Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-956-4
Σελίδες: 976
Συγγραφέας: Ι. Βενιέρης, Θ. Κατσάς

Η τρίτη έκδοση του βιβλίου «Eφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα», κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) στο Ν 3869/2010, αλλά και ο Ν 4346/2015 ως προς την διάσωση της κύριας κατοικίας κατά τον Ν 3869/2010.

Ο Ν 4336/2015 καταλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δηλ. την 19.8.2015. Ωστόσο εγείρονται σοβαρά ζητήματα τόσο ως προς την εφαρμογή των διατάξεών του για τις νέες αιτήσεις που θα κατατεθούν, όσο και για την αντιμετώπιση των εκκρεμουσών αιτήσεων. Παρομοίως ο Ν 4346/2015 επηρεάζει τις εκκρεμείς αιτήσεις αλλά και τις νέες αιτήσεις που κατατίθενται ωστόσο έχει την ιδιαιτερότητα ότι τροποποιεί σημαντικώς το καθεστώς διάσωσης της κύριας κατοικίας για όσες αιτήσεις κατατίθενται από 01.01.2016 και μετά.

Η τρίτη έκδοση δεν ήρθε μόνο ως αποτέλεσμα των ως άνω τροποποιήσεων. Ικανοποίησε και την ανάγκη ενσωμάτωσης της νομολογίας, που πιο ώριμη και εξοικειωμένη με το Ν 3869/2010, ερμήνευσε και εφάρμοσε αποτελεσματικότερα το νόμο αυτόν. Περισσότερες από 3.500 αποφάσεις, με μόνο 900 δημοσιευμένες, στήριξαν την έρευνα των συγγραφέων.

Τέλος το έργο περιλαμβάνει υποδείγματα, πολύ επιβοηθητικά για τον μαχόμενο δικηγόρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνονται στα υποδείγματα που αλλάζουν λόγω των δύο παραπάνω νόμων (Ν 4336/2015, 4346/2015).

Η τρίτη εμπλουτισμένη και ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου «Eφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα» συνιστά ένα πλήρες και χρηστικό βοήθημα για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου.

 • -45
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • A. Εισαγωγή στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας1
 • Β. Δυνητική προσφυγή του οφειλέτη στη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως61
 • Γ. H Διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροδιαφορών (άρθρο 5α Ν 3869/2010)75
 • Δ. Υπαγόμενα πρόσωπα91
 • Ε. Υπαγόμενες απαιτήσεις στη διαδικασία του Ν 3869/2010173
 • ΣΤ. Ενεργητική νομιμοποίηση207
 • Ζ. Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου213
 • Η. Νομιμοποίηση πιστωτών301
 • Θ. Από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την εκδίκαση - προδικασία341
 • Ι. Αναστολή διωκτικών μέτρων - ασφαλιστικά μέτρα405
 • ΙΑ. Δικαστικός συμβιβασμός433
 • ΙΒ. Δικαστική ρύθμιση των χρεών και έκδοση δικαστικής απόφασης471
 • ΙΓ. Εκμετάλλευση - ρευστοποίηση περιουσίας οφειλέτη547
 • ΙΔ. Ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα653
 • ΙΕ. Αποπληρωμή πιστωτών - απαλλαγή του οφειλέτη683
 • ΙΣΤ. Έκπτωση οφειλέτη693
 • ΙΖ. Αντιμετώπιση κληρονόμων, εγγυητή και συνοφειλέτη729
 • ΙΗ. Αντιμετώπιση πιστωτών και απαιτήσεων εκτός διαδικασίας743
 •  Νομοθεσία755
 •  Εύλογες δαπάνες διαβίωσης811
 •  Υποδείγματα δικογράφων ενώπιον του Ειρηνοδικείου819
 •  Υποδείγματα προδικασίας902
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • A. Εισαγωγή στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας1
 • I. Ο εκδημοκρατισμός της προσβάσεως των ιδιωτών - μη εμπόρων στο κεφάλαιο δανεισμού 1
 • II. Υπερχρέωση των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα - Εμπειρικές επισημάνσεις5
 • IIΙ. Νομικοί μηχανισμοί διαχειρίσεως της αστικής αφερεγγυότητας7
 • 1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις7
 • 2) Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση8
 • IV. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την διευθέτηση των χρηματικών οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων12
 • 1) Προγραμματικοί στόχοι και σταθμίσεις του Δικαίου της Αστικής Αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους (social welfare state)12
 • 2) Η σχέση μεταξύ του δικαίου της αστικής και της εμπορικής αφερεγγυότητας 14
 • 3) Συστήματα διευθέτησης της αστικής αφερεγγυότητας 15
 • V. Το Ελληνικό Δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας (Ν 3869/2010)18
 • 1) Υπερχρέωση και οικονομική ύφεση: η εξέλιξη του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και διεθνώς κατά την περίοδο 2007-201518
 • 2) Η διαμόρφωση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου της αστικής αφερεγγυότητας23
 • 3) Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας (Ν 3869/2010)25
