Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-085-2
Σελίδες: 370
Συγγραφέας: Μ. – Ν. Μαρούδα, Β. Σαράντη

Το ανά χείρας έργο «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» γράφηκε σε μία συγκυρία μοναδική για το προσφυγικό φαινόμενο των αναγκαστικών μετακινήσεων στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στόχος και φιλοδοξία του βιβλίου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, μέσα από μία πρακτική θεώρηση, όσων χρειάζεται να γνωρίζει ο εφαρμοστής του προσφυγικού δικαίου. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται απόπειρα ολιστικής προσέγγισης του θέματος μετά τις πρόσφατες αυξημένες μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές και την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται σε δύο μέρη, πολύπλοκες, πρόσφατες, επικαλυπτόμενες και συχνά δύσκολες να εντοπιστούν, διατάξεις του εθνικού/ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και όλες οι φάσεις από τις οποίες διέρχεται ο αιτών άσυλο (από την εισδοχή, υποδοχή, προκαταγραφή, υποβολή αιτήματος ασύλου, αξιολόγησή του σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, κράτηση για εξαιρετικούς λόγους, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, μετεγκατάσταση, επιστροφή ή ένταξη).

Ως προς την δομή του έργου επισημαίνεται ότι στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά διαγράμματα παρουσίασης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των διαδικασιών ασύλου και στην συνέχεια ακολουθεί η ερμηνευτική ανάλυση.

Ειδικότερα, στο Μέρος Πρώτο παρουσιάζονται τα θέματα της προστασίας των προσφύγων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, η επικουρική και άλλες μορφές προστασίας, καθώς και η παύση και αποκλεισμός από τη διεθνή προστασία. Στο Μέρος Δεύτερο εκτίθενται θέματα όπως η διαδικασία πρώτης υποδοχής, οι Κανονισμοί «Δουβλίνο», το μεταβατικό στάδιο ασύλου στην Ελλάδα, η ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τους Ν 4375/2016 και 4399/2016, η Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, η κράτηση αιτούντων άσυλο, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόρριψη αλλά και την αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας.

Διακριτό και εξίσου χρηστικό μέρος του βιβλίου αποτελούν τα υποδείγματα (κάποια εκ των οποίων με σχόλια) τα οποία ενισχύουν έτι περαιτέρω τον πρακτικό χαρακτήρα του και κατευθύνουν τον αναγνώστη σε καίρια ζητήματα εφαρμογής του προσφυγικού δικαίου.

Σε ξεχωριστό παράρτημα νομοθεσίας μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει συγκεντρωμένο και καταγεγραμμένο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), ενώ την έκδοση πλαισιώνει αλφαβητικό ευρετήριο με όλους τους βασικούς όρους που διευκολύνει τον αναγνώστη στην ευχερέστερη ανεύρεση του θέματος που τον ενδιαφέρει.  

