Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-086-9
Σελίδες: 680
Συγγραφέας: Αλ. Δοβλές, Χρ. Κατσογιάννου, Α. Κόντης, Φ. Λάμπου, Α. Μάνθος
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Γενικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: α) στις αγωγές εκπλήρωσης παροχής, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αγωγές επί ενοχής γένους, επί ενοχής είδους, επί αόριστης παροχής, για παροχή σε ξένο νόμισμα, την αγωγή τόκων/ανατοκισμού, λογοδοσίας, την αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης, για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης, επί πολυπρόσωπων ενοχών, β) στις αγωγές ανώμαλης εξέλιξης ενοχής, που περιλαμβάνουν τις αγωγές ευθύνης του οφειλέτη, αδυναμίας παροχής, υπερημερίας παροχής, πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής, υπαναχώρησης, μεταβολής συνθηκών, γ) στις αγωγές από αρραβωνική σύμβαση και τη συμφωνία περί ποινικής ρήτρας, δ) στις αγωγές αποζημίωσης, που περιλαμβάνουν την in natura αποζημίωση, την αγωγή για τα διαφυγόντα κέρδη, για μη περιουσιακή βλάβη και ε) στις αγωγές από τη συμμετοχή τρίτων στην ενοχή, που περιλαμβάνουν την εκχώρηση απαίτησης, την αναδοχή χρέους, αγωγές από συμβάσεις υπέρ και εις βάρος τρίτου.

Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου, εκτός από την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και την πρόσφατη νομολογία, περιλαμβάνει πλήθος υποδειγμάτων που καλύπτουν όλη την ύλη του Γενικού Ενοχικού Δικαίου.

 • -27
 • [1] ΑΓΩΓΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ1
 • Περιεχόμενα1
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία3
 • [1.1] Εισαγωγικές παρατηρήσεις5
 • I. Έννοια αγωγής5
 • II. Η άσκηση και οι συνέπειες της αγωγής5
 • III. Το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο του δικογράφου αγωγής6
 • IV. Έννοια και στοιχεία ενοχής7
 • V. Πηγές και είδη της ενοχής 8
 • VI. Έννοια και στοιχεία παροχής10
 • Α. Είδη παροχής11
 • Β. Καταβολή της παροχής12
 • Γ. Άλλοι τρόποι απόσβεσης της ενοχής12
 • Δ. Τρόπος εκπλήρωσης παροχής 13
 • Ε. Μερική εκπλήρωση παροχής14
 • ΣΤ. Τόπος εκπλήρωσης παροχής15
 • Ζ. Χρόνος εκπλήρωσης παροχής 17
 • Η. Εκπλήρωση της παροχής από τρίτο18
 • Θ. Δικαίωμα υποκατάστασης18
 • [1.2] Η αγωγή για εκπλήρωση παροχής 19
 • I. Τα στοιχεία της αγωγής19
 • II. Διάδικοι22
 • Α. Ενάγων22
 • Β. Εναγόμενος24
 • III. Σώρευση αγωγών24
 • IV. Αίτημα αγωγής/Εκτέλεση25
 • V. Λοιπά δικονομικά ζητήματα25
 • Α. Διεθνής δικαιοδοσία25
 • Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα25
 • Γ. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα26
 • Δ. Δικαστικό ένσημο26
 • VI. Διαδικασία27
 • VII. Απόδειξη27
 • VIII. Άμυνα εναγομένου (Άρνηση αγωγής/Ενστάσεις)28
 • Α. Άρνηση ενεργητικής/παθητικής νομιμοποίησης28
 • Β. Ενστάσεις-ισχυρισμοί κατά του κύρους της δικαιοπραξίας29
 • Γ. Ισχυρισμοί περί αιρέσεων29
 • Δ. Ένσταση ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής - ένσταση απαγορευμένης παροχής30
 • Ε. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης (ΑΚ 374 επ.)30
 • ΣΤ. Ένσταση επίσχεσης (ΑΚ 325 επ.)32
 • Ζ. Ένσταση εξόφλησης (ΑΚ 416 επ.)34
 • Η. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος35
 • Θ. Ένσταση συμψηφισμού36
 • Ι. Ένσταση παραγραφής40
 • IX. Δεδικασμένο41
 • [1.3] Η αγωγή επί ενοχής είδους 43
 • I. Έννοια43
 • II. Αίτημα αγωγής43
