός της εταιρίας238
 • γγγ. Η έδρα της εταιρίας238
 • δδδ. Η διάρκεια της εταιρίας239
 • εεε. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου240
 • στ στ στ. Το είδος, ο αριθμός, η ονομαστική αξία και η έκδοση των μετοχών240
 • ζζζ. Η δυνατότητα μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές240
 • ηηη. Λοιπές ρυθμίσεις του καταστατικού240
 • θθθ. Αναφορά σε στοιχεία που αφορούν ειδικότερα στο ιδρυτικό στάδιο της εταιρίας241
 • ββ. Απομάκρυνση από την αρχή της αυστηρότητας. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού 241
 • γγ. Εξωεταιρικές συμφωνίες242
 • β. Ευθύνη των ιδρυτών της εταιρίας για πλημμέλειες του καταστατικού243
 • 2. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου243
 • 3. Κατάργηση της διοικητικής εποπτείας - Εξαιρέσεις 244
 • 4. Δημοσιότητα κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας246
 • α. Διατυπώσεις δημοσιότητας 246
 • β. Έννομες συνέπειες της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας249
 • II. Ελαττωματική ίδρυση ανώνυμης εταιρίας249
 • 1. Γενικά249
 • 2. Λόγοι ακυρότητας της ανώνυμης εταιρίας250
 • 3. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες251
 • 4. Δυνατότητες θεραπείας της ακυρότητας253
 • 5. Διαδικασία εκκαθάρισης μετά την κήρυξη της ακυρότητας253
 • IIΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας254
 • 1. Γενικά254
 • 2. Ευθύνη ιδρυτών - υποχρεώσεις, δικαιώματα254
 • § 3. Μετοχικό κεφάλαιο – Αποθεματικά256
 • Ι. Μετοχικό κεφάλαιο - Σημασία και νομοθετική κατοχύρωση - Σχετικοποίηση του ρόλου του256
 • 1. Μετοχικό κεφάλαιο - Διάκριση από εταιρική περιουσία256
 • 2. Νομοθετική κατοχύρωση του μετοχικού κεφαλαίου256
 • α. Πρόβλεψη ελάχιστου ορίου μετοχικού κεφαλαίου257
 • β. Δέσμευση της εταιρικής περιουσίας στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου258
 • γ. Απαγόρευση διάθεσης μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου258
 • δ. Περιορισμοί απόκτησης και απαγόρευση κάλυψης από την εταιρία δικών της μετοχών259
 • ε. Απαγόρευση επιστροφής στους μετόχους των εισφορών τους259
 • στ. Εκτίμηση των εισφορών σε είδος από ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων260
 • ζ. Επιβολή αυστηρών διατυπώσεων για τις μεταβολές του κεφαλαίου260
 • η. Εξασφάλιση της ακρίβειας των εγγραφών στον ισολογισμό260
 • θ. Υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού260
 • 3. Σχετικοποίηση του ρόλου του μετοχικού κεφαλαίου260
 • II. Συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου262
 • 1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου262
 • α. Ιδιωτική κάλυψη262
 • β. Κάλυψη με δημόσια προσφορά κινητών αξιών262
 • αα. Γενικά262
 • ββ. Διαδικασία κάλυψης με δημόσια προσφορά κινητών αξιών263
 • γγ. Αστική ευθύνη των υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο προσώπων264
 • 2. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου265
 • α. Άμεση ή ολική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου265
 • β. Τμηματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου266
 • αα. Γενικά266
 • ββ. Προϋποθέσεις τμηματικής καταβολής και συνέπειες μη καταβολής των οφειλόμενων δόσεων267
 • 3. Εισφορές των μετόχων268
 • α. Εισφορές σε χρήμα - Εισφορές σε είδος αποτιμητό σε χρήμα269
 • β. Έλεγχος των εισφορών σε είδος από ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων269
 • γ. Επέκταση του ελέγχου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και σε άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις272
 • IΙΙ. Δυνατότητες χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας272
 • 1. Αυτοχρηματοδότηση - Δανεισμός - Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση - Ενδιάμεση χρηματοδότηση272
 • 2. Χρηματοδότηση με τιτλοποίηση των απαιτήσεων275
 • IV. Αποθεματικά της ανώνυμης εταιρίας276
 • 1. Γενικά276
 • 2. Είδη αποθεματικών276
 • α. Φανερά αποθεματικά276
 • αα. Νόμιμο τακτικό αποθεματικό276
 • ββ. Έκτακτα αποθεματικά277
 • β. Αφανή αποθεματικά278
 • § 4. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας279
 • Ι. Γενικά 279
 • ΙΙ. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου280
 • 1. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή των μελών του280
 • α. Γενικά280
 • β. Εκλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων - Δυνατότητα εκλογής με τη διαδικασία του ψηφοδελτίου281
 • aα. Εκλογή από τη γενική συνέλευση281
 • ββ. Δυνατότητα εκλογής με τη διαδικασία του ψηφοδελτίου282
 • γ. Αποκλίσεις από τον κανόνα της εκλογής από τη γενική συνέλευση282
 • αα. Διορισμός από μεμονωμένους μετόχους282
