Δογματική και μεθοδολογική θεώρηση της νομής και της κατοχής υπό το πρίσμα των άρθρων 904 επ. ΑΚ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-071-5
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Α. Καλαβρός

Η προστασία της φυσικής εξουσίασης επί αντικειμένων της ιδιωτικής συναλλαγής συνιστά κλάδο του αστικού δικαίου, ο οποίος διαμορφώθηκε διαχρονικά, από τη ρωμαϊκή εποχή έως σήμερα. Ειδικά στον ηπειρωτικό χώρο η αντίστοιχη επιρροή των γερμανόφωνων νομομαθών του 19ου αι. υπήρξε σημαντική, εξέλιξη που άφησε το αποτύπωμά της και στην ελληνική έννομη τάξη. Ωστόσο, το δίκαιο προστασίας της νομής και της κατοχής στον ΑΚ διατρέχει ακόμη η διχογνωμία ως προς τη φύση τους και η εντεύθεν διβουλία που αφορά, αντίστοιχα, στην αυτοτελή προστασία της νομής και της κατοχής λόγω του αυτόφωτου χαρακτήρα τους και στην παρακολουθηματική προστασία που εδράζεται στην εξάρτησή τους από τα ιδιωτικά δικαιώματα.

Με το παρόν έργο επιχειρείται η διερεύνηση της φύσης της νομής και της κατοχής και των μέσων προστασίας τους, στη βάση της εμβάθυνσης επί ζητημάτων που αναφύονται από τη θεωρία και τη νομολογία, κυρίως υπό το πρίσμα των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, ο οποίος αποτέλεσε ιστορικά τον πρώτο θεσμό προστασίας της περιουσίας στις ιδιωτικές σχέσεις, αλλά συνιστά, λόγω του επικουρικού χαρακτήρα του, και το τελευταίο καταφύγιο προστασίας των ιδιωτικών εννόμων αγαθών.

Το έργο «Η νομή και η κατοχή ως αδικαιολόγητος πλουτισμός» συμπληρώνεται με βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -1
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ5
 • Πρόλογος5
 • Συντομογραφίες/Επεξηγήσεις λημμάτων11
 • Ι. Ελληνικές11
 • II. Ξενόγλωσσες 14
 • Προοίμιο17
 • § 1. Η νομή ως αντικείμενο της αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό – Έποψη της προβληματικής 17
 • § 2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης 22
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ25
 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ25
 • § 3. Σύντομη αναδρομή στην ιστορική φυσιογνωμία της νομής και της condictio 25
 • I. Νομή 25
 • ΙΙ. Η καταγωγή της condictio 28
 • ΙΙΙ. Οι εκδοχές της condictio 29
 • ΙV. Ο δικαιοπολιτικός σκοπός της actio per condictionem 32
 • V. Δομή και αντικείμενο της actio per condictionem 34
 • VI. Το πεδίο εφαρμογής της actio per condictionem 35
 • § 4. Η cοndictio possessionis κατά τη διδασκαλία των γερμανόφωνων νομομαθών του 19ου αι. 37
 • § 5. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη του BGB 44
 • § 6. Η νομή στην εξελικτική πορεία του θεσμού της condictio – Mία σύνοψη 49
 • ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ53
 • Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΟΜΗΣ ΚΑΤ’ ΑΚ 904 επ.53
 • § 7. Η λειτουργία του θεσμού του αδικαιολόγητου πλουτισμού στο πλαίσιο του ΑΚ 53
 • I. Γενικές παρατηρήσεις 53
 • ΙΙ. Το ζήτημα της επικουρικότητας της αξίωσης κατ’ ΑΚ 904 από την άποψη του ουσιαστικού δικαίου 56
 • 1. Οι ιστορικές καταβολές της επικουρικότητας 63
 • 2. Το ζήτημα της επικουρικότητας υπό το πρίσμα των ΑΚ 904 επ. 72
 • ΙΙΙ. Η μορφή της αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό 105
 • IV. Η μορφολογία του προστατευτικού πεδίου των ΑΚ 904 επ. 106
 • § 8. Το δικαιικό υπόβαθρο της αξίωσης απόδοσης της νομής λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού 108
 • Ι. Η φυσιογνωμία της νομής υπό το πρίσμα εμπραγμάτων μετακινήσεων - Η νομή ως έκφανση δικαιοκτησίας 108
 • 1. Γενικά 108
 • 2. Περιεχόμενο του δικαιοκτησιακού πλαισίου της νομής 113
 • α) Μη δικαιωματική νομή 114
 • αα) ΑΚ 987 εδ. β΄ 120
 • ββ) ΑΚ 1112 παρ. 1 124
 • γγ) ΑΚ 1066 εδ. 1 126
 • δδ) ΑΚ 1106 129
 • β) Δικαιωματική νομή 132
 • 3. Η προσβολή του δικαιοκτησιακού πλαισίου της νομής υπό το πρίσμα των ΑΚ 904 επ. – Τα δομικά στοιχεία 147
 • α) Γενικά 147
 • β) Η φυσιογνωμία της προσβολής 148
 • γ) Ο αιτιώδης σύνδεσμος – Έκταση της ευθύνης 153
 • ΙΙ. Ειδικό ζήτημα: Η σημασία του θεσμού της παραγραφής στο πλαίσιο της αξίωσης απόδοσης της νομής λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού - Η παραγραφή της αξίωσης κατ’ ΑΚ 987 ως νόμιμη αιτία διατήρησης του πλουτισμού156
 • Ανακεφαλαίωση161
 • Βιβλιογραφία/Αρθρογραφία167
 • Ι. Ελληνική167
 • II. Ξενόγλωσση 172
 • Ευρετήριο λημμάτων179
 • I. Ελληνικό 179
 • II. Ξενόγλωσσο 180
 • 0
 • 0