 • III. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση43
 • IV. Ασφαλιστικά μέτρα46
 • [1.4] Η αγωγή επί ενοχής γένους48
 • I. Έννοια48
 • II. Αίτημα αγωγής49
 • III. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση49
 • IV. Ασφαλιστικά μέτρα50
 • [1.5] Η αγωγή επί αόριστης παροχής51
 • I. Έννοια51
 • II. Το πεδίο εφαρμογής των ΑΚ 371-37352
 • III. Η ρύθμιση των ΑΚ 371-37353
 • IV. Αγωγή προσδιορισμού της παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄)55
 • V. Συνέπειες του προσδιορισμού της αόριστης παροχής 56
 • [1.6] Η αγωγή για παροχή σε ξένο νόμισμα57
 • I. Έννοια και χαρακτηριστικά της χρηματικής ενοχής57
 • II. Έννοια και χαρακτηριστικά της χρηματικής ενοχής σε ξένο νόμισμα58
 • III. Η αγωγή οφειλής σε ξένο νόμισμα60
 • [1.7] Η αγωγή τόκων/ανατοκισμού62
 • I. Έννοια τόκου62
 • II. Η αγωγή τόκων64
 • III. Έννοια ανατοκισμού64
 • IV. Αγωγή ανατοκισμού66
 • [1.8] Η αγωγή λογοδοσίας/καταλόγου ομάδας πραγμάτων68
 • I. Έννοια68
 • II. Η ειδική δικονομική ρύθμιση περί αγωγής λογοδοσίας69
 • III. Διάδικοι70
 • Α. Ενάγων70
 • Β. Εναγόμενος70
 • IV. Το αίτημα της αγωγής λογοδοσίας70
 • V. Τα στοιχεία της αγωγής71
 • VI. Άμυνα εναγομένου71
 • VII. Λοιπά δικονομικά θέματα72
 • VIII. Η αγωγή απόδοσης καταλόγου ομάδας πραγμάτων72
 • [1.9] Η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης74
 • I. Έννοια74
 • II. Διάδικοι75
 • Α. Ενάγων75
 • Β. Εναγόμενος75
 • III. Σώρευση αγωγών76
 • IV. Αίτημα αγωγής77
 • V. Λοιπά δικονομικά θέματα78
 • VI. Δεδικασμένο79
 • VII. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση80
 • VIII. Ασφαλιστικά μέτρα82
 • [1.10] Η αγωγή για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης83
 • I. Έννοια - Προϋποθέσεις αξίωσης 83
 • II. Σώρευση αγωγών84
 • III. Περιεχόμενο αγωγής85
 • IV. Αίτημα αγωγής85
 • V. Λοιπά δικονομικά θέματα86
 • VI. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση86
 • VII. Ασφαλιστικά μέτρα87
 • [1.11] Αγωγές επί πολυπρόσωπων ενοχών88
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία88
 • Ι. Αγωγές επί διηρημένης ενοχής89
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις89
 • 1. Έννοια διηρημένης ενοχής89
 • 2. Ο κανόνας της διηρημένης κατ’ ισομοιρίαν ενοχής90
 • 3. Παράλειψη αναφοράς στο δικόγραφο του είδους της οφειλής90
 • 4. Ένσταση διαίρεσης91
 • 5. Αυτοτέλεια των επιμέρους απαιτήσεων και υποχρεώσεων – Ο κανόνας της υποκειμενικής ενέργειας των γεγονότων91
 • 6. Καταβολή στον δανειστή προς εξόφληση μεριδίου συνοφειλέτη91
 • 7. Εξαιρέσεις από την αυτοτέλεια – Γεγονότα με αντικειμενική ενέργεια91
 • 8. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα92
 • Β. Αγωγή επί παθητικής διηρημένης ενοχής93
 • Γ. Αγωγή επί ενεργητικής διηρημένης ενοχής93
 • ΙΙ. Αγωγές επί ενοχής εις ολόκληρον94
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις94
 • 1. Έννοια και γενεσιουργοί λόγοι94
 • α. Εις ολόκληρον ενοχή από δικαιοπραξία94
 • β. Εις ολόκληρον ενοχή εκ του νόμου95
 • γ. Εις ολόκληρον ενοχή με δικαστική απόφαση96
 • δ. Επαναφορά των πραγμάτων κατ’ άρθρον 914 ΚΠολΔ96
 • ε. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή από τη μεταβολή της παροχής σε παροχή αποζημίωσης λόγω ανώμαλης εξέλιξης96
 • 2. Υπεισέλευση κληρονόμων στη θέση εις ολόκληρον οφειλέτη96
 • 3. Αρμοδιότητα97
 • Β. Αγωγή επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής98
