Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-046-3
Σελίδες: 656
Συγγραφέας: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ν. Μπιτζιλέκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Η παρούσα έκδοση έχει ως αντικείμενο το δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, το οποίο αποτελεί ένα αυτοτελές τμήμα του Γενικού Ποινικού Δικαίου. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση υπήρξαν πολλές νομοθετικές αλλαγές που κατέστησαν αναγκαία όχι μόνο την ενημέρωσή του, αλλά και την προσθήκη νέας ύλης σε αυτό ενόψει θεσμών που προστέθηκαν στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, ιδίως στο πεδίο της έκτισης των ποινών. Παράλληλα, η αναγκαία στήριξη των αναλύσεων του βιβλίου με τη σχετική νομολογία, η οποία εξελίσσεται μέσα στον χρόνο δίνοντας αφορμές για εμπλουτισμό του επιστημονικού διαλόγου, υπήρξε επίσης σημαντικός παράγοντας για την επεξεργασία μιας δεύτερης ανανεωμένης και εμπλουτισμένης έκδοσης.

Ειδικότερα, στην αρχή του έργου εξετάζονται η φύση και ο χαρακτήρας της ποινής και των μέτρων ασφαλείας, οι απειλούμενες στον νόμο ποινές και μέτρα ασφαλείας και η επαύξηση (π.χ. υποτροπή, έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά) ή η μείωση (π.χ. ελαφρυντικές περιστάσεις) της απειλούμενης ποινής. Στη συνέχεια αναλύονται οι λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου (παραγραφή, έγκληση και αμνηστία), ζητήματα επιμέτρησης και επιβολής της ποινής (συρροή, μετατροπή, αναστολή εκτέλεσης και δικαστική άφεση της ποινής), καθώς και οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις σχετικά με την έκτιση της ποινής (υπό όρο απόλυση και απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, χάρη - αμνηστία και παραγραφή).

Το έργο αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με την ποινική επιστήμη και ιδιαίτερα τον εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • I. Έννοια και σκοπός των ποινικών κυρώσεων30
 • 1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ30
 • 2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ - ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ34
 • 2.1. Οι απόλυτες θεωρίες: Η θεωρία της ανταπόδοσης34
 • 2.2. Οι σχετικές θεωρίες: Η θεωρία της ειδικής πρόληψης37
 • 2.3. Η θεωρία της γενικής πρόληψης41
 • 2.4. Οι ενωτικές θεωρίες44
 • 3. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ49
 • ΙΙ. Η απειλή της ποινής και των μέτρων ασφαλείας54
 • 1. ΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ54
 • 1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις54
 • 1.2. Οι κύριες ποινές55
 • 1.2.1. Η θανατική ποινή55
 • 1.2.2. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές56
 • 1.2.2.1. Γενικά56
 • α) Είδη των στερητικών της ελευθερίας ποινών56
 • β) Τρόπος υπολογισμού της διάρκειας των στερητικών της ελευθερίας ποινών56
 • γ) Τρόπος επιμέτρησης των στερητικών της ελευθερίας ποινών 57
 • 1.2.2.2. Η κάθειρξη58
 • α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις58
 • β) Η ισόβια κάθειρξη58
 • γ) Η πρόσκαιρη κάθειρξη59
 • δ) Η αόριστη κάθειρξη59
 • 1.2.2.3. Η φυλάκιση63
 • 1.2.2.4. Ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων64
 • α) Η ειδική ποινική μεταχείριση των ανηλίκων64
 • β) Χρονικά πλαίσια ανηλικότητας65
 • γ) Περιεχόμενο της ειδικής μεταχείρισης των ανηλίκων66
 • δ) Φύση του εγκλήματος που τελούν οι ανήλικοι δεκαπέντε ως δεκαοκτώ ετών66
 • ε) Προϋποθέσεις επιβολής του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων68
 • στ) Χρονική διάρκεια του περιορισμού στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων70
 • ζ) Ακριβής προσδιορισμός του χρόνου περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης71
 • η) Υπό όρους αναστολή εκτέλεσης της ποινής71
 • θ) Υπό όρους απόλυση (άρθρο 129 ΠΚ)72
 • ι) Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 129Α ΠΚ)79
 • ια) Επιβολή φυλάκισης αντί του ποινικού σωφρονισμού (άρθρα 130 και 131 ΠΚ)84
 • ιβ) Νεαροί ενήλικες (άρθρο 133 ΠΚ)86
 • 1.2.2.5. Ο περιορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα86
 • α) Πότε προβλέπεται ως κύρια ποινή86
 • β) Προϋποθέσεις επιβολής86
 • γ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ποινής87
 • δ) Τόπος έκτισης της ποινής87
 • ε) Τρόπος επιβολής της ποινής 87