 • ββ. Ορισμός των πρώτων μελών του δ.σ. από το καταστατικό283
 • γγ. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους του από το ίδιο το δ.σ.283
 • δδ. Δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος του «κολοβού» δ.σ.283
 • εε. Διορισμός προσωρινού δ.σ. από το δικαστήριο284
 • ααα. Η προϋπόθεση της έλλειψης διοίκησης284
 • βββ. Η προϋπόθεση της σύγκρουσης συμφερόντων285
 • 2. Παύση της ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου287
 • α. Λήξη της θητείας τους287
 • β. Ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου288
 • γ. Παραίτηση, θάνατος, απώλεια της ικανότητας προς δικαιοπραξία289
 • 3. Διατυπώσεις δημοσιότητας του διορισμού και της παύσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου289
 • ΙII. Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου290
 • IV. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου293
 • 1. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων293
 • 2. Εκπροσώπηση της εταιρίας294
 • α. Γενικά294
 • β. Έκταση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου προς εκπροσώπηση της εταιρίας295
 • 3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή σε τρίτους - Υποδεέστερα διοικητικά όργανα298
 • 4. Οργάνωση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου301
 • V. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου301
 • 1.Υποχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου301
 • α. Γενικά - Υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης - Υποχρέωση πίστης301
 • β. Αποχή από πράξεις ανταγωνισμού303
 • γ. Αποχή από τη σύναψη απαγορευμένων συμβάσεων - Υποχρεούμενα πρόσωπα304
 • αα. Συμβάσεις δανείων 307
 • ββ. Παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ των παραπάνω προσώπων307
 • γγ. Λοιπές συμβάσεις πλην των πιστωτικών308
 • δδ. Συμβάσεις απαγορευόμενες βάσει του άρθρου 10311
 • 2. Δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου312
 • α. Δικαίωμα αμοιβής312
 • β. Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)314
 • VI. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου315
 • 1. Γενικά315
 • 2. Ευθύνη έναντι της εταιρίας - Άσκηση της εταιρικής αγωγής317
 • 3. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών321
 • 4. Υποχρεώσεις και ευθύνη των μελών του δ.σ. σε περιόδους οικονομικής κρίσης323
 • 5. Ποινική ευθύνη και ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το Δημόσιο324
 • § 5. Η γενική συνέλευση των μετόχων325
 • Ι. Γενικά325
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης - Είδη γενικών συνελεύσεων326
 • 1. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης326
 • 2. Είδη γενικών συνελεύσεων328
 • α. Τακτική - Έκτακτη γενική συνέλευση329
 • β. Συνήθης - καταστατική γενική συνέλευση329
 • γ. Αρχική - Επαναληπτική γενική συνέλευση330
 • δ. Καθολική γενική συνέλευση330
 • ε. Γενική συνέλευση όλων των μετόχων - Γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων330
 • III. Σύγκληση και συγκρότηση της γενικής συνέλευσης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων331
 • 1. Σύγκληση της γενικής συνέλευσης331
 • Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης331
 • αα. Αρμόδιο όργανο331
 • ββ. Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης-δημοσιεύσεις332
 • 2. Συγκρότηση της γενικής συνέλευσης334
 • α. Τόπος συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης334
 • β. Πρόσωπα δικαιούμενα συμμετοχής στη γενική συνέλευση335
 • αα. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο335
 • ββ. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο 337
 • 3. Διεξαγωγή των συζητήσεων338
 • 4. Διαδικασία λήψης των αποφάσεων339
 • α. Οι προϋποθέσεις της νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας339
 • β. Απαιτούμενα από το νόμο ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας340
 • αα. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας340
 • ββ. Απαιτούμενα ποσοστά πλειοψηφίας341
 • γ. Περαιτέρω διαδικασία343
 • IV. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης344
 • 1. Ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης345
 • α. Λόγοι ακυρωσίας345
 • β. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης347
 • γ. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων348
 • δ. Αξίωση μετόχων για αποκατάσταση της ζημίας τους348
 • 2. Ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης349
 • α. Λόγοι ακυρότητας349
 • β. Προβολή της ακυρότητας350
 • γ. Διαδικαστικά ζητήματα351
 • 3. Ανυπόστατες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης353
