Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-656-3
Σελίδες: 680
Συγγραφέας: Αλ. Δοβλές, Χρ. Κατσογιάννου, Α. Κόντης, Φ. Λάμπου, Α. Μάνθος
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Γενικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: α) στις αγωγές εκπλήρωσης παροχής, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αγωγές επί ενοχής γένους, επί ενοχής είδους, επί αόριστης παροχής, για παροχή σε ξένο νόμισμα, την αγωγή τόκων/ανατοκισμού, λογοδοσίας, την αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης, για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης, επί πολυπρόσωπων ενοχών, β) στις αγωγές ανώμαλης εξέλιξης ενοχής, που περιλαμβάνουν τις αγωγές ευθύνης του οφειλέτη, αδυναμίας παροχής, υπερημερίας παροχής, πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής, υπαναχώρησης, μεταβολής συνθηκών, γ) στις αγωγές από αρραβωνική σύμβαση και τη συμφωνία περί ποινικής ρήτρας, δ) στις αγωγές αποζημίωσης, που περιλαμβάνουν την in natura αποζημίωση, την αγωγή για τα διαφυγόντα κέρδη, για μη περιουσιακή βλάβη και ε) στις αγωγές από τη συμμετοχή τρίτων στην ενοχή, που περιλαμβάνουν την εκχώρηση απαίτησης, την αναδοχή χρέους, αγωγές από συμβάσεις υπέρ και εις βάρος τρίτου.

Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου, εκτός από την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και την πρόσφατη νομολογία, περιλαμβάνει πλήθος υποδειγμάτων που καλύπτουν όλη την ύλη του Γενικού Ενοχικού Δικαίου.

 • 0
 • [1] ΑΓΩΓΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ28
 • Περιεχόμενα28
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία30
 • [1.1] Εισαγωγικές παρατηρήσεις32
 • I. Έννοια αγωγής32
 • II. Η άσκηση και οι συνέπειες της αγωγής32
 • III. Το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο του δικογράφου αγωγής33
 • IV. Έννοια και στοιχεία ενοχής34
 • V. Πηγές και είδη της ενοχής 35
 • VI. Έννοια και στοιχεία παροχής37
 • Α. Είδη παροχής38
 • Β. Καταβολή της παροχής39
 • Γ. Άλλοι τρόποι απόσβεσης της ενοχής39
 • Δ. Τρόπος εκπλήρωσης παροχής 40
 • Ε. Μερική εκπλήρωση παροχής41
 • ΣΤ. Τόπος εκπλήρωσης παροχής42
 • Ζ. Χρόνος εκπλήρωσης παροχής 44
 • Η. Εκπλήρωση της παροχής από τρίτο45
 • Θ. Δικαίωμα υποκατάστασης45
 • [1.2] Η αγωγή για εκπλήρωση παροχής 46
 • I. Τα στοιχεία της αγωγής46
 • II. Διάδικοι49
 • Α. Ενάγων49
 • Β. Εναγόμενος51
 • III. Σώρευση αγωγών51
 • IV. Αίτημα αγωγής/Εκτέλεση52
 • V. Λοιπά δικονομικά ζητήματα52
 • Α. Διεθνής δικαιοδοσία52
 • Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα52
 • Γ. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα53
 • Δ. Δικαστικό ένσημο53
 • VI. Διαδικασία54
 • VII. Απόδειξη54
 • VIII. Άμυνα εναγομένου (Άρνηση αγωγής/Ενστάσεις)55
 • Α. Άρνηση ενεργητικής/παθητικής νομιμοποίησης55
 • Β. Ενστάσεις-ισχυρισμοί κατά του κύρους της δικαιοπραξίας56
 • Γ. Ισχυρισμοί περί αιρέσεων56
 • Δ. Ένσταση ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής - ένσταση απαγορευμένης παροχής57
 • Ε. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης (ΑΚ 374 επ.)57
 • ΣΤ. Ένσταση επίσχεσης (ΑΚ 325 επ.)59
 • Ζ. Ένσταση εξόφλησης (ΑΚ 416 επ.)61
 • Η. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος62
 • Θ. Ένσταση συμψηφισμού63
 • Ι. Ένσταση παραγραφής67
 • IX. Δεδικασμένο68
 • [1.3] Η αγωγή επί ενοχής είδους 70
 • I. Έννοια70
 • II. Αίτημα αγωγής70
