Θεωρία - Νομολογία - Διαγράμματα - Υποδείγματα - Παράρτημα νομοθεσίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €55.00
ΝΠ €65.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-082-1
Σελίδες: 600
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος

Η δεύτερη έκδοση του έργου «Διαταγή Πληρωμής, Πιστωτικοί Τίτλοι & Διαταγή Απόδοσης Μισθίου» κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, διαταγής απόδοσης μισθίου καθώς και στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους.

Το έργο, που διατηρεί τη δομή της πρώτης έκδοσης, περιλαμβάνει θεωρία, επιλεγμένη νομολογία, διαγράμματα για έκδοση διαταγής πληρωμής, για διαφορές από πιστωτικούς τίτλους και για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, καθώς και υποδείγματα δικογράφων για διαταγή πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αναστολών και ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και κατά της εκτέλεσης. Συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο μέρος του πρώτου βιβλίου αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής  και εκτίθενται γενικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το περιεχόμενο και οι έννομες συνέπειες έκδοσης αυτής, ενώ εξετάζονται και τα θέματα της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, της δημιουργίας δεδικασμένου από τη διαταγή πληρωμής, καθώς και τα ένδικα βοηθήματα. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους πιστωτικούς τίτλους (Συναλλαγματική, Γραμμάτιο σε διαταγή, Τραπεζική Επιταγή) και εξετάζονται διεξοδικά τα σχετικά θέματα.

Στο δεύτερο βιβλίο γίνεται λεπτομερής αναφορά στα θέματα της διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και ειδικότερα αναλύονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η άσκηση ανακοπής του καθʼ ου, τα ένδικα μέσα, η επανεγκατάσταση στο μίσθιο και η ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

Η έκδοση αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο βοήθημα για κάθε νομικό που ασχολείται με τα θέματα της έκδοσης διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