 • -19
 • Μέρος Πρώτο3
 • Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο3
 • Κεφάλαιο Πρώτο Προστασία προσφύγων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο: μια γενική/συνολική προσέγγιση3
 • Διάγραμμα [1]3
 • Ερμηνεία - Θεωρία8
 • I. Το διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας των προσφύγων8
 • Α. Σύμβαση Γενεύης 1951 και Πρωτόκολλο Νέας Υόρκης8
 • Β. Η Ύπατη Αρμοστεία Ην. Εθνών για τους Πρόσφυγες και το καθήκον συνεργασίας των κρατών8
 • Γ. Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, 16 Σεπτεμβρίου 201611
 • Δ. Βασικές αρχές του διεθνούς προσφυγικού δικαίου12
 • 1. Το δικαίωμα στο άσυλο12
 • 2. Η αρχή της μη επαναπροώθησης13
 • II. Το περιφερειακό σύστημα: Προς ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (Ε.Ε.)15
 • Α. Εισαγωγικά15
 • Β. Το σύστημα «Δουβλίνο»16
 • Γ. Οι Οδηγίες που πλαισιώνουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου18
 • 1. Η προσωρινή προστασία (σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων)18
 • 2. Οι Οδηγίες για τις συνθήκες υποδοχής (2003 και 2013)19
 • 3. Οι Οδηγίες για τις διαδικασίες ασύλου (2005 και 2013)20
 • 4. Οι Οδηγίες για την αναγνώριση (2004 και 2011)21
 • Δ. Η αρχή της αλληλεγγύης: ο ρόλος της σε ζητήματα μετεγκατάστασης22
 • Ε. Ο ρόλος του ΔΕΕ25
 • III. Συμβούλιο της Ευρώπης και πρόσφυγες27
 • Α. Νομολογία ΕυρΔΔΑ: άρθρα 3, 5, 8, 13 ΕυρΣΔΑ και άρθρο 4 Πρωτ. αρ. 427
 • 1. Το άρθρο 13 ΕυρΣΔΑ στις υποθέσεις ασύλου27
 • 2. Τα άρθρα 5 και 3 ΕυρΣΔΑ: κράτηση και συνθήκες κράτησης29
 • 3. Το άρθρο 8 ΕυρΣΔΑ: ζητήματα οικογενειακής επανένωσης και-19
 • διατήρησης της οικογενειακής ενότητας30
 • Β. Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων31
 • Γ. Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και η Γενική Σύσταση για τους Παράτυπους Μετανάστες32
 • Δ. Ειδικός Απεσταλμένος Γεν. Γραμματέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες32
 • IV. Το εθνικό νομικό πλαίσιο για το άσυλο33
 • Κεφάλαιο Δεύτερο Περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας35
 • Ερμηνεία - Θεωρία35
 • I. Η έννοια του πρόσφυγα35
 • II. Η έννοια του «δικαιολογημένου φόβου» 37
 • III. Η έννοια της δίωξης39
 • Α. Η έννοια της δίωξης στη Σύμβαση της Γενεύης και σε άλλα διεθνή κείμενα39
 • Β. Η έννοια της δίωξης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου40
 • IV. Οι λόγοι της δίωξης45
 • Α. Φυλή46
 • Β. Εθνικότητα/Ιθαγένεια (nationality)47
 • Γ. Θρησκεία48
 • Δ. Κοινωνική τάξη/συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα50
 • 1. Σεξουαλικός προσανατολισμός53
 • 2. Θύματα trafficking54
 • V. Η θέση της ΥΑ/ΟΗΕ για τους οικονομικούς μετανάστες56
 • VI. Φορέας δίωξης58
 • Κεφάλαιο Τρίτο Επικουρική προστασία - άλλες μορφές προστασίας61
 • Ερμηνεία - Θεωρία61
 • I. Επικουρική προστασία61
 • Α. Θανατική ποινή ή εκτέλεση – κίνδυνος υποβολής σε βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία61
 • Β. Ο κίνδυνος αδιάκριτης βίας λόγω ένοπλης σύρραξης63
 • 1. Η ερμηνεία της Ύπατης Αρμοστείας67
 • 2. Ιρακινοί - ανέφικτη εφαρμογή εξατομικευμένης διαδικασίας (2009)68
 • 3. Σομαλία - 201168
 • 4. Εσωτερική μετεγκατάσταση στη χώρα καταγωγής (internal flight alternative)69
 • ΙΙ. Άλλες μορφές προστασίας71
 • Α. Προσωρινή προστασία71
 • Β. Άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους73
 • Κεφάλαιο Τέταρτο Παύση και αποκλεισμός από τη διεθνή προστασία75
 • Ερμηνεία - Θεωρία75
 • I. Παύση διεθνούς προστασίας75
 • Α. ΔΕΕ και παύση καθεστώτος76
 • Β. ΕυρΔΔΑ και παύση καθεστώτος78