 • στ) Πότε ολοκληρώνεται η έκτιση της ποινής88
 • 1.2.2.6. Η κράτηση89
 • 1.2.3. Οι ποινές σε χρήμα89
 • 1.2.3.1. Η σημασία των ποινών σε χρήμα89
 • 1.2.3.2. Είδη των ποινών σε χρήμα90
 • 1.2.3.3. Το ύψος των ποινών σε χρήμα90
 • 1.2.3.4. Απειλή των ποινών σε χρήμα μαζί με στερητικές της ελευθερίας ποινές90
 • 1.2.3.5. Απόσβεση των ποινών σε χρήμα91
 • 1.3. Οι παρεπόμενες ποινές91
 • 1.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις91
 • 1.3.1.1. Έννοια και είδη των παρεπόμενων ποινών91
 • 1.3.1.2. Κανόνες που απορρέουν από το χαρακτήρα των παρεπόμενων ποινών ως ποινών 91
 • 1.3.1.3. Κανόνες που απορρέουν από το χαρακτήρα των παρεπόμενων ποινών ως «συνοδευτικών» ποινών92
 • 1.3.1.4. Ποιο δικαστήριο επιβάλλει τις παρεπόμενες ποινές93
 • 1.3.2. Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 59–66 ΠΚ)94
 • 1.3.2.1. Με ποιες κύριες ποινές επιβάλλεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων94
 • 1.3.2.2. Προϋποθέσεις στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων94
 • α) Επί καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη (άρθρο 59 παρ. 1 ΠΚ)94
 • β) Επί καταδίκης σε αόριστη κάθειρξη (άρθρο 59 παρ. 2 ΠΚ)95
 • γ) Επί καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη (άρθρο 60 ΠΚ)95
 • δ) Επί καταδίκης σε φυλάκιση (άρθρο 61 ΠΚ)96
 • ε) Επί καταδίκης σε περιορισμό εντός ψυχιατρικού καταστήματος (άρθρο 62 ΠΚ)97
 • στ) Επί καταδίκης στην αλλοδαπή (άρθρο 11 παρ. 1 ΠΚ)98
 • 1.3.2.3. Συνέπειες στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 63-64 ΠΚ)98
 • 1.3.2.4. Υπολογισμός χρόνου αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 65 ΠΚ)99
 • α) Όταν η κύρια ποινή εκτίεται ολόκληρη στη φυλακή99
 • β) Όταν έχει χορηγηθεί υπό όρους απόλυση99
 • γ) Όταν για την κύρια ποινή χορηγείται αναστολή εκτέλεσης100
 • δ) Όταν η κύρια ποινή έχει μετατραπεί100
 • ε) Όταν η κύρια ποινή έχει παραγραφεί100
 • στ) Όταν η κύρια ποινή έχει χαριστεί101
 • ζ) Όταν έχουν επιβληθεί μέτρα ασφαλείας101
 • 1.3.2.5. Αποκατάσταση στην άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 66 ΠΚ)101
 • α) Φύση του μέτρου101
 • β) Δικαιολογητική βάση της αποκατάστασης στα πολιτικά δικαιώματα102
 • γ) Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου102
 • δ) Διαδικασία αποκατάστασης στα πολιτικά δικαιώματα104
 • 1.3.3. Η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 67 ΠΚ)104
 • 1.3.3.1. Προϋποθέσεις επιβολής της παρεπόμενης ποινής104
 • 1.3.3.2. Η φύση της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος105
 • 1.3.3.3. Ο δυνητικός ή υποχρεωτικός χαρακτήρας επιβολής του μέτρου105
 • 1.3.3.4. Η διάρκεια της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος106
 • 1.3.3.5. Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου106
 • 1.3.4. Η δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 68 ΠΚ)106
 • 1.3.4.1. Το θιγόμενο από τη δημοσίευση αγαθό106
 • 1.3.4.2. Πότε επιβάλλεται η δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης107
 • 1.3.4.3. Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης για λόγους δημόσιου συμφέροντος107
 • 1.3.4.4. Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης όταν προβλέπεται από το νόμο108
 • 1.3.5. Η δήμευση (άρθρο 76 παρ. 1 ΠΚ)108
 • 1.3.5.1. Η φύση του μέτρου108
 • 1.3.5.2. Δικαιολογητική βάση της παρεπόμενης ποινής109
 • 1.3.5.3. Προϋποθέσεις επιβολής109
 • 1.3.5.4. Ποιος επιβάλλει τη δήμευση113
 • 1.3.5.5. Ο δυνητικός χαρακτήρας της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης114
 • 1.3.5.6. Η αρχή της αναλογικότητας στη δήμευση115
 • 1.3.5.7. Αιτιολογία της απόφασης που διατάσσει τη δήμευση ως παρεπόμενη ποινή117
 • 1.3.5.8. Τύχη δημευθέντων117
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΩΝ118
 • 1.4. Τα μέτρα ασφαλείας118
 • 1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις118
 • 1.4.1.1. Τα είδη των μέτρων ασφαλείας118
 • 1.4.1.2. Οι ισχύοντες περιορισμοί ως προς τις προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων ασφαλείας119
 • 1.4.1.3. Αρμόδιο για την επιβολή των μέτρων ασφαλείας δικαστήριο122
 • 1.4.2. Μέτρα ασφαλείας αναπληρωματικά της ποινής122
 • 1.4.2.1. Η φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών (άρθρα 69–70 ΠΚ)122
 • α) Φύση του μέτρου122
 • β) Προϋποθέσεις επιβολής123
