Ενωσιακό – Συνταγματικό – Διοικητικό – Ποινικό – Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-040-1
Σελίδες: 243
Συγγραφέας: Μ. Φεφές

Το έργο «Εισαγωγή στο δίκαιο» αποτελεί ένα γενικό και συνοπτικό εγχειρίδιο που διατρέχει τις σημαντικότερες έννοιες και πληροφορίες των βασικών επιμέρους δικαίων, δηλαδή του Συνταγματικού, του Διοικητικού, του Ποινικού, του Αστικού, του Εμπορικού και του Εργατικού δικαίου.

Στη δεύτερη έκδοση, ενόψει των εκτεταμένων αλλαγών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια ιδίως στο εργατικό και εμπορικό δίκαιο, έχουν περιληφθεί βασικές τροποποιήσεις των επί μέρους δικαίων, με όσο το δυνατό περισσότερο ευσύνοπτο και εύληπτο τρόπο.  Επίσης, για λόγους πληρότητας έχει προστεθεί ένα κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο. Συμπληρώνεται δε με αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο αποτελεί μία έκδοση χρήσιμη κυρίως σε φοιτητές Σχολών Πολιτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, που διδάσκονται στις σχολές αυτές μαθήματα που άπτονται της επιστήμης του δικαίου, στόχος του δε είναι να προσφέρει μια συνοπτική αναφορά στις βασικές νομικές έννοιες, ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση μιας σφαιρικής αντίληψης από τον αναγνώστη του.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ8
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 122
 • ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ22
 • Α. Έννοια του δικαίου22
 • Β. Διαίρεση του δικαίου23
 • Γ. Πηγές του δικαίου25
 • 1) Γενικά25
 • 2) Νόμος -Έθιμο25
 • 3) Ιεραρχία των κανόνων δικαίου26
 • 4) Χρονική έκταση των κανόνων δικαίου26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 228
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ28
 • Α. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου28
 • 1) Οι πηγές πρωτογενούς δικαίου 29
 • α) Χρονικό πεδίο εφαρμογής του πρωτογενούς δικαίου 29
 • β) Νομικό καθεστώς του πρωτογενούς δικαίου 30
 • 2) Οι πηγές παραγώγου δικαίου30
 • α) Οι μονομερείς πράξεις της συνθήκης30
 • β) Νομικό καθεστώς των μονομερών πράξεων 31
 • γ) Ο κανονισμός 32
 • δ) Η απόφαση32
 • ε) Η οδηγία33
 • στ) Οι συμβατικές πράξεις34
 • Β. Ποιος κάνει τι 34
 • Γ. Το άμεσο αποτέλεσμα του ενωσιακού δικαίου35
 • Δ. Η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου36
 • Ε. Τα όργανα37
 • 1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο37
 • 2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο37
 • 3) Το Συμβούλιο 39
 • 4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 41
 • Τι κάνει η Επιτροπή;42
 • 5) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 43
 • α) Η προδικαστική παραπομπή44
 • β) Η προσφυγή λόγω παράβασης κράτους μέλους 44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 346
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ46
 • Α. Βασικές έννοιες46
 • Β. Πολίτευμα47
 • Γ. Μορφή πολιτεύματος48
 • Δ. Οργανωτικές βάσεις πολιτεύματος49
 • 1) Το αντιπροσωπευτικό σύστημα49