 • § 6. Οι ελεγκτές354
 • Ι. Γενικά354
 • ΙΙ. Τακτικός έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας354
 • 1. Εισαγωγικά - Διακρίσεις των ανωνύμων εταιριών με κριτήριο την υποχρεωτικότητα του τακτικού ελέγχου354
 • α. Εισαγωγικά354
 • β. Διακρίσεις των ανωνύμων εταιριών με κριτήριο την υποχρεωτικότητα του τακτικού ελέγχου355
 • αα. Υποκείμενες σε υποχρεωτικό έλεγχο α.ε.356
 • ββ. Μη υποκείμενες σε υποχρεωτικό έλεγχο α.ε.357
 • 2. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία - χορήγηση επαγγελματικής άδειας 357
 • α. Γενικά 357
 • β. Χορήγηση στους ελεγκτές επαγγελματικής άδειας - ανάκλησή της358
 • 3. Διορισμός και παύση των νόμιμων ελεγκτών 360
 • 4. Υποχρεώσεις των νόμιμων ελεγκτών – έκθεση ελέγχου361
 • 5. Ευθύνη των νόμιμων ελεγκτών362
 • 6. Αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών363
 • 7. Εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων363
 • § 7. Εταιρική ιδιότητα - Νομική θέση του μετόχου364
 • Ι. Γενικά364
 • ΙΙ. Απόκτηση και απώλεια της μετοχικής ιδιότητας - Εξαγορά μετοχών366
 • 1. Απόκτηση της μετοχικής ιδιότητας366
 • 2. Απώλεια της μετοχικής ιδιότητας366
 • 3. Εξαγορά των μετοχών από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο367
 • ΙΙΙ. Μετοχική ιδιότητα – βασικές αρχές – χαρακτηριστικά 370
 • 1. Αρχή της ισότητας370
 • 2. Αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης371
 • 3. Αρχή του αδιαιρέτου - Λοιπές αρχές371
 • 4. Δυνατότητα ενσωμάτωσης της μετοχικής ιδιότητας σε έγγραφο - απρόσωπο αυτής371
 • ΙV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων372
 • 1. Δικαιώματα των μετόχων372
 • α. Γενικά372
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα των μετόχων374
 • αα. Δικαίωμα ψήφου374
 • ββ. Δικαίωμα πληροφόρησης375
 • γ. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα377
 • αα. Δικαίωμα στα κέρδη377
 • ααα. Το δικαίωμα στο πρώτο μέρισμα378
 • βββ. Το δικαίωμα στα υπόλοιπα κέρδη378
 • ββ. Λοιπά περιουσιακής φύσης δικαιώματα379
 • 2. Υποχρεώσεις των μετόχων379
 • α. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς379
 • β. Υποχρέωση πίστης380
 • V. Ευθύνη των μετόχων381
 • 1. Γενικά381
 • 2. Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι της εταιρίας και των μετόχων της μειοψηφίας381
 • 3. Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι των εταιρικών δανειστών382
 • § 8. Μετοχή385
 • Ι. Γενικά385
 • 1. Η μετοχή ως αξιόγραφο385
 • 2. Ονομαστική, εσωτερική, χρηματιστηριακή αξία της μετοχής386
 • ΙΙ. Έκδοση των μετοχών388
 • 1. Ανώνυμες μετοχές388
 • 2. Ονομαστικές μετοχές388
 • 3. Άυλες μετοχές390
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχών391
 • 1. Μεταβίβαση μετοχών εταιριών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο391
 • α. Ανώνυμες μετοχές391
 • β. Ονομαστικές μετοχές - Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές391
 • 2. Μεταβίβαση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήριο394
 • ΙV. Απόκτηση από την ανώνυμη εταιρία ιδίων μετοχών395
 • 1. Γενικά395
 • 2. Απόκτηση κατά παράγωγο τρόπο - έννομες συνέπειες396
 • α. Προϋποθέσεις 396
 • β. Ειδικότερες περιπτώσεις επιτρεπτού απόκτησης ιδίων μετοχών398
 • γ. Νομικό καθεστώς των ιδίων μετοχών 399
 • 3. Απόκτηση με σκοπό ειδικότερα τη διανομή στους εργαζομένους399
 • 4. Σύσταση ενεχύρου επί ιδίων μετοχών και έννομες συνέπειες400
 • 5. Απόκτηση ιδίων μετοχών κατά πρωτότυπο τρόπο 401
 • 6. Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών402
 • V. Ειδικές κατηγορίες μετοχών404
 • 1. Προνομιούχες μετοχές404
 • α. Γενικά404
 • β. Παρεχόμενα από τις προνομιούχες μετοχές δικαιώματα404
 • γ. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα ψήφου405
 • δ. Προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές406
 • ε. Κατάργηση ή περιορισμός των προνομίων406
 • 2. Μετοχές επικαρπίας (απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου)406
 • 3. Εξαγοράσιμες μετοχές408
 • VI. Απώλεια μετοχών409
 • § 9. Ιδρυτικοί τίτλοι - ομολογίες409
 • Ι. Ιδρυτικοί τίτλοι409
 • 1. Γενικά409
 • 2. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι410
 • 3. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι410
 • ΙΙ. Ομολογίες411
 • 1. Γενικά411
 • 2. Έκδοση ομολογιακού δανείου412
 • 3. Δικαιώματα των ομολογιούχων413
 • 4. Οργάνωση των ομολογιούχων413
 • α. Συνέλευση των ομολογιούχων413
 • β. Εκπροσώπηση των ομολογιούχων414
 • III. Είδη ομολογιακών δανείων415
 • 1. Κοινό ομολογιακό δάνειο415
 • 2. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες415
 • 3. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες415