 • 1. Αρχή της κατ’ αρέσκειαν επιλογής οφειλέτη – Δυνατότητες δανειστή – Ομοδικία98
 • 2. Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά99
 • 3. Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά104
 • 4. Περιεχόμενο αγωγής107
 • 5. Άμυνα εναγομένου 108
 • Γ. Αγωγή επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής110
 • 1. Έγερση αγωγής - Συνέπειες 110
 • α. Αρχή της κατ’ αρέσκειαν επιλογής δανειστή εκ μέρους του οφειλέτη110
 • β. Έγερση αγωγής από έναν εκ των πλειόνων δανειστών110
 • γ. Έγερση περισσότερων χωριστών αγωγών111
 • δ. Κοινή αγωγή όλων των δανειστών112
 • ε. Απλή ομοδικία112
 • στ. Παραίτηση από την αγωγή / Απόρριψη αγωγής για τυπικούς λόγους112
 • ζ. Απόρριψη αγωγής για ουσιαστικούς λόγους112
 • 2. Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά112
 • 3. Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά115
 • Δ. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής116
 • 1. Κύρια ή κατά κυριολεξία αναγωγή116
 • 2. Αναπληρωτική / αναπληρωματική αναγωγή118
 • 3. Εξ υποκαταστάσεως αναγωγή / Αναγωγή από υποκατάσταση / Δικαίωμα υποκατάστασης119
 • 4. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση121
 • 5. Περιεχόμενο της αγωγής122
 • 6. Περαιτέρω αξιώσεις123
 • 7. Άμυνα εναγομένου125
 • Ε. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής127
 • 1. Αξίωση αναγωγής127
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση129
 • 3. Περιεχόμενο αγωγής129
 • 4. Άμυνα εναγομένου131
 • ΙΙI. Αγωγές επί αδιαίρετης ενοχής131
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις131
 • Β. Αγωγή επί παθητικής αδιαίρετης ενοχής132
 • Γ. Αγωγή επί ενεργητικής αδιαίρετης ενοχής133
 • IV. Αγωγές επί κοινής ενοχής135
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ137
 • 1. Αγωγή παροχής ενοχής είδους139
 • 2. Αγωγή προσδιορισμού παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄)143
 • 3. Αγωγή για παροχή σε ξένο νόμισμα (ΑΚ 291-292)149
 • 4. Αγωγή για τόκους τόκων (ΑΚ 296)153
 • 5. Αγωγή για λογοδοσία (ΑΚ 303)157
 • 6. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΚΠολΔ 949)162
 • 7. Αγωγή καταβολής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής166
 • 8. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής171
 • 9. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής174
 • [2] ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΧΗΣ177
 • Περιεχόμενα177
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία178
 • [2.1] Εισαγωγικές παρατηρήσεις180
 • I. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής: μη εκπλήρωση της παροχής180
 • II. Μορφές και διακρίσεις μη εκπλήρωσης της παροχής180
 • III. Η ρύθμιση του ΑΚ 181
 • [2.2] Η ευθύνη του οφειλέτη183
 • I. Η αρχή της τεκμαιρόμενης υπαιτιότητας183
 • II. Έννοια και βαθμοί υπαιτιότητας183
 • III. Συμφωνίες για την επίταση ή τον μετριασμό της ευθύνης186
 • IV. Η ευθύνη για πταίσμα τρίτου186
 • V. Η υπερημερία δανειστή189
 • [2.3] Η αγωγή επί αδυναμίας παροχής194
 • I. Έννοια και προϋποθέσεις αδυναμίας παροχής194
 • II. Οι έννομες συνέπειες της αδυναμίας παροχής199
 • III. Οι έννομες συνέπειες της αδυναμίας παροχής επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων (AK 380-382)204
 • IV. Η αγωγή επί αδυναμίας παροχής/Δικονομικά ζητήματα208
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής208
 • Β. Σώρευση αιτημάτων 209