 • -43
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Διαταγή πληρωμής1
 • Α. Ως νομικός θεσμός1
 • Β. Πράξη δικαστή1
 • Γ. Τίτλος εκτελεστός1
 • Δ. Διαδικασία εγγράφων2
 • Ε. Δυνητική διαδικασία3
 • ΣΤ. Τροποποιήσεις3
 • ΙΙ. Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής8
 • ΙΙΙ. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου8
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ13
 • ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ13
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις περί της διαδικασίας έκδοσής της13
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής14
 • Α. Γενικά (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις)14
 • Β. Θετικές προϋποθέσεις15
 • 1. Οι προϋποθέσεις15
 • 2. Απαίτηση χρηματική - Τόκοι15
 • 3. Απαίτηση παροχής χρεογράφων17
 • 4. Έγγραφη απόδειξη18
 • i. Τρόπος απόδειξης18
 • ii. Δημόσιο έγγραφο19
 • α. Έννοια εγγράφου19
 • β. Δημόσια έγγραφα βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής19
 • β1. Δικαστική απόφαση19
 • β2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο20
 • β3. Έγγραφο διοικητικής αρχής20
 • iii. Ιδιωτικό έγγραφο20
 • a. Έννοια εγγράφου20
 • β. Ιδιωτικά έγγραφα βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής22
 • β1. Διαιτητική απόφαση22
 • β2. Συμφωνητικό σύμβασης έργου23
 • β3. Υποσχετικές επιστολές23
 • β4. Εγγυητική επιστολή23
 • β5. Τιμολόγια-Δελτία αποστολής24
 • β6. Εμπορικά βιβλία25
 • β6.1. Βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών - ισολογισμοί25
 • β6.2. Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων26
 • 419
 • 1. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου419
 • 2. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου421
 • 3. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για το τίμημα από πώληση423
 • 4. Διαταγή πληρωμής για το τίμημα από την πώληση425
 • 5. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής λόγω δανείου427
 • 6. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή δανείου428
 • 7. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για αμοιβή από σύμβαση έργου430
 • 8. Διαταγή πληρωμής για την αμοιβή από σύμβαση έργου432
 • 9. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καταβολή διατροφής434
 • 10. Διαταγή πληρωμής για καταβολή διατροφής436
 • 11. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από αναγνώριση χρέους438
 • 12. Διαταγή πληρωμής από αναγνώριση χρέους439
 • 13. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από αναγνωριστική αγωγή441
 • 14. Διαταγή πληρωμής από αναγνωριστική αγωγή442
 • 15. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα444
 • 16. Διαταγή πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα446
 • 17. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής για καταβολή κοινοχρήστων448
 • 18. Διαταγή πληρωμής για καταβολή κοινοχρήστων450
 • 19. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική452
 • 20. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική453
 • 21. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική σε συνάλλαγμα455
 • 22. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική σε συνάλλαγμα456
 • 23. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική κατά πρωτοφειλέτη - τριτεγγυητή, η οποία ισχύει ως ομόλογο458
 • 24. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική κατά πρωτοφειλέτη - τριτεγγυητή, η οποία ισχύει ως ομόλογο459
 • 25. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική εκδότη κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο461
 • 26. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική εκδότου κατά αποδέκτου, η οποία ισχύει ως ομόλογο462
 • 27. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική οπισθογράφου κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο464
 • 28. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική οπισθογράφου κατά αποδέκτη, η οποία ισχύει ως ομόλογο465
 • 29. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή467
 • 30. Διαταγή πληρωμής από επιταγή468
 • 31. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα470
 • 32. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα472
 • 33. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα με εγγύηση474
 • 34. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα με εγγύηση476
 • 35. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια μετρητοίς479
 • 36. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια μετρητοίς480
 • 37. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια επί πιστώσει482
 • 38. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια επί πιστώσει484
 • 39. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια για καταχώριση διαφήμισης486
 • 40. Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια για καταχώριση διαφήμισης488
 • 41. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω παραγραφής απαίτησης490
 • 42. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω εξόφλησης492
 • 43. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ για αιτία μη επακολουθήσασα494
 • 44. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω επιταγής ευκολίας496
 • 45. Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω πλαστογραφίας επιταγής498