 • 4) Η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του δικαίου της αστικής αφερεγγυότητας (Ν 3869/2010) 27
 • 5) Η διαδικασία διευθετήσεως των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ως συλλογική διαδικασία ικανοποιήσεως των πιστωτών32
 • VI. Συναρμογή των διατάξεων του δικαίου της αστικής αφερεγγυότητας με διατάξεις άλλων δικαιϊκών κλάδων37
 • 1) H εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) 37
 • 2) Παραπληρωματικές διατάξεις νόμου για την ρύθμιση της αστικής αφερεγγυότητας40
 • VII. Εμπειρικές διαπιστώσεις σε σχέση με την εφαρμογή του Ν 3869/2010 41
 • 1) Η εφαρμογή των διατάξεων για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό41
 • 2) Εμπειρικά στοιχεία σε σχέση με την προσφυγή των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στην δικαστική οδό για την διευθέτηση των οφειλών τους44
 • α) Γενικά στατιστικά στοιχεία 44
 • β) Ειδικά στατιστικά στοιχεία: χαρακτηριστικά των αιτούντων που προσφεύγουν στην διαδικασία του Ν 3869/201046
 • VΙΙΙ. Η εξέλιξη των ρυθμίσεων του Ν 3869/201047
 • 1) Η πρώτη σειρά μεταρρυθμίσεων47
 • 2) Η αναμόρφωση του Ν 3869/2010 δυνάμει του Ν 4336/201548
 • α) Προγραμματικός σκοπός του Ν 4336/201549
 • αα) Απλοποίηση της γραφειοκρατίας των Δικαστηρίων και επιτάχυνση της εκδίκασης των αιτήσεων υπαγωγής στο Ν 3869/201049
 • ββ) Καθολικότητα της ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διεύρυνση του αντικειμενικού πεδίο εφαρμογής του Ν 3869/201050
 • γγ) Η εισαγωγή των κριτηρίων του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «ευλόγων διαπανών διαβίωσης»52
 • β) Η έκταση της παρεχόμενης προσωρινής δικαστικής προστασίας54
 • γ) Μεταβατικές διατάξεις54
 • ΙΧ. Η εφαρμογή του Ν 3869/2010 υπό το φως των νέων νομοθετικών εξελίξεων - εμπειρικές διαπιστώσεις και προβληματισμοί55
 • 1) Προβλήματα ως προς την τήρηση των δικονομικών προθεσμιών για τον προσδιορισμό των δικασίμων55
 • 2) Ζητήματα ερμηνείας των διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων από την Γραμματεία των Ειρηνοδικείων56
 • 3) Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του νόμου ως προς την επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων και την επίσπευση των εκκρεμών δικασίμων58
 • 4) Η υπαγωγή των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ισοδύναμα προς αυτό νομικά πρόσωπα στο πεδίο εφαρμογής του Ν 3869/201059
 • Β. Δυνητική προσφυγή του οφειλέτη στη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως61
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις61
 • ΙΙ. Η διάρθρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης 64
 • ΙΙΙ. Νομική φύση του συμβιβαστικής διευθέτησης και υποκείμενα της διαδικασίας διαμεσολάβησης 66
 • ΙV. Το περιεχόμενο της συμβιβαστικής συμφωνίας των μερών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης70
 • V. Υποχρεώσεις των δανειστών προς πληροφόρηση του οφειλέτη72
 • VI. Έννομες συνέπειες του συμβιβασμού στο στάδιο της διαμεσολάβησης73
 • Γ. H Διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροδιαφορών (άρθρο 5α Ν 3869/2010)75
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις75
 • ΙΙ. Πεδίο ισχύος του άρθρου 5α77
 • 1) Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5α77
 • α) Γενικές επισημάνσεις77
 • β) Το κριτήριο του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» (άρθρο 5α παρ. 1 περ. ζ’)78
 • γ) Προϋποθέσεις σε σχέση με την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη81
 • 2) Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 5α82
 • 3) Η διαγραφή των χρεών του οφειλέτη στο πλαίσιο του άρθρου 5α83
 • ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες της κατάθεσης της αιτήσεως του άρθρου 5α.84
 • IV. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 5α84
 • V. Υποχρεώσεις συμπεριφοράς του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτήρησης86
 • VI. Η έκπτωση του οφειλέτη από το καθεστώς της προσωρινής απαλλαγής από τα χρέη86
 • 1) Λόγοι εκπτώσεως του οφειλέτη86
 • 2) Νομικές δυνατότητες του οφειλέτη μετά την έκπτωση του από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής από τα χρέη του87
 • 3) Δικονομικά ζητήματα περί της έκπτωσης από την διαδικασία του άρθρου 5α 89
 • Δ. Υπαγόμενα πρόσωπα91
 • I. Φυσικό πρόσωπο91
 • 1) Περιπτώσεις υπαγωγής91
 • 2) Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου - αλλοδαπός οφειλέτης92
 • 3) Δυνατότητα συμβατικού αποκλεισμού ενός προσώπου από την υπαγωγή94