 • Γ. Νομιμοποίηση209
 • Δ. Απόφαση210
 • Ε. Λοιπά δικονομικά θέματα210
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου (Άρνηση αγωγής-Ενστάσεις)210
 • [2.4] Η αγωγή επί υπερημερίας παροχής213
 • I. Έννοια και προϋποθέσεις υπερημερίας οφειλέτη213
 • II. Προϋποθέσεις υπερημερίας οφειλέτη213
 • III. Οι έννομες συνέπειες της υπερημερίας οφειλέτη επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων (AK 383-385)217
 • IV. Η αγωγή επί υπερημερίας παροχής/Δικονομικά ζητήματα219
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής219
 • Β. Σώρευση αιτημάτων 222
 • Γ. Νομιμοποίηση223
 • Δ. Απόφαση223
 • Ε. Λοιπά δικονομικά ζητήματα223
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου 224
 • [2.5] Η αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής228
 • I. Έννοια και προϋποθέσεις πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής228
 • II. Η αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής/Δικονομικά ζητήματα231
 • [2.6] Η αγωγή επί υπαναχώρησης232
 • I. Έννοια υπαναχώρησης και προϋποθέσεις της υπαναχώρησης232
 • II. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης232
 • III. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης233
 • IV. Η απόσβεση του δικαιώματος υπαναχώρησης234
 • V. Ματαίωση του δικαιώματος υπαναχώρησης234
 • VI. Έννομες συνέπειες της υπαναχώρησης235
 • VII. Η Αγωγή υπαναχώρησης/Δικονομικά θέματα236
 • Α. Εισαγωγικά-Αίτημα αγωγής236
 • Β. Στοιχεία αγωγής 236
 • Γ. Σώρευση αιτημάτων236
 • Δ. Νομιμοποίηση237
 • Ε. Λοιπά δικονομικά ζητήματα237
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου238
 • [2.7] Αγωγές λόγω μεταβολής των συνθηκών241
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία241
 • Ι. Αγωγή λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών242
 • Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση242
 • Β. Περιεχόμενο της κατ’ άρθρον 388 ΑΚ αγωγής243
 • Γ. Διαπλαστική αγωγή – Λοιποί τρόποι άσκησης του δικαιώματος – Αίτημα250
 • Δ. Διαπλαστική απόφαση και έκταση της μεταρρυθμιστικής εξουσίας του δικαστή252
 • Ε. Ασφαλιστικά μέτρα253
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου254
 • ΙΙ. Αγωγή λόγω μεταβολής των συνθηκών με νομική βάση την ΑΚ 288255
 • ΙΙΙ. Αγωγές λόγω μεταβολής των συνθηκών επί μισθωτικών συμβάσεων ειδικότερα258
 • Α. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος (ιδίως επί εμπορικών μισθώσεων)258
 • 1. Νομιμοποίηση258
 • 2. Περιεχόμενο αγωγής259
 • 3. Περί εμπορικών μισθώσεων ειδικότερα263
 • 4. Τύχη συμβατικής ρήτρας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος266
 • 5. Αναπροσαρμογή εγγυοδοσίας268
 • 6. Ασφαλιστικά μέτρα268
 • Β. Μεταβολή των συνθηκών στις συμβάσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών: Η αγωγή ανατροπής του τεκμηρίου μείωσης της μισθωτικής αξίας των ακινήτων και, κατά συνέπεια, της μονομερούς μείωσης του μισθώματος εκ μέρους του μισθωτή-Δημοσίου270
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ275
 • 1. Αγωγή αποζημίωσης επί αδυναμίας παροχής σε αμφοτεροβαρή σύμβαση (ΑΚ 382)275
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας οφειλέτη (ΑΚ 343)279
 • 3. Αγωγή επί νόμιμης υπαναχώρησης λόγω υπερημερίας οφειλέτη επί αμφοτεροβαρούς σύμβασης (ΑΚ 383-385 και ΑΚ 390 επ.)283
 • 4. Αγωγή λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών287
