Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-057-9
Σελίδες: 424
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος, Γ. Τριανταφυλλάκης

Η δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», εντάσσεται στη σειρά έργων στα οποία η «διαγραμματοποίηση» του δικαίου είναι ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δικηγόρων, δικαστών, σπουδαστών αλλά και υποψηφίων σπουδαστών σε σχολές, που επιθυμούν να έχουν μια ευσύνοπτη απεικόνιση της βασικής μας νομοθεσίας.

Το έργο που αποτελείται από 185 διαγράμματα, απεικονίζει τη δομή όλων των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αφανής εταιρία, κοινοπραξία και αστική εταιρία) και αποτελεί παράλληλα ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομης απεικόνισης των διαδικαστικών πρακτικών και ενεργειών για τη σύσταση /ίδρυσή τους και λειτουργίας τους.

Στη δεύτερη αυτή έκδοση προστέθηκαν και διαγράμματα, που αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) και που έφεραν τομές στο εταιρικό λογιστικό δίκαιο, αφού οι εταιρίες πλέον εντάσσονται σε μία ευρύτερη νομική έννοια, τις οντότητες, και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους.

Για να αποδοθούν οι διατάξεις που διέπουν την κάθε εταιρική μορφή, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και γραφήματα. Η μορφή αυτή της διαγραμματικής απεικόνισης έχει στόχο να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να εστιάζει με σαφήνεια, να ανακαλεί, αλλά και να αποτυπώνει εύκολα στη μνήμη του με ταχύτητα το ζήτημα που ερευνά.

Η ενημέρωση των διαγραμμάτων του εταιρικού δικαίου έχει γίνει σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, που τροποποίησε κυρίως διατάξεις της ΑΕ (Ν 4403/2016).

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο και αριθμητικό (με την αντιστοίχιση της κάθε διάταξης των σχετικών νόμων στο διάγραμμα)

Τα «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε νομικού και αφετέρου ένα πολύτιμο βοήθημα για τον φοιτητή, ώστε να αποκτήσει συνολική επισκόπηση και γνώση της ύλης του εταιρικού δικαίου στο σύγχρονο κόσμο της αυθεντικής «εικονικής πραγματικότητας».