 • ΙΙ. Πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα 95
 • 1) Πρόσωπο που δεν είναι έμπορος95
 • 2) Γενικά ισχύοντα για την πτωχευτική ικανότητα και την εμπορική ιδιότητα98
 • 3) Πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα105
 • 4) Ειδικά η παροχή εγγύησης ως εμπορική πράξη114
 • 5) Πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα εμπίπτοντα στο νόμο 118
 • α) Πρόσωπα μη ενεργώντα εμπορικές πράξεις118
 • β) Πρόσωπα ενεργώντα εμπορικές πράξεις αλλά ως μικρέμποροι123
 • αα) Έννοια και κριτήρια χαρακτηρισμού μικρεμπόρου123
 • ββ) Νομολογιακή αντιμετώπιση της έννοιας του μικρεμπόρου 126
 • 6) Παύση της εμπορικής ιδιότητας129
 • 7) Μεταγενέστερη απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας136
 • 8) Υπαγωγή στο Ν 3869/2010 μη αποκατασταθέντος εμπόρου που είχε πτωχεύσει138
 • 9) Υπαγωγή πτωχού εμπόρου λόγω μη υπαγωγής του στον ΠτωχΚ 139
 • ΙΙΙ. Περιέλευση σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών140
 • 1) Μόνιμη αδυναμία πληρωμών140
 • 2) Γενική αδυναμία πληρωμών146
 • 3) Χρηματικές οφειλές148
 • 4) Ληξιπρόθεσμες οφειλές 148
 • 5) Χρόνος περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών και απόδειξη151
 • IV. Χωρίς δόλο περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών152
 • 1) Σημασία και έννοια δόλου152
 • 2) Περιπτώσεις δόλιας αδυναμίας πληρωμών155
 • α) Παραπλάνηση - πρόκληση άγνοιας στους πιστωτές155
 • β) Ανάληψη χρεών που δεν συνάδουν με βιοτικό και εισοδηματικό επίπεδο οφειλέτη155
 • γ) Αναχρηματοδότηση - ανακυκλούμενος δανεισμός156
 • δ) Μη αύξηση εισοδημάτων - παράλειψη εύρεσης εργασίας από οφειλέτη157
 • ε) Μείωση ή επιβάρυνση περιουσίας οφειλέτη 159
 • 3) Πρόταση ισχυρισμού περί δόλιας αδυναμίας 164
 • 4) Ευθύνη πιστωτικών ιδρυμάτων στην υπερχρέωση του οφειλέτη 165
 • 5) Κρίσιμος χρόνος για την δολιότητα της αδυναμίας 170
 • Ε. Υπαγόμενες απαιτήσεις στη διαδικασία του Ν 3869/2010173
 • Ι. Εξαιρούμενες απαιτήσεις173
 • 1) Ανάληψη απαίτησης το τελευταίο έτος 174
 • α) Ένα έτος πριν την κατάθεση της αίτησης174
 • β) Συμβατική ανάληψη175
 • γ) Ειδικά η ρύθμιση και ο διακανονισμός υπαρχόντων χρεών175
 • 2) Οφειλή από αδικοπραξία ή αδίκημα 177
 • α) Οφειλή από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο (αιτήσεις κατατεθείσες μέχρι 14/8/2015)177
 • β) Οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα διαπραχθέν με δόλο ή βαρειά αμέλεια (αιτήσεις μετά τον Ν 4336/2015)179
 • αα) Η έννοια του αδικήματος 179
 • ββ) Η σχέση της διάταξης αυτής με την ρητή υπαγωγή των χρεών του Δημοσίου182
 • γγ) Το ζήτημα του δόλου και της βαρειάς αμέλειας183
 • 3) Αξιώσεις του Δημοσίου και δημοσίων φορέων185
 • α) Αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι τις 14/8/2015 (Ν 4336/2015)185
 • β) Αιτήσεις που κατατίθενται μετά τις 14/8/2015 (μετά τον Ν 4336/2015)190
 • αα) Έννοια υπαγόμενων χρεών190
 • ββ) Προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο193
 • γ) Εξαίρεση διοικητικών προστίμων και χρηματικών ποινών194
 • 4) Ειδικά τα δάνεια από το ΤΠΔ και ασφαλιστικά ταμεία 195
 • α) Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 195
 • β) Δάνεια από ασφαλιστικά ταμεία198
 • 5) Αξιώσεις διατροφής συζύγου ή τέκνου 198
 • 6) Δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία εξαιρετέων απαιτήσεων 199
 • α) Η δυνατότητα ένταξης απαιτήσεων του Δημοσίου ή από αδικοπραξία στις αιτήσεις που κατατέθηκαν προ του Ν 4336/2015199
 • αα) Επί εκκρεμών αιτήσεων199
 • ββ) Επί αιτήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση202
 • β) Η δυνατότητα ένταξης απαιτήσεων που εν γένει εξαιρούνται202
 • ΙΙ. Λοιπές υπαγόμενες απαιτήσεις204
 • 1) Κάθε απαίτηση χρηματική, γεννημένη και επιδιώξιμη204
 • 2) Αστικές αλλά και εμπορικές απαιτήσεις205
 • ΣΤ. Ενεργητική νομιμοποίηση207
 • Ι. Κατάθεση της αίτησης207
 • 1) Από τον οφειλέτη του άρθρου 1 παρ. 1207
 • 2) Από τρίτο πρόσωπο 207
 • ΙΙ. Παραίτηση από το δικόγραφο209
 • ΙΙΙ. Παραίτηση από το δικαίωμα υπαγωγής 210
 • Ζ. Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου213
 • Ι. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα213
 • 1) Επιλογή του Ειρηνοδικείου ως καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου213
 • 2) Κατά τόπον αρμοδιότητα214
 • 3) Συμφωνίες παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας215
 • 4) Παράσταση στο Ειρηνοδικείο χωρίς δικηγόρο216
