Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4416/2016

Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-064-7
Σελίδες: 528
Συγγραφέας: Ε. Περάκης

Η 4η έκδοση του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη κωδικοποίηση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Σημαντικές ως γνωστόν τροποποιήσεις στον ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες επέφερε ο Ν 3604/2007. Οι τροποποιήσεις αυτές στόχευαν στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας και κάλυπταν τα παρακάτω θέματα: απομείωση της κρατικής εποπτείας, μετοχικό κεφάλαιο, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, ενίσχυση των εξουσιών των μετόχων, πολλαπλές δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων των εταιρικών σχέσεων και τέλος λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας.

Μετά το 2007, μεμονωμένες υπήρξαν οι παρεμβάσεις των μεταγενέστερων N 3756/2009, 3763/2009 και 3873/2010. Το χρονικό διάστημα μετά το 2010 και μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2015) έχει να επιδείξει και αυτό σημαντική νομοθετική παραγωγή, που δικαιολογεί την ανανέωση (σε τρίτη έκδοση) της παρούσας νομοθετικής συλλογής. Όπως και κατά το παρελθόν, τα νέα νομοθετήματα είτε παρεμβαίνουν ευθέως στο κείμενο του ΚΝ 2190/1920, είτε διαμορφώνουν ένα νέο νομοθετικό «περιβάλλον» εκτός του νόμου αυτού, που επηρεάζει και άλλες εταιρικές μορφές, αλλά βεβαίως και την ανώνυμη εταιρία. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις για την εταιρική δημοσιότητα, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των «οντοτήτων» και τον τακτικό τους έλεγχο.

Κυρίως με τον Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) αναμορφώθηκε ριζικά το λογιστικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, αλλά και των λοιπών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΕΠΕ και ΙΚΕ) με ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013. Ο νέος νόμος κατάργησε το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920 που αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον Κώδικα Φορολογικής

Απεικόνισης Συναλλαγών, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/1980) και τα κλαδικά σχέδια ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών. Ο πρόσφατος Ν 4336/2015 για το «Μνημόνιο ΙΙΙ» (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015) υπήρξε η ευκαιρία για την ενσωμάτωση των περί ελέγχου διατάξεων της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013, που ρυθμίζει τα του ελέγχου για όλες τις «οντότητες», περιλαμβανομένης (και μάλιστα κατ’ εξοχήν) της ΑΕ. Ταυτόχρονα καταργήθηκαν τα άρθρα 36 έως 38 του ΚΝ 2190/1920, καθώς και η § 4 του άρθρου 43α (για συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει η έκθεση των ελεγκτών), αλλά και η § 6 του άρθρου 42α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 Ν 4308/2014, που (προσωρινά) ρύθμισε το θέμα του προαιρετικού ελέγχου για τις μικρές εταιρίες. Κι ακόμη πιο πρόσφατα, με τον Ν 4403/2016 ανανεώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ετήσια έκθεση διαχείρισης του δ.σ., αναδιατυπώθηκε η «δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης» και προστέθηκαν νέες εκθέσεις για μεγάλες εταιρίες.