 • 2) Η διάκριση των εξουσιών50
 • 3) Οι ατομικές ελευθερίες50
 • α) Η προσωπική ελευθερία υπό ευρεία έννοια 51
 • β) Η προσωπική ελευθερία υπό στενή έννοια 52
 • γ) Οι εγγυήσεις για την ποινική δίωξη του ατόμου52
 • δ) Το άσυλο της κατοικίας 52
 • ε) Δικαίωμα στην πληροφόρηση - Η ελευθερία του τύπου53
 • στ) Η προστασία του απορρήτου της ανταπόκρισης53
 • ζ) Θρησκευτική ελευθερία54
 • η) Η ελευθερία της εκπαίδευσης54
 • θ) Η ελευθερία της συνάθροισης54
 • ι) Η ελευθερία του συνεταιρισμού55
 • ια) Το δικαίωμα της αναφοράς55
 • ιβ) Η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας55
 • ιγ) Η προστασία της ιδιοκτησίας55
 • ιδ) Η αρχή της ισότητας55
 • Ε. Ένδικη προστασία των δικαιωμάτων56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 458
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ58
 • Α. Βασικές έννοιες58
 • Β. Βασικές αρχές της διοικητικής δράσης59
 • 1) Η αρχή της νομιμότητας59
 • 2) Το δημόσιο συμφέρον59
 • 3) Η προστασία του διοικουμένου59
 • Γ. Η διοικητική πράξη60
 • 1) Έννοια60
 • 2) Είδη διοικητικών πράξεων60
 • 3) Χαρακτηριστικά διοικητικής πράξης61
 • 4) Έκδοση διοικητικής πράξης62
 • 5) Ισχύς διοικητικής πράξης64
 • 6) Κατάργηση - ανάκληση διοικητικής πράξης65
 • Δ. Το διοικητικό όργανο66
 • 1) Γενικά66
 • 2) Είδη οργάνων67
 • 3) Νόμιμη υπόσταση68
 • 4) Κανόνες που διέπουν τα συλλογικά διοικητικά όργανα68
 • 5) Ιεραρχικός έλεγχος70
 • 6) Αρμοδιότητα71
 • Ε. Η προστασία του διοικουμένου73
 • 1) Γενικά73
 • 2) Διοικητικές προσφυγές74
 • 3) Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 578
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ78
 • Α. Έννοια78
 • Β. Διακρίσεις78
 • Γ. Εφαρμογή ποινικού νόμου79
 • 1) Χρονικά όρια79
 • 2) Τοπικά όρια79
 • Δ. Το έγκλημα80
 • 1) Έννοια80
 • 2) Διακρίσεις εγκλημάτων80
 • α) Κριτήριο βαρύτητας ποινής81
 • β) Κριτήριο νομοτεχνικό81
 • γ) Κριτήριο επίδρασης στον εξωτερικό κόσμο81
 • δ) Κριτήριο χρονικής διάρκειας82
 • ε) Κριτήριο αριθμητικό82
 • στ) Κριτήριο υποκειμένου82
 • Ε. Πράξη - Παράλειψη83
 • 1) Έννοια83
 • 2) Στοιχεία 83
 • 3) Αιτιώδης συνάφεια84
 • ΣΤ. Άδικος χαρακτήρας της πράξης84
 • 1) Έννοια84
 • 2) Λόγοι αποκλεισμού αδίκου85
 • Ζ. Καταλογισμός της πράξης88
 • 1) Έννοια88
 • 2) Στοιχεία καταλογισμού88
 • Η. Το τιμωρητό92
 • Θ. Οι ποινές93
 • Ι. Απόπειρα και συμμετοχή95
 • 1) Απόπειρα95
 • 2) Συμμετοχή96
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6100
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ100
 • Α. Το δικαίωμα100
 • 1) Γενικά100
 • 2) Διακρίσεις δικαιωμάτων100
 • 3) Κτήση δικαιωμάτων101
 • 4) Άσκηση δικαιωμάτων101
 • 5) Απώλεια δικαιωμάτων102
 • 6) Κατάχρηση δικαιωμάτων102
 • 7) Προστασία δικαιωμάτων102
 • 8) Παραγραφή103
 • Β. Υποκείμενα δικαίου - πρόσωπα104
 • 1) Γενικά104
 • 2) Φυσικό πρόσωπο104
 • 3) Νομικά πρόσωπα105
 • Γ. Δικαιοπραξίες107
 • 1) Έννοια δικαιοπραξίας107
 • 2) Διακρίσεις δικαιοπραξιών108
 • 3) Προϋποθέσεις του εγκύρου των δικαιοπραξιών108
 • 4) Άκυρη και ακυρώσιμη δικαιοπραξία110