 • III. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση70
 • IV. Ασφαλιστικά μέτρα73
 • [1.4] Η αγωγή επί ενοχής γένους75
 • I. Έννοια75
 • II. Αίτημα αγωγής76
 • III. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση76
 • IV. Ασφαλιστικά μέτρα77
 • [1.5] Η αγωγή επί αόριστης παροχής78
 • I. Έννοια78
 • II. Το πεδίο εφαρμογής των ΑΚ 371-37379
 • III. Η ρύθμιση των ΑΚ 371-37380
 • IV. Αγωγή προσδιορισμού της παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄)82
 • V. Συνέπειες του προσδιορισμού της αόριστης παροχής 83
 • [1.6] Η αγωγή για παροχή σε ξένο νόμισμα84
 • I. Έννοια και χαρακτηριστικά της χρηματικής ενοχής84
 • II. Έννοια και χαρακτηριστικά της χρηματικής ενοχής σε ξένο νόμισμα85
 • III. Η αγωγή οφειλής σε ξένο νόμισμα87
 • [1.7] Η αγωγή τόκων/ανατοκισμού89
 • I. Έννοια τόκου89
 • II. Η αγωγή τόκων91
 • III. Έννοια ανατοκισμού91
 • IV. Αγωγή ανατοκισμού93
 • [1.8] Η αγωγή λογοδοσίας/καταλόγου ομάδας πραγμάτων95
 • I. Έννοια95
 • II. Η ειδική δικονομική ρύθμιση περί αγωγής λογοδοσίας96
 • III. Διάδικοι97
 • Α. Ενάγων97
 • Β. Εναγόμενος97
 • IV. Το αίτημα της αγωγής λογοδοσίας97
 • V. Τα στοιχεία της αγωγής98
 • VI. Άμυνα εναγομένου98
 • VII. Λοιπά δικονομικά θέματα99
 • VIII. Η αγωγή απόδοσης καταλόγου ομάδας πραγμάτων99
 • [1.9] Η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης101
 • I. Έννοια101
 • II. Διάδικοι102
 • Α. Ενάγων102
 • Β. Εναγόμενος102
 • III. Σώρευση αγωγών103
 • IV. Αίτημα αγωγής104
 • V. Λοιπά δικονομικά θέματα105
 • VI. Δεδικασμένο106
 • VII. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση107
 • VIII. Ασφαλιστικά μέτρα109
 • [1.10] Η αγωγή για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης110
 • I. Έννοια - Προϋποθέσεις αξίωσης 110
 • II. Σώρευση αγωγών111
 • III. Περιεχόμενο αγωγής112
 • IV. Αίτημα αγωγής112
 • V. Λοιπά δικονομικά θέματα113
 • VI. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση113
 • VII. Ασφαλιστικά μέτρα114
 • [1.11] Αγωγές επί πολυπρόσωπων ενοχών115
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία115
 • Ι. Αγωγές επί διηρημένης ενοχής116
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις116
 • 1. Έννοια διηρημένης ενοχής116
 • 2. Ο κανόνας της διηρημένης κατ’ ισομοιρίαν ενοχής117
 • 3. Παράλειψη αναφοράς στο δικόγραφο του είδους της οφειλής117
 • 4. Ένσταση διαίρεσης118
 • 5. Αυτοτέλεια των επιμέρους απαιτήσεων και υποχρεώσεων – Ο κανόνας της υποκειμενικής ενέργειας των γεγονότων118
 • 6. Καταβολή στον δανειστή προς εξόφληση μεριδίου συνοφειλέτη118
 • 7. Εξαιρέσεις από την αυτοτέλεια – Γεγονότα με αντικειμενική ενέργεια118
 • 8. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα119
 • Β. Αγωγή επί παθητικής διηρημένης ενοχής120
 • Γ. Αγωγή επί ενεργητικής διηρημένης ενοχής120
 • ΙΙ. Αγωγές επί ενοχής εις ολόκληρον121
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις121
 • 1. Έννοια και γενεσιουργοί λόγοι121
 • α. Εις ολόκληρον ενοχή από δικαιοπραξία121
 • β. Εις ολόκληρον ενοχή εκ του νόμου122
 • γ. Εις ολόκληρον ενοχή με δικαστική απόφαση123
 • δ. Επαναφορά των πραγμάτων κατ’ άρθρον 914 ΚΠολΔ123
 • ε. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή από τη μεταβολή της παροχής σε παροχή αποζημίωσης λόγω ανώμαλης εξέλιξης123
 • 2. Υπεισέλευση κληρονόμων στη θέση εις ολόκληρον οφειλέτη123
 • 3. Αρμοδιότητα124