 • 4. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη417
 • § 10. Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων417
 • Ι. Γενικά417
 • ΙΙ. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων420
 • 1. Δικαίωμα πληροφόρησης420
 • 2. Δικαίωμα έκτακτου ελέγχου της διαχείρισης422
 • α. Γενικά422
 • β. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου424
 • 3. Δικαίωμα για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης425
 • 4. Δικαίωμα για εγγραφή στην ημερησία διάταξη πρόσθετων θεμάτων 426
 • 5. Δικαίωμα για αναβολή λήψης απόφασης από τη γενική συνέλευση426
 • 6. Δικαίωμα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας427
 • 7. Λοιπά δικαιώματα της μειοψηφίας427
 • α. Δικαίωμα ανάκλησης μελών του δ.σ. διορισθέντων από μεμονωμένους μετόχους (άρθρ. 18)427
 • β. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής (άρθρ. 22β)427
 • γ. Δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη ορισμένων αποφάσεων από τη γ.σ.428
 • αα. Απόφαση για παραίτηση από αξιώσεις αποζημίωσης κατά μελών του δ.σ. ή για σύναψη συμβιβασμού428
 • ββ. Απόφαση για παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του δ.σ.428
 • γγ. Απόφαση για χορήγηση αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη του δ.σ.429
 • δ. Δικαίωμα ακύρωσης απόφασης της γ.σ. (άρθρ. 35α)429
 • ε. Δικαίωμα προβολής αιτήματος για λύση της εταιρίας (άρθρ. 48α παρ. 1)429
 • στ. Δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων τη λύση της εταιρίας (άρθρ. 48α παρ. 5)429
 • § 11. Λογιστική οργάνωση της ΑΕ - Διάθεση των κερδών430
 • Ι. Γενικά430
 • ΙΙ. Λογιστική οργάνωση – Λογιστικά αρχεία – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 431
 • 1. Γενικά431
 • 2. Τήρηση λογιστικών αρχείων432
 • 3. Κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων433
 • α. Γενικά433
 • β. Κατάρτιση του ισολογισμού434
 • γ. Κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων435
 • δ. Κατάρτιση του προσαρτήματος436
 • 4. Αρχές που διέπουν την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων437
 • α. Αρχή της σαφήνειας437
 • β. Αρχή της αλήθειας437
 • 5. Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων438
 • α. Κατάρτιση από το διοικητικό συμβούλιο - Έκθεση διαχείρισης - Έκθεση ελέγχου438
 • β. Έγκριση από τη γενική συνέλευση και διατυπώσεις δημοσιότητας441
 • γ. Ελαττωματική κατάρτιση του ισολογισμού442
 • ΙΙΙ. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις442
 • IV. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)444
 • V. Διάθεση των κερδών445
 • 1. Γενικά445
 • 2. Αρμόδιο όργανο - Τρόπος διάθεσης των κερδών446
 • § 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου447
 • I. Γενικά 447
 • II. Πραγματική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου448
 • 1. Αύξηση με καταβολή εισφορών448
 • α. Αρμόδιο για τη λήψη της απόφασης όργανο448
 • αα. Τακτική αύξηση του κεφαλαίου448
 • ββ. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου449
 • ααα. Αύξηση με απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσης των μετόχων449
 • βββ. Αύξηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου450
 • γγ. Αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου451
 • β. Ανάληψη των μετοχών και καταβολή του νέου κεφαλαίου453
 • αα. Ανάληψη των μετοχών453
 • ββ. Καταβολή του νέου κεφαλαίου και πιστοποίησή της - Συνέπειες μη εμπρόθεσμης καταβολής454
 • ααα. Καταβολή σε αυτούσιο χρήμα454
 • βββ. Καταβολή με εισφορές σε είδος455
 • γ. Δικαίωμα προτίμησης των μετόχων455
 • αα. Γενικά455
 • ββ. Μέτοχοι νομιμοποιούμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης456
 • γγ. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης457
 • δδ. Προϋποθέσεις κατάργησης ή περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης457
 • 2. Αύξηση με κεφαλαιοποίηση των κερδών458
 • 3. Αύξηση με τροπή του παθητικού σε κεφάλαιο459
 • 4. Αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση460
 • ΙΙΙ. Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου460
 • 1. Γενικά460
 • 2. Αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αφανών αποθεματικών461
 • 3. Αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των εμφανών αποθεματικών461
 • IV. Αύξηση του κεφαλαίου εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήριο462
 • § 13. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου463
 • Ι. Πραγματική μείωση - Ονομαστική μείωση463
 • 1. Γενικά463
 • 2. Προϋποθέσεις μείωσης του κεφαλαίου464
 • II. Διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου465