Το έργο με την παρουσίαση του επικαιροποιημένου ΚΝ 2190/1920 ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας 2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι το ΠΔ 30/1988 (όροι διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους), ο Ν 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση), Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια), Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), Ν 3853/2010 (απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3777/2009 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3693/2008 (υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών) και ο Ν 4308/2014 (για Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το Ν 4337/2015) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την έκδοση αυτή υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

 • -31
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ (2010-2016) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ1
 • Ι. Η πρόσφατη νομοθετική παραγωγή στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας1
 • ΙΙ. Η απλούστευση της δημοσιότητας4
 • ΙΙΙ. Η ανανέωση του δικαίου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (N 4308/2014, 4403/2016)8
 • ΙV. Οι εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου13
 • V. Το νέο δίκαιο του ελέγχου (άρθρο 2 υποπαρ. Α.1 Ν 4336/2015, άρθρο 6 Ν 4403/2016)16
 • VΙ. Τροποποιήσεις του ΚΝ 2190/1920 σε άλλα επιμέρους ζητήματα κατά την περίοδο 2010-201621
 • VIΙ. Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ και φορολόγηση υπεραξίας27
 • VΙΙΙ. Το μέλλον της ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα27
 • Αιτιολογική Έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Απρίλιος 2015)30
 • [Απόσπασμα]...30
 • Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά30
 • ΙΙ. Τα κύρια σημεία της αναμόρφωσης32
 • ΙΙ. […] 34
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ (2007-2010) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ35
 • Ι. Η πρόσφατη (2007-2010) νομοθετική παραγωγήστο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας35
 • ΙΙ. Η επιχειρηθείσα με το N 3604/2007 χειραφέτηση της ανώνυμης εταιρίας40
 • ΙII. Ίδρυση της εταιρίας - Ο N 3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών46
 • ΙV. Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του – «Μικρή α.ε. εκ του καταστατικού»48
 • V. Το μετοχικό κεφάλαιο – Αύξηση και μείωση κεφαλαίου – Το άρθρο 32 N 3763/200951
 • VI. Το διοικητικό συμβούλιο54
 • VII. Η γενική συνέλευση60
 • VIΙI. Δικαιώματα των μετόχων και της μειοψηφίας70
 • ΙΧ. Οι κινητές αξίες που εκδίδονται από την ανώνυμη εταιρία75
 • X. Λογιστικό δίκαιο81
 • XΙ. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας – Εξαγορές81
 • XIΙ. Εταιρικοί μετασχηματισμοί84
 • ΧΙΙΙ. Όμιλοι86
 • [1] ΚΝ 2190/192087
 • Περί Ανωνύμων Εταιρειών87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον – Γενικαί διατάξεις87
 • Άρθρο 1 – Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων87
 • Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού89
 • Άρθρο 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές90
 • Άρθρο 3α –93
 • Άρθρο 3β –94
 • Άρθρο 3γ –94
 • Άρθρο 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου94
 • Άρθρο 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας96
 • Άρθρο 5 –98
 • Άρθρο 6 –98
 • Άρθρο 7 –98
 • Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα98
 • Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας103
 • Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας107
 • Άρθρο 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο107
 • Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας107
 • Άρθρο 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας108
 • Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών109
 • Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών109
 • Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών111
 • Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών113
 • Άρθρο 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού115
 • Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου117
 • Άρθρο 11α –118
 • Άρθρο 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου119
 • Άρθρο 12α –120
 • Άρθρο 13 – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης - Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών120
 • Άρθρο 13α – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου126
 • Άρθρο 14 –127
 • Άρθρο 15 –127
 • Άρθρο 15α –128
 • Άρθρο 15β –128
 • Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές129
 • Άρθρο 16α – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών132
 • Άρθρο 17 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων133
 • Άρθρο 17α –135
 • Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον – Διοικητικόν Συμβούλιον136
 • Άρθρο 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας136
 • Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου138
 • Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου139
 • Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο141
 • Άρθρο 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου141
 • Άρθρο 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου142
 • Άρθρο 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου145
 • Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού146
 • Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου147