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ22
 • I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ22
 • α) ΙΔΡΥΣΗ ΑΕ22
 • [1] Στοιχεία ΑΕ22
 • [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό 24
 • [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού25
 • [4] Eπωνυμία AE και περιεχόμενο αυτής - Διακριτικός τίτλος27
 • [5] Σκοπός AE28
 • [6] Έδρα AE28
 • [7] Μετοχικό κεφάλαιο ΑΕ29
 • [8] Eισφορές σε είδος - Αποτίμηση αξίας32
 • [9] Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού36
 • [10] Μετοχή, μετοχική σχέση και μετοχική ιδιότητα ΑΕ37
 • [11] Είδη, αξία και μεταβίβαση μετοχών AE38
 • [12] Προνομιούχες μετοχές ΑΕ40
 • [13] Κατηγορίες τίτλων μετοχών AE42
 • [14] Ιδρυτικοί τίτλοι AE43
 • [15] Παραεταιρικές ή εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων43
 • [16] Ομολογιακό δάνειο ΑΕ44
 • [17] Διοικητική εποπτεία45
 • [18] Διαδικασία ίδρυσης AΕ46
 • [19] Ιδρυτική ευθύνη στην ΑΕ52
 • [20] Ακυρότητα ΑΕ53
 • [21] Ανυπόστατη ΑΕ54
 • [22] Καταχώριση και δημοσιεύσεις ΑΕ55
 • [23] Πράξεις και στοιχεία ΑΕ προς καταχώριση και δημοσιότητα 57
 • β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ62
 • i. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)62
 • [24] Μέλη ΔΣ ΑΕ62
 • [25] Υποχρεώσεις μελών ΔΣ66
 • [26] Σύγκληση ΔΣ AE71
 • [27] Συνεδρίαση ΔΣ ΑΕ και λήψη αποφάσεων72
 • [28] Αρμοδιότητες - Εξουσία - Συγκρότηση σε σώμα ΔΣ ΑΕ73
 • [29] Συμβάσεις της ΑΕ με μέλη του ΔΣ75
 • ii. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΕ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)80
 • [30] Τόπος και χρόνος συνεδρίασης ΓΣ AE80
 • [31] Πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ AE81
 • [32] Προδικασία σύγκλησης ΓΣ ΑΕ85
 • [33] Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ μη εισηγμένης ΑΕ86
 • [34] Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ εισηγμένης ΑΕ87
 • [35] Απαρτία για έγκυρη λήψη αποφάσεων σε ΓΣ ΑΕ90
 • [36] Πλειοψηφία για έγκυρη λήψη αποφάσεως σε ΓΣ ΑΕ92
 • [37] Ειδικότερα θέματα ψήφου στη ΓΣ ΑΕ και διεξαγωγής διαδικασίας93
 • [38] Η ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕ94
 • [39] Πρακτικά ΓΣ ΑΕ95
 • [40] Ανάρτηση πληροφοριών σε ιστοσελίδα εισηγμένης ΑΕ96
 • [41] Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ96
 • iii. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ100
 • [42] Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου AE100
 • [43] Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ106
 • [44] Διάθεση μετοχών σε μέλη ΔΣ και προσωπικό ΑΕ108
 • [45] Αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών109
 • [46] Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ111
 • [47] Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου AE112
 • iv. ΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ113
 • [48] Απόκτηση από την ΑΕ δικών της μετοχών113
 • [49] Παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών ΑΕ (χρηματοδοτική συνδρομή)116
 • [50] Αποκτήσεις ιδίων μετοχών της ΑΕ μέσω τρίτων117
 • v. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ118
 • [51] Δικαιώματα μειοψηφίας του 5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΑΕ (δικαιώματα μικρής μειοψηφίας)118
 • [52] Δικαιώματα μειοψηφίας του 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΑΕ (δικαιώματα μεγάλης μειοψηφίας)123
 • [53] Διενέργεια εκτάκτου ελέγχου AE124
 • [54] Ατομικό δικαίωμα κάθε μετόχου ΑΕ προς πληροφόρηση125
 • [55] Λοιπά δικαιώματα μειοψηφίας 126
 • vi. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ127
 • [56] Ατομικό δικαίωμα κάθε μετόχου να ζητήσει με αγωγή την εξαγορά των μετοχών του από την ΑΕ (sell-out)127
 • [57] Ατομικό δικαίωμα κάθε μετόχου να ζητήσει με αγωγή την εξαγορά των μετοχών του από την πλειοψηφία του 95% της ΑΕ (sell-out)128
 • [58] Δικαίωμα της πλειοψηφίας του 95% να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας της ΑΕ (squeeze out)129
 • vii. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ΑΕ132
 • [59] Εταιρική χρήση - Απογραφή ΑΕ132
 • [60] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ΑΕ(ετήσιοι λογαριασμοί)133
 • [61] Ετήσια έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική ΓΣ ΑΕ133