 • ΙΙΙ. Μέθοδοι μείωσης του κεφαλαίου466
 • § 14. Τροποποίηση της δομής της ανώνυμης εταιρίας468
 • Ι. Τροποποίηση του καταστατικού468
 • 1. Γενικά468
 • 2. Προϋποθέσεις τροποποίησης του καταστατικού468
 • α. Λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων468
 • β. Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σύμπραξη της Διοίκησης – Δημοσιότητα469
 • ΙΙ. Μετατροπή της ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία άλλου τύπου470
 • 1. Γενικά470
 • 2. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης471
 • 3. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία472
 • 4. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία472
 • 5. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε αστικό συνεταιρισμό473
 • ΙΙΙ. Μετατροπή άλλου τύπου εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία473
 • 1. Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία473
 • 2. Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία474
 • 3. Μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία474
 • ΙV. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών476
 • 1. Γενικά476
 • 2. Είδη συγχωνεύσεων477
 • α. Συγχώνευση με απορρόφηση478
 • αα. Εισαγωγικά478
 • ββ. Διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση478
 • γγ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας - Έννομες συνέπειες481
 • δδ. Προστασία των εταιρικών δανειστών και των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων εταιριών482
 • ααα. Προστασία των εταιρικών δανειστών και των λοιπών τρίτων482
 • βββ. Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων εταιριών484
 • εε. Ακυρότητα της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση486
 • ααα. Γενικά486
 • βββ. Λόγοι ακυρότητας της συγχώνευσης486
 • γγγ. Κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης487
 • δδδ. Αναδρομικότητα της ανατροπής της συγχώνευσης - Αναβίωση των απορροφούμενων εταιριών488
 • β. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας488
 • γ. Συγχώνευση με εξαγορά ανώνυμης εταιρίας489
 • V. Διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας489
 • 1. Γενικά489
 • 2. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας με απορρόφηση490
 • α. Διαδικασία490
 • β. Ολοκλήρωση της διαδικασίας διάσπασης με απορρόφηση - Έννομες συνέπειες491
 • γ. Προστασία των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών και των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας491
 • αα. Προστασία των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών491
 • ββ. Προστασία των συμφερόντων των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας492
 • δ. Ακυρότητα της διάσπασης με απορρόφηση492
 • 3. Άλλοι τρόποι διάσπασης ανώνυμης εταιρίας492
 • VΙ. Απόσπαση κλάδου επιχείρησης (απόσχιση εταιρίας)494
 • VIΙ. Εξαγορά επιχείρησης495
 • § 15. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας – Αναβίωση 496
 • Ι. Λύση της ανώνυμης εταιρίας 496
 • 1. Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας496
 • 2. Λύση με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων496
 • 3. Λύση λόγω κήρυξης της εταιρίας σε πτώχευση496
 • 4. Λύση λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου497
 • 5. Λύση με δικαστική απόφαση497
 • α. Λύση για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 48 Ν 2190497
 • β. Λύση μετά από αγωγή μετόχων της μειοψηφίας λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου (άρθρο 48α)498
 • γ. Λύση λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμίας εξαγοράς των μετοχών των μειοψηφησάντων στη γ.σ. μετόχων (άρθρο 49 παρ. 5)500
 • δ. Λοιπά ζητήματα σχετικά με τη λύση της ΑΕ500
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας 500
 • 1. Γενικά500
 • 2. Διορισμός - νομική θέση - ευθύνη των εκκαθαριστών501
 • 3. Διαδικασία της εκκαθάρισης502
 • 4. Λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης - Έννομες συνέπειες504
 • ΙΙΙ. Αναβίωση της ανώνυμης εταιρίας505
 • § 15α. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία506
 • Ι. Γενικά506
 • ΙΙ. Η εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά507
 • 1. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρία507
 • 2. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές της εταιρίας508
 • 3. Αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο508
 • ΙΙΙ. Υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας - Υποχρεώσεις προσώπων συνδεόμενων με αυτήν509
 • 1. Υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας 509
 • α. Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των επενδυτών509