 • ΙΙ. Αποκλεισμός από καθεστώς διεθνούς προστασίας78
 • Α. Αποκλεισμός από καθεστώς πρόσφυγα78
 • 1. Πρόσωπα που λαμβάνουν προστασία από άλλα όργανα ή οργανισμούς του ΟΗΕ78
 • 2. Πρόσωπα που δεν δικαιούνται να αποκτήσουν την προστασία που επιφέρει το προσφυγικό καθεστώς83
 • Β. Αποκλεισμός από καθεστώς επικουρικής προστασίας88
 • Μέρος Δεύτερο93
 • Διαδικασίες ασύλου93
 • Κεφάλαιο Πρώτο Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στην ελληνική επικράτεια χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα - Διαδικασία πρώτης υποδοχής93
 • Διάγραμμα [1]93
 • Ερμηνεία - Θεωρία97
 • Ι. Βασικές αρχές - οριοθετήσεις97
 • Α. Η έννοια των αξιοπρεπών συνθηκών πρώτης υποδοχής97
 • Β. Συνθήκες πρώτης υποδοχής: αφορούν μόνο τους αιτούντες άσυλο ή όλους τους παράτυπους μετανάστες που δεν έχει καθοριστεί ακόμη το καθεστώς τους;98
 • Γ. Απαγόρευση μαζικών απελάσεων χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση100
 • Δ. Η απαγόρευση επαναπροώθησης και το ratione personae et loci πεδίο εφαρμογής της101
 • Ε. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού102
 • II. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις συνθήκες υποδοχής102
 • Α. Το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007102
 • Β. Το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ για τις απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)105
 • 1. Στέγαση109
 • 2. Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη111
 • 3. Πρόσβαση στην εκπαίδευση112
 • 4. Ευάλωτες ομάδες113
 • 5. Ασυνόδευτοι ανήλικοι113
 • 6. Θύματα βασανιστηρίων και βίας115
 • Γ. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής116
 • 1. Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών-19
 • που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αιτούντων εθελούσιας επιστροφής118
 • Δ. Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης119
 • 1. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης120
 • Ε. Η ενσωμάτωση (;) της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ για τις απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)124
 • ΣΤ. Ο ρόλος του προσωπικού των διεθνών οργανισμών125
 • Ζ. Ο ρόλος των ΜΚΟ στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής125
 • Η. Η διαδικασία υποδοχής κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2016 - Η δημιουργία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης126
 • Κεφάλαιο Δεύτερο Η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου: Κανονισμός «Δουβλίνο» - Το μεταβατικό στάδιο ασύλου στην Ελλάδα - Η ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών131
 • Διάγραμμα [2]131
 • Ερμηνεία - Θεωρία139
 • Ι. Το κράτος που είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήματος ασύλου139
 • Α. Οι Κανονισμοί «Δουβλίνο» και το σύστημα Eurodac139
 • 1. Οι προβλέψεις του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»140
 • Β. Η αξιολόγηση του συστήματος «Δουβλίνο» από το ΔΕΕ και το ΕυρΔΔΑ142
 • II. Η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα πριν την υιοθέτηση των Ν 4375/2016 και 4399/2016146
 • Α. Το προϊσχύον καθεστώς146
 • Β. Η σημασία της αποτελεσματικής διαδικασίας ασύλου ως εγγύηση της αρχής της μη επαναπροώθησης: τα γενικά μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας στις καταδικαστικές αποφάσεις του Στρασβούργου147
 • Γ. Οι μεταβατικές και νέες διαδικασίες ασύλου148
 • 1. Το μεταβατικό στάδιο: ΠΔ 114/2010148
 • 2. Ο νόμος 3907/2011: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών155