 • γ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του μέτρου125
 • δ) Αρμόδια για την επιβολή αρχή125
 • ε) Χαρακτήρας της απόφασης ή του βουλεύματος που διατάσσει το μέτρο125
 • στ) Εκτέλεση του μέτρου126
 • ζ) Χρονική διάρκεια της φύλαξης126
 • η) Πού εκτελείται το μέτρο127
 • 1.4.2.2. Τα αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα για τους ανηλίκους (άρθρα 122-125 ΠΚ)128
 • α) Η ειδική ποινική μεταχείριση των ανηλίκων στο ποινικό μας σύστημα128
 • β) Βασικά χαρακτηριστικά και διακρίσεις των αναμορφωτικών μέτρων128
 • γ) Το περιεχόμενο των κύριων αναμορφωτικών μέτρων για τους ανηλίκους 130
 • δ) Τα πρόσθετα αναμορφωτικά μέτρα 136
 • ε) Το περιεχόμενο των θεραπευτικών μέτρων136
 • στ) Αντικατάσταση αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων138
 • ζ) Διάρκεια των αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων για τους ανηλίκους 138
 • η) Αρμόδιο δικαστήριο140
 • 1.4.2.3. Η απέλαση ατόμων στα οποία έχει επιβληθεί το μέτρο του άρθρου 69 ΠΚ (άρθρο 74 παρ. 2 ΠΚ)140
 • 1.4.3. Μέτρα ασφαλείας συμπληρωματικά της ποινής140
 • 1.4.3.1. Η εισαγωγή σε θεραπευτικό κατάστημα αλκοολικών ή τοξικομανών (άρθρο 71 ΠΚ)140
 • α) Πεδίο εφαρμογής140
 • β) Η εισαγωγή σε θεραπευτικό κατάστημα αλκοολικών141
 • γ) Η εισαγωγή των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά δραστών αξιόποινων σε θεραπευτικά προγράμματα142
 • 1.4.3.2. Η παραπομπή σε κατάστημα εργασίας (άρθρο 72 ΠΚ)143
 • α) Προϋποθέσεις επιβολής143
 • β) Ο δυνητικός χαρακτήρας του μέτρου144
 • γ) Χρόνος παραμονής στο κατάστημα εργασίας144
 • δ) Έναρξη της εκτέλεσης του μέτρου145
 • 1.4.3.3. Η απαγόρευση διαμονής (άρθρο 73 παρ. 1 και 2 ΠΚ)145
 • α) Σκοπός του μέτρου145
 • β) Προϋποθέσεις επιβολής146
 • γ) Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου147
 • δ) Διάρκεια του μέτρου147
 • 1.4.3.4. Υποχρέωση δήλωσης τόπου διαμονής (άρθρο 73 παρ. 3 ΠΚ)147
 • α) Προϋποθέσεις επιβολής147
 • β) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της επιβολής148
 • γ) Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου148
 • δ) Διάρκεια του μέτρου148
 • 1.4.3.5. Η απέλαση (άρθρο 74 ΠΚ)149
 • α) Η φύση της απέλασης149
 • β) Προϋποθέσεις επιβολής150
 • γ) Ο δυνητικός χαρακτήρας επιβολής της απέλασης152
 • δ) Με ποια απόφαση επιβάλλεται η απέλαση153
 • ε) Πότε εκτελείται το μέτρο154
 • στ) Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου της απέλασης156
 • ζ) Δυνατότητα εκ νέου εκτέλεσης της απέλασης όταν ο αλλοδαπός επιστρέφει παράνομα158
 • 1.4.3.6. Η δήμευση ως μέτρο ασφαλείας (άρθρο 76 παρ. 2 ΠΚ)158
 • α) Το περιεχόμενο του μέτρου158
 • β) Δικαιολογητική βάση159
 • γ) Προϋποθέσεις επιβολής 160
 • δ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της δήμευσης ως μέτρου ασφαλείας161
 • ε) Ποιος επιβάλλει τη δήμευση162
 • στ) Τύχη δημευθέντων162
 • ζ) Άμυνα του ιδιοκτήτη ή κατόχου των δημευθέντων163
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ164
 • 2. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ165
 • 2.1. Η ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ: Η ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ169
 • 2.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού της υποτροπής και έκταση εφαρμογής του169
 • 2.1.2. Η γενική υποτροπή των εγκλημάτων δόλου- Άρθρα 88-89 ΠΚ173
 • 2.1.2.1. Προϋποθέσεις - Άρθρο 88 ΠΚ173
 • α) Προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή πλημμέλημα δόλου σε ποινή στερητική της ελευθερίας πάνω από 6 μήνες174
 • β) Τέλεση νέου κακουργήματος ή πλημμελήματος από δόλο για το οποίο ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών177
 • γ) Τέλεση της πιο πάνω νέας αξιόποινης πράξης μέσα σε 10 έτη από τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, αν αυτή αφορούσε κακούργημα, ή μέσα σε 5 έτη, αν αφορούσε πλημμέλημα177
 • 2.1.2.2. Συνέπεια: Η επαύξηση της ποινής - Άρθρο 89 ΠΚ 179
 • 2.1.3. Η ειδική υποτροπή εγκλημάτων αμέλειας - Άρθρο 93 ΠΚ 181
 • 2.1.4. Η ειδική υποτροπή των πταισμάτων - Άρθρο 412 παρ. 1 ΠΚ182
 • 2.1.5. Η μετάβαση στην αόριστη κάθειρξη για τους καθ’ έξη υπότροπους εγκληματίες - Άρθρα 90-91 ΠΚ 182
 • 2.1.6. Συρροή υποτροπής και επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών περιστάσεων ή λόγων μείωσης184