 • β. Υποχρέωση πληροφόρησης των επενδυτών509
 • αα. Παροχή πληροφοριών πριν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο (ενημερωτικό δελτίο)509
 • ββ. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο510
 • 2. Υποχρεώσεις προσώπων συνδεόμενων με την εισηγμένη εταιρία511
 • IV. Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων ανωνύμων εταιριών512
 • 1. Γενικά512
 • α. Ανάγκη καθιέρωσης όμοιων προδιαγραφών ευθύνης των διοικούντων εισηγμένες ΑΕ σε διεθνές επίπεδο512
 • β. Η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος ως υποχρέωση των διοικούντων513
 • 2. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιριών 515
 • 3. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ)516
 • 4. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες516
 • 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Επενδυτικό Σχέδιο 517
 • 6. Ευθύνη των μελών του δ.σ - Κυρώσεις 517
 • V. Δημόσια πρόταση αγοράς κινητών οξιών - Υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας518
 • VΙ. Ενίσχυση της προστασίας των μετόχων εισηγμένων εταιριών κατά την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων τους 520
 • § 15β. Εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης522
 • Ι. Η Ευρωπαϊκή Εταιρία522
 • ΙΙ. Η Πρόταση Κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία (Societas Privata Europaea - SPE) 523
 • ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Societas Cooperativa Europaea)524
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ525
 • § 16. Εισαγωγικά525
 • Ι. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης525
 • ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση - Οικονομική σημασία527
 • 1. Ιστορική εξέλιξη527
 • 2. Νομοθετική ρύθμιση527
 • 3. Οικονομική σημασία528
 • III. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης528
 • IV. H δημοσιότητα στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης529
 • 1. Γενικά529
 • 2. Έννομες συνέπειες τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας529
 • § 17. Σύσταση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης530
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης530
 • 1. Σύνταξη του καταστατικού530
 • α. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού531
 • β. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού - Εξωεταιρικές συμφωνίες531
 • 2. Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου532
 • 3. Τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας533
 • ΙΙ. Ελαττωματική σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης534
 • 1. Λόγοι ακυρότητας534
 • 2. Άσκηση αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες535
 • ΙΙΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης536
 • 1. Γενικά536
 • 2. Ευθύνη των ιδρυτών της υπό ίδρυση εταιρίας537
 • § 18. Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρικό μερίδιο – Μερίδα συμμετοχής – Αποθεματικά537
 • Ι. Γενικά537
 • ΙΙ. Σχηματισμός του εταιρικού κεφαλαίου - Εισφορές σε είδος538
 • ΙΙΙ. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής539
 • 1. Εταιρικό μερίδιο539
 • 2. Μερίδα συμμετοχής540
 • IV. Αποθεματικά541
 • § 19. Οργάνωση της εταιρίας - Διαχείριση και εκπροσώπηση542
 • Ι. Οργάνωση της εταιρίας542
 • ΙΙ. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας543
 • 1. Γενικά543
 • 2. Αρμοδιότητες των διαχειριστών - Συνέπειες υπέρβασης της προς εκπροσώπηση αρμοδιότητάς τους544
 • 3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών545
 • IΙΙ. Ευθύνη των διαχειριστών546
 • 1. Γενικά546
 • 2. Παράβαση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού548
 • 3. Περιπτώσεις επιβολής αυστηρότερης ευθύνης549
 • ΙV. Παύση της ιδιότητας των διαχειριστών550
 • 1. Ανάκληση των διαχειριστών550
 • 2. Παραίτηση των διαχειριστών551
 • V. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών552
 • § 20. Η συνέλευση των εταίρων554
 • Ι. Αρμοδιότητες - Είδη συνελεύσεων554
 • 1. Αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων554
 • 2. Είδη συνελεύσεων555
 • α. Τακτική και έκτακτη συνέλευση555
 • β. Συνήθης και καταστατική συνέλευση555
 • ΙΙ. Διατυπώσεις σύγκλησης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων556
 • 1. Διατυπώσεις σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων556
 • 2. Διαδικασία λήψης των αποφάσεων556
 • ΙΙΙ. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων559
 • § 21. Ελεγκτές561
 • § 22. Εταιρική ιδιότητα - Νομική θέση του εταίρου561
 • Ι. Απόκτηση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας561