 • [3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΡΑΒΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ297
 • [3.1] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΡΑΒΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ297
 • Περιεχόμενα297
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία297
 • Ι. Αγωγή λόγω κατάπτωσης του αρραβώνα298
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις298
 • 1. Έννοια αρραβώνα298
 • 2. Είδη αρραβώνα299
 • 3. Νομική φύση αρραβώνα301
 • 4. Κατάπτωση αρραβώνα301
 • 5. Διάδικοι303
 • Β. Περιεχόμενο αγωγής303
 • 1. Αναγκαία στοιχεία 303
 • α. Ύπαρξη έγκυρης κύριας ενοχής, κατά κανόνα κύριας σύμβασης ή προσυμφώνου303
 • β. Σύναψη αρραβωνικής σύμβασης303
 • γ. «Δόση» του αντικειμένου της αρραβωνικής σύμβασης304
 • δ. Τα περιστατικά που επέφεραν την κατάπτωση του αρραβώνα 305
 • 2. Αξιώσεις – Πιθανά αιτήματα306
 • 3. Επικουρικώς σωρευόμενες αγωγικές βάσεις307
 • Γ. Βάρος απόδειξης308
 • Δ. Άμυνα εναγομένου309
 • ΙΙ. Αγωγή λόγω ματαίωσης της κατάπτωσης309
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις309
 • Β. Περιεχόμενο αγωγής309
 • Γ. Βάρος απόδειξης310
 • Δ. Άμυνα εναγομένου310
 • ΙΙΙ. Αγωγή μείωσης υπέρμετρου αρραβώνα311
 • IV. Αγωγή απόδοσης του αρραβώνα λόγω ακυρότητας της κύριας σύμβασης ή της αρραβωνικής311
 • [3.2] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ314
 • Περιεχόμενα314
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία314
 • Ι. Αγωγή του δανειστή λόγω κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας315
 • Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση315
 • Β. Διαδικασία316
 • Γ. Περιεχόμενο αγωγής316
 • 1. Μη εκπλήρωση της παροχής (νομική βάση ΑΚ 406 σε συνδυασμό με ΑΚ 405) 317
 • 2. Μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής (νομική βάση ΑΚ 407 σε συνδυασμό με ΑΚ 405)319
 • Δ. Βάρος απόδειξης321
 • Ε. Άμυνα εναγομένου322
 • ΙΙ. Αγωγή του οφειλέτη για μείωση υπέρμετρης ποινής324
 • Α. Άσκηση324
 • Β. Περιεχόμενο αγωγής325
 • Γ. Δικαστική απόφαση328
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ333
 • 1. Αγωγή λόγω κατάπτωσης αρραβώνα333
 • 2. Αγωγή απόδοσης του αρραβώνα λόγω ακυρότητας της κύριας σύμβασης ή της αρραβωνικής337
 • 3. Αγωγή από τη συμφωνία περί ποινικής ρήτρας341
 • [4] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ347
 • Περιεχόμενα347
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία348
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ως προς τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης351
 • Α. Έννοια και υπολογισμός της ζημίας351
 • Β. Λοιπές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης352
 • ΙΙ. Αγωγή in natura αποζημίωσης353
 • Α. Λογιστική και αυτούσια ζημία353
 • 1. Ο κανόνας (ΑΚ 297 εδ. α΄): Αποζημίωση σε χρήμα353
 • 2. Κατ’ εξαίρεση επιδίκαση αυτούσιας αποζημίωσης 354
 • Β. Ειδικότερα η έννοια της αυτούσιας αποζημίωσης 356
 • Γ. Προϋποθέσεις επιδίκασης αυτούσιας (in natura) αποζημίωσης360
 • 1. Υποβολή σχετικής αίτησης από το διάδικο360
 • 2. Συνδρομή ειδικών περιστάσεων 363
 • 3. Η αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας δεν αντιβαίνει στο συμφέρον του δανειστή364
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα365
 • 1. Φύση της απόφασης που διατάσσει την αυτούσια αποκατάσταση – Αναγκαστική εκτέλεση 365
 • 2. Αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας και απαγορευμένη ικανοποίηση δικαιώματος επί ασφαλιστικών μέτρων 365