 • 5) Κοινή αίτηση συνοφειλετών ή πρωτοφειλέτη και εγγυητή 219
 • ΙΙ. Περιεχόμενο αίτησης219
 • 1) Γενικά χαρακτηριστικά - το υπόδειγμα της ΥπΑποφ 7354/2015219
 • 2) Κατάσταση περιουσίας οφειλέτη και εισοδήματα αυτού και συζύγου222
 • α) Ενεργητικό της περιουσίας222
 • β) Παθητικό της περιουσίας227
 • γ) Εισοδήματα οφειλέτη και συζύγου228
 • αα) Αναφορά εισοδημάτων οφειλέτη - περιεχόμενο υποχρέωσης228
 • ββ) Εισοδήματα συζύγου 233
 • γγ) Ειδικά η εκχώρηση εισοδημάτων στο ΤΠΔ236
 • 3) Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους238
 • α) Αναφορά στο σύνολο των απαιτήσεων των πιστωτών238
 • β) Περιγραφή απαιτήσεων242
 • 4) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών245
 • 5) Επιπλέον στοιχεία δικογράφου αίτησης - ζητήματα αοριστίας251
 • 6) Ειδικά η αοριστία της αιτήσεως και η ίασή της257
 • 7) Ειδικά η διαμόρφωση του αιτήματος ρύθμισης των χρεών258
 • III. Έλεγχος αίτησης και συνοδευτικών εγγράφων (άρθρο 4 παρ. 3, 4) που κατατίθενται μετά τις 14/8/2015 (Ν 4336/2015)260
 • 1) Αίτηση και συνοδευτικά έγγραφα σε νέες και εκκρεμείς αιτήσεις260
 • α) Νέες αιτήσεις (ΥπΑποφ 7534/2015)260
 • β) Εκκρεμείς αιτήσεις (ΥπΑποφ 8986/2015)266
 • γ) Αιτήσεις που υποβάλλονται πριν τις 01/01/2016 αλλά η κατάθεση ολοκληρώνεται μετά τις 01/01/2016268
 • 2) Υποκείμενο, αντικείμενο, έκταση και συνέπειες ελέγχου269
 • 3) Συνταγματικότητα του παραπάνω ελέγχου και της αρχειοθέτησης απο την Γραμματεία272
 • α) Παραβίαση άρθρων 87 παρ. 1, 8 του Συντάγματος 272
 • β) Παραβίαση άρθρου 26 του Συντάγματος273
 • 4) Συνταγματικότητα του ελέγχου και της αρχειοθέτησης από Ειρηνοδίκη274
 • α) Παραβίαση άρθρου 93 παρ. 2 και παρ. 3 του Συντάγματος274
 • β) Παραβίαση άρθρων 20 παρ. 1,2 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ275
 • 5) Συσταλτική ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 3,4 Ν 3869/2010276
 • IV. Ειδικά η ΥπΑποφ 7534/20-08-2015 για τα συνοδευτικά έγγραφα 277
 • 1) Αξιολόγηση ΥπΑποφ υπό το πρίσμα του άρθρου 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ277
 • α) Εξάρτηση δικαιώματος δικαστικής προστασίας από την σύμπραξη ιδιωτών277
 • β) Παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης στα πλαίσια δίκαιης δίκης (άρθρα 4,20 Συντάγματος, 6 ΕΣΔΑ)279
 • γ) Θέση πολλών τυπικών προϋποθέσεων που απομειώνουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας280
 • 2) Αξιολόγηση της ΥπΑποφ υπό το πρίσμα του άρθρου 43 παρ. 2,3 Συντάγματος282
 • α) Θεμελίωση σε γενική και αόριστη νομοθετική εξουσιοδότηση282
 • β) Υπέρβαση ορίων νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν 3869/2010283
 • γ) Παράβαση υποχρέωσης έκδοσης ΠΔ αντί ΥπΑποφ284
 • V. Συνέπειες κατάθεσης και προσδιορισμός δικασίμου286
 • 1) Ορισμός δικασίμου και υποχρέωση επίδοσης της αίτησης 286
 • 2) Εκκρεμοδικία της αίτησης286
 • 3) Αμετάβλητο της κατά τόπον αρμοδιότητας 288
 • 4) Αυτοδίκαιη αναστολή διώξεων και έναρξη καταβολών289
 • α) Αιτήσεις που κατατίθενται μέχρι 14/8/2015 (προ Ν 4336/2015)289
 • β) Αιτήσεις που κατατίθενται μετά τις 14/8/2015 (μετά τον Ν 4336/2015)293
 • 5) Ληξιπρόθεσμο απαιτήσεων και τοκοφορία αυτών295
 • 6) Ειδικές συνέπειες για τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά τις 14/8/2015 (Ν 4336/2015)296
 • VΙ. Άπαξ απαλλαγή - δυνατότητα δεύτερης αίτησης296
 • Η. Νομιμοποίηση πιστωτών301
 • Ι. Επίδοση της αίτησης στους πιστωτές και εγγυητές301
 • 1) Η ιδιαιτερότητα της επίδοσης στο Ν 3869/2010301
 • 2) Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση302
 • α) Γενικά ισχύοντα302
 • β) Επίδοση σε περίπτωση χρέους από εγγύηση304
 • γ) Σε περίπτωση εξουσιοδότησης προς είσπραξη σε άλλο πρόσωπο 305
 • δ) Σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης ή καθολικής διαδοχής του πιστωτή306
 • ε) Ειδικά η συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων309
 • στ) Ειδικά η περίπτωση θέσης πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση311
 • ζ) Ειδικά η επίδοση προς το Δημόσιο312
 • η) Η επίδοση προς εταιρείες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή έχουν υποκαταστήματα312
 • 3) Τρόπος επίδοσης 314
 • α) Κατά τις γενικές διατάξεις314
 • β) Τόπος επίδοσης315
 • γ) Παραγγελία επίδοσης316
 • δ) Χρόνος επίδοσης317
 • 4) Αντικείμενο επίδοσης318
 • ΙΙ. Η σημασία και τα αποτελέσματα της επίδοσης319
 • 1) Οι πιστωτές και εγγυητές ως διάδικοι319
 • 2) Παράλειψη επίδοσης 321