 • Δ. Αντιπροσώπευση110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 712
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ112
 • Α. Ενοχή112
 • Β. Είδη ενοχών112
 • Γ. Παραγωγή ενοχών113
 • Δ. Ευθύνη – Υπαιτιότητα - Αποζημίωση114
 • Ε. Σύμβαση116
 • 1) Γενικά116
 • 2) Εκχώρηση και αναδοχή χρέους117
 • 3) Ποινική ρήτρα - αρραβώνας118
 • ΣΤ. Επώνυμες συμβάσεις118
 • 1) Πώληση119
 • 2) Δάνειο119
 • 3) Εγγύηση119
 • 4) Μίσθωση πράγματος120
 • 5) Εταιρεία121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8122
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ122
 • Α. Εμπράγματα δικαιώματα122
 • Β. Πράγμα122
 • Γ. Κατοχή - νομή 124
 • Δ. Κυριότητα125
 • Ε. Δουλείες127
 • 1) Πραγματικές δουλείες127
 • 2) Προσωπικές δουλείες128
 • ΣΤ. Ενέχυρο130
 • Ζ. Υποθήκη131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9134
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ134
 • Α. Συγγένεια134
 • Β. Κληρονομική διαδοχή134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10140
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ140
 • Α. Έννοια του εμπορικού δικαίου140
 • Β. Κλάδοι του εμπορικού δικαίου141
 • Γ. Εμπορικές πράξεις141
 • 1) Γενικά 141
 • 2) Εμπορικές πράξεις141
 • Δ. Οι έμποροι143
 • 1) Γενικά143
 • 2) Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας144
 • 3) Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας 145
 • 4) Περιορισμοί - Απαγορεύσεις - Ασυμβίβαστο145
 • 5) Επαγγελματικές υποχρεώσεις εμπόρου 146
 • Ε. Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία 146
 • 1) Γενικά146
 • 2) Διακριτικά γνωρίσματα146
 • 3) Επωνυμία147
 • 4) Διακριτικός τίτλος149
 • 5) Σήμα150
 • 6) Ευρεσιτεχνία153
 • 7) Αθέμιτος Ανταγωνισμός155
 • ΣΤ) Εταιρείες155
 • 1) Γενικά155
 • 2) Διάκριση των εμπορικών εταιρειών156
 • 3) Νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιρειών157
 • 4) Ομόρρυθμη Εταιρεία157
 • 5) Η Ανώνυμη Εταιρεία160
 • Ζ) Αξιόγραφα169
 • 1) Γενικά169
 • 2) Συναλλαγματική169
 • 3) Τραπεζική επιταγή174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11178
 • ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ178
 • Α. Έννοια και αντικείμενο εργατικού δικαίου178
 • 1) Έννοια εργατικού δικαίου178
 • 2) Αντικείμενο178
 • Β. Πηγές του εργατικού δικαίου179
 • 1) Σύνταγμα179
 • 2) Ο Νόμος180
 • 3) Καταστατικά σωματείων180
 • 4) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας180
 • 5) Κανονισμός Εργασίας181
 • Γ. Βασικές έννοιες εργατικού δικαίου182
 • 1) Τι είναι εργασία182
 • 2) Τι είναι εξαρτημένη εργασία183
 • 3) Τι είναι επάγγελμα183
 • 4) Τι είναι εργοδότης183
 • 5) Τι είναι μισθωτός184
 • 6) Τι είναι μισθός184
 • 7) Τι είναι εκμετάλλευση184
 • 8) Τι είναι επιχείρηση184
 • 9) Τι είναι υπάλληλος184
 • 10) Τι είναι διευθύνοντες υπάλληλοι185
 • 11) Τι είναι μαθητευόμενοι185
 • Δ. Σύμβαση εργασίας και σχέση εργασίας186
 • Ε. Σύμβαση εργασίας και άλλες ομοειδείς συμβάσεις186
 • 1) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών186