 • Β. Αγωγή επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής125
 • 1. Αρχή της κατ’ αρέσκειαν επιλογής οφειλέτη – Δυνατότητες δανειστή – Ομοδικία125
 • 2. Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά126
 • 3. Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά131
 • 4. Περιεχόμενο αγωγής134
 • 5. Άμυνα εναγομένου 135
 • Γ. Αγωγή επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής137
 • 1. Έγερση αγωγής - Συνέπειες 137
 • α. Αρχή της κατ’ αρέσκειαν επιλογής δανειστή εκ μέρους του οφειλέτη137
 • β. Έγερση αγωγής από έναν εκ των πλειόνων δανειστών137
 • γ. Έγερση περισσότερων χωριστών αγωγών138
 • δ. Κοινή αγωγή όλων των δανειστών139
 • ε. Απλή ομοδικία139
 • στ. Παραίτηση από την αγωγή / Απόρριψη αγωγής για τυπικούς λόγους139
 • ζ. Απόρριψη αγωγής για ουσιαστικούς λόγους139
 • 2. Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά139
 • 3. Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά142
 • Δ. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής143
 • 1. Κύρια ή κατά κυριολεξία αναγωγή143
 • 2. Αναπληρωτική / αναπληρωματική αναγωγή145
 • 3. Εξ υποκαταστάσεως αναγωγή / Αναγωγή από υποκατάσταση / Δικαίωμα υποκατάστασης146
 • 4. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση148
 • 5. Περιεχόμενο της αγωγής149
 • 6. Περαιτέρω αξιώσεις150
 • 7. Άμυνα εναγομένου152
 • Ε. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής154
 • 1. Αξίωση αναγωγής154
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση156
 • 3. Περιεχόμενο αγωγής156
 • 4. Άμυνα εναγομένου158
 • ΙΙI. Αγωγές επί αδιαίρετης ενοχής158
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις158
 • Β. Αγωγή επί παθητικής αδιαίρετης ενοχής159
 • Γ. Αγωγή επί ενεργητικής αδιαίρετης ενοχής160
 • IV. Αγωγές επί κοινής ενοχής162
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ164
 • 1. Αγωγή παροχής ενοχής είδους166
 • 2. Αγωγή προσδιορισμού παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄)170
 • 3. Αγωγή για παροχή σε ξένο νόμισμα (ΑΚ 291-292)176
 • 4. Αγωγή για τόκους τόκων (ΑΚ 296)180
 • 5. Αγωγή για λογοδοσία (ΑΚ 303)184
 • 6. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΚΠολΔ 949)189
 • 7. Αγωγή καταβολής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής193
 • 8. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής198
 • 9. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής201
 • [2] ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΧΗΣ204
 • Περιεχόμενα204
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία205
 • [2.1] Εισαγωγικές παρατηρήσεις207
 • I. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής: μη εκπλήρωση της παροχής207
 • II. Μορφές και διακρίσεις μη εκπλήρωσης της παροχής207
 • III. Η ρύθμιση του ΑΚ 208
 • [2.2] Η ευθύνη του οφειλέτη210
 • I. Η αρχή της τεκμαιρόμενης υπαιτιότητας210
 • II. Έννοια και βαθμοί υπαιτιότητας210
 • III. Συμφωνίες για την επίταση ή τον μετριασμό της ευθύνης213
 • IV. Η ευθύνη για πταίσμα τρίτου213
 • V. Η υπερημερία δανειστή216
 • [2.3] Η αγωγή επί αδυναμίας παροχής221
 • I. Έννοια και προϋποθέσεις αδυναμίας παροχής221
 • II. Οι έννομες συνέπειες της αδυναμίας παροχής226
 • III. Οι έννομες συνέπειες της αδυναμίας παροχής επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων (AK 380-382)231
 • IV. Η αγωγή επί αδυναμίας παροχής/Δικονομικά ζητήματα235
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής235