 • [62] Τακτικός έλεγχος και δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων135
 • [63] Έκθεση διαχείρισης εταιριών με κινητές αξίες135
 • [64] Ενοποιημένες καταστάσεις ομίλων επιχειρήσεων136
 • [65] Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις137
 • [66] Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών ομίλων σε κυβερνήσεις139
 • viii. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ144
 • [67] Περιορισμοί στη διανομή ποσών στους μετόχους - Διανεμόμενα ποσά140
 • [68] Καθαρά κέρδη ΑΕ και τρόπος διανομής αυτών141
 • γ) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ144
 • [69] Άσκηση τακτικού και εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ - Κρατική εποπτεία144
 • δ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ146
 • i. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ146
 • [70] Μετατροπή ΑΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής146
 • [71] Μετατροπή εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε ΑΕ147
 • ii. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ148
 • [72] Είδη συγχώνευσης ΑΕ148
 • [73] Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ΑΕ και έκθεση ΔΣ149
 • [74] Διαδικασία προστασίας τρίτων πιστωτών και ομολογιούχων δανειστών των συγχωνευόμενων ΑΕ151
 • [75] Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων συγχωνευόμενων ΑΕ - Σύνταξη έκθεσης προς τη ΓΣ153
 • [76] Λογιστική κατάσταση (προσωρινός ισολογισμός ΑΕ)154
 • [77] Απόφαση ΓΣ για έγκριση συγχώνευσης ΑΕ155
 • [78] Αποτελέσματα έγκυρης συγχώνευσης ΑΕ157
 • [79] Απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας από μητρική159
 • [80] Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση - Εξαγορά μίας ή περισσότερων ΑΕ από άλλην161
 • [81] Συγχώνευση με σύσταση νέας ΑΕ161
 • iii. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ172
 • [82] Είδη διάσπασης162
 • [83] Διάσπαση με απορρόφηση163
 • [84] Ειδικές περιπτώσεις διάσπασης171
 • ε) ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ172
 • [85] Λύση ΑΕ172
 • [86] Εκκαθάριση ΑΕ174
 • [87] Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης AE175
 • [88] Εκκαθάριση AE διάρκειας άνω των 5 ετών176
 • [89] Αναβίωση, συγχώνευση, διάσπαση λυθείσας ΑΕ177
 • στ) ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΕ178
 • [90] Αλλοδαπές ΑΕ178
 • [91] Ποινικές διατάξεις180
 • [1] Βασικά χαρακτηριστικά ΙΚΕ186
 • [2] Σύσταση - Καταστατικό ΙΚΕ189
 • [3] Διαδικασία ίδρυσης ΙΚΕ μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά190
 • [4] Δικαστική κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ196
 • [5] Διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ198
 • [6] Συνέλευση εταίρων και αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ204
 • [7] Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων IKE(κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή/και εγγυητικές)210
 • [8] Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ216
 • [9] Είσοδος - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου IKE219
 • [10] Εταιρικό κεφάλαιο IKE (αύξηση - μείωση)222
 • [11] Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων ΙΚΕ224
 • [12] Συμβάσεις της ΙΚΕ με εταίρο ή διαχειριστή αυτής225
 • [13] Ποινικές διατάξεις ΙΚΕ226
 • [14] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών στην ΙΚΕ227
 • [15] Λύση, εκκαθάριση, αναβίωση ΙΚΕ229
 • [16] Μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρεία άλλης νομικής μορφή και αντιστρόφως231
 • [17] Συγχώνευση ΙΚΕ234
 • [18] Προσαρμογή διατάξεων νόμων στη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ - Αναλυτικός πίνακας238
 • [1] Βασικά χαρακτηριστικά ΕΠΕ242
 • [2] Καταστατικό ΕΠΕ244
 • [3] Διαδικασία ίδρυσης ΕΠΕ μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά245
 • [4] Καταχώριση και δημοσιεύσεις ΕΠΕ251
 • [5] Κτήση νομικής προσωπικότητας ΕΠΕ253
 • [6] Ακυρότητα ΕΠΕ254
 • [7] Συνέλευση εταίρων ΕΠΕ256
 • [8] Διαχείριση και εκπροσώπηση ΕΠΕ262
 • [9] Απαγόρευση ανταγωνισμού διαχειριστή ή και εταίρου ΕΠΕ267
 • [10] Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Αποθεματικό - Εταιρική χρήση268
 • [11] Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ269
