Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-036-4
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος.   

 Η παρούσα 9η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4411/2016 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 142/3.8.2016), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 13, 292Β, 292Γ, 348Α, 348Β, 370Γ, 370Δ, 370Ε, 381Α, 381Β και 386Α ΠΚ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4249/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4262/2014, 4267/2014, 4268/2014, 4274/2014, 4285/2014, 4312/2014, 4315/2014, 4322/2015, 4337/2015 και 4356/2015, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με την Εισηγητική Έκθεση του ΠΚ, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 8
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ20
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ποινικός νόμος20
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4]20
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11]21
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13]24
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η αξιόποινη πράξη26
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19]26
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]27
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35]28
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41]30
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Απόπειρα και συμμετοχή32
 • Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]32
 • ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]33
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση34
 • Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]34
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]37
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76]40
 • IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78]46
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επιμέτρηση της ποινής47
 • Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87]47
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93]54
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]57
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο59
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104]59
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ]64
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο76
 • Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116]76
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120]78
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]79
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ90
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]90
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ94
 • Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]94
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]97
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων99
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160]99
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166]102
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ103
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]103
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ108
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]108
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ120
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]120
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]121
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ123
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]123
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ126
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]126
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ129
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]129
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ133
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]133
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ148
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]148
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ154
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]154
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ159
 • Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]159
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ162
 • Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α]162
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ166
 • Μονομαχία [Άρθρα 316-321]166
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ166
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]166
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ174
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]174
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ187
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]187
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ188
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]188
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ192
 • Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]192
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]196
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ203
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]203
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ211
 • Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]211
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ211
 • Πταίσματα 211
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412]211
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457]212
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ220
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]220
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ222
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ222
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]222
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 229
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 260
 • 0
 • 0