 • Άρθρο 24 –149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον – Γενικαί συνελεύσεις149
 • Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση149
 • Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης150
 • Άρθρο 26α –154
 • Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση155
 • Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο156
 • Άρθρο 28α – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο157
 • Άρθρο 29 – Απαρτία161
 • Άρθρο 30 – Αρχή της ισότητος163
 • Άρθρο 30α –164
 • Άρθρο 30β –164
 • Άρθρο 31 – Πλειοψηφία164
 • Άρθρο 32 – Πρακτικά της γενικής συνέλευσης165
 • Άρθρο 33 –166
 • Άρθρο 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης166
 • Άρθρο 35 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου167
 • Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης167
 • Άρθρο 35β – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης170
 • Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας171
 • Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές171
 • Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές171
 • Άρθρο 37 –172
 • Άρθρο 37α –172
 • Άρθρο 38 –172
 • Άρθρο 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας172
 • Άρθρο 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών175
 • Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου176
 • Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου177
 • Άρθρο 40β –178
 • Άρθρο 40γ –178
 • Άρθρο 40δ –178
 • Άρθρο 40ε –178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών178
 • Άρθρο 41 –178
 • Άρθρο 42 –179
 • Άρθρο 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)179
 • Άρθρο 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»180
 • Άρθρο 42γ – Δομή του ισολογισμού180
 • Άρθρο 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»180
 • Άρθρο 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»181
 • Άρθρο 43 – Κανόνες αποτίμησης181
 • Άρθρο 43α –181
 • Άρθρο 43β –187
 • Άρθρο 43ββ –188
 • Άρθρο 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία190
 • Άρθρο 44 –190
 • Άρθρο 44α –190
 • Άρθρο 45 –191
 • Άρθρο 46 –192
 • Άρθρο 46α –192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον – Διάλυσις και εκκαθάρισις193
 • Άρθρο 47 –193
 • Άρθρο 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας193
 • Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον194
 • Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφασημετά από αίτηση των μετόχων195
 • Άρθρο 49 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης197
 • Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγοράτων μετοχών της από την εταιρεία199
 • Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο200
 • Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίαςαπό τον πλειοψηφούντα μέτοχο201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι203
 • Άρθρο 50 – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα203
 • Άρθρο 50α –203
 • Άρθρο 50β –204
 • Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)204
 • Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματαπιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)204
 • Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματαπιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον – Κρατική εποπτεία208
 • Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας208
 • Άρθρο 52 –208
 • Άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας208
 • Άρθρο 53α –209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον – Ποινικαί διατάξεις209
 • Άρθρο 54 –209
 • Άρθρο 55 –209
 • Άρθρο 56 –209
 • Άρθρο 57 –210
 • Άρθρο 58 –210
 • Άρθρο 58α –211
 • Άρθρο 59 –211
 • Άρθρο 60 –212
 • Άρθρο 61 –212
 • Άρθρο 62 –212
 • Άρθρο 62α –213
 • Άρθρο 62β –213
 • Άρθρο 63 –213
 • Άρθρο 63α –214
 • Άρθρο 63β –214
 • Άρθρο 63γ –214
 • Άρθρο 63δ –215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον215
 • Άρθρο 64 –215
 • Άρθρο 65 –215
 • Άρθρο 66 –215
 • Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία216
 • Άρθρο 67 –216
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών218
 • Άρθρο 68 –218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση219
 • Άρθρο 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης219
 • Άρθρο 70 –221
 • Άρθρο 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών223
 • Άρθρο 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης224
 • Άρθρο 73 –225
 • Άρθρο 74 –227
 • Άρθρο 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης227
 • Άρθρο 76 –228
 • Άρθρο 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης228
 • Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής229
 • Άρθρο 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της230
 • Άρθρο 78Α – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της231
 • Άρθρο 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση232
 • Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας233
 • Άρθρο 80 – Εφαρμογή διατάξεων233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών233
 • Άρθρο 81 –233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση235
 • Άρθρο 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης235
 • Άρθρο 83 –237
 • Άρθρο 84 –237
 • Άρθρο 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης239
 • Άρθρο 86 – Ακυρότητα της διάσπασης240
 • Άρθρο 87 – Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών242
 • Άρθρο 88 –242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ242