 • Β. Σώρευση αιτημάτων 236
 • Γ. Νομιμοποίηση236
 • Δ. Απόφαση237
 • Ε. Λοιπά δικονομικά θέματα237
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου (Άρνηση αγωγής-Ενστάσεις)237
 • [2.4] Η αγωγή επί υπερημερίας παροχής240
 • I. Έννοια και προϋποθέσεις υπερημερίας οφειλέτη240
 • II. Προϋποθέσεις υπερημερίας οφειλέτη240
 • III. Οι έννομες συνέπειες της υπερημερίας οφειλέτη επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων (AK 383-385)244
 • IV. Η αγωγή επί υπερημερίας παροχής/Δικονομικά ζητήματα246
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής246
 • Β. Σώρευση αιτημάτων 249
 • Γ. Νομιμοποίηση250
 • Δ. Απόφαση250
 • Ε. Λοιπά δικονομικά ζητήματα250
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου 251
 • [2.5] Η αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής255
 • I. Έννοια και προϋποθέσεις πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής255
 • II. Η αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής/Δικονομικά ζητήματα258
 • [2.6] Η αγωγή επί υπαναχώρησης259
 • I. Έννοια υπαναχώρησης και προϋποθέσεις της υπαναχώρησης259
 • II. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης259
 • III. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης260
 • IV. Η απόσβεση του δικαιώματος υπαναχώρησης261
 • V. Ματαίωση του δικαιώματος υπαναχώρησης261
 • VI. Έννομες συνέπειες της υπαναχώρησης262
 • VII. Η Αγωγή υπαναχώρησης/Δικονομικά θέματα263
 • Α. Εισαγωγικά-Αίτημα αγωγής263
 • Β. Στοιχεία αγωγής 263
 • Γ. Σώρευση αιτημάτων263
 • Δ. Νομιμοποίηση264
 • Ε. Λοιπά δικονομικά ζητήματα264
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου265
 • [2.7] Αγωγές λόγω μεταβολής των συνθηκών268
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία268
 • Ι. Αγωγή λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών269
 • Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση269
 • Β. Περιεχόμενο της κατ’ άρθρον 388 ΑΚ αγωγής270
 • Γ. Διαπλαστική αγωγή – Λοιποί τρόποι άσκησης του δικαιώματος – Αίτημα277
 • Δ. Διαπλαστική απόφαση και έκταση της μεταρρυθμιστικής εξουσίας του δικαστή279
 • Ε. Ασφαλιστικά μέτρα280
 • ΣΤ. Άμυνα εναγομένου281
 • ΙΙ. Αγωγή λόγω μεταβολής των συνθηκών με νομική βάση την ΑΚ 288282
 • ΙΙΙ. Αγωγές λόγω μεταβολής των συνθηκών επί μισθωτικών συμβάσεων ειδικότερα285
 • Α. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος (ιδίως επί εμπορικών μισθώσεων)285
 • 1. Νομιμοποίηση285
 • 2. Περιεχόμενο αγωγής286
 • 3. Περί εμπορικών μισθώσεων ειδικότερα290
 • 4. Τύχη συμβατικής ρήτρας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος293
 • 5. Αναπροσαρμογή εγγυοδοσίας295
 • 6. Ασφαλιστικά μέτρα295
 • Β. Μεταβολή των συνθηκών στις συμβάσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών: Η αγωγή ανατροπής του τεκμηρίου μείωσης της μισθωτικής αξίας των ακινήτων και, κατά συνέπεια, της μονομερούς μείωσης του μισθώματος εκ μέρους του μισθωτή-Δημοσίου297
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ302
 • 1. Αγωγή αποζημίωσης επί αδυναμίας παροχής σε αμφοτεροβαρή σύμβαση (ΑΚ 382)302
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας οφειλέτη (ΑΚ 343)306
 • 3. Αγωγή επί νόμιμης υπαναχώρησης λόγω υπερημερίας οφειλέτη επί αμφοτεροβαρούς σύμβασης (ΑΚ 383-385 και ΑΚ 390 επ.)310
 • 4. Αγωγή λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών314