 • i. Η Υπηρεσία Ασύλου και τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου155
 • ii. Η Αρχή Προσφυγών157
 • III. Συμπερασματικά159
 • Κεφάλαιο Τρίτο Η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου: οι Νόμοι 4375/2016 και 4399/2016 161
 • Διάγραμμα [3]161
 • Ερμηνεία - Θεωρία175
 • Ι. Εισαγωγικά175
 • ΙΙ. Η αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου και Περιφερειακών Υπηρεσιών με τον Ν 4375/2016176
 • ΙΙΙ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου (Ν 4375/2016)177
 • Α. Η υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας178
 • 1. Καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας178
 • 2. Χορήγηση δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία179
 • 3. Τροποποίηση στοιχείων181
 • Β. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό182
 • 1. Βασικές εγγυήσεις182
 • i. Ενημέρωση των αιτούντων διεθνούς προστασίας182
 • ii. Το δικαίωμα νομικής συνδρομής183
 • iii. Αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων185
 • 2. Η διαδικασία της συνέντευξης186
 • 3. Η εξέταση της αίτησης188
 • i. Βασική αρχή: η εξέταση σε εξατομικευμένη βάση188
 • ii. Υπαγωγή στην κανονική ή ταχύρρυθμη διαδικασία189
 • 4. Η απόφαση191
 • i. Η απόρριψη της αίτησης στο στάδιο του παραδεκτού191
 • Η εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε. 604/2013 («Δουβλίνο ΙΙΙ»)191
 • Πρώτη χώρα ασύλου και ασφαλείς τρίτες χώρες192
 • Ξεχωριστές αιτήσεις μελών οικογένειας αιτούντος192
 • Μεταγενέστερες αιτήσεις: το ζήτημα των νέων και ουσιωδών στοιχείων192
 • ii. Η αξιολόγηση της ουσίας της αίτησης194
 • Αξιολόγηση ισχυρισμών και βάρος απόδειξης194
 • Το ευεργέτημα της αμφιβολίας198
 • iii. Το αποτέλεσμα199
 • Αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας199
 • Απόρριψη της αίτησης ως αβάσιμης200
 • 5. Προθεσμία για την έκδοση της απόφασης200
 • 6. Επίδοση αποφάσεων201
 • 7. Ειδικότερα ζητήματα202
 • i. Παραίτηση από την αίτηση και σιωπηρή ανάκληση της αίτησης202
 • ii. Ανανέωση και ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας203
 • IV. Οι διαδικασίες σε δεύτερο βαθμό - Νόμοι 4375/2016 και 4399/2016204
 • A. Η νέα Αρχή Προσφυγών205
 • B. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών206
 • Γ. Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής209
 • 1. Η άσκηση της προσφυγής και οι σχετικές προθεσμίες209
 • 2. Η νομική συνδρομή κατά τη δευτεροβάθμια διαδικασία210
 • 3. Η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών212
 • 4. Η δευτεροβάθμια απόφαση214
 • Κεφάλαιο Τέταρτο Οι διαδικασίες στα σύνορα και σε περιπτώσεις μαζικών μικτών ροών. Η εφαρμογή τους στην πράξη μετά την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας217
 • Διάγραμμα [4]217
 • Ερμηνεία - Θεωρία221
 • Ι. Εισαγωγικά221
 • ΙΙ. Η Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας222
 • Α. Η πορεία προς την Κοινή Δήλωση222
 • Β. Το ζήτημα της νομικής φύσης της223
 • Γ. Το περιεχόμενο της Κοινής Δήλωσης225
 • III. Η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας στην Ελλάδα227
 • Α. Οι προβλέψεις του Ν 4375/2016 για τις διαδικασίες στα σύνορα-19
 • και σε περιπτώσεις αυξημένων μικτών ροών227
 • 1. Οι διαδικασίες στα σύνορα227
 • 2. Οι διαδικασίες σε περιπτώσεις μαζικών μικτών ροών228
 • 3. Η έννοια των “hot-spots”231
 • Β. Η έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών και η εφαρμογή της στην Ελλάδα231
 • Γ. Η διεθνής νομολογία και πρακτική για τις ασφαλείς τρίτες χώρες234
 • Δ. Η Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα234
 • 1. Το σύστημα ασύλου στην Τουρκία234