 • ΙΙΙ. Αγωγές αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη366
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις366
 • 1. Διάκριση θετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών366
 • α. Έννοια των διαφυγόντων κερδών366
 • β. Περιπτωσιολογία368
 • γ. Διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση πελατείας370
 • 2. Διαφυγόντα κέρδη και μέλλουσες ζημίες372
 • 3. Διαφυγόντα κέρδη από παράνομες δραστηριότητες 374
 • Β. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής376
 • Γ. Υπολογισμός και απόδειξη των διαφυγόντων κερδών – Αναιρετικός έλεγχος380
 • 1. Προσδιορισμός του ύψους των διαφυγόντων κερδών και απόδειξή του380
 • 2. Αναιρετικός έλεγχος384
 • Δ. Τοκοφορία385
 • Ε. Άμυνα εναγομένου386
 • IV. Αγωγή για μη περιουσιακή βλάβη386
 • Α. Έννοια – Νομοθετική πρόβλεψη386
 • 1. Πρόβλεψη στον Αστικό Κώδικα389
 • α. Επί παράνομης προσβολής της προσωπικότητας389
 • β. Επί αδικοπραξίας (ΑΚ 914 επ.)393
 • 2. Πρόβλεψη σε ειδικούς αστικούς νόμους394
 • 3. Ειδικά η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του εργαζομένου396
 • Β. Στοιχεία της αγωγής399
 • 1. Ορισμένο της αγωγής399
 • 2. Αίτημα της αγωγής403
 • Γ. Ενεργητική νομιμοποίηση404
 • 1. Φυσικά πρόσωπα404
 • α. Γενικά για τη διάκριση σε άμεσα και έμμεσα ζημιωθέντες404
 • β. Ηθική βλάβη ανήλικων τέκνων και των γονέων τους406
 • γ. Θάνατος του δικαιούχου407
 • 2. Νομικά πρόσωπα407
 • Δ. Παθητική νομιμοποίηση408
 • Ε. Ύψος της χρηματικής ικανοποίησης410
 • 1. Προσδιορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης410
 • 2. Εκ του νόμου ελάχιστα όρια – Ο Ν 4356/2015412
 • ΣΤ. Αναιρετικός έλεγχος414
 • 1. Σχετικά με το επιτρεπτό της επιδίκασης414
 • 2. Σχετικά με το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης414
 • α. Κρατούσα άποψη: Αναιρετικώς ανέλεγκτη η κρίση περί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης415
 • β. Η άποψη περί του επιτρεπτού του αναιρετικού ελέγχου της κρίσης περί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης416
 • γ. Η πρόσφατη απόφαση 9/2015 ΟλΑΠ417
 • Ζ. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης420
 • 1. Έννοια420
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση421
 • α. Η «οικογένεια» του θύματος421
 • β. Το κυοφορούμενο - Πρόσωπα δικαιοπρακτικώς ανίκανα ή με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα424
 • 3. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου426
 • Η. Παραγραφή426
 • Θ. Λοιπά δικονομικά ζητήματα427
 • 1. Δεδικασμένο427
 • 2. Αναγκαστική εκτέλεση427
 • 3. Ασφαλιστικά μέτρα428
 • Ι. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και παράσταση πολιτικής αγωγής428
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ433
 • 1. Αγωγή in natura αποζημίωσης – Καταδίκη σε δήλωση βούλησης για μεταβίβαση ακινήτου433
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης για αυτούσια αποκατάσταση και διαφυγόντα κέρδη λόγω παράνομης παράλειψης προαγωγής439
 • 3. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου443
 • 4. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικού προσώπου447
 • 5. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης453
 • [5] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΗ459
 • [5.1] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ459
 • Περιεχόμενα459