 • 3) Συνέπειες της επίδοσης324
 • ΙII. Απαιτήσεις και πιστωτές που παραλείφθηκαν από τον οφειλέτη327
 • 1) Παράλειψη επίδοσης σε πιστωτή που έχει ενταχθεί στην αίτηση ή σε εγγυητή327
 • 2) Παράλειψη ένταξης απαιτήσεων στην αίτηση329
 • α) Εκούσια παράλειψη πιστωτή ή απαίτησης από τον οφειλέτη329
 • αα) Ανάγκη ένταξης και του παραλειφθέντος πιστωτή329
 • ββ) Πρόσθετη και κύρια παρέμβαση331
 • γγ) Ειδικά η κύρια παρέμβαση ως είδος «αναγγελίας» και συμμετοχής333
 • δδ) Άσκηση και εκδίκαση παρέμβασης337
 • β) Ακούσια παράλειψη του οφειλέτη338
 • γ) Παράλειψη ένταξης πιστωτή ο οποίος κατά μεταγενέστερη νομολογία ή μεταγενέστερο νόμο μπορεί να ενταχθεί340
 • Θ. Από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την εκδίκαση - προδικασία341
 • Ι. Σημασία των τροποποιήσεων του Ν 4161/2013 για τις εκκρεμείς αιτήσεις - μεταβατικές διατάξεις341
 • IΙ. Σημασία των τροποποιήσεων του Ν 4336/2015 343
 • 1) Προδικασία από την θέσπιση του Ν 3869/2010 μέχρι την τροποποίηση εκ του Ν 4161/2013 - έγγραφα άρθρου 4 παρ. 2344
 • α) Υπεύθυνη δήλωση 344
 • β) Δήλωση αποτυχίας συμβιβασμού348
 • γ) Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση κατάθεσης των εγγράφων348
 • δ) Έγγραφα άρθρου 4 παρ. 4351
 • 2) Προδικασία μετά την τροποποίηση εκ του Ν 4161/2013 μέχρι την εισαγωγή του Ν 4336/2015 - έγγραφα άρθρου 4 παρ. 2352
 • α) Είδη εγγράφων352
 • β) Σημασία προσκόμισης εγγράφων 353
 • γ) Απουσία τεκμαιρόμενης συναίνεσης - έγγραφα πιστωτών και εγγυητή 354
 • 3) Προδικασία μετά την εισαγωγή του Ν 4336/2015355
 • ΙΙΙ. Προδικαστικός συμβιβασμός355
 • 1) Εισαγωγή - λόγοι πρόβλεψης νέου τρόπου συμβιβασμού355
 • 2) Διαδικασία συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 357
 • α) Προσδιορισμός ημέρας ενδεχόμενης επικύρωσης και επίδοση357
 • β) Διαδικασία αναζήτησης συμβιβασμού360
 • γ) Επέλευση συμβιβασμού και συνέπειες αυτού362
 • δ) Συλλογική διευθέτηση διαφοράς 365
 • ε) Προσβολή - ακυρότητα συμβιβασμού από παρασταθέντα διάδικο366
 • στ) Προσβολή - ακυρότητα συμβιβασμού από μη παρασταθέντα διάδικο368
 • ζ) Ανάκληση ή μεταρρύθμιση του συμβιβασμού370
 • ΙV. Αποτυχία συμβιβασμού - έκδοση προσωρινής διαταγής372
 • 1) Αίτημα προσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ - προϋποθέσεις χορήγησης372
 • 2) Έκδοση απόφασης προσωρινής διαταγής - προσωρινής ρύθμισης 375
 • 3) Περιεχόμενο απόφασης προσωρινής διαταγής/ρύθμισης 376
 • α) Αναστολή ατομικών διώξεων και απαγόρευση διάθεσης περιουσίας του οφειλέτη376
 • β) Ορισμός μηνιαίων δόσεων προς τους πιστωτές379
 • γ) Ρύθμιση κατάστασης και εξασφάλιση δικαιώματος383
 • 4) Δεσμευτικότητα και ισχύς προσωρινής διαταγής/ρύθμισης 386
 • 5) Συνέπειες απόρριψης αιτήματος προσωρινής διαταγής και δυνατότητες387
 • 6) Ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής/ρύθμισης 389
 • 7) Ειδικά η διάρκεια των προσωρινών διαταγών που εκδίδονται βάσει αίτησης που κατατίθεται μετά τις 14/8/2015 (Ν 4336/2015)391
 • 8) Μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή/ρύθμιση394
 • α) Γενικώς ισχύοντα ως προς την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη394
 • β) Καταβολή δόσεων εκ προσωρινής διαταγής με βάση αίτηση που κατατέθηκε μέχρι 14/8/2015 395
 • γ) Καταβολή δόσεων εκ προσωρινής διαταγής με βάση αίτηση που έχει κατατεθεί μετά τις 14/8/2015 (Ν 4336/2015)398
 • V. Εκδοθείσες προσωρινές διαταγές μέχρι την ισχύ του Ν 4161/2013 ή και μέχρι την ισχύ του Ν 4336/2015400
 • 1) Ειδικά οι προσωρινές διαταγές που εκδόθηκαν μέχρι την ισχύ του Ν 4161/2013401
 • 2) Ειδικά οι προσωρινές διαταγές που εκδόθηκαν μέχρι την ισχύ του Ν 4336/2015403
 • Ι. Αναστολή διωκτικών μέτρων - ασφαλιστικά μέτρα405
 • Ι. Αναγκαία προστασία μέχρι την οριστική απόφαση405
 • ΙΙ. Έναρξη εκτελεστικής διαδικασίας μετά την κατάθεση της αίτησης406
 • 1) Αρμόδιο δικαστήριο και ακολουθούμενη διαδικασία406
 • 2) Προϋποθέσεις προστασίας409
 • 3) Αναστολή εκτέλεσης και ακυρότητα κάθε διάθεσης414
 • 4) Χρονική διάρκεια αναστολής μετά την ισχύ του Ν 4336/2015416
 • ΙΙΙ. Έναρξη εκτελεστικής διαδικασίας πριν την κατάθεση της αίτησης417
 • ΙV. Προληπτικά ασφαλιστικά μέτρα μετά την κατάθεση της αίτησης421
 • 1) Προληπτικά μέτρα εκ του άρθρου 6 παρ. 2 421
 • 2) Περιεχόμενο και είδος ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 6 παρ. 2423
 • V. Προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ 427