 • Άρθρο 89 –242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)243
 • Άρθρο 90-107 –243
 • Άρθρο 107α –243
 • Άρθρο 108 – Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων246
 • Άρθρο 109 –247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων247
 • Άρθρο 110-130 –247
 • Άρθρο 131 –248
 • Άρθρο 132 – Τελικές διατάξεις248
 • Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)249
 • Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων249
 • Άρθρο 135 –249
 • Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου250
 • Άρθρο 137 – Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου250
 • Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών251
 • Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία251
 • Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές251
 • Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις251
 • Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων251
 • Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων252
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις252
 • Άρθρο 144 – Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)252
 • Άρθρο 145 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)254
 • Άρθρο 146 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)256
 • Α. Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας261
 • Άρθρο 1 – Επωνυμία261
 • Άρθρο 2 – Σκοπός261
 • Άρθρο 3 – Έδρα261
 • Άρθρο 4 – Διάρκεια262
 • Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο262
 • Άρθρο 6 – Μετοχές262
 • Άρθρο 7 – Όργανα της εταιρείας262
 • Άρθρο 8 – Γενική Συνέλευση262
 • Άρθρο 9 – Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου262
 • Άρθρο 10 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου263
 • Άρθρο 11 – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου263
 • Άρθρο 12 – Εταιρική χρήση263
 • Άρθρο 13 – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών263
 • I. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ264
 • [2] ΚΥΑ Κ2-828/31.1.2013264
 • Προτυποποιημένα καταστατικά264
 • Γενική Διάταξη264
 • Άρθρο 14 –264
 • Μεταβατικές Διατάξεις264
 • Άρθρο 15 – Κάλυψη και καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου264
 • Άρθρο 16 –264
 • Άρθρο 17 – Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου264
 • Άρθρο 18 – Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης265
 • Άρθρο 19 – Ευθύνη265
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. – Πρόσθετες πληροφορίες για το προτυποποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας265
 • [Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]-31
 • [3] N 3419/2005267
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας267
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Γενικό Εμπορικό Μητρώο267
 • Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης267
 • Άρθρο 2 – Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών270
 • Άρθρο 3 – Εποπτεία272
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών274
 • Άρθρο 5 – Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ.275
 • Άρθρο 6 – Καταχωρήσεις στη Μερίδα277
 • Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρησης280
 • Άρθρο 8 – Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών283
 • Άρθρο 9 – Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων285
 • Άρθρο 10 – Διαγραφή286
 • Άρθρο 11 – Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές287
 • Άρθρο 12 – Έννομη προστασία289
 • Άρθρο 13 – Δημοσιεύσεις290
 • Άρθρο 14 – Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις290
 • Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης291
 • Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου292
 • Άρθρο 17 – Διοικητικές κυρώσεις293
 • Άρθρο 18 – Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.294
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας295
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Άλλες Διατάξεις295
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ296
 • Άρθρο 30 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις296
 • Άρθρο 36 – Καταργούμενες διατάξεις297
 • Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος298
 • [Άρθρα 1-12]-31
 • [4] Ν 3853/2010299
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικώνκαι κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις299
 • MΕΡΟΣ Α΄299
 • Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός299
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί299
 • Άρθρο 3 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας300
 • Άρθρο 4 – Γενικές διατάξεις301
 • Άρθρο 5 – Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών305
 • Άρθρο 5Α – Διαδικασία σύστασης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών306
 • Άρθρο 6 – Διαδικασία σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης308
 • Άρθρο 7 – Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών310
 • Άρθρο 8 – Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου312
 • Άρθρο 9 –312
 • Άρθρο 10 – Εταιρίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία313
 • Άρθρο 11 –313
 • Άρθρο 12 – Προτυποποιημένα καταστατικά313
 • Άρθρο 232 –315
 • Άρθρο 1 –319
 • Άρθρο 2 –320
 • [Άρθρα 1-14, 20]-31
 • [5] N 4072/2012315
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείαςκαι άλλες διατάξεις315
 • II. ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ319
 • [6] ΠΔ 30/1988319
 • Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις319
 • [7] Ν 3156/2003321
 • Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διατάξεις γενικής εφαρμογής321
 • Άρθρο 1 –321
 • Άρθρο 2 – Μεταβίβαση ομολογιών323
 • Άρθρο 3 – Συνέλευση των ομολογιούχων323
 • Άρθρο 4 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων324
 • Άρθρο 5 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Κατηγορίες oμολογιακών δανείων328
 • Άρθρο 6 – Κοινό ομολογιακό δάνειο328
 • Άρθρο 7 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες328
 • Άρθρο 8 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες329
 • Άρθρο 9 – Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄329
 • Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων329
 • Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο335
 • Άρθρο 12 – Ασφάλεια337
 • Άρθρο 13 – Υποβολή στοιχείων338
 • Άρθρο 14 – Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις338
 • Άρθρο 20 – Μεταβατική διάταξη340
 • [Άρθρα 1-11]-31
 • III. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ343
 • [8] Ν 3016/2002343
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίουκαι άλλες διατάξεις343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα343
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής343
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο343
 • Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις - Καθήκοντα343
 • Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου344
 • Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου345
 • Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών346
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος346
 • Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας346
 • Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου347
 • Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου348
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις348
 • Άρθρο 9 – Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων348
 • Άρθρο 10 – Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος349
 • Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις349
 • [Άρθρα 96-98]-31
 • [9] Ν 3588/2007350
 • Πτωχευτικός Κώδικας350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων350
 • Άρθρο 96 – Γενική διάταξη350
 • Άρθρο 97 – Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας350
 • Άρθρο 98 – Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών350
 • [Άρθρα 1-2, 16-38]-31
 • IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ355
 • [10] Ν 4308/2014355
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους355
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής355
 • Άρθρο 2 – Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων359
 • Άρθρο 16 – Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων359
 • Άρθρο 17 – Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες Επιμέτρησης363
 • Άρθρο 18 – Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία363
 • Άρθρο 19 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία366
 • Άρθρο 20 – Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών368
 • Άρθρο 21 – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία369
 • Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις369
 • Άρθρο 23 – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι370
 • Άρθρο 24 – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία371
 • Άρθρο 25 – Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων375
 • Άρθρο 26 – Στοιχεία της καθαρής θέσης377
 • Άρθρο 27 – Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα378
 • Άρθρο 28 – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών379
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές379
 • Άρθρο 29 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων379
 • Άρθρο 30 – Απλοποιήσεις και απαλλαγές385
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις388
 • Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλωνγια σκοπούς ενοποίησης388
 • Άρθρο 32 – Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης390
 • Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση392
 • Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων394
 • Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες397
 • Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων398
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη Εφαρμογή και Μεταβατικές Διατάξεις400
 • Άρθρο 37 – Πρώτη εφαρμογή400
 • Άρθρο 38 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις402
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗστο σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»404
 • [Άρθρα 1-44, 54]-31
 • [11] N 3693/2008412
 • Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις412
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Αντικείμενο και Ορισμοί412
 • Άρθρο 1 – Αντικείμενο412
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί412
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση415
 • Άρθρο 3 – Χορήγηση άδειας στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία415
 • Άρθρο 4 – Εντιμότητα416
 • Άρθρο 5 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας416
 • Άρθρο 6 – Προσόντα417
 • Άρθρο 7 – Επαγγελματικές εξετάσεις417
 • Άρθρο 8 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής τους418
 • Άρθρο 9 – Απαλλαγές419
 • Άρθρο 10 – Πρακτική άσκηση419
 • Άρθρο 11 – Συνεχής εκπαίδευση420