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία460
 • I. Γενικά για την εκχώρηση απαίτησης462
 • Α. Έννοια και νομική φύση462
 • 1. Έννοια462
 • a. Συμβατική εκχώρηση462
 • β. Διάκριση από τη μεταβίβαση του συνόλου της έννομης σχέσης463
 • γ. Καταπιστευτική εκχώρηση464
 • δ. Νόμιμη εκχώρηση464
 • ε. Εκχώρηση με δικαστική απόφαση466
 • 2. Νομική φύση466
 • α. Εκποιητική σύμβαση466
 • β. Αναιτιώδης σύμβαση466
 • γ. Τύπος της εκχώρησης467
 • Β. Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων468
 • II. Αγωγή του εκδοχέα κατά του οφειλέτη της απαίτησης469
 • Α. Διάδικοι469
 • 1. Ενάγων469
 • α. Στην «εν λευκώ» εκχώρηση469
 • β. Πριν και μετά την αναγγελία της εκχώρησης469
 • γ. Εκχώρηση επίδικης απαίτησης (στο στάδιο της εκκρεμοδικίας)470
 • 2. Εναγόμενος471
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής471
 • 1. Ύπαρξη απαίτησης κατά του οφειλέτη471
 • α. Ειδικότερα στοιχεία της αγωγής471
 • β. Μελλοντική απαίτηση472
 • 2. Εκχώρηση της απαίτησης από τον δανειστή (εκχωρητή) στον ενάγοντα εκδοχέα474
 • α. Εκχώρηση από τον νόμο475
 • β. Αντικείμενο εκχώρησης475
 • i. Μέρος απαίτησης475
 • ii. Απαίτηση υπό αίρεση ή προθεσμία475
 • iii. Παρεπόμενα δικαιώματα475
 • αα. Περιπτώσεις475
 • ββ. Περιεχόμενο της αγωγής477
 • γγ. Δικαιώματα που δεν μεταβιβάζονται αυτοδικαίως478
 • 3. Αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη 479
 • Γ. Αίτημα της αγωγής482
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου483
 • 1. Άρνηση της αγωγής483
 • α. Δεν εκχωρήθηκε η επίδικη απαίτηση483
 • β. Ο εκχωρητής δεν ήταν δικαιούχος της επίδικης απαίτησης484
 • γ. Όχι αναγγελία της εκχώρησης485
 • 2. Ενστάσεις του εναγομένου 486
 • α. Προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη κατά του εκδοχέα486
 • β. Γενικά για τις ενστάσεις του οφειλέτη κατά του εκχωρητή487
 • γ. Ύπαρξη προγενέστερης αναγγελίας489
 • δ. Έλλειψη εξουσίας διάθεσης της απαίτησης (ανεκχώρητη απαίτηση) 490
 • i. Απαγόρευση από τον νόμο490
 • αα. Ακατάσχετες απαιτήσεις491
 • ββ. Προσωποπαγείς απαιτήσεις492
 • γγ. Λοιπές περιπτώσεις493
 • ii. Απαγόρευση με δικαστική απόφαση494
 • iii. Απαγόρευση με συμφωνία δανειστή και οφειλέτη (pactum de non cedendo)494
 • ε. Ανίσχυρη εκχώρηση497
 • i. Άκυρη εκχώρηση497
 • ii. Ελαττώματα της υποκείμενης αιτίας;498
 • iii. Ακυρώσιμη εκχώρηση499
 • iv. Εκχώρηση υπό αίρεση499
 • στ. Λόγοι αποσβεστικοί της επίδικης απαίτησης501
 • i. Γενικά501
 • ii. Ένσταση συμψηφισμού502
 • ζ. Λοιπές ενστάσεις που αφορούν στην επίδικη απαίτηση503
 • III. Αγωγή του εκδοχέα κατά του εκχωρητή (ευθύνη του εκχωρητή)505
 • Α. Παραβίαση παρεπόμενων υποχρεώσεων από τη σύμβαση εκχώρησης505
 • 1. Παρεπόμενες υποχρεώσεις505
 • α. Παροχή πληροφοριών και παράδοση εγγράφων505
 • β. Σύνταξη δημοσίου εγγράφου 506
 • 2. Περιεχόμενο και αίτημα της αγωγής 506
 • 3. Άμυνα του εναγόμενου εκχωρητή507
 • Β. Παθολογική εξέλιξη της υποκείμενης έννομης σχέσης μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα507
 • 1. Γενικά507
 • 2. Διάδικοι 508
 • 3. Ιστορική βάση της αγωγής509
 • α. Ανυπαρξία απαίτησης509
 • i. Εκχώρηση από επαχθή και όχι από χαριστική αιτία510
 • ii. Ανύπαρκτη απαίτηση510
 • iii. Υπαιτιότητα του εκχωρητή;511
 • β. Αφερεγγυότητα του οφειλέτη512
 • 4. Αίτημα της αγωγής513
 • 5. Άμυνα του εναγομένου513
 • α. Άρνηση αγωγής513
 • β. Απαλλακτικές ρήτρες514