 • VΙ. Σύνοψη ως προς τα ασφαλιστικά μέτρα430
 • ΙΑ. Δικαστικός συμβιβασμός433
 • Ι. Σημασία και λειτουργία αυτού433
 • ΙΙ. Επί της αρχικής ή οποιασδήποτε τροποποιημένης πρότασης του οφειλέτη434
 • ΙΙΙ. Διαδικασία και συνέπειες συμβιβασμού437
 • 1) Αίτημα και διαδικασία συμβιβασμού437
 • 2) Προϋποθέσεις συμβιβασμού και έλεγχος από δικαστή441
 • 3) Ειδικά ο αριθμός των συναινούντων444
 • α) Συμβιβασμός με κάποιους εκ των πιστωτών444
 • β) Κριτική θέση - ανάγκη ομοφωνίας των πιστωτών446
 • 4) Περιεχόμενο συμβιβασμού447
 • 5) Συνέπειες συμβιβασμού 448
 • 6) Ειδικά η ανάκληση της αίτησης και οι συνέπειές της451
 • 7) Προσβολή του συμβιβασμού453
 • 8) Συνέπειες ανατροπής δικαστικού συμβιβασμού457
 • ΙV. Ειδικά ο κατά πλασματική συναίνεση συμβιβασμός458
 • 1) Πλασματική συναίνεση αν δεν αντιλέγουν οι πιστωτές459
 • 2) Πλασματική συναίνεση αν καταχρηστικά αρνούνται κάποιοι πιστωτές461
 • 3) Έλεγχος προϋποθέσεων από το δικαστή464
 • 4) Συνέπειες συμβιβασμού που επέρχεται με πλασματική συναίνεση466
 • 5) Προσβολή του δικαστικού συμβιβασμού που επέρχεται με πλασματική συναίνεση 466
 • α) Λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων κατάρτισης466
 • β) Λόγω μη συμμόρφωσης του οφειλέτη469
 • 6) Συνέπειες ανατροπής συμβιβασμού που επήλθε με πλασματική συναίνεση470
 • ΙΒ. Δικαστική ρύθμιση των χρεών και έκδοση δικαστικής απόφασης471
 • Ι. Δικονομική διαδικασία - γενικά ισχύοντα471
 • ΙΙ. Εξέταση της αίτησης και των προϋποθέσεων473
 • ΙΙΙ. Έκδοση απόφασης475
 • 1) Γενικά ισχύοντα για το περιεχόμενο της απόφασης475
 • 2) Ρύθμιση οφειλών 477
 • α) Καταβολές άρθρου 8 παρ. 2477
 • β) Εξέλεγξη των απαιτήσεων 479
 • αα) Αιτία και εύρος ελέγχου479
 • ββ) Χαρακτηριστικά απαιτήσεων481
 • γγ) Απόδειξη ύπαρξης και ύψους απαίτησης485
 • δδ) Συνέπειες ελέγχου και αποδοχής απαιτήσεων486
 • γ) Υπολογισμός εισοδήματος και βιοτικών αναγκών 488
 • αα) Εισοδήματα οφειλέτη και συζύγου488
 • ββ) Βιοτικές ανάγκες οφειλέτη και οικογενείας του490
 • i) Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί προ του Ν 4336/2015 (μέχρι τις 14/8/2015)490
 • ii) Αιτήσεις που κατατίθενται μετά το Ν 4336/2015 (μετά τις 14/8/2015)496
 • δ) Προστατευόμενα μέλη οικογενείας οφειλέτη503
 • ε) Καταβολή μηνιαίων δόσεων επί 3-5 έτη (ή 3 έτη για τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά τον Ν 4336/2015)506
 • στ) Ειδικά η αντιμετώπιση των παλαιών αιτήσεων (μέχρι 14/8/2015) και η καταβολή 3ετίας αντί 3 έως 5 ετών510
 • ΙV. Αποδοχή αίτησης και διευθέτηση χρεών οφειλέτη511
 • 1) Καταβολή μηνιαίων ποσών σε δανειστές511
 • 2) Αναστολή διωκτικών μέτρων για περιουσιακά στοιχεία εκτός διαταχθείσας εκποίησης517
 • 3) Εφαρμογή άρθρου 9 παρ. 5518
 • 4) Υποχρεώσεις και βάρη οφειλέτη520
 • 5) Αμεσότητα έναρξης καταβολών 522
 • 6) Μεταβολή των μηνιαίων δόσεων ή των καταβολών522
 • α) Γενικώς ισχύοντα522
 • β) Αναπροσαρμογή με δείκτη αναφοράς ή ρήτρα αναπροσαρμογής523
 • γ) Μεταβολή ως προς την ύπαρξη και το ύψος των χρεών524
 • δ) Ικανοποίηση ενός πιστωτή από τρίτο πρόσωπο527
 • ε) Περιουσιακή-εισοδηματική μεταβολή στον οφειλέτη527
 • στ) Ικανοποίηση πιστωτών εκ των ροών πληρωμής του άρθρου 9 παρ. 1529
 • ζ) Νομοθετική μεταβολή ως προς τη διάρκεια αποπληρωμής529
 • 7) Μικρού ύψους καταβολές ή απαλλαγή οφειλέτη από τις μηνιαίες καταβολές κατά το άρθρο 8 παρ. 5530
 • 8) Αναβολή οριστικής απόφασης για τις καταβολές κατά το άρθρο 8 παρ. 5532
 • 9) Διαταγή εκποίησης - εξαίρεση κύριας κατοικίας537
 • 10) Συνέπειες ως προς την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη537
 • V. Ειδικά οι συνέπειες απορριπτικής απόφασης 539
 • 1) Απόρριψη της αίτησης539
 • α) Απόρριψη της αίτησης για τυπικούς λόγους539
 • β) Απόρριψη της αίτησης λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής540
 • γ) Συνέπειες απόρριψης της αίτησης 542
 • 2) Δυνατότητα υπαγωγής στον ΠτωχΚ αν ο οφειλέτης είναι έμπορος543
 • ΙΓ. Εκμετάλλευση - ρευστοποίηση περιουσίας οφειλέτη547
 • Ι. Δικαστική διαταγή για εκμετάλλευση - ρευστοποίηση της περιουσίας547
 • 1) Μέσο ικανοποίησης των πιστωτών547
 • 2) Περιουσία προς εκμετάλλευση-ρευστοποίηση549
 • α) Περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη αναφερόμενα στην αίτηση ή μη549
 • β) Καταδολιευτικές διαθέσεις του οφειλέτη553
 • γ) Περιουσιακά στοιχεία τρίτων στην κατοχή του οφειλέτη557
 • δ) Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μεταγενέστερα560
