Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-076-0
Σελίδες: 412
Συγγραφέας: Φ. Μάλαμας

Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Φορολογία Νομικών Προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» κρίθηκε αναγκαία ενόψειτων τροποποιήσεων στη φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επήλθαν μετά την πρώτη έκδοση του 2012.

Σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της φορολογίας των νομικών αυτών προσώπων συντελέσθηκε με την εισαγωγή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), χωρίς ωστόσο η εισαγωγή του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος να την αντιμετωπίσει ολιστικά. Αντίθετα και οι νέες ρυθμίσεις δείχνουν να τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία και με την παροχή πολύ στενών περιθωρίων απαλλαγών. Εξακολουθεί ο νομοθέτης να προβλέπει την απαλλαγή από τη φορολόγησή τους μόνον όταν πραγματοποιούν πράξεις κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους (όπως είχε ερμηνευθεί με την Πολ. 167/1973 και τη με αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση ΝΣΚ). Όμως η θέση αυτή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και έλλειψη ενδιαφέροντος για στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα πρέπει να τυγχάνουν ευρύτατων απαλλαγών από τη φορολογία, καθώς το σύνολο του καθαρού τους εισοδήματος διατίθεται για την κάλυψη κοινωφελών, φιλανθρωπικών κ.λπ. σκοπών. Σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό σκοπό των νομικών αυτών προσώπων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ο απαραίτητος εκείνος μηχανισμός ελέγχου που θα εξασφαλίζει την είσπραξη των φόρων όταν τα νομικά αυτά πρόσωπα λειτουργούν ως προπέτασμα για φοροδιαφυγή, πολιτικές σκοπιμότητες, χρησιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τον σκοπό τους.

Βασικό κριτήριο στον έλεγχο αυτό θα πρέπει να είναι ο τελικός προορισμός των χρηματοδοτήσεων αυτών των νομικών προσώπων, αν δηλαδή τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού τους ή όχι. Δεύτερο σημαντικό κριτήριο θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο του χρηματοδότη τους ή ο αριθμός των χρηματοδοτών τους.

Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να τεθούν τα κριτήρια εκείνα που θα εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό, τον επαρκή έλεγχο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των νομικών αυτών προσώπων. Αρκεί να υπάρχει κάθε φορά η αναγκαία κρατική βούληση, προκειμένου ν΄ ασκείται πραγματικά ένας τέτοιος έλεγχος. Οφείλουμε, τέλος, να τονίσουμε τον σημαντικό ρόλο που αθόρυβα παίζει η Εκκλησία της Ελλάδος στη βοήθεια όσων έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ22
 • ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-2013)22
 • Εισαγωγικές Παρατηρήσεις22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος24
 • Ι. Γενικά24
 • Α. Πεδίο Εφαρμογής24
 • Β. Φορολογική Κατοικία25
 • Γ. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή26
 • Δ. Φορολογητέο Εισόδημα26
 • Ε. Φορολογικό Έτος29
 • ΣΤ. Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής29
 • Ζ. Μειώσεις Φόρου για Ιατρικές Δαπάνες30
 • 1. Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης31
 • i. Δαπάνες που αναγνωρίζονται ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης36
 • ii. Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης37
 • 2. Μειώσεις φόρου για δωρεές38
 • Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων40
 • 1. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων40
 • 2. Υποκείμενα του Φόρου Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων42
 • 3. Συνήθεις Μορφές Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Κριτική για τη Φορολόγησή τους45
 • 4. Κληροδοτήματα που αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης48
 • 5. Απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα48
 • 6. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα50
 • α. Κριτήρια για ομοειδείς συναλλαγές επί τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ που ορίσθηκαν έως την ψήφιση του Ν 4386/201452
 • 7. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες52
 • α. Αποσβέσεις57
 • β. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων60
 • γ. Επισφαλείς απαιτήσεις60
 • 8. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες61
 • 9. Μεταφορά ζημιών84
 • 10. Μέθοδος προσδιορισμού «εσόδων» 85
 • 11. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία85
 • 12. Φορολογικός συντελεστής87
 • 13. Παρακράτηση Φόρου87
 • 14. Φορολογικός συντελεστής88
 • 15. Υπόχρεοι σε παρακράτηση88
 • 16. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση89
 • 17. Συντελεστές παρακράτησης φόρου90