 • γ. Ανάληψη ευθύνης υπό αίρεση514
 • δ. Μη καταδίωξη του οφειλέτη από τον εκδοχέα514
 • ε. Συντρέχον πταίσμα515
 • [5.2] ΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ516
 • Περιεχόμενα516
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία517
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις517
 • Α. Έννοια 517
 • Β. Διακρίσεις518
 • 1. Αναδοχή από σύμβαση518
 • 2. Αναδοχή από το νόμο 519
 • II. Στερητική αναδοχή χρέους 520
 • Α. Σύναψη και αντικείμενο της σύμβασης520
 • Β. Τύπος, νομική φύση και αιτία της σύμβασης524
 • Γ. Συνέπειες και ελαττώματα της στερητικής αναδοχής527
 • III. Ευθύνη εναγομένου - αναδοχέα529
 • Α. Υποχρεώσεις αναδοχέα 529
 • Β. Παρεπόμενα δικαιώματα στην απαίτηση530
 • IV. Άμυνα εναγομένου - αναδοχέα533
 • Α. Ενστάσεις επιτρεπόμενες 533
 • Β. Ενστάσεις μη επιτρεπόμενες 539
 • V. Σωρευτική αναδοχή χρέους542
 • Α. Έννοια, αντικείμενο και σύναψη της σύμβασης542
 • Β. Τύπος και νομική φύση της σύμβασης544
 • Γ. Συνέπειες της σύμβασης546
 • Δ. Σχέση σωρευτικής αναδοχής και εγγύησης550
 • VI. Δικονομικά ζητήματα552
 • Α. Ενάγων - εναγόμενος552
 • Β. Στοιχεία αγωγής (βάση της αγωγής – απόδειξη)553
 • VII. Εκποίηση ενυπόθηκου και αναδοχή (476 ΑΚ)555
 • Α. Έννοια και αιτιολογία της ρύθμισης555
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής557
 • Γ. Αποτελέσματα561
 • Δ. Δικονομικά562
 • VIII. Υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ)562
 • Α. Έννοια και νομική φύση562
 • Β. Αποτελέσματα566
 • ΙΧ. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479 ΑΚ)571
 • Α. Εισαγωγικά571
 • Β. Νομική φύση της διάταξης573
 • Γ. Προϋποθέσεις 573
 • 1. Μεταβίβαση573
 • 2. Αντικείμενο 578
 • 3. Γνώση αποκτώντος και χρέη της περιουσίας ή επιχείρησης 582
 • 4. Χρέη της περιουσίας ή της επιχείρησης 584
 • Δ. Συνέπειες 587
 • 1. Σωρευτική αναδοχή – ευθύνη αποκτώντος 587
 • 2. Ειδικά η έκταση της ευθύνης του αποκτώντος589
 • Ε. Δικονομικά 590
 • 1. Στοιχεία αγωγής 590
 • 2. Ενστάσεις593
 • 3. Εφαρμοστέο δίκαιο594
 • [5.3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ596
 • Περιεχόμενα596
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία596
 • Ι. Αγωγή από μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου 597
 • Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση597
 • Β. Αίτημα598
 • ΙΙ. Αγωγές από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου599
 • Α. Αγωγή κατά του υποσχεθέντος για εκπλήρωση της σύμβασης599
 • 1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 599
 • 2. Περιεχόμενο αγωγής601
 • 3. Βάρος απόδειξης604
 • 4. Άμυνα εναγομένου κατά του τρίτου604
 • 5. Δεδικασμένο και αναγκαστική εκτέλεση605
 • Β. Αγωγή των δανειστών ή των νόμιμων μεριδούχων του δέκτη της υπόσχεσης κατά του τρίτου606
 • Γ. Αγωγές λόγω αποποίησης του τρίτου607
 • ΙΙΙ. Αγωγή από σύμβαση εις βάρος τρίτου607
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ613
 • 1. Αγωγή εκδοχέα στον οποίο έχει εκχωρηθεί απαίτηση από διαταγή πληρωμής λόγω λήξης συναλλαγματικής613
 • 2. Αγωγή επί αναδοχής χρέους 617
 • 3. Αγωγή επί μεταβίβασης περιουσίας622
 • 4. Αγωγή από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου κατά του υποσχεθέντος629
 • 5. Αγωγή από σύμβαση εις βάρος τρίτου638
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ643
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ651
 • 0
 • 0