 • 2. Η κατάσταση ανάγκης και πώς επηρεάζει τα άτομα που-19
 • χρήζουν διεθνούς προστασίας237
 • Ε. Η πρωτοβάθμια κρίση και οι δευτεροβάθμιες αποφάσεις-19
 • των Επιτροπών Προσφυγών238
 • Κεφάλαιο Πέμπτο Η κράτηση αιτούντων άσυλο241
 • Διάγραμμα [5]241
 • Ερμηνεία - Θεωρία245
 • Ι. Εισαγωγή245
 • II. Η κράτηση αιτούντων άσυλο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου245
 • III. Η νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου για την κράτηση αιτούντων άσυλο/μεταναστών249
 • Α. Εισαγωγικά249
 • Β. Νομιμότητα και νομοτυπία της κράτησης – εγγυήσεις κατά-19
 • των αυθαίρετων κρατήσεων251
 • Γ. Συνθήκες κράτησης255
 • IV. Το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη διοικητική κράτηση αιτούντων άσυλο256
 • Α. Κράτηση κατά την είσοδο257
 • Β. Κράτηση κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου259
 • Γ. Κράτηση για την προετοιμασία της επιστροφής262
 • Δ. Δικαστικές εγγυήσεις κατά των αυθαίρετων κρατήσεων266
 • V. Συμπερασματικά267
 • Κεφάλαιο Έκτο Η διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόρριψη αιτήματος διεθνούς προστασίας διεθνή δικαστήρια - Επιστροφή269
 • Διάγραμμα [6]269
 • Ερμηνεία - Θεωρία272
 • Ι. Εισαγωγικά272
 • ΙΙ. Ένδικα μέσα μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου272
 • Α. Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης272
 • 1. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της δευτεροβάθμιας απόφασης273
 • 2. Λόγοι ακύρωσης275
 • Β. Προσφυγή σε διεθνή δικαστήρια277
 • 1. Η δυνατότητα προδικαστικής παραπομπής ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης277
 • 2. Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου279
 • i. Εξάντληση εσωτερικών ένδικων μέσων279
 • ii. Εξάμηνη προθεσμία280
 • iii. Ασφαλιστικά μέτρα280
 • III. Επιστροφή282
 • Α. Ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων επιστροφής και αποφάσεων απέλασης285
 • Β. Οικειοθελής αναχώρηση286
 • Γ. Απομάκρυνση και αναβολή απομάκρυνσης288
 • Δ. Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα291
 • Κεφάλαιο Έβδομο Η διαδικασία που ακολουθείται μετά την αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας - Ζητήματα ένταξης293
 • Διάγραμμα [7]293
 • Ερμηνεία - Θεωρία295
 • Ι. Εισαγωγικά295
 • ΙΙ. Ένταξη συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής επανένωσης296
 • Α. Έκδοση αδειών διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων296
 • Β. Κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα δικαιούχων διεθνούς προστασίας299
 • 1. Δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση299
 • 2. Δικαίωμα στέγασης300
 • 3. Κοινωνική πρόνοια301
 • 4. Ιατρική περίθαλψη302
 • 5. Δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή303
 • 6. Ελευθερία κυκλοφορίας305
 • 7. Ασυνόδευτοι ανήλικοι306
 • 8. Δικαίωμα στην εκπαίδευση306
 • 9. Κοινωνική ένταξη και πολιτογράφηση308
 • Υποδείγματα311
 • 1. Οι προθεσμίες στις διαδικασίες ασύλου311
 • 2. Λίστα ενεργειών σε περίπτωση κράτησης και επικείμενης απέλασης312
 • 3. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης δευτεροβάθμιας απόφασης Επιτροπής Προσφυγών313
 • 4. Αίτηση ακύρωσης δευτεροβάθμιας απόφασης Επιτροπής Προσφυγών317
 • 5. Λίστα ενεργειών για αίτημα ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου320
 • 6. Έντυπο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου321
 • Νομοθεσία335
 • I. Νόμοι335
 • II. Προεδρικά Διατάγματα336
 • III. Υπουργικές αποφάσεις και άλλα337
 • ΕνδεικτικΗ ΒιβλιογραφΙα339
 • ΑλφαβητικΟ ΕυρετΗριο345
 • 0
 • 0