 • 1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας561
 • 2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας562
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων562
 • 1. Δικαιώματα των εταίρων562
 • α. Διοικητικής φύσης δικαιώματα562
 • αα. Δικαίωμα ψήφου562
 • ββ. Δικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησης564
 • γγ. Άλλα διοικητικής φύσης δικαιώματα 565
 • δδ. Δικαιώματα της μειοψηφίας των εταίρων565
 • β. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα565
 • αα. Δικαίωμα στα κέρδη566
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης568
 • 2. Υποχρεώσεις των εταίρων568
 • α. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση πίστης568
 • β. Περιουσιακής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών και άλλων παρεπόμενων παροχών568
 • ΙΙΙ. Ευθύνη των εταίρων570
 • 1. Ευθύνη έναντι της εταιρίας και των λοιπών εταίρων570
 • 2. Ευθύνη έναντι των τρίτων570
 • α. Σε περίπτωση ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας571
 • β. Σε περίπτωση δανειοδότησης της εταιρίας571
 • γ. Ευθύνη ειδικότερα του κυριαρχούντος εταίρου572
 • § 23. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων573
 • Ι. Γενικά573
 • ΙΙ. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων573
 • 1. Γενικά 573
 • 2. Διατυπώσεις μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων574
 • ΙΙΙ. Είσοδος νέου εταίρου575
 • ΙV. Αποχώρηση εταίρου575
 • 1. Εκουσία έξοδος εταίρου575
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου577
 • 3. Απόδοση στον εξερχόμενο ή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του577
 • § 24. Λογιστική οργάνωση της ΕΠΕ – Διάθεση των κερδών579
 • Ι. Γενικά579
 • ΙΙ. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση κερδών580
 • 1. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων580
 • 2. Διάθεση των κερδών580
 • § 25. Μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου581
 • Ι. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου581
 • 1. Γενικά - Δικαίωμα προτίμησης των εταίρων581
 • 2. Διαδικασία αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου582
 • ΙΙ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου583
 • 1. Γενικά583
 • 2. Διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου583
 • 3. Μέθοδοι μείωσης του κεφαλαίου584
 • § 26. Τροποποίηση της δομής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης585
 • Ι. Τροποποίηση του καταστατικού585
 • IΙ. Μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης586
 • 1. Μετατροπή σε εταιρία άλλου τύπου 586
 • α. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ και σε ΙΚΕ586
 • β. Μετατροπή ΕΠΕ σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία586
 • γ. Μετατροπή ΕΠΕ σε αστικό συνεταιρισμό586
 • 2. Μετατροπή άλλων εταιρικών τύπων σε ΕΠΕ587
 • ΙΙΙ. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης587
 • § 27. Λύση και εκκαθάριση της ΕΠΕ - Αναβίωση589
 • Ι. Λύση της ΕΠΕ589
 • 1. Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας589
 • 2. Λύση με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων589
 • 3. Λύση λόγω κήρυξης της εταιρίας σε πτώχευση590
 • 4. Λύση με δικαστική απόφαση590
 • α. Λύση μετά από αγωγή εταίρων της μειοψηφίας590
 • β. Λύση μετά από αγωγή του εξερχόμενου εταίρου591
 • 5. Λύση λόγω μείωσης της εταιρικής περιουσίας κάτω από το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου591
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της εταιρίας592
 • 1. Γενικά592
 • 2. Διαδικασία της εκκαθάρισης593
 • 3. Λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης594
 • ΙΙΙ. Αναβίωση της εταιρίας594
 • § 28. Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης595
 • Ι. Γενικά595
 • ΙΙ. Σύσταση και λειτουργία της μονοπρόσωπης ΕΠΕ596
 • 1. Διατυπώσεις σύστασης ή εξέλιξης μιας ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη596
 • 2. Λειτουργία της μονοπρόσωπης ΕΠΕ597
 • α. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρίας από τον μοναδικό εταίρο597
 • β. Η λήψη των αποφάσεων από τον μοναδικό εταίρο598
 • IΙΙ. Ευθύνη του εταίρου της μονοπρόσωπης ΕΠΕ598
 • ΙV. Περιορισμοί σε σχέση με τη συμμετοχή σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ599
 • Η IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ601
 • § 29. Εισαγωγικά601
 • Ι. Η ανάγκη ενός νέου εταιρικού τύπου601
 • ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ603
 • § 30. Ίδρυση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας605
 • Ι. Προϋποθέσεις ίδρυσης605
 • ΙΙ. Διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας607