 • [3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΡΑΒΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ324
 • [3.1] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΡΑΒΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ324
 • Περιεχόμενα324
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία324
 • Ι. Αγωγή λόγω κατάπτωσης του αρραβώνα325
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις325
 • 1. Έννοια αρραβώνα325
 • 2. Είδη αρραβώνα326
 • 3. Νομική φύση αρραβώνα328
 • 4. Κατάπτωση αρραβώνα328
 • 5. Διάδικοι330
 • Β. Περιεχόμενο αγωγής330
 • 1. Αναγκαία στοιχεία 330
 • α. Ύπαρξη έγκυρης κύριας ενοχής, κατά κανόνα κύριας σύμβασης ή προσυμφώνου330
 • β. Σύναψη αρραβωνικής σύμβασης330
 • γ. «Δόση» του αντικειμένου της αρραβωνικής σύμβασης331
 • δ. Τα περιστατικά που επέφεραν την κατάπτωση του αρραβώνα 332
 • 2. Αξιώσεις – Πιθανά αιτήματα333
 • 3. Επικουρικώς σωρευόμενες αγωγικές βάσεις334
 • Γ. Βάρος απόδειξης335
 • Δ. Άμυνα εναγομένου336
 • ΙΙ. Αγωγή λόγω ματαίωσης της κατάπτωσης336
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις336
 • Β. Περιεχόμενο αγωγής336
 • Γ. Βάρος απόδειξης337
 • Δ. Άμυνα εναγομένου337
 • ΙΙΙ. Αγωγή μείωσης υπέρμετρου αρραβώνα338
 • IV. Αγωγή απόδοσης του αρραβώνα λόγω ακυρότητας της κύριας σύμβασης ή της αρραβωνικής338
 • [3.2] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ341
 • Περιεχόμενα341
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία341
 • Ι. Αγωγή του δανειστή λόγω κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας342
 • Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση342
 • Β. Διαδικασία343
 • Γ. Περιεχόμενο αγωγής343
 • 1. Μη εκπλήρωση της παροχής (νομική βάση ΑΚ 406 σε συνδυασμό με ΑΚ 405) 344
 • 2. Μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής (νομική βάση ΑΚ 407 σε συνδυασμό με ΑΚ 405)346
 • Δ. Βάρος απόδειξης348
 • Ε. Άμυνα εναγομένου349
 • ΙΙ. Αγωγή του οφειλέτη για μείωση υπέρμετρης ποινής351
 • Α. Άσκηση351
 • Β. Περιεχόμενο αγωγής352
 • Γ. Δικαστική απόφαση355
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ360
 • 1. Αγωγή λόγω κατάπτωσης αρραβώνα360
 • 2. Αγωγή απόδοσης του αρραβώνα λόγω ακυρότητας της κύριας σύμβασης ή της αρραβωνικής364
 • 3. Αγωγή από τη συμφωνία περί ποινικής ρήτρας368
 • [4] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ374
 • Περιεχόμενα374
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία375
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ως προς τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης378
 • Α. Έννοια και υπολογισμός της ζημίας378
 • Β. Λοιπές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης379
 • ΙΙ. Αγωγή in natura αποζημίωσης380
 • Α. Λογιστική και αυτούσια ζημία380
 • 1. Ο κανόνας (ΑΚ 297 εδ. α΄): Αποζημίωση σε χρήμα380
 • 2. Κατ’ εξαίρεση επιδίκαση αυτούσιας αποζημίωσης 381
 • Β. Ειδικότερα η έννοια της αυτούσιας αποζημίωσης 383
 • Γ. Προϋποθέσεις επιδίκασης αυτούσιας (in natura) αποζημίωσης387
 • 1. Υποβολή σχετικής αίτησης από το διάδικο387
 • 2. Συνδρομή ειδικών περιστάσεων 390
 • 3. Η αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας δεν αντιβαίνει στο συμφέρον του δανειστή391
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα392
 • 1. Φύση της απόφασης που διατάσσει την αυτούσια αποκατάσταση – Αναγκαστική εκτέλεση 392