 • [12] Δάνεια εταίρων προς την ΕΠΕ - Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από εταίρους ή διαχειριστές προς την ΕΠΕ275
 • [13] Δικαιώματα εταίρων ΕΠΕ276
 • [14] Συμπληρωματικές εισφορές εταίρων ΕΠΕ278
 • [15] Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ280
 • [16] Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ282
 • [17] Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ285
 • [18] Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ290
 • [19] Μονοπρόσωπη ΕΠΕ299
 • [20] Λύση ΕΠΕ (Λόγοι)302
 • [21] Εκκαθάριση ΕΠΕ306
 • [22] Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ και ΕΠΕ σε ΑΕ312
 • [23] Μετατροπή ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ και μετατροπή ΕΠΕ σε ΟΕ ή ΕΕ314
 • [24] Συγχώνευση ΕΠΕ316
 • [1] Βασικά χαρακτηριστικά ΟΕ320
 • [2] Διαδικασία ίδρυσης ΟΕ και ΕΕ μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Στάδια, απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά323
 • [3] Σxέσεις εταίρων ΟΕ («σχέσεις προς τα έσω»)329
 • [4] Σχέσεις εταίρων ΟΕ προς τρίτους («σχέσεις προς τα έξω»)333
 • [5] Περιπτώσεις λύσης ΟΕ335
 • [6] Λύση Μονοπρόσωπης ΟΕ336
 • [7] Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας336
 • [8] Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου ΟΕ338
 • [9] Σχέση κληρονόμου θανόντος εταίρου με την ΟΕ339
 • [10] Εκκαθάριση - Αναβίωση ΟΕ340
 • [11] Παραγραφή αξιώσεων δανειστών κατά ομορρύθμων εταίρων από εταιρικά χρέη341
 • [12] Βασικά χαρακτηριστικά ΕΕ - Εφαρμοστέες διατάξεις - Επωνυμία - Δημοσιότητα342
 • [13] Νομική θέση ετερορρύθμου εταίρου - Δικαιώματα και υποχρεώσεις345
 • [14] Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη347
 • [15] Λύση - Εκκαθάριση ΕΕ348
 • [16] Μετατροπές προσωπικών εταιρειών349
 • [17] Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές [Ε.Ε.Μ.]350
 • [18] Έννοια - Εφαρμοστέες διατάξεις - Δομή352
 • [19] Δικαιώματα και υποχρεώσεις αφανούς εταίρου354
 • [20] Λύση αφανούς εταιρείας355
 • [21] Εκκαθάριση αφανούς εταιρείας356
 • [22] Πτώχευση εμφανούς εταίρου356
 • [23] Χαρακτηριστικά - Εφαρμοστέες διατάξεις357
 • [1] Έννοια Αστικής εταιρείας - Εισφορές - Ευθύνη εταίρων362
 • [2] Διοίκηση - Διαχείριση και εκπροσώπηση αστικής εταιρίας364
 • [3] Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων367
 • [4] Λόγοι λύσης αστικής εταιρείας370
 • [5] Διαχείριση μετά τη λύση - Αναβίωση373
 • [6] Εκκαθάριση374
 • [7] Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ)375
 • Εισαγωγικό σημείωμα378
 • [1] Πεδίο εφαρμογής384
 • [2] Οντότητες386
 • [3] Χρηματοοικονομικές καταστάσεις387
 • [4] Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων388
 • [5] Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία389
 • [6] Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία392
 • [7] Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών393
 • [8] Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία394
 • [9] Υποχρεώσεις395
 • [10] Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι396
 • [11] Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία398
 • [12] Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Κατάσταση αποτελεσμάτων402
 • [13] Στοιχεία της καθαρής θέσης403
 • [14] Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα404
 • [15] Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών404
 • [16] Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων405
 • [17] Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις408
 • [18] Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης409
 • [19] Απαλλαγές από ενοποίηση410
 • [20] Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων412
 • [21] Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες413
 • [22] Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων414
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ416
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ420
 • II. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)186
 • III. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)242
 • ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ320
 • V. ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ362
 • VI. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ(ΕΛΠ) - Ν 4308/2014378
 • 0
 • 0