 • 2.1.7. Η υποτροπή σε ειδικούς ποινικούς νόμους186
 • 2.1.8. Η γενική επίταση της ποινής κατά το μέτρο της υποτροπής για τους κατ’ επάγγελμα και καθ’ έξη εγκληματίες - Άρθρο 92 ΠΚ189
 • 2.2. Η ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ: ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ191
 • 2.2.1. Η ταυτότητα της επαύξησης της ποινής στο έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά191
 • 2.2.2. Τα στοιχεία, οι συνέπειες και ο δικαιολογητικός λόγος του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά192
 • 2.2.3. Σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα195
 • 2.3. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ199
 • 2.3.1. Δικαιολογητικός λόγος, έκταση εφαρμογής και συνέπειες του θεσμού199
 • 2.3.2. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις - Άρθρο 84 ΠΚ211
 • 2.3.2.1. Διακρίσεις211
 • 2.3.2.2. Έννοια και ταυτότητα των ελαφρυντικών περιστάσεων213
 • 2.3.2.3. Οι επιμέρους ελαφρυντικές περιστάσεις216
 • α) Προηγούμενη έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή217
 • β) Μη ταπεινά κίνητρα ή ώθηση στην πράξη από μεγάλη ένδεια ή από την επίδραση σοβαρής απειλής ή από την επιβολή προσώπου στο οποίο ο δράστης οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης220
 • γ) Ώθηση στην πράξη από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παράσυρση από οργή ή βίαιη θλίψη που προκάλεσε στο δράστη άδικη εναντίον του πράξη 222
 • δ) Ειλικρινής μετάνοια224
 • ε) Καλή συμπεριφορά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη226
 • 2.3.2.4. Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης ως γενική ελαφρυντική περίσταση228
 • 2.3.3. Τα μειωμένα πλαίσια ποινής - Άρθρο 83 ΠΚ228
 • 2.3.4. Δικονομική εκφορά των λόγων μείωσης και των ελαφρυντικών περιστάσεων234
 • 2.3.4.1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί λόγων μείωσης και ελαφρυντικών234
 • 2.3.4.2. Το χρονικό σημείο πρότασης των ελαφρυντικών περιστάσεων στην ποινική δίκη237
 • 2.3.5. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής238
 • ΙΙΙ. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου242
 • 1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ242
 • 1.1. Γενικά. Η δογματική θέση των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου242
 • 1.2. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου και δικονομικά εμπόδια244
 • 1.3. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου και λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής246
 • 1.4. Η δικονομική έκφραση των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου248
 • 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ250
 • 2.1. Αλλαγή στάσης του δράστη απέναντι στο έγκλημα. Υπαναχώρηση από μη πεπερασμένη απόπειρα και έμπρακτη μετάνοια250
 • 2.2. Περιπτώσεις έμπρακτης μετάνοιας253
 • 2.3. Αποδυνάμωση του θεσμού της έμπρακτης μετάνοιας; Άλλοι συγγενείς θεσμοί259
 • 3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ265
 • 3.1. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος της παραγραφής265
 • 3.2. Η νομική ταυτότητα της παραγραφής και οι συνέπειές της267
 • 3.3. Ο χρόνος της παραγραφής των εγκλημάτων - Άρθρα 111-113 ΠΚ270
 • 3.3.1. Ο χρόνος της παραγραφής ως συνάρτηση της βαρύτητας των εγκλημάτων270
 • 3.3.1.1. Ο κανόνας - Άρθρο 111 ΠΚ270
 • α) Διαζευκτικά απειλούμενες ποινές και χρόνος παραγραφής271
 • β) Σωρευτικά απειλούμενες ποινές και χρόνος παραγραφής271
 • γ) Κακουργήματα τελούμενα από ανηλίκους και χρόνος παραγραφής272
 • δ) Λόγοι μείωσης της ποινής και χρόνος παραγραφής 272
 • 3.3.1.2. Οι εξαιρέσεις στον κανόνα του χρόνου της παραγραφής278
 • 3.3.2. Η έναρξη του χρόνου της παραγραφής - Άρθρο 112 ΠΚ283
 • 3.3.2.1. Ο κανόνας283
 • 3.3.2.2. Οι εξαιρέσεις291
 • α) Οι εξαιρέσεις του Ποινικού κώδικα291
 • β) Οι εξαιρέσεις των ειδικών ποινικών νόμων300
 • 3.4. Η αναστολή της παραγραφής – Άρθρο 113 ΠΚ302
 • 3.4.1. Τα είδη της αναστολής302
 • 3.4.2. Η αναστολή έναρξης ή εξακολούθησης της παραγραφής λόγω νομικής αδυναμίας έναρξης ή εξακολούθησης της ποινικής δίωξης303
 • 3.4.3. Η αναστολή έναρξης της παραγραφής σε εγκλήματα που στρέφονται κατά ανηλίκων309
 • 3.4.4. Η αναστολή επιδικίας313
 • 3.5. Οι συνέπειες της παραγραφής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και το στάδιο ελέγχου αυτής 317