 • 14. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς92
 • 15. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων «και καταβολή του φόρου» 96
 • 16. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα104
 • Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο104
 • Α. Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος105
 • 1. Καθεστώς μέχρι 31.12.2015105
 • 2. Καθεστώς από 1.1.2016106
 • 3. Προϊσχύσαν καθεστώς υπό το Ν 2238/1994107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)110
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο110
 • Α. Μητρώο Μ.Κ.Ο.111
 • Β. Εκτέλεση Προγραμμάτων Μ.Κ.Ο.112
 • Γ. Φορολογικές απαλλαγές114
 • Δ. Συμμετοχή σε Προγράμματα Μ.Κ.Ο. στο εξωτερικό114
 • Ε. Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Μ.Κ.Ο.116
 • ΣΤ. Ρύθμιση Θεμάτων της Επιτροπής Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας117
 • ΜΕΡΟΣ Β120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4120
 • Ι. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000)120
 • Α. Επιβολή και Φύση του Φόρου120
 • Β. Αντικείμενο του φόρου121
 • Γ. Υποκείμενο του ΦΠΑ125
 • Δ. Οικονομική δραστηριότητα127
 • Ε. Τόπος παράδοσης αγαθών127
 • ΣΤ. Τόπος παροχής υπηρεσιών130
 • 1. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας131
 • Ζ. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών132
 • Η. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών133
 • Θ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών135
 • Ι. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου136
 • Κ. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών136
 • Λ. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών139
 • Μ. Συντελεστές – Υπολογισμός του Φόρου140
 • Ν. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας143
 • 1. Παροχή υπηρεσιών από ιδρύματα σε τέκνα ασφαλισμένων με βαριά νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές κ.λπ.145
 • 2. Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων που έχουν ανάγκη κοινωνικής φροντίδας146
 • 3. Παροχή υπηρεσιών από Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων147
 • 4. Παροχή υπηρεσιών από Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ148
 • 5. Γενικές παρατηρήσεις149
 • 1. Υποχρεώσεις εξεταστικών φορέων151
 • 2. Υποχρεώσεις πιστοποιούντων φορέων152
 • Ξ. Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών162
 • Ο. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών164
 • Π. Ειδικές Απαλλαγές165
 • Ρ. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (άρθρο 39β)165
 • Σ. Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων166
 • Τ. Δηλώσεις167
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5174
 • Ι. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014 - ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014)174
 • Α. Πεδίο εφαρμογής174
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ232
 • Ι. Φορολογία Κληρονομιών και Δωρεών232
 • Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις232
 • Β. Φορολογία Κληρονομιών233
 • 1. Αντικείμενο του Φόρου235
 • 2. Υποκείμενο φόρου237
 • 3. Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης237
 • 4. Προσδιορισμός αξίας αντικειμένων φορολογίας239
 • 5. Υπολογισμός φόρου256
 • 6. Υπολογισμός του φόρου σε περίπτωση αποποίησης256
 • 7. Δήλωση Φόρου Κληρονομιών258
 • i. Περιεχόμενο της Δήλωσης258
 • ii. Τρόπος Υποβολής της Δήλωσης259
 • iii. Έλεγχος – Εξώδικη λύση διαφοράς262
 • iv. Βεβαίωση και Καταβολή του Φόρου Κληρονομιών264
 • v. Δήλωση κληρονομιών - Δήλωση με επιφύλαξη. 268
 • 8. Διεθνείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας272
 • Γ. Φορολογία Δωρεών 274
 • 1. Αντικείμενο του Φόρου Δωρεάς274
 • 2. Υποκείμενο του Φόρου Δωρεάς 275
 • 3. Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης276
 • 4. Προσδιορισμός αξίας αντικειμένων δωρεών και γονικών παροχών –Ακύρωση και ανάκληση - Εκπτώσεις277
 • 5. Ακύρωση και Ανάκληση Δωρεών278
 • 6. Απαλλαγές – Υπολογισμός του φόρου279
 • 7. Υπόχρεος σε Δήλωση Φόρου Δωρεάς282
 • 8. Τρόπος υποβολής των δηλώσεων285
 • 9. Μεταβατική Διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013) 286
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΩδικας κοινωφελΩν περιουσιΩν, σχολαζουσΩν κληρονομιΩν και λοιπΕς διατΑξεις (Ν 4182/2013, ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013)289
 • ΙΙ. Έννοια και Σύσταση Κοινωφελών Ιδρυμάτων289
 • ΙΙΙ. Έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος - Διάλυση290
 • IV. Συγχώνευση Ιδρυμάτων292
 • V. Κατανομή περιουσίας υπέρ περισσότερων σκοπών- συγκληρονομία292
 • VI. Χορήγηση υποτροφιών293
 • VII. Σύσταση φορέων αξιοποίησης της περιουσίας ιδρυμάτων293
 • VIII. Διαχειριστικές πράξεις294
 • IX. Προϋπολογισμοί ιδρυμάτων295