 • 2) Σύμβαση εργασίας και σύμβαση έργου187
 • ΣΤ. Ίδρυση της σχέσης εργασίας187
 • Ζ. Υποχρεώσεις μισθωτού187
 • 1) Υποχρέωση προς παροχή εργασίας187
 • 2) Αυτοπρόσωπη εκπλήρωση188
 • 3) Είδος παρεχόμενης εργασίας188
 • 4) Χρονικά όρια εργασίας188
 • 5) Παροχή επί πλέον εργασίας192
 • 6) Νυκτερινή εργασία193
 • 7) Τόπος παροχής εργασίας (γενικά, μετάθεση, χώρος απασχόλησης)193
 • 8) Μη εκπλήρωση υποχρέωσης προς παροχή εργασίας194
 • Η. Υποχρεώσεις εργοδότη195
 • 1) Υποχρέωση καταβολής μισθού195
 • 2) Καθορισμός μισθού195
 • 3) Είδη μισθού195
 • 4) Άδεια μετ’ αποδοχών195
 • 5) Διαθεσιμότητα196
 • 6) Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης εργαζομένων197
 • 7) Αποκατάσταση δαπανών εργαζομένων197
 • 8) Παροχή πιστοποιητικού εργασίας197
 • Θ. Εβδομαδιαία ανάπαυση198
 • Ι. Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση μη καταβολής μισθού198
 • ΙΑ. Αποχή μισθωτού από την εργασία λόγω κωλύματος199
 • ΙΒ. Η καταβολή του μισθού200
 • 1) Χρόνος200
 • 2) Τόπος200
 • 3) Παραγραφή της αξίωσης του μισθού200
 • ΙΓ. Έλεγχος εργασίας201
 • 1) Επιθεώρηση εργασίας - ΣΕΠΕ201
 • 2) Ποινικές ευθύνες εργοδότη202
 • ΙΔ. Λήξη της σχέσης εργασίας203
 • 1) Λήξη σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου203
 • 2) Λήξη σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου με καταγγελία203
 • α) Καταγγελία από τον εργαζόμενο203
 • β) Καταγγελία από τον εργοδότη204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12208
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ208
 • Α. Συνδικαλισμός208
 • 1) Πεδίο εφαρμογής - έννοιες208
 • 2) Βαθμοί συνδικαλιστικών οργανώσεων208
 • 3) Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων209
 • 4) Οικονομική αυτοτέλεια209
 • 5) Οργάνωση - Λειτουργία - Διοίκηση210
 • 6) Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα211
 • Β. Απεργία214
 • 1) Γενικά214
 • 2) Κήρυξη απεργίας215
 • 3) Προσωπικό ασφαλείας216
 • Γ. Ομαδικές απολύσεις217
 • 1) Έννοια217
 • 2) Πεδίο εφαρμογής217
 • 3) Υποχρεώσεις εργοδότη218
 • 4) Διαδικασία ομαδικών απολύσεων218
 • Δ. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας220
 • 1) Έννοια220
 • 2) Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας220
 • 3) Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας221
 • 4) Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψής τους221
 • 5) Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση223
 • 6) Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας224
 • 7) Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας224
 • 8) Δέσμευση224
 • 9) Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας225
 • 10) Συρροή225
 • 11) Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής226
 • 12) Καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας227
 • 13) Συμφιλίωση227
 • 14) Μεσολάβηση - Διαιτησία227
 • α) Μεσολάβηση227
 • β) Διαιτησία228
 • 15) Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας230
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ232
 • 0
 • 0