 • 3.6. Παραγραφή και συμμετοχή322
 • 3.7. Παραγραφή και συρροή323
 • 3.8. Διάκριση παραγραφής και «ειδικής παραγραφής»325
 • 4. ΕΓΚΛΗΣΗ328
 • 4.1. Ποια εγκλήματα διώκονται κατ’ έγκληση328
 • 4.1.1. Η αυτεπάγγελτη δίωξη ως κανόνας328
 • 4.1.2. Κατηγορίες των κατ’ έγκληση διωκόμενων εγκλημάτων328
 • 4.1.3. Η έγκληση στην αυτεπάγγελτη δίωξη329
 • 4.1.4. Η έγκληση ως «αναφορά» ή «αίτηση»330
 • 4.2. Νομική φύση της έγκλησης330
 • 4.2.1. Η έγκληση ως θεσμός του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου330
 • 4.2.2. Συνέπειες από το χαρακτήρα της έγκλησης ως θεσμού του ουσιαστικού κατά βάση δικαίου331
 • 4.2.2.1. Αναδρομική ισχύς ευμενέστερου νόμου332
 • 4.2.2.2. Θεμελίωση λόγου αναίρεσης333
 • 4.3. Δικαιούχοι της έγκλησης (άρθρο 118 ΠΚ)333
 • 4.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις0
 • 4.3.2. Ο αμέσως παθών από το έγκλημα ως δικαιούχος της έγκλησης333
 • 4.3.2.1. Δικαίωμα έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι φυσικό πρόσωπο 333
 • 4.3.2.2. Δικαίωμα έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι νομικό πρόσωπο 335
 • 4.3.2.3. Δικαίωμα έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα335
 • 4.3.3. Άλλοι δικαιούχοι της έγκλησης336
 • 4.3.3.1. Ειδικές ρυθμίσεις336
 • 4.3.3.2. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι ανήλικος (άρθρο 118 παρ. 2 ΠΚ) 338
 • α) Νόμιμος αντιπρόσωπος και ανήλικος338
 • β) Η φύση του δικαιώματος του νόμιμου αντιπροσώπου339
 • γ) Υποβολή της έγκλησης όταν οι γονείς είναι αυτουργοί ή συμμέτοχοι στο έγκλημα κατά του ανηλίκου341
 • δ) Προθεσμία υποβολής της έγκλησης από τους νόμιμους αντιπροσώπους του ανηλίκου342
 • 4.3.3.3. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν ο αμέσως παθών τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 118 παρ. 2 ΠΚ) 343
 • 4.3.3.4. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν ο αμέσως παθών έχει πεθάνει (άρθρο 118 παρ. 4 ΠΚ)344
 • 4.3.3.5. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν το έγκλημα στρέφεται κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 118 παρ. 5 ΠΚ)345
 • 4.3.4. Συνέπειες από την ύπαρξη περισσότερων δικαιούχων (άρθρο 118 παρ. 3 ΠΚ)347
 • 4.4. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης (άρθρο 117 ΠΚ)348
 • 4.4.1. Οι προϋποθέσεις του νόμου348
 • 4.4.1.1. Γενικά348
 • 4.4.1.2. Η έννοια της «γνώσης» της πράξης και του δράστη348
 • 4.4.1.3. Έναρξη και λήξη της προθεσμίας υποβολής της έγκλησης349
 • 4.4.1.4. Προθεσμία υποβολής έγκλησης και παραγραφή350
 • 4.4.2. Ειδικές περιπτώσεις350
 • 4.4.2.1. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης στο υπαλλακτικά μικτό έγκλημα350
 • 4.4.2.2. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα351
 • 4.4.2.3. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης στο διαρκές έγκλημα352
 • 4.4.2.4. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης σε περίπτωση νομοθετικής αλλαγής353
 • α) Όταν η αυτεπάγγελτη δίωξη μετατρέπεται σε κατ’ έγκληση353
 • β) Προθεσμία υποβολής της έγκλησης όταν καταργείται το αυτεπαγγέλτως διωκόμενο διακεκριμένο έγκλημα 354
 • 4.4.3. Αναστολή της προθεσμίας υποβολής της έγκλησης354
 • 4.5. Τρόπος υποβολής της έγκλησης354
 • 4.5.1. Αυτοπρόσωπη υποβολή και πληρεξουσιότητα354
 • 4.5.2. Αρμόδιο όργανο356
 • 4.5.3. Περιεχόμενο της έγκλησης356
 • 4.5.4. Έλεγχος υποβολής της έγκλησης357
 • 4.6. Συνέπειες από την υποβολή της έγκλησης: το αδιαίρετο της έγκλησης (άρθρο 119 ΠΚ) 357
 • 4.7. Παραίτηση από την έγκληση358
 • 4.7.1. Μορφές παραίτησης από την έγκληση358
 • 4.7.2. Συνέπειες της παραίτησης από την έγκληση358
 • 4.7.3. Χρόνος παραίτησης359
 • 4.7.4. Τρόπος έκφρασης της ρητής παραίτησης359
 • 4.7.5. Το αδιαίρετο της παραίτησης από την έγκληση359
 • 4.8. Ανάκληση της έγκλησης360
 • 4.8.1. Ο δικαιούχος της ανάκλησης (άρθρο 120 παρ. 1 ΠΚ)360
 • 4.8.1.1. Ανάκληση από τον εγκαλέσαντα360
 • 4.8.1.2. Ανάκληση από τον παθόντα της έγκλησης που υπέβαλε ο νόμιμος αντιπρόσωπός του361
 • 4.8.1.3. Ανάκληση από τρίτα πρόσωπα της έγκλησης που υπέβαλε ο παθών362
 • 4.8.2. Χρόνος ανάκλησης363
 • 4.8.3. Τρόπος ανάκλησης363
 • 4.8.4. Συνέπειες της ανάκλησης364
 • 4.8.5. Το αδιαίρετο της ανάκλησης365
 • 4.9. Αιτιολογία της απόφασης σε κατ’ έγκληση διωκόμενο έγκλημα365