 • 2. Αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας και απαγορευμένη ικανοποίηση δικαιώματος επί ασφαλιστικών μέτρων 392
 • ΙΙΙ. Αγωγές αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη393
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις393
 • 1. Διάκριση θετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών393
 • α. Έννοια των διαφυγόντων κερδών393
 • β. Περιπτωσιολογία395
 • γ. Διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση πελατείας397
 • 2. Διαφυγόντα κέρδη και μέλλουσες ζημίες399
 • 3. Διαφυγόντα κέρδη από παράνομες δραστηριότητες 401
 • Β. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής403
 • Γ. Υπολογισμός και απόδειξη των διαφυγόντων κερδών – Αναιρετικός έλεγχος407
 • 1. Προσδιορισμός του ύψους των διαφυγόντων κερδών και απόδειξή του407
 • 2. Αναιρετικός έλεγχος411
 • Δ. Τοκοφορία412
 • Ε. Άμυνα εναγομένου413
 • IV. Αγωγή για μη περιουσιακή βλάβη413
 • Α. Έννοια – Νομοθετική πρόβλεψη413
 • 1. Πρόβλεψη στον Αστικό Κώδικα416
 • α. Επί παράνομης προσβολής της προσωπικότητας416
 • β. Επί αδικοπραξίας (ΑΚ 914 επ.)420
 • 2. Πρόβλεψη σε ειδικούς αστικούς νόμους421
 • 3. Ειδικά η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του εργαζομένου423
 • Β. Στοιχεία της αγωγής426
 • 1. Ορισμένο της αγωγής426
 • 2. Αίτημα της αγωγής430
 • Γ. Ενεργητική νομιμοποίηση431
 • 1. Φυσικά πρόσωπα431
 • α. Γενικά για τη διάκριση σε άμεσα και έμμεσα ζημιωθέντες431
 • β. Ηθική βλάβη ανήλικων τέκνων και των γονέων τους433
 • γ. Θάνατος του δικαιούχου434
 • 2. Νομικά πρόσωπα434
 • Δ. Παθητική νομιμοποίηση435
 • Ε. Ύψος της χρηματικής ικανοποίησης437
 • 1. Προσδιορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης437
 • 2. Εκ του νόμου ελάχιστα όρια – Ο Ν 4356/2015439
 • ΣΤ. Αναιρετικός έλεγχος441
 • 1. Σχετικά με το επιτρεπτό της επιδίκασης441
 • 2. Σχετικά με το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης441
 • α. Κρατούσα άποψη: Αναιρετικώς ανέλεγκτη η κρίση περί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης442
 • β. Η άποψη περί του επιτρεπτού του αναιρετικού ελέγχου της κρίσης περί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης443
 • γ. Η πρόσφατη απόφαση 9/2015 ΟλΑΠ444
 • Ζ. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης447
 • 1. Έννοια447
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση448
 • α. Η «οικογένεια» του θύματος448
 • β. Το κυοφορούμενο - Πρόσωπα δικαιοπρακτικώς ανίκανα ή με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα451
 • 3. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου453
 • Η. Παραγραφή453
 • Θ. Λοιπά δικονομικά ζητήματα454
 • 1. Δεδικασμένο454
 • 2. Αναγκαστική εκτέλεση454
 • 3. Ασφαλιστικά μέτρα455
 • Ι. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και παράσταση πολιτικής αγωγής455
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ460
 • 1. Αγωγή in natura αποζημίωσης – Καταδίκη σε δήλωση βούλησης για μεταβίβαση ακινήτου460
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης για αυτούσια αποκατάσταση και διαφυγόντα κέρδη λόγω παράνομης παράλειψης προαγωγής466
 • 3. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου470
 • 4. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικού προσώπου474
 • 5. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης480
 • [5] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΗ486
 • [5.1] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ486