 • X. Πιστώσεις και δαπάνες297
 • XI. Μεταβατικό Καθεστώς297
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄302
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ν 4223/2013, ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)302
 • I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις302
 • II. Αντικείμενο του φόρου (αρ. 1) 303
 • III. Άρθρο 32 Ν.3842/2010 (Νόμος περί ΦΑΠ)303
 • IV. Υποκείμενο του φόρου (αρ. 2)304
 • V. Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (αρ. 3) 307
 • VI. Υπολογισμός του κύριου φόρου (αρ. 4)310
 • A. Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα:310
 • Β. Υπολογισμός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα313
 • Γ. Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου (αρ. 5)318
 • Δ. Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης - (αρ. 6)320
 • Ε. Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου (αρ. 7) 321
 • ΣΤ. Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (αρ. 8) 323
 • Ζ. Πιστοποιητικό άρθρου 54Α Ν.4174/2013324
 • Η. Ευθύνη Νομίμων Εκπροσώπων Νομικών Προσώπων332
 • Θ. Ο ΕΝΦΙΑ ως έσοδο των Ο.Τ.Α.332
 • Ειδικός φόρος επί ακινήτων (Ν 3091/2002, ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002)344
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 344
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ344
 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Ν 1587/1950)346
 • Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις346
 • Α. Αντικείμενο του Φόρου346
 • Β. Ειδικές Περιπτώσεις Επιβολής του Φόρου348
 • Γ. Φορολογητέα Αξία του Ακινήτου351
 • Δ. Φορολογικοί Συντελεστές352
 • Ε. Υποκείμενο του Φόρου 354
 • ΣΤ. Απαλλαγές από το φόρο 354
 • Ζ. Θρησκευτικά – Εκκλησιαστικά Πρόσωπα355
 • Η. Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου 356
 • Θ. Καταβολή του Φόρου357
 • Ι. Έλεγχος της Δήλωσης359
 • ΙΑ. Ένδικα Μέσα - Συμβιβασμός359
 • ΙΒ. Διαδικασία Βεβαίωσης - Παραγραφή360
 • ΙΓ. Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων – Υποθηκοφυλάκων – Δημοσίων Αρχών360
 • ΙΔ. Κυρώσεις360
 • ΙΕ. Περιπτώσεις Επιστροφής του Φόρου360
 • ΙΣΤ. Λοιποί φόροι και τέλη362
 • Α. Υπολογισμός Αξίας Ακινήτων 365
 • Β. Εξαιρέσεις από το Τέλος Ακινήτου Περιουσίας365
 • Γ. Βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακινήτου Περιουσίας 367
 • Δ. Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης καταβολής του Τέλους Ακινήτου Περιουσίας369
 • Ε. Χρήση των εσόδων από το Τέλος Ακινήτου Περιουσίας από τους Ο.Τ.Α.369
 • ΣΤ. Ημιυπαίθριοι 370
 • Τέλος Ακινήτου Περιουσίας (άρθρο 24, Ν 2130/1993)365
 • ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄372
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ372
 • Ι. Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Α.Ε.Α.Π)372
 • Α. Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία -Έδρα - Διάρκεια372
 • Β. Μέτοχοι - Μετοχικό Κεφάλαιο -Έσοδα374
 • Γ. Καταστατικό - Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση375
 • Δ. Ρυθμίσεις σχετικά με την περιέλευση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί των ακινήτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π.376
 • Ε. Φορολογικές Απαλλαγές377
 • ΣΤ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς377
 • Ζ. Διοίκηση - Διαχείριση - Αξιοποίηση των ακινήτων377
 • Η. Σύσταση Εταιρειών Ειδικού Σκοπού378
 • Θ. Πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων378
 • ΙΙ. Θρησκευτικές κοινότητες380
 • Α. Φορολογικές Απαλλαγές383
 • ΙΙΙ. Ρυθμίσεις για την Εκκλησία της Κρήτης384
 • IV. Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου385
 • V. Εταιρείες από Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα387
 • VI. Εκκλησία και Κοινωφελή Ιδρύματα του Ν 4182/2013388
 • Γ. Ιερά Προσκυνήματα και Εκκλησιαστικά Μουσεία393
 • VII. Μεταβίβαση Κατοχής ή Κυριότητας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που ανήκουν σε Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ν 3028/2002)394
 • VIII. Θρησκευτικά – Εκκλησιαστικά Πρόσωπα - Απαλλαγές από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων 396
 • ΙΧ. Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και Συμβάσεις που επιδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή κρατικούς πόρους397
 • ΜΕΡΟΣ Ζ΄398
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10398
 • Ι. Τέλη χαρτοσήμου (ΠΔ 28/28 Ιουλίου 1931, ΦΕΚ Α΄ 239)398
 • Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις398
 • Β. Διακρίσεις399
 • Γ. Απαλλαγές399
 • Δ. Υποκειμενικές απαλλαγές 401
 • Ε. Απαλλαγές από Πάγια Τέλη 401
 • ΣΤ. Άγιον Όρος402
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ404
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ414
 • 0
 • 0