Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-061-6
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης

Με την παρούσα έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, με τίτλο: «Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης» επιχειρείται μία προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της άυλης αξίας μιας λειτουργούσας οντότητας, σε συνδυασμό με την μαθηματική ερμηνεία της χρηματοσειράς (ράντας), και με τον προσδιορισμό του μεγέθους της υπεραξίας. Αναλύεται ο συσχετισμός εννοιών από τα Οικονομικά Μαθηματικά και προσαρμόζεται η εφαρμογή τους, στο πλαίσιο του προσδιορισμού της συνολικής αξίας της οντότητας. Ταυτοχρόνως, επεξηγείται η έννοια της παρούσας, αλλά και της τελικής αξίας της υπερπροσόδου, όπως προσδιορίζεται με την σχετική χρηματοσειρά.

Ο στόχος που τέθηκε για την συγγραφή του βιβλίου αυτού, αναφέρεται στην όσο το δυνατόν απλούστευση των εννοιών και των διαδικασιών προσέγγισης του προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης, με δεδομένες τις εκτιμήσεις που θα κατέληγαν σε υπερτιμημένα  ή υποτιμημένα αποτελέσματα.  Μετά την αναφορά στις έννοιες που περιστοιχίζουν το πρόβλημα, αναλύονται οι σχετικές παραδεκτές μέθοδοι εκτίμησης της πραγματικής αξίας μιας επιχείρησης, ενώ σε ιδιαίτερο κεφάλαιο συνδέονται όλα τα προηγούμενα, με τα προβλεπόμενα στη Φορολογική νομοθεσία.

Τα παραδείγματα που παρατίθενται κατά την διάρκεια της ανάλυσης των εννοιών, βοηθούν στην κατανόηση των διαδικασιών και προετοιμάζουν το έδαφος για την εφαρμογή σε ανάλογα προβλήματα που εμφανίζονται προς λύση, στην πράξη. Ακολουθεί σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, πλήρης εφαρμογή, με ανάλυση των διαδικασιών και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου με σκοπό την διαπίστωση της πραγματικής αξίας μίας οντότητας.

Τέλος, για λόγους που κρίθηκαν απαραίτητοι, στο πλαίσιο του προβλήματος του προσδιορισμού της αξίας μίας επιχείρησης, παρατίθεται η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, ώστε να γίνει κατανοητή και η μαθηματική προσέγγιση του ζητήματος.

Το έργο αυτό σκοπό έχει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε οικονομολόγο, λογιστή και νομικό που ασχολείται με τις οικονομικές επιστήμες.

 • -1
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ15
 • Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ15
 • 1. Επιχείρηση και περιουσιακή συγκρότηση15
 • 2. Διακρίσεις της περιουσίας 17
 • 3. Ισολογισμός19
 • 4. Η έννοια του τρέχοντος κόστους και η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία21
 • 5. Η εύλογη αξία22
 • 6. Το τρέχον κόστος αντικατάστασης24
 • 7. Η προσαρμογή του ιστορικού κόστους26
 • 8. Δείκτες προσαρμογής του ιστορικού κόστους27
 • 9. Ο στατικός ισολογισμός και η Λογιστική του δυναμικού ισολογισμού28
 • 10. Η έννοια της υπερπροσόδου30
 • 11. Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 36
 • Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ39
 • 1. Η χρησιμότητα και οι δυσκολίες προσδιορισμού της πραγματικής αξίας μίας οντότητας39
 • 2. Μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας μίας οντότητας42
 • 2.1. Η μέθοδος της παρούσας αξίας της υπερπροσόδου43
 • 2.1.1 Χρηματοσειρές (Ράντες)45
 • (α) Παρούσα (αρχική) αξία ληξιπρόθεσμης ράντας46
 • (β) Τελική (μελλοντική) αξία ληξιπρόθεσμης ράντας52
 • (γ) Σύγκριση της παρούσας και της τελικής αξίας ράντας, σε σχέση με την πρόβλεψη κερδών53
 • (δ) Εφαρμογή53
 • (ε) Συμπέρασμα58
 • 2.2. Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών59
 • 2.3. Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας61
 • 2.4. Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών65
 • 2.4.1 Κατάταξη των ταμειακών πλεονασμάτων 66
 • 2.5. Η μέθοδος λήψης των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και της αξίας της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών67
 • 3. Επιλογή της μεθόδου εκτίμησης της αξίας μίας οντότητας71
 • Γ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ75
 • 1. Μεταβίβαση της οντότητας ή τίτλων αυτής 75
 • 1.1. Η φορολογική έννοια της υπεραξίας77
 • 1.2. Εισηγμένοι τίτλοι σε Χρηματιστηριακή αγορά77
 • 1.3. Μη εισηγμένοι τίτλοι σε Χρηματιστηριακή αγορά77
 • 1.4. Ενδοομιλικές μεταβιβάσεις τίτλων78
 • 1.5. Απαλλαγές από τον φόρο78
 • 1.6. Φορολογικός συντελεστής 78
 • 2. Φορολογικός προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού υπεραξίας με τον προηγούμενο ΚΦΕ (Ν 2238/1994)78
 • 3. Μαθηματική προσέγγιση80
 • Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ87
 • 1. Ορισμοί εννοιών από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα87
 • 2. Xρηματοοικονομικές καταστάσεις98
 • 2.1. Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων98
 • 2.2. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις105
 • 3. Σχετική νομοθεσία για την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων119
 • 4. Παράμετροι κεντρικής τάσης 135
 • 5. Διμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση 145
 • 5.1. Παράμετροι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων145
 • 5.2. Εξίσωση της γραμμικής παλινδρόμησης146
 • 5.3. Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων148
 • 6. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων150
 • 6.1. Η διάρθρωση του κόστους των ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής λειτουργίας150
 • 6.2. Κατηγορίες και κόστος κεφαλαίου 151
 • 6.3. Προεξοφλητικό επιτόκιο152
 • 6.4. Η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου152
 • 6.5. Το κόστος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου 153
 • 6.6. Το κόστος του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου155
 • 6.7. Το κόστος των αποθεματικών κεφαλαίων156
 • ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ157
 • 0
 • 0