 • Περιεχόμενα486
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία487
 • I. Γενικά για την εκχώρηση απαίτησης489
 • Α. Έννοια και νομική φύση489
 • 1. Έννοια489
 • a. Συμβατική εκχώρηση489
 • β. Διάκριση από τη μεταβίβαση του συνόλου της έννομης σχέσης490
 • γ. Καταπιστευτική εκχώρηση491
 • δ. Νόμιμη εκχώρηση491
 • ε. Εκχώρηση με δικαστική απόφαση493
 • 2. Νομική φύση493
 • α. Εκποιητική σύμβαση493
 • β. Αναιτιώδης σύμβαση493
 • γ. Τύπος της εκχώρησης494
 • Β. Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων495
 • II. Αγωγή του εκδοχέα κατά του οφειλέτη της απαίτησης496
 • Α. Διάδικοι496
 • 1. Ενάγων496
 • α. Στην «εν λευκώ» εκχώρηση496
 • β. Πριν και μετά την αναγγελία της εκχώρησης496
 • γ. Εκχώρηση επίδικης απαίτησης (στο στάδιο της εκκρεμοδικίας)497
 • 2. Εναγόμενος498
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής498
 • 1. Ύπαρξη απαίτησης κατά του οφειλέτη498
 • α. Ειδικότερα στοιχεία της αγωγής498
 • β. Μελλοντική απαίτηση499
 • 2. Εκχώρηση της απαίτησης από τον δανειστή (εκχωρητή) στον ενάγοντα εκδοχέα501
 • α. Εκχώρηση από τον νόμο502
 • β. Αντικείμενο εκχώρησης502
 • i. Μέρος απαίτησης502
 • ii. Απαίτηση υπό αίρεση ή προθεσμία502
 • iii. Παρεπόμενα δικαιώματα502
 • αα. Περιπτώσεις502
 • ββ. Περιεχόμενο της αγωγής504
 • γγ. Δικαιώματα που δεν μεταβιβάζονται αυτοδικαίως505
 • 3. Αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη 506
 • Γ. Αίτημα της αγωγής509
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου510
 • 1. Άρνηση της αγωγής510
 • α. Δεν εκχωρήθηκε η επίδικη απαίτηση510
 • β. Ο εκχωρητής δεν ήταν δικαιούχος της επίδικης απαίτησης511
 • γ. Όχι αναγγελία της εκχώρησης512
 • 2. Ενστάσεις του εναγομένου 513
 • α. Προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη κατά του εκδοχέα513
 • β. Γενικά για τις ενστάσεις του οφειλέτη κατά του εκχωρητή514
 • γ. Ύπαρξη προγενέστερης αναγγελίας516
 • δ. Έλλειψη εξουσίας διάθεσης της απαίτησης (ανεκχώρητη απαίτηση) 517
 • i. Απαγόρευση από τον νόμο517
 • αα. Ακατάσχετες απαιτήσεις518
 • ββ. Προσωποπαγείς απαιτήσεις519
 • γγ. Λοιπές περιπτώσεις520
 • ii. Απαγόρευση με δικαστική απόφαση521
 • iii. Απαγόρευση με συμφωνία δανειστή και οφειλέτη (pactum de non cedendo)521
 • ε. Ανίσχυρη εκχώρηση524
 • i. Άκυρη εκχώρηση524
 • ii. Ελαττώματα της υποκείμενης αιτίας;525
 • iii. Ακυρώσιμη εκχώρηση526
 • iv. Εκχώρηση υπό αίρεση526
 • στ. Λόγοι αποσβεστικοί της επίδικης απαίτησης528
 • i. Γενικά528
 • ii. Ένσταση συμψηφισμού529
 • ζ. Λοιπές ενστάσεις που αφορούν στην επίδικη απαίτηση530
 • III. Αγωγή του εκδοχέα κατά του εκχωρητή (ευθύνη του εκχωρητή)532
 • Α. Παραβίαση παρεπόμενων υποχρεώσεων από τη σύμβαση εκχώρησης532
 • 1. Παρεπόμενες υποχρεώσεις532
 • α. Παροχή πληροφοριών και παράδοση εγγράφων532
 • β. Σύνταξη δημοσίου εγγράφου 533
 • 2. Περιεχόμενο και αίτημα της αγωγής 533
 • 3. Άμυνα του εναγόμενου εκχωρητή534
 • Β. Παθολογική εξέλιξη της υποκείμενης έννομης σχέσης μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα534
 • 1. Γενικά534
 • 2. Διάδικοι 535
 • 3. Ιστορική βάση της αγωγής536
 • α. Ανυπαρξία απαίτησης536
 • i. Εκχώρηση από επαχθή και όχι από χαριστική αιτία537
 • ii. Ανύπαρκτη απαίτηση537
 • iii. Υπαιτιότητα του εκχωρητή;538
 • β. Αφερεγγυότητα του οφειλέτη539
 • 4. Αίτημα της αγωγής540
 • 5. Άμυνα του εναγομένου540
 • α. Άρνηση αγωγής540
 • β. Απαλλακτικές ρήτρες541