 • 4.9.1. Αιτιολογία ως προς το χρόνο υποβολής της έγκλησης365
 • 4.9.2. Αιτιολογία ως προς το χρόνο γνώσης της πράξης και του δράστη366
 • 4.10. Καταδίκη χωρίς να υποβληθεί έγκληση σε κατ’ έγκληση διωκόμενο έγκλημα366
 • 5. ΑΜΝΗΣΤΙΑ367
 • 5.1. Έννοια367
 • 5.2. Για ποια εγκλήματα προβλέπεται η χορήγηση αμνηστίας367
 • 5.3. Τρόπος και χρόνος χορήγησης αμνηστίας368
 • 5.4. Συνέπειες χορήγησης της αμνηστίας368
 • 5.5. Αμνηστία και ειδική παραγραφή369
 • IV. Επιμέτρηση και επιβολή της ποινής374
 • 1. KΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ374
 • 1.1. Οι νομοθετικές επιλογές για την επιμέτρηση, η σημασία τους και η μη εφαρμογή τους στην πράξη374
 • 1.2. Οι σκοποί της ποινής και η επίδρασή τους στην επιμέτρηση377
 • 1.3. Τα κριτήρια του άρθρου 79 ΠΚ και τα στάδια επιμέτρησης της ποινής382
 • 1.3.1. Διευκρινίσεις για την έννοια της δικαστικής επιμέτρησης382
 • 1.3.2. Τα κριτήρια επιμέτρησης της ποινής κατά το άρθρο 79 ΠΚ384
 • 1.3.2.1. Η αληθής ταυτότητα των κριτηρίων της επιμέτρησης 384
 • 1.3.2.2. Το περιεχόμενο των κριτηρίων της επιμέτρησης387
 • α) Βαρύτητα του εγκλήματος - Άδικο387
 • β) Προσωπικότητα του εγκληματία όπως εκδηλώθηκε στην πράξη - Ενοχή390
 • 1.3.3. Τα στάδια δικαστικής επιμέτρησης της ποινής394
 • 1.4. Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης ως υποχρεωτικό κριτήριο της επιμέτρησης400
 • 1.5. Η αρχή της απαγόρευσης της διπλής αξιολόγησης402
 • 1.6. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις στην επιμέτρηση της ποινής402
 • 1.7. Η επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα405
 • 1.8. Η επιμέτρηση των παρεπόμενων ποινών και των μέτρων ασφάλειας405
 • 1.9. Η αιτιολογία της επιμέτρησης της ποινής - Άρθρο 79 παρ. 4 ΠΚ406
 • 2. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΡΟΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ411
 • 2.1. Η σημασία της συζήτησης για τη συρροή εγκλημάτων και η συστηματική της ένταξη411
 • 2.2. Έννοια και διακρίσεις412
 • 2.3. Η έννοια της πράξης στη συρροή: Φυσική και νομική ενότητα της πράξης413
 • 2.4. Η φαινομενική συρροή425
 • 2.4.1. Έννοια425
 • 2.4.2. Οι αρχές που διέπουν τη φαινομενική συρροή428
 • 2.4.2.1. Η αρχή της ειδικότητας428
 • 2.4.2.2. Η αρχή της επικουρικότητας 435
 • 2.4.2.2.1. Η έννοια της επικουρικότητας435
 • 2.4.2.2.2. Τα είδη της επικουρικότητας436
 • 2.4.2.3. Η αρχή της απορρόφησης441
 • 2.4.2.3.1. Η έννοια της απορρόφησης441
 • 2.4.2.3.2. Οι περιπτώσεις απορρόφησης442
 • 2.4.3. Οι συνέπειες της φαινομενικής συρροής450
 • 2.4.3.1. Η τύχη του γενικού εγκλήματος 451
 • 2.4.3.2. Η τύχη του επικουρικού εγκλήματος454
 • 2.4.3.3. Η τύχη του απορροφώμενου εγκλήματος 456
 • 2.5. Η αληθινή συρροή463
 • 2.5.1. Έννοια463
 • 2.5.2. Οι συνέπειες της αληθινής συρροής468
 • 2.5.2.1. Τα διάφορα συστήματα υπολογισμού της ποινής (αθροιστική, ενιαία, συνολική ποινή)468
 • 2.5.2.2. Η διαδικασία σχηματισμού της συνολικής ποινής471
 • 2.5.2.3. Η φύση της συνολικής ποινής475
 • 2.5.2.4. Η συνολική ποινή σε περίπτωση πραγματικής συρροής477
 • 2.5.2.4.1. Ο κανόνας477
 • 2.5.2.4.2. Η παρέκκλιση υπέρ της ενιαίας ποινής. Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα480
 • 2.5.2.5. Η συνολική ποινή σε περίπτωση κατ’ ιδέαν συρροής491
 • 2.5.2.5.1. Ο κανόνας491
 • 2.5.2.5.2. Η εξαίρεση494
 • 2.5.2.6. Η συνολική ποινή σε περίπτωση συνύπαρξης πραγματικής και κατ’ ιδέαν συρροής495
 • 2.5.2.7. Ο επιγενόμενος σχηματισμός συνολικής ποινής496
 • 2.5.2.7.1. Σε περίπτωση διαδοχικής εκδίκασης των εγκλημάτων496
 • 2.5.2.7.2. Σε περίπτωση εκτέλεσης περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων498
 • 2.5.2.8. Η αναθεώρηση της συνολικής ποινής501
 • 3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ502
 • 3.1. Ο δικαιολογητικός λόγος του θεσμού502
 • 3.2. Η νομική ταυτότητα της ποινής που μετατράπηκε - Άρθρο 82 παρ. 9 ΠΚ504
 • 3.3. Τα επιμέρους είδη μετατροπής506
 • 3.3.1. Η μετατροπή σε χρηματική ποινή - Άρθρο 82 παρ. 1-4 και 8 ΠΚ508
 • 3.3.1.1. Υποκατηγορίες μετατροπής σε χρηματική ποινή508
 • 3.3.1.2. Μετατροπή ποινών φυλάκισης και κράτησης 510
 • 3.3.1.3. Η απόφαση για τη μετατροπή και τον καθορισμό του ποσού αυτής513
 • 3.3.1.4. Η καταβολή του ποσού της μετατροπής: Άμεση καταβολή και καταβολή σε δόσεις516
