Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-088-3
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Α. – Μ. Σπυροπούλου
Διεύθυνση Σειράς: Χρ. Τσούκα
Πρόλογος: Χρ. Τσούκα

Το παρόν έργο «Οι Ασυνόδευτοι Ανήλικοι ως Πρόσφυγες και Μετανάστες» εγκαινιάζει μία νέα σειρά, την «Βιβλιοθήκη Δικαίου Αλλοδαπών» η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει την σημασία όχι μόνο των επιμέρους θεμάτων αλλά και του δικαίου αλλοδαπών εν γένει ως αυτοτελούς κλάδου δικαίου, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες που η μετακίνηση ανθρώπων ανά τον κόσμο έχει λάβει εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις, που θέτουν δυσεπίλυτα προβλήματα τόσο στις κοινωνίες προέλευσης των αλλοδαπών όσο και κυρίως στις κοινωνίες υποδοχής αυτών. Σκοπός, συνεπώς, της νέας σειράς είναι να καλύψει και τις δύο πτυχές του δικαίου αλλοδαπών, τόσο δηλαδή ζητήματα του μεταναστευτικού όσο και του προσφυγικού δικαίου.

Η προβληματική της πρώτης μελέτης που εντάχθηκε στην νέα σειρά είναι το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων το οποίο αναλύεται σε όλες τις επιμέρους πτυχές του, πραγματικές, νομικές και διοικητικές.

Εν προκειμένω, στα τρία επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζονται και αναλύονται κατά σειρά το φαινόμενο της ύπαρξης ασυνόδευτων ανηλίκων ως αιτούντων άσυλο και μεταναστών και ειδικότερα οι λόγοι φυγής και δίωξης από τις χώρες προέλευσης και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την ιδιότητα του ανηλίκου ως ασυνόδευτου, εν συνεχεία το ισχύον νομικό πλαίσιο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπως οι διεθνείς συμβάσεις, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η ελληνική νομοθεσία, καθώς και η ενδεικτική αλλά χαρακτηριστική νομολογία του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και των ημεδαπών δικαστηρίων, ενώ τέλος παρουσιάζεται η διοικητική πρακτική σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Την έκδοση πλαισιώνουν και ενισχύουν ξεχωριστά παραρτήματα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία επί του θέματος, κατάλογος δικαστικών αποφάσεων και ένα εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο με καταγραφή όλων των κρίσιμων όρων που σχετίζονται με το ζήτημα.   

 • -19
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • ΚEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ15
 • Το φαινόμενο της ύπαρξης ασυνόδευτων ανηλίκων ως αιτούντων άσυλο και ως μεταναστών: Λόγοι φυγής και δίωξης από τις χώρες προέλευσης και κίνδυνοι που απορρέουν από την ιδιότητα του ανηλίκου ως ασυνόδευτου15
 • 1.1 Ορισμός, κατηγορίες και λόγοι φυγής των ασυνόδευτων ανηλίκων15
 • 1.2 Έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για την αναγνώριση του ασυνόδευτου ανηλίκου ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας22
 • 1.2.1 Η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα 22
 • 1.2.2 Aνάλυση των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή του ανηλίκου στον ορισμό του πρόσφυγα25
 • a) Ο βάσιμος & δικαιολογημένος φόβος δίωξης27
 • β) Οι εκδηλώσεις και οι μορφές της δίωξης28
 • γ) Οι φορείς δίωξης 30
 • δ) Οι λόγοι δίωξης σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των Προσφύγων σε περιπτώσεις αιτημάτων ασύλου των παιδιών31
 • i) Φυλή και εθνικότητα ή εθνοτική καταγωγή31
 • ii) Θρησκεία32
 • iii) Πολιτικές πεποιθήσεις32
 • iv) Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα33
 • 1.3 Μορφές δίωξης των ανηλίκων στη χώρα καταγωγής και κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι36
 • 1.3.1 Μορφές δίωξης που ενδέχεται να έχει υποστεί ο ανήλικος στη χώρα καταγωγής του και που θεμελιώνουν το αίτημα ασύλου του36
 • α) Στρατολόγηση σε νεαρή ηλικία37
 • β) Εμπορία παιδιών και καταναγκαστική εργασία41
 • γ) Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (κλειτοριδεκτομή)46
 • δ) Ενδο-οικογενειακή βία κατά των παιδιών47
 • ε) Παραβιάσεις των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων48
 • 1.3.2 Κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ανήλικοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ή στη χώρα υποδοχής λόγω του ότι είναι ασυνόδευτοι49
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ59
 • Νομικό πλαίσιο, νομολογία και πληροφορίες διεθνών φορέων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους59
 • 2.1 Το νομικό πλαίσιο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους: Διεθνείς Συμβάσεις - Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Προεδρικά Διατάγματα και Νόμοι (σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες)59
 • 2.1.1 Διεθνείς Συμβάσεις που εφαρμόζονται (και) στους ασυνόδευτους ανηλίκους62
 • α) Διεθνείς Συμβάσεις περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εφαρμόζονται ως προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους 62
 • i) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου62
 • ii) Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης63
 • iii) Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα63
 • iv) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών.64
 • β) Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων64
 • γ) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού66
 • 2.1.2 Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο85
 • α) Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο: o Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ85
 • β) Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο- Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί86
 • 2.1.3 Το εθνικό νομικό πλαίσιο105
 • 2.2 Ενδεικτική νομολογία ΕΔΔΑ, ΔΕΕ, εθνικών δικαστηρίων & πληροφορίες διεθνών φορέων για τις χώρες καταγωγής των ασυνόδευτων ανηλίκων119
 • 2.2.1 Ενδεικτική νομολογία ΕΔΔΑ119
 • 2.2.2 Ενδεικτική νομολογία ΔΕΕ128
 • 2.2.3 Αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων131
 • 2.2.4 Πληροφορίες διεθνών φορέων για τις χώρες καταγωγής (Country of Origin Information, C.O.I) - Ένας χρήσιμος Οδηγός για την υπαγωγή ή μη του ανηλίκου σε καθεστώς διεθνούς προστασίας143
 • 2.3 Ασυνόδευτοι ανήλικοι και αναγνώριση «ανθρωπιστικού καθεστώτος» - οι συστημικές δυσλειτουργίες163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ169
 • Η διοικητική πρακτική σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους169
 • 3.1 Τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα - Η στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων169
 • 3.2 Η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων176
 • 3.3 Ο διορισμός Επιτρόπου στην πράξη182
 • 3.4 Ο υπολογισμός της ηλικίας των ανηλίκων (age assessment) 185
 • 3.5 Πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασυνόδευτων ανηλίκων189
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ195
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ197
 • ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ203
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ211
 • ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ213
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ215
 • 0
 • 0