 • Άρθρο 12 – Χορήγηση άδειας σε νόμιμους ελεγκτές από άλλα κράτη - μέλη420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – Εγγραφή σε Μητρώο421
 • Άρθρο 13 – Δημόσιο Μητρώο421
 • Άρθρο 14 – Εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο Ελεγκτών421
 • Άρθρο 15 – Εγγραφή των Ελεγκτικών Γραφείων στο Μητρώο Ελεγκτών422
 • Άρθρο 16 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών423
 • Άρθρο 17 – Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών423
 • Άρθρο 18 – Γλώσσα τήρησης του Μητρώου Ελεγκτών424
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο424
 • Άρθρο 19 – Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας424
 • Άρθρο 20 – Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα425
 • Άρθρο 21 – Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο426
 • Άρθρο 22 – Η ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών όταν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου427
 • Άρθρο 23 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων427
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Ελεγκτικά Πρότυπα και Εκθέσεις Ελέγχου427
 • Άρθρο 24 – Ελεγκτικά Πρότυπα427
 • Άρθρο 25 – Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων428
 • Άρθρο 26 – Έκθεση Ελέγχου429
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Ποιοτικός Έλεγχος429
 • Άρθρο 27 – Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου429
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Πειθαρχική και Αστική Ευθύνη430
 • Άρθρο 28 – Όργανο επιβολής διοικητικών κυρώσεων430
 • Άρθρο 29 – Αστική ευθύνη - Ασφαλιστική κάλυψη430
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών431
 • Άρθρο 30 – Αρχές δημόσιας εποπτείας431
 • Άρθρο 31 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών - μελών431
 • Άρθρο 32 – Αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών431
 • Άρθρο 33 – Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών432
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX – Ορισμός και παύση434
 • Άρθρο 34 – Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου434
 • Άρθρο 35 – Παύση και παραίτηση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου434
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος435
 • Άρθρο 36 – Έκθεση διαφάνειας435
 • Άρθρο 37 – Επιτροπή Ελέγχου436
 • Άρθρο 38 – Ανεξαρτησία437
 • Άρθρο 39 – Ποιοτικός έλεγχος438
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI – Διεθνείς πτυχές438
 • Άρθρο 40 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών438
 • Άρθρο 41 – Εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών438
 • Άρθρο 42 – Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών440
 • Άρθρο 43 – Μεταβατική διάταξη441
 • Άρθρο 44 – Καταργούμενες διατάξεις441
 • Άρθρο 54 – Έναρξη ισχύος442
 • [Άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1]-31
 • Άρθρο 2 – Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων443
 • Διορισμός ελεγκτών444
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή444
 • Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου445
 • Μεταβατικές διατάξεις445
 • [12] Ν 4336/2015446
 • Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του ΣχεδίουΣύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίησητης Συμφωνίας Χρηματοδότησης446
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗστο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»446
 • [Άρθρα 1-17]-31
 • Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής449
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί450
 • Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης451
 • Άρθρο 4 – Δημοσιότητα452
 • Άρθρο 5 – Έκθεση του οργάνου διοίκησης453
 • Άρθρο 6 – Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων453
 • Άρθρο 7 – Έγκριση από τη γενική συνέλευση454
 • Άρθρο 8 – Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών455
 • Άρθρο 9 – Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση456
 • Άρθρο 10 – Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης456
 • Άρθρο 11 – Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης456
 • Άρθρο 12 – Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης457
 • Άρθρο 13 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της458
 • Άρθρο 14 – Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης458
 • Άρθρο 15 – Ακυρότητα της συγχώνευσης461
 • Άρθρο 16 –461
 • Άρθρο 17 – Ισχύς διατάξεων461
 • [Άρθρα 1-5]-31
 • V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ449
 • [13] Ν 3777/2009449
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις449
 • [14] Ν 2166/1993462
 • Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις462
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων462
 • Άρθρο 1 – Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 462
 • Άρθρο 2 – Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 463
 • Άρθρο 3 – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων 464
 • Άρθρο 4 – Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης 465
 • Άρθρο 5 – Διατήρηση διατάξεων 466
 • [Άρθρα 16 παρ. 8, περ. Δ, 36-38, 39Α παρ. 3, 42 παρ. 2, 42Α παρ. 1-4 & 6, 42Β-43, 43Α, 43Β, 43Γ, 90-135, 138-143, καταργηθέντα με τους Ν 4308/2014, 4336/2015 και Ν 4403/2016]467
 • VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ467
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΝ 2190/1920 ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ467
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ519
 • 0
 • 0