 • γ. Ανάληψη ευθύνης υπό αίρεση541
 • δ. Μη καταδίωξη του οφειλέτη από τον εκδοχέα541
 • ε. Συντρέχον πταίσμα542
 • [5.2] ΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ543
 • Περιεχόμενα543
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία544
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις544
 • Α. Έννοια 544
 • Β. Διακρίσεις545
 • 1. Αναδοχή από σύμβαση545
 • 2. Αναδοχή από το νόμο 546
 • II. Στερητική αναδοχή χρέους 547
 • Α. Σύναψη και αντικείμενο της σύμβασης547
 • Β. Τύπος, νομική φύση και αιτία της σύμβασης551
 • Γ. Συνέπειες και ελαττώματα της στερητικής αναδοχής554
 • III. Ευθύνη εναγομένου - αναδοχέα556
 • Α. Υποχρεώσεις αναδοχέα 556
 • Β. Παρεπόμενα δικαιώματα στην απαίτηση557
 • IV. Άμυνα εναγομένου - αναδοχέα560
 • Α. Ενστάσεις επιτρεπόμενες 560
 • Β. Ενστάσεις μη επιτρεπόμενες 566
 • V. Σωρευτική αναδοχή χρέους569
 • Α. Έννοια, αντικείμενο και σύναψη της σύμβασης569
 • Β. Τύπος και νομική φύση της σύμβασης571
 • Γ. Συνέπειες της σύμβασης573
 • Δ. Σχέση σωρευτικής αναδοχής και εγγύησης577
 • VI. Δικονομικά ζητήματα579
 • Α. Ενάγων - εναγόμενος579
 • Β. Στοιχεία αγωγής (βάση της αγωγής – απόδειξη)580
 • VII. Εκποίηση ενυπόθηκου και αναδοχή (476 ΑΚ)582
 • Α. Έννοια και αιτιολογία της ρύθμισης582
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής584
 • Γ. Αποτελέσματα588
 • Δ. Δικονομικά589
 • VIII. Υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ)589
 • Α. Έννοια και νομική φύση589
 • Β. Αποτελέσματα593
 • ΙΧ. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479 ΑΚ)598
 • Α. Εισαγωγικά598
 • Β. Νομική φύση της διάταξης600
 • Γ. Προϋποθέσεις 600
 • 1. Μεταβίβαση600
 • 2. Αντικείμενο 605
 • 3. Γνώση αποκτώντος και χρέη της περιουσίας ή επιχείρησης 609
 • 4. Χρέη της περιουσίας ή της επιχείρησης 611
 • Δ. Συνέπειες 614
 • 1. Σωρευτική αναδοχή – ευθύνη αποκτώντος 614
 • 2. Ειδικά η έκταση της ευθύνης του αποκτώντος616
 • Ε. Δικονομικά 617
 • 1. Στοιχεία αγωγής 617
 • 2. Ενστάσεις620
 • 3. Εφαρμοστέο δίκαιο621
 • [5.3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ623
 • Περιεχόμενα623
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία623
 • Ι. Αγωγή από μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου 624
 • Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση624
 • Β. Αίτημα625
 • ΙΙ. Αγωγές από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου626
 • Α. Αγωγή κατά του υποσχεθέντος για εκπλήρωση της σύμβασης626
 • 1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 626
 • 2. Περιεχόμενο αγωγής628
 • 3. Βάρος απόδειξης631
 • 4. Άμυνα εναγομένου κατά του τρίτου631
 • 5. Δεδικασμένο και αναγκαστική εκτέλεση632
 • Β. Αγωγή των δανειστών ή των νόμιμων μεριδούχων του δέκτη της υπόσχεσης κατά του τρίτου633
 • Γ. Αγωγές λόγω αποποίησης του τρίτου634
 • ΙΙΙ. Αγωγή από σύμβαση εις βάρος τρίτου634
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ640
 • 1. Αγωγή εκδοχέα στον οποίο έχει εκχωρηθεί απαίτηση από διαταγή πληρωμής λόγω λήξης συναλλαγματικής640
 • 2. Αγωγή επί αναδοχής χρέους 644
 • 3. Αγωγή επί μεταβίβασης περιουσίας649
 • 4. Αγωγή από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου κατά του υποσχεθέντος656
 • 5. Αγωγή από σύμβαση εις βάρος τρίτου665
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ670
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ678
 • 0
 • 0