 • 3) Διαταγή εκποίησης και κριτήρια επιλογής564
 • α) Αυτεπάγγελτη εξέταση δυνατότητας εκποίησης 564
 • β) Προϋπόθεση το ρευστοποιήσιμο και το απαραίτητο της εκποίησης 564
 • γ) Διαταγή εκποίησης 571
 • 4) Προστασία οφειλέτη από μη διαταχθείσα εκποίηση ή εκμετάλλευση571
 • 5) Αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων από το διαχείριση του οφειλέτη573
 • 6) Επάνοδος της διαχείρισης στον οφειλέτη576
 • ΙΙ. Διορισμός και καθήκοντα εκκαθαριστή577
 • 1) Πρόσωπο εκκαθαριστή και διορισμός του577
 • 2) Περιπτώσεις διορισμού εκκαθαριστή578
 • 3) Καθήκοντα εκκαθαριστή579
 • α) Γενικά καθήκοντα εκκαθαριστή579
 • β) Καθήκοντα ως προς την εκποίηση 584
 • αα) Διενέργεια εκποίησης 584
 • ββ) Παύση εργασιών εκποίησης 590
 • γγ) Συνέπειες εκποίησης και διανομή προϊόντος εκποίησης 591
 • 4) Μη αποδοχή διορισμού ή αντικατάσταση εκκαθαριστή594
 • 5) Ευθύνη, αμοιβή και δαπάνες του εκκαθαριστή596
 • ΙΙΙ. Εξαίρεση κύριας κατοικίας του οφειλέτη από τη ρευστοποίηση600
 • 1) Αιτήσεις τριών ταχυτήτων600
 • 2) Διατύπωση αιτήματος εξαίρεσης600
 • 3) Αντικείμενο εξαίρεσης 603
 • α) Διάσωση κύριας κατοικίας κάθε είδους και κάθε είδους δικαιώματος επί αυτής603
 • β) Κύρια κατοικία οφειλέτη και ύπαρξη κατοικίας συζύγου605
 • γ) Κατοικία που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία607
 • δ) Άλλα περιουσιακά στοιχεία609
 • 4) Προϋποθέσεις εξαίρεσης 610
 • α) Αιτήσεις που κατατίθενται μέχρι 31/12/2015 και εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση610
 • αα) Αίτημα και αντικείμενο εξαίρεσης612
 • ββ) Αποπληρωμή σε ποσοστό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου612
 • γγ) Υποβολή αιτήματος για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας619
 • δδ) Αξία ακινήτου - όριο υπολογισμού620
 • εε) Καθορισμός αποπληρωμής και διανομή χρημάτων622
 • i) Μηνιαίες καταβολές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα622
 • ii) Διανομή χρημάτων σε πιστωτές626
 • iii) Μη συμμόρφωση οφειλέτη στις καταβολές628
 • iv) Μεταβολές στα δικαιώματα πιστωτών629
 • v) Μεταβολές στο ύψος και τον χρόνο καταβολών 630
 • β) Αιτήσεις που κατατίθενται μετά τις 01/01/2016 (Ν 4346/2015) και εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση631
 • αα) Αίτημα και αντικείμενο εξαίρεσης631
 • ββ) Πρόσθετες προϋποθέσεις εξαίρεσης 631
 • i) Εισοδηματικά κριτήρια632
 • ii) Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας635
 • iii) Ο οφειλέτης ως συνεργάσιμος δανειολήπτης635
 • iv) Ποσό αποπληρωμής από τον οφειλέτη προς τους πιστωτές - διανομή ποσού638
 • v) Σχέδιο διευθέτησης και υπολογισμός του καταβλητέου ποσού βάσει της Απόφασης ΤτΕ 54/15-12-2015641
 • vi) Δυνατότητα εκποίησης κύριας κατοικίας και απόδοση οφέλους υπέρ πιστωτών646
 • γγ) Ειδικά η δυνατότητα συνδρομής του Ελληνικού Δημοσίου στις αποπληρωμές του οφειλέτη προς διάσωση της κύριας κατοικίας647
 • δδ) Λοιπά νομικά ζητήματα650
 • ΙV. Επίδραση της εκποίησης του άρθρου 9 παρ. 1 στις καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2 και του άρθρου 9 παρ. 2650
 • ΙΔ. Ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα653
 • Ι. Έφεση653
 • 1) Διαδικασία άσκησης και εκδίκασης653
 • 2) Δυνατότητα αναστολής της πρωτόδικης απόφασης ενόψει της έφεσης656
 • 3) Λόγοι έφεσης658
 • 4) Συνέπειες αποδοχής της έφεσης658
 • α) Γενικά ισχύοντα658
 • β) Ιδιαίτερες περιπτώσεις ως προς τις συνέπειες αποδοχής της έφεσης659
 • αα) Προσβολή της απόφασης που υπήγαγε τον οφειλέτη στη διαδικασία659
 • ββ) Προσβολή της απόφασης ως προς τη διανομή των καταβολών στους πιστωτές661
 • γγ) Προσβολή της απόφασης ως προς το ύψος των βιοτικών αναγκών του οφειλέτη662
 • δδ) Προσβολή της απόφασης ως προς την αξία της κύριας κατοικίας665
 • εε) Προσβολή απόφασης ως προς την εκποίηση-εκμετάλλευση περιουσιακού στοιχείου666
 • ΙΙ. Ανακοπή ερημοδικίας667
 • ΙΙΙ. Τριτανακοπή669
 • 1) Δυνατότητα και περιπτώσεις άσκησης τριτανακοπής669
 • 2) Διαδικασία και προϋποθέσεις άσκησης671
 • IV. Αναίρεση672
 • V. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση673
 • 1) Πρόσωπα που ζητούν την μεταρρύθμιση-ανάκληση και αντικείμενο ρύθμισης673
 • 2) Διαδικασία εκδίκασης αίτησης άρθρου 758 ΚΠολΔ674
 • 3) Λόγοι μεταρρύθμισης-ανάκλησης676
 • 4) Συνέπειες απόφασης - αναδρομικότητα 679
 • VΙ. Ανακοπή κατά πράξεων εκποίησης681
 • ΙΕ. Αποπληρωμή πιστωτών - απαλλαγή του οφειλέτη683
 • Ι. Αποπληρωμή πιστωτών683
 • ΙΙ. Απαλλαγή οφειλέτη 684