 • 3.3.2. Η μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας – Άρθρο 82 παρ. 5-8 ΠΚ518
 • 3.3.2.1. Ο επικουρικός ρόλος της μετατροπής της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας518
 • 3.3.2.2. Η απόφαση για τη μετατροπή και η εκτέλεσή της519
 • 3.3.3. Η «εκ των υστέρων μερική μετατροπή» της ποινής για τη χορήγηση υπό όρο απόλυσης - Άρθρο 105 παρ. 3 ΠΚ522
 • 3.4. Συνολική ποινή και μετατροπή524
 • 3.5. Απαγορεύσεις της μετατροπής526
 • 3.6. Μετατροπή και αναστολή εκτέλεσης της ποινής529
 • 3.7. Δικονομικά ζητήματα530
 • 4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ (άρθρα 99-104 ΠΚ)532
 • 4.1. Περιεχόμενο του θεσμού της αναστολής 532
 • 4.2. Δικαιολογητική βάση532
 • 4.3. Η χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής532
 • 4.3.1. Προϋποθέσεις532
 • 4.3.1.1. Ο «πρωτόπειρος» δράστης, ως βασική έννοια για τη χορήγηση κάθε μορφής αναστολής εκτέλεσης της ποινής 532
 • 4.3.1.2. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής κατά το άρθρο 99 παρ. 1 ΠΚ534
 • α) Προϋποθέσεις 534
 • β) Πότε δε χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής536
 • γ) Ποιος έχει την πρωτοβουλία για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής538
 • δ) Αιτιολογία της απόφασης για χορήγηση αναστολής κατά το άρθρο 99 παρ. 1 ΠΚ539
 • ε) Συνέπειες από τη μη χορήγηση της υποχρεωτικής αναστολής539
 • 4.3.1.3. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση (άρθρο 100 ΠΚ)540
 • α) Προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής υπό επιτήρηση540
 • β) Όροι για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση540
 • γ) Πότε δε χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση542
 • δ) Ποιος έχει την πρωτοβουλία για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής543
 • ε) Αιτιολογία της απόφασης για χορήγηση αναστολής υπό επιτήρηση543
 • στ) Ποιος ασκεί την επιτήρηση544
 • 4.3.1.4. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικά (άρθρα 32 παρ. 1 περ. γ΄, 33 παρ. 1 και 27 παρ. 1 Ν 4139/2013)544
 • α) Προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής544
 • β) Όροι για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής 550
 • γ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της αναστολής550
 • 4.3.2. Ποιο δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής550
 • 4.3.3. Η χρονική διάρκεια της δοκιμασίας550
 • 4.3.4. Πότε αρχίζει ο χρόνος δοκιμασίας552
 • 4.3.5. Συνέπειες από τη χορήγηση της αναστολής554
 • 4.3.5.1. Συνέπειες ως προς την κύρια ποινή554
 • 4.3.5.2. Συνέπειες ως προς την καταβολή δικαστικών εξόδων, αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης555
 • 4.3.5.3. Συνέπειες ως προς την εκτέλεση των παρεπόμενων ποινών555
 • 4.3.5.4. Συνέπειες ως προς την εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας556
 • 4.4. Ανάκληση της αναστολής (άρθρο 101 ΠΚ)557
 • 4.4.1. Προϋποθέσεις ανάκλησης της αναστολής557
 • 4.4.2. Υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανάκλησης558
 • 4.4.3. Ποιος αποφασίζει την ανάκληση558
 • 4.4.4. Μέχρι πότε αποφασίζεται η ανάκληση558
 • 4.4.5. Ένδικα μέσα559
 • 4.4.6.Συνέπειες ανάκλησης της αναστολής559
 • 4.4.7. Αναβίωση της αναστολής561
 • 4.5. Άρση της αναστολής (άρθρο 102 ΠΚ)561
 • 4.5.1. Προϋποθέσεις άρσης της αναστολής561
 • 4.5.2. Υποχρεωτικός χαρακτήρας της άρσης της αναστολής562
 • 4.5.3. Ποιος αποφασίζει για την άρση της αναστολής563
 • 4.5.4. Χρόνος άρσης της αναστολής563
 • 4.5.5. Συνέπειες άρσης της αναστολής564
 • 4.6. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και μετατροπή565
 • 4.7. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και υποτροπή566
 • 4.8. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και αλλοδαπή δικαστική απόφαση (άρθρο 103 ΠΚ)567
 • 5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ568
 • 5.1. Ταυτότητα και δικαιολογητικός λόγος του θεσμού568
 • 5.2. Οι λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής και η δυνατότητα αναλογικής τους εφαρμογής570
 • 5.3. Τα κριτήρια κατάφασης της ατιμωρησίας σε περιπτώσεις συνδρομής λόγων δικαστικής άφεσης της ποινής577
 • 5.4. Η δικονομική αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δικαστικής άφεσης της ποινής578
 • V. Ουσιαστικού δικαίου διατάξεις σχετικά με την έκτιση της ποινής582
