Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-050-0
Σελίδες: 416
Συγγραφέας: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Διεύθυνση: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Π. Πανταζόπουλος

Η 2η έκδοση των Εισηγήσεων Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου είναι αφενός ενημερωμένη ως προς τις ακυρωτικές διαφορές και αφετέρου εμπλουτισμένη με τη ρύθμιση των διοικητικών διαφορών ουσίας, καθώς και με τη δικαστική προστασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την παρούσα έκδοση παρουσιάζεται και αναλύεται το καθεστώς του συνόλου των ρυθμίσεων του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου.

  Επιδίωξη των Εισηγήσεων Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου είναι να αναδείξουν τη φύση των κανόνων του διοικητικού δικονομικού δικαίου, τη σύνδεσή τους με τα υπερσυνταγματικά, συνταγματικά και υπερνομοθετικά θεμέλια της δικαστικής προστασίας, καθώς και με την δικονομική θεωρία. Τούτο επιχειρείται με αφορμή της παρουσίασης με περιεκτικό και ευσύνοπτο τρόπο του θεωρητικού πλαισίου και των κανόνων διεξαγωγής της διοικητικής δίκης. Υπό το φως των ανωτέρω επιδιώξεων, το ανά χείρας εγχειρίδιο, το οποίο είναι ενημερωμένο με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, αναφέρεται στη γενική θεωρία της διοικητικής δίκης, όπου οριοθετείται η έννοιά της (διοικητικής δίκης), μελετώνται το αντικείμενο, οι σκοποί, τα θεμέλιά της, καθώς και οι πηγές του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε συσχετισμό κυρίως με το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας.

Το παρόν εγχειρίδιο εξετάζει τους κανόνες, με βάση τους οποίους διεξάγεται η διοικητική δίκη, αναλύοντας τις διοικητικές διαφορές ουσίας, την προσφυγή, την υπαλληλική προσφυγή, την αγωγή και τα ένδικα μέσα. Ξεχωριστά κεφάλαια αποτελούν η προσωρινή δικαστική προστασία, οι ειδικές διαδικασίες και η δικαστική προστασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ανάλυση βασίζεται στη διάκριση των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας και παρουσιάζονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που προβλέπονται για την υποβολή στο εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο του αιτήματος για επίλυση κάθε μίας από τις παραπάνω μορφές διοικητικών διαφορών.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη ανά παράγραφο τίθεται αριθμός περιθωρίου στον οποίο γίνεται παραπομπή στο τέλος του βιβλίου μέσω ενός εκτενούς αλφαβητικού ευρετηρίου.