 • 1) Γενικά ισχύοντα684
 • 2) Προϋποθέσεις απαλλαγής686
 • 3) Συνέπειες απαλλαγής689
 • 4) Ειδικά η αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης περί απαλλαγής690
 • ΙΣΤ. Έκπτωση οφειλέτη693
 • Ι. Έκπτωση λόγω ανειλικρίνειας της δήλωσης693
 • 1) Έκταση και περιεχόμενο υποχρέωσης 693
 • 2) Εκπλήρωση υποχρέωσης - έλεγχος από πιστωτές698
 • 3) Ειδικά η υποχρέωση πρόσβασης σε στοιχεία του οφειλέτη και η υποχρέωση συμπεριφοράς συνεργάσιμου δανειολήπτη703
 • 4) Ειδικά η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση της υποχρέωσης από τη νομολογία704
 • 5) Διαδικασία και προϋποθέσεις έκπτωσης 709
 • α) Διαδικασία έκπτωσης 709
 • β) Χρονικά όρια 712
 • γ) Υπαιτιότητα οφειλέτη 713
 • 6) Συνέπειες έκπτωσης716
 • ΙΙ. Έκπτωση λόγω μη καταβολής των μηνιαίων δόσεων718
 • 1) Γενικώς ισχύοντα 718
 • 2) Προϋποθέσεις έκπτωσης κατά το άρθρο 11 παρ. 2719
 • α) Καθυστέρηση τριών μηνών στις μηνιαίες καταβολές719
 • β) Επανειλημμένη δυστροπία720
 • 3) Διαδικασία για την κήρυξη της έκπτωσης722
 • 4) Ειδικά η περίπτωση κατά την οποία έχει ασκηθεί έφεση ή αίτηση μεταρρύθμισης (άρθρο 8 παρ. 4, 758 ΚΠολΔ)724
 • 5) Συνέπειες έκπτωσης726
 • ΙΖ. Αντιμετώπιση κληρονόμων, εγγυητή και συνοφειλέτη729
 • Ι. Κληρονόμοι του οφειλέτη729
 • 1) Νομική θέση κληρονόμων ως προς τα χρέη του θανόντος οφειλέτη729
 • 2) Νομική θέση κληρονόμων ως προς την περιουσία του θανόντος οφειλέτη731
 • ΙΙ. Εγγυητής και συνοφειλέτης732
 • 1) Γενικά ισχύοντα732
 • 2) Εγγυητής736
 • 3) Συνοφειλέτης 740
 • 4) Ειδικά ο τρίτος ιδιοκτήτης ακινήτου με βάρος741
 • ΙΗ. Αντιμετώπιση πιστωτών και απαιτήσεων εκτός διαδικασίας743
 • Ι. Απαιτήσεις γεννηθείσες και πιστωτές που παραλείφθηκαν από τον οφειλέτη743
 • ΙΙ. Απαιτήσεις και πιστωτές που γεννήθηκαν μετά την κατάθεση της αίτησης746
 • 1) Απαίτηση γεννηθείσα μετά την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης746
 • 2) Απαίτηση γεννηθείσα μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης υπαγωγής749
 • ΙΙΙ. Πιστωτές απαιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης750
 • Ν 3869/2010755
 • (μετά τις τροποποιήσεις του Ν 4336/2015 και του Ν 4346/2015)755
 • Μεταβατικές διατάξεις773
 • (Ν 4336/2015 και Ν 4346/2015)773
 • Ν 3869/2010775
 • (μέχρι την ισχύ του Ν 4161/2013)775
 • ΚΥΑ 7534/2015792
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1-1398 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 (ΦΕΚ 1/3.1.2011) (ΦΕΚ Β’ 1794/20.8.2015) 792
 • ΚΥΑ 8986/2015794
 • Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων (ΦΕΚ Β’ 2208/14.10.2015)794
 • ΚΥΑ 130377/2015795
 • Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν 3869/2010 (ΦΕΚ Β’ 2723/16.12.2015)795
 • Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 TτΕ802
 • Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010802
 • Ερμηνευτική εγκύκλιος ΓΓΚ808
 • περί της κατάθεσης των αιτήσεων και τον ορισμό δικασίμου808
 • Εύλογες δαπάνες διαβίωσης811
 • Υποδείγματα δικογράφων ενώπιον του Ειρηνοδικείου819
 • Υπόδειγμα αίτησης άρθρου 4 προς το Ειρηνοδικείο (βάσει Ν 4161/2013)819
 • Υπόδειγμα αίτησης άρθρου 4 (μετά τον Ν 4336/2015 και τον Ν 4346/2015)835
 • Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 4 παρ. 2852
 • Υπόδειγμα συμπληρωματικής αίτησης άρθρου 4 Ν 3869/2010854
 • Υπόδειγμα αίτησης άρθρου 5α Ν 3869/2010863
 • Υπόδειγμα για κλήση προς συζήτηση κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ873
 • Aίτηση ασφαλιστικών μέτρων άρθρου 6 παρ. 1875
 • Aίτηση ασφαλιστικών μέτρων άρθρου 6 παρ. 2878
 • Aίτηση αναστολής προ της αίτησης του άρθρου 4881
 • Aίτηση προσωρινής διαταγής άρθρου 781 ΚΠολΔ884
 • Αίτηση υποκατάστασης συναίνεσης πιστωτών κατ’ άρθρο 7 παρ. 2,3888
 • Άσκηση παρέμβασης πιστωτή που είναι εκτός διαδικασίας891
 • Αίτηση έκπτωσης του άρθρου 10 παρ. 1894
 • Αίτηση έκπτωσης του άρθρου 11 παρ. 2897
 • Αίτηση μεταρρύθμισης κατά το 758 ΚΠολΔ899
 • Υποδείγματα προδικασίας902
 • Αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών902
 • Βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού903
 • Υπόδειγμα αίτησης επικύρωσης συμβιβασμού904
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού906
 • Πρακτικό επικύρωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού909
 • Βιβλιογραφία913
 • Αλφαβητικό ευρετήριο ..................................................................................923
 • 0
 • 0