 • 1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ: ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ582
 • 1.1. Ταυτότητα των θεσμών582
 • 1.1.1. Η υπό όρο απόλυση582
 • 1.1.2. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση583
 • 1.2. Η υπό όρο απόλυση585
 • 1.2.1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της υπό όρο απόλυσης - Άρθρα 105-106 ΠΚ585
 • 1.2.1.1. Καταδίκη, μη αμετάκλητη, σε στερητική της ελευθερίας ποινή585
 • 1.2.1.2. Έκτιση ενός ελάχιστου ορίου της καταδίκης588
 • 1.2.1.3. Η ουσιαστική προϋπόθεση της διαγωγής κατά την έκτιση της ποινής- Άρθρο 106 ΠΚ596
 • 1.2.2. Εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις χορήγησης της υπό όρο απόλυσης599
 • 1.2.2.1. Εξαιρέσεις του Ποινικού Κώδικα - Άρθρα 106 παρ. 1 εδ. β΄, 110Α και 187Α παρ. 1 στοιχ. ι εδ. τελ. ΠΚ599
 • α) Η υπό όρο απόλυση των καταδικασθέντων για εσχάτη προδοσία (Άρθρα 105 παρ. 2 εδ. τελ., 106 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ)599
 • β) Η απόλυση των πασχόντων από ορισμένες βαριές ασθένειες ή αναπηρίες - Άρθρο 110Α ΠΚ601
 • γ) Η υπό όρο απόλυση όσων καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τρομοκρατικές πράξεις (άρθρο 187Α παρ. 1 στοιχ. ι εδ. τελ. ΠΚ)605
 • δ) Η υπό όρο απόλυση των καταδικασθέντων σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα της με πρόθεση ανθρωποκτονίας (άρθρο 299 ΠΚ) που τελέστηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 ΠΚ)605
 • 1.2.2.2. Εξαιρέσεις ειδικών ποινικών νόμων - Η υπό όρο απόλυση στο νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών (άρθρo 35 ν. 4139/2013)606
 • 1.2.2.3. Χρονικά περιορισμένες προβλέψεις εξαιρετικής και περιστασιακής ευνοϊκότερης χορήγησης υπό όρο απόλυσης για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών608
 • 1.2.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία και επιβολή όρων - Άρθρα 106 παρ. 2, 3 και 110 ΠΚ609
 • 1.2.4. Χρόνος δοκιμασίας και συνέπειες της μη ανάκλησης - Άρθρο 109 ΠΚ612
 • 1.2.5. Η ανάκληση της υπό όρο απόλυσης - Άρθρο 107 ΠΚ614
 • 1.2.6. Η άρση της υπό όρο απόλυσης - Άρθρο 108 ΠΚ616
 • 1.2.7. Ειδικές μορφές υπό όρο απόλυσης617
 • 1.2.7.1. Η υπό όρο απόλυση των ανηλίκων που καταδικάζονται σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων - Άρθρο 129 ΠΚ617
 • 1.2.7.2. Η απόλυση σε περίπτωση αόριστης κάθειρξης - Άρθρο 91 παρ. 2 ΠΚ618
 • 1.2.7.3. Η απόλυση σε περίπτωση εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα επικίνδυνων εγκληματιών με ελαττωμένο καταλογισμό - Άρθρο 39 ΠΚ619
 • 1.3. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση619
 • 1.3.1. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση619
 • 1.3.1.1. Αίτηση του καταδικασθέντος621
 • 1.3.1.2. Καταδίκη, μη αμετάκλητη, σε κάθειρξη621
 • 1.3.1.3. Έκτιση ενός ελάχιστου ορίου της επιβληθείσας κάθειρξης622
 • 1.3.1.4. Η ουσιαστική προϋπόθεση της διαγωγής κατά την έκτιση της ποινής - Άρθρο 110Γ παρ. 1 ΠΚ623
 • 1.3.2. Οι εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση624
 • 1.3.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία και επιβολή υποχρεώσεων - Άρθρο 110Γ ΠΚ625
 • 1.3.4. Διάρκεια της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Συνέπειες μη ανάκλησης626
 • 1.3.5. Η ανάκληση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 110Β παρ. 4 και 110Γ παρ. 3 εδ.β΄ ΠΚ627
 • 1.3.6. Η άρση της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 110Β παρ. 5 και 7 ΠΚ629
 • 1.4. Η απόλυση των ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση634
 • 1.4.1. Περιεχόμενο, προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης των ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και διάρκεια αυτής634
 • 1.4.2. Η ανάκληση της απόλυσης των ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 129Α παρ. 3 και 6 ΠΚ636
 • 1.4.3. Η άρση της απόλυσης των ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 129Α παρ. 4 και 5 ΠΚ637
 • 2. ΧΑΡΗ – ΑΜΝΗΣΤΙΑ640
 • 2.1. Έννοια και φύση640
 • 2.2. Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής χάρης644
 • 3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ647
 • 3.1. Έννοια παραγραφής των ποινών647
 • 3.2. Χρόνος παραγραφής των ποινών649
 • 3.3. Αναστολή του χρόνου παραγραφής651
 • 3.4. Παραγραφή των μέτρων ασφαλείας651
 • 0
 • 0