 • ΙΙΙ. Ελαττωματική ίδρυση της εταιρίας609
 • § 31. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας611
 • Ι. Γενικά611
 • ΙΙ. Διαχείριση της εταιρίας611
 • 1. Διαχείριση εκ του νόμου611
 • 2. Καταστατική διαχείριση611
 • ΙΙΙ. Ανάκληση του διαχειριστή613
 • ΙV. Έλλειψη διαχειριστών613
 • V. Εξουσίες του διαχειριστή - Διαχείριση, εκπροσώπηση της εταιρίας614
 • VΙ. Υποχρεώσεις του διαχειριστή614
 • VΙΙ. Ευθύνη του διαχειριστή616
 • § 32. Η συνέλευση των εταίρων 617
 • Ι. Γενικά617
 • ΙΙ. Σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων618
 • ΙΙΙ. Διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης των εταίρων619
 • 1. Συμμετοχή στη συνέλευση και λήψη των αποφάσεων619
 • 2. Λήψη αποφάσεων εκτός συνέλευσης620
 • 3. Ελαττωματικές αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων620
 • § 33. Οι εισφορές των εταίρων - τριμερής διάκριση των εισφορών621
 • Ι. Γενικά621
 • ΙΙ. Κεφαλαιακές εισφορές622
 • ΙΙΙ. Εξωκεφαλαιακές εισφορές623
 • ΙV. Εγγυητικές εισφορές624
 • V. Απαγόρευση επιστροφής των εισφορών627
 • VΙ. Δυνατότητα εξαγοράς υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές627
 • § 34. Τα εταιρικά μερίδια629
 • Ι. Γενικά629
 • ΙΙ. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή630
 • ΙII. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου631
 • IV. Αδυναμία απόκτησης ιδίων μεριδίων από την εταιρία632
 • V. Αναγκαστική εκποίηση εταιρικών μεριδίων632
 • § 35. Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας633
 • Ι. Είσοδος νέου εταίρου ή ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους633
 • ΙΙ. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου634
 • ΙΙΙ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου635
 • ΙV. Αποχώρηση εταίρου636
 • 1. Έξοδος εταίρου636
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου637
 • § 36. Νομική θέση των εταίρων – Σχέσεις εταίρων με την εταιρία και σχέσεις μεταξύ τους638
 • I. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων638
 • 1. Γενικά638
 • 2. Δικαιώματα των εταίρων639
 • 3. Υποχρεώσεις των εταίρων639
 • ΙΙ. Δικαιώματα της μειοψηφίας640
 • ΙΙΙ. Συμβάσεις της εταιρίας με εταίρους ή με τον διαχειριστή640
 • § 37. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Ελεγκτές - Διανομή κερδών642
 • Ι. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Ελεγκτές642
 • ΙΙ. Διανομή κερδών643
 • § 38. Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας644
 • Ι. Μετατροπή ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή644
 • ΙΙ. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ645
 • § 39. Συγχώνευση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών646
 • § 40. Περάτωση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας647
 • Ι. Λύση της εταιρίας647
 • 1. ΙΚΕ σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης οφειλών647
 • 2. Άλλοι λόγοι λύσης της ΙΚΕ 647
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της εταιρίας648
 • 1. Γενικά648
 • 2. Εργασίες της εκκαθάρισης648
 • ΙΙΙ. Αναβίωση της εταιρίας649
 • § 41. Λοιπά ζητήματα αναφερόμενα στην ΙΚΕ649
 • ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ651
 • § 42. Όμιλοι επιχειρήσεων651
 • Ι. Γενικά651
 • 1. Εισαγωγικά - Οικονομική σημασία των ομίλων επιχειρήσεων651
 • 2. Τρόποι σύνδεσης επιχειρήσεων652
 • 3. Προσπάθειες εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της ΕΕ653
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση των ομίλων - Είδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων654
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση654
 • 2. Είδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων655
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων657
 • IV. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων658
 • 1. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στην ελεγχόμενη ΑΕ, στους δανειστές της και στους μετόχους της μειοψηφίας658
 • α. Επιπτώσεις της σύνδεσης στην ίδια την ελεγχόμενη ΑΕ658
 • β. Επιπτώσεις στους δανειστές και στους μετόχους της μειοψηφίας της ελεγχόμενης ΑΕ659
 • αα. Προστασία των δανειστών της ελεγχόμενης ΑΕ660
 • ββ. Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας της ελεγχόμενης ΑΕ662
 • 2. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στους μετόχους της μειοψηφίας της ελέγχουσας ΑΕ663
 • 3. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στην ΕΠΕ ως ελεγχόμενη ή ως ελέγχουσα664
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ667
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ699
 • 0
 • 0