 • -21
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • §1. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ1
 • §2. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ8
 • 2.1. Έννοια 8
 • 2.2. Σκοπός9
 • 2.3. Αντικείμενο11
 • §3. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ16
 • §4. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ18
 • 4.1. Οι κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης19
 • 4.2. Το Σύνταγμα21
 • 4.3. Υπερνομοθετικές πηγές: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου23
 • 4.4. Οι νομοθετικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις 25
 • 4.5. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου26
 • 4.6. Το έθιμο26
 • §5. ΤΟ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΠΑΡΟΧHΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚHΣ ΑΚΡOΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ27
 • §6. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ32
 • §7. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ55
 • 7.1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας58
 • 7.2. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια64
 • 7.2.1. Η αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου65
 • 7.2.2. Η αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου70
 • 7.3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο75
 • 7.4. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο78
 • 7.5. Το ειδικό δικαστήριο μισθών και συντάξεων δικαστών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος83
 • §8. ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ85
 • §9. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ92
 • §10. ΟΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ96
 • 10.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα96
 • 10.2. Νομική φύση96
 • 10.3. Συνταγματική και νομοθετική ρύθμιση97
 • 10.4. Διάγραμμα της ανάπτυξης99
 • §11. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ100
 • 11.1. Οι γενικές δικονομικές προϋποθέσεις 101
 • 11.2. Οι ειδικές δικονομικές προϋποθέσεις103
 • 11.2.1. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης105
 • 11.2.2. Το έννομο συμφέρον111
 • 11.2.3. Η προθεσμία116
 • 11.2.4. Η εξάντληση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς διαδικασίας125
 • 11.2.5. Η έλλειψη «παράλληλης» προσφυγής128
 • §12. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ131
 • 12.1. Συνταγματική αναγωγή131
 • 12.2. Παραδεκτό των λόγων132
 • 12.3. Η φυσιογνωμία του προκαλούμενου δικαστικού ελέγχου133
 • 12.4. Οι κατ΄ ιδίαν λόγοι ακυρώσεως134
 • 12.4.1. Αναρμοδιότητα134
 • 12.4.2. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας136
 • 12.4.3. Παράβαση νόμου140
 • 12.4.4. Κατάχρηση εξουσίας149
 • §13. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ151
 • 13.1. Η προδικασία151
 • 13.1.1. Η άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως151
 • 13.1.2. Ο ορισμός αντικλήτου155
 • 13.1.3. Ομοδικία 156
 • 13.1.4. Συνάφεια157
 • 13.1.5. Παρέμβαση 159
 • 13.1.6. Πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως161
 • 13.1.7. Υπόμνημα 163
 • 13.1.8. Λοιπή προδικασία163
 • 13.2. Η διαδικασία στο ακροατήριο169
 • §14. Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ172
 • 14.1. Η κατάργηση της δίκης172
 • 14.1.1. Υποβολή παραίτησης173
 • 14.1.2. Ο θάνατος του αιτούντος175
 • 14.1.3. Η διάλυση του νομικού προσώπου176
 • 14.1.4. Η λήξη της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης177
 • 14.2. Η έκδοση δικαστικής απόφασης181
 • 14.2.1. Τα αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης190
 • §15. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ199
 • 15.1. Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας 199
 • 15.2. Η τριτανακοπή201
 • 15.3. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας (Ν 345/1976)205
 • 15.4. Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης 208
 • 15.5. Η έφεση211
 • §16. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ219
 • 16.1. Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως222
 • 16.2. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων229
 • §17. ΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ235
 • 17.1. Εισαγωγικά ένδικα βοηθήματα235
 • 17.2. Νομική φύση 235
 • 17.3. Συνταγματική και νομοθετική ρύθμιση236
 • §18. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ)239
 • §19. Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΟΥΣΙΑΣ)240
 • §20. Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ257
 • §21. Η ΑΓΩΓΗ266
 • §22. H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ – Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ 275
 • 22.1. Η προδικασία275
 • 22.1.1. Η άσκηση275
 • 22.1.2. Ο ορισμός αντικλήτου276
 • 22.1.3. Ομοδικία276
 • 22.1.4. Συνάφεια276
 • 22.1.5. Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση276
 • 22.1.6. Παρέμβαση277
 • 22.1.7. Πρόσθετοι λόγοι 277
 • 22.1.8. Υπόμνημα277
 • 22.1.9. Λοιπή προδικασία277
 • 22.2. Η κύρια διαδικασία282
 • 22.3. Μορφές περάτωσης της εκκρεμοδικίας289
 • 22.3.1. Η κατάργηση της δίκης289
 • 22.3.2. Η έκδοση δικαστικής απόφασης290
 • §23. TA ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ294
 • 23.1. Τα τακτικά ένδικα μέσα297
 • 23.1.1. Aίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας297
 • 23.1.2. Ανακοπή ερημοδικίας298
 • 23.1.3. Τριτανακοπή300
 • 23.1.4. Έφεση303
 • 23.2. Τα έκτακτα ένδικα μέσα312
 • 23.2.1 Αίτηση αναθεωρήσεως312
 • 23.2.2. Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας314
 • 23.2.3. Αίτηση αναιρέσεως315
 • §24. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ324
 • 24.1. Aίτηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικών πράξεων324
 • 24.2. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων328
 • 24.3. Aίτηση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης329
 • 24.4. Aίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης330
 • §25. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ332
 • 25.1. Οι διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση332
 • 25.1.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα: Η ανακοπή333
 • 25.1.2. Ένδικα μέσα336
 • 25.1.3. Προσωρινή προστασία: Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως337
 • 25.1.4. Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία337
 • 25.2. Οι εκλογικές διαφορές338
 • 25.2.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα: Η ένσταση338
 • 25.2.2. Ένδικα μέσα346
 • 25.2.3. Προσωρινή προστασία347
 • 25.3. Οι διαφορές κατά την εκλογική διαδικασία στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου347
 • 25.4. Η διαταγή πληρωμής349
 • 25.4.1. Η έκδοση της διαταγής πληρωμής349
 • 25.4.2. Η παρεχόμενη δικαστική προστασία353
 • 25.4.2.1. Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής353
 • 25.4.2.2. ΄Ενδικα μέσα355
 • 25.4.2.3. Προσωρινή προστασία355
 • §26. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ356
 • 26.1. Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες356
 • 26.1.1. Η έφεση357
 • 26.1.2. Η αγωγή377
 • 26.1.3. Η ανακοπή (στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης)378
 • 26.1.4. Η αίτηση αναγωγής378
 • 26.1.5. Η αίτηση καταλογισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες»379
 • 26.1.6 Μορφές επιτάχυνσης της δίκης: πρότυπη δίκη - προδικαστικό ερώτημα - απόρριψη προδήλως απαράδεκτων ένδικων βοηθημάτων και μέσων380
 • 26.2. Ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας383
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ387
 • 0
 • 0