 • 46. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής500
 • 47. Προτάσεις επί της ανακοπής502
 • 48. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης505
 • 49. Σημείωμα επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης507
 • 50. Έφεση κατά απόφασης επί της ανακοπής509
 • 51. Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ511
 • 52. Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ λόγω εξοφλήσεως513
 • 53. Προτάσεις επί της ανακοπής515
 • 54. Αίτηση αναστολής έκτελεσης (άρθρο 937 ΚΠολΔ)517
 • 1. Εξώδικη δήλωση519
 • 2. Αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 637 ΚΠολΔ)521
 • 3. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου524
 • 4. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 642 ΚΠολΔ)527
 • 5. Αίτηση για αναστολή της εκτελεστότητας διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 643 ΚΠολΔ)529
 • 6. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου (άρθρα 637 επ. και 933 ΚΠολΔ)531
 • 7. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης (άρθρο 937 ΚΠολΔ)532
 • β7. Συμφωνητικό αγοράς ακινήτου28
 • β8. Συμφωνητικό μίσθωσης29
 • β9. Συμφωνητικό μεταξύ επιτηδευματιών30
 • β10. Ηλεκτρονικό έγγραφο31
 • β11. Μερίδα εξερχομένου εταίρου ΕΠΕ31
 • β12. Συμφωνητικό διατροφής31
 • β13. Απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό32
 • β14. Απόφαση που διατάζει την εγγραφή προσημείωσης32
 • β15. Συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους32
 • β16. Έγγραφο δήλωσης γνώσης32
 • β17. Έγγραφο σύμβασης εγγύησης32
 • β18. Συναλλαγματική33
 • β19. Γραμμάτιο σε διαταγή33
 • β20. Επιταγή33
 • β21. Μισθοί εργαζομένων33
 • β22. Συμφωνητικό παρακαταθήκης33
 • β23. Απόφαση ασφαλιστικών33
 • Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις34
 • 1. Οι προϋποθέσεις34
 • 2. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αίρεση ή προθεσμία34
 • 3. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από όρο35
 • 4. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή35
 • 5. Απαίτηση ορισμένη35
 • 6. Συνέπειες εξάρτησης36
 • 7. Επίδοση στην αλλοδαπή ή σε οφειλέτη άγνωστης διαμονής36
 • Δ. Δικαιοδοσία39
 • Ε. Αρμοδιότητα40
 • 1. Υλική40
 • 2. Τοπική40
 • i. Ρύθμιση40
 • ii. Παρέκταση41
 • iii. Στοιχεία αρμοδιότητας στη διαταγή42
 • 3. Συνέπειες έλλειψης αρμοδιότητας42
 • ΣΤ. Όχι συζήτηση στο δικαστήριο42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ43
 • Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής43
 • Ι. Υποβολή αίτησης43
 • ΙΙ. Επίδοση της αίτησης44
 • ΙΙΙ. Νομιμοποίηση44
 • Α. Ενεργητική44
 • Β. Παθητική44
 • IV. Ομοδικία45
 • V. Σώρευση περισσότερων αιτήσεων46
 • VI. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων46
 • VII. Έννομο συμφέρον46
 • VIII. Στοιχεία της αίτησης47
 • Α. Περιεχόμενο αίτησης47
 • Β. Πληρεξουσιότητα48
 • Γ. Προσδιορισμός απαίτησης48
 • Δ. Αναφορά έννομης σχέσης48
 • Ε. Αναφορά εγγράφων49
 • ΣΤ. Προσδιορισμός ιστορικής βάσης49
 • IX. Αοριστία αίτησης49
 • X. Επισύναψη εγγράφων50
 • XI. Χρόνος κατάθεσης εγγράφων50
 • XII. Δικαστικό ένσημο51
 • XIII. Συνέπειες υποβολής της αίτησης52
 • A. Εκκρεμοδικία52
 • 1. Γενικά52
 • 2. Άσκηση αγωγής53
 • 3. Νέα αίτηση53
 • Β. Παραγραφή55
 • Γ. Έγκλημα απάτης55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ57
 • Απόφαση δικαστή επί της αίτησης57
 • Ι. Διαδικασία έκδοσης57
 • Α. Υποχρέωση δικαστή57
 • Β. Κλήση του αιτούντος για εξηγήσεις - συμπληρώσεις57
 • ΙΙ. Απόρριψη της αίτησης58
 • Α. Λόγοι απόρριψης58
 • Β. Μερική απόρριψη59
 • Γ. Σημείωση της πράξης απόρριψης59
 • Δ. Υποβολή νέας αίτησης59
 • Ε. Ένδικα μέσα - Ανάκληση59
 • ΙΙΙ. Παραδοχή της αίτησης60
 • IV. Περιεχόμενο της διαταγής60
 • A. Έγγραφη κατάρτιση60
 • Β. Στοιχεία της διαταγής61
 • 1. Το ονοματεπώνυμο δικαστή61
 • 2. Το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις αιτούντος και καθού η αίτηση62
 • 3. Η αιτία πληρωμής63
 • 4. Το ποσό χρημάτων που πρέπει να καταβληθεί ή χρεωγράφων-43
 • που πρέπει να παραδοθεί64
 • 5. Διαταγή προς τον οφειλέτη65
 • 6. Υπόμνηση στον καθού ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή65
 • 7. Υπογραφή δικαστή65
 • 8. Αναφορά εγγράφων66
 • V. Συνέπειες έλλειψης στοιχείων66
 • VI. Διόρθωση της διαταγής πληρωμής66
 • VII. Επίδοση της διαταγής πληρωμής67
 • Α. Υποχρέωση επίδοσης67
 • Β. Ακυρότητα διαταγής πληρωμής68
 • Γ. Υπολογισμός προθεσμιών70
 • Δ. Άλλες διατυπώσεις70
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ71
 • Έννομες συνέπειες της διαταγής πληρωμής71
 • I. Εκτελεστότητα της διαταγής71
 • Α. Τίτλος εκτελεστός71
 • Β. Αλλοδαπή διαταγή πληρωμής72
 • Γ. Τρόπος εκτέλεσης73
 • Δ. Νομιμοποίηση73
 • ΙΙ. Μέσα εκτέλεσης73
 • Α. Γενικά73
 • Β. Συντηρητική κατάσχεση74
 • Γ. Αναγκαστική κατάσχεση74
 • Δ. Προσημείωση υποθήκης75
 • 1. Εγγραφή προσημείωσης75
 • 2. Αναστολή εκτέλεσης75
 • 3. Τροπή σε υποθήκη75
 • 4. Εξάλειψη προσημείωσης76
 • 5. Απόσβεση προσημείωσης77
 • 6. Αντικατάσταση με εγγυοδοσία77
 • Ε. Υποθήκη77
 • ΣΤ. Προσωπική κράτηση78
 • ΙΙΙ. Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση78
 • IV. Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής80
 • A. Γενικά80
 • B. Περιπτώσεις δημιουργίας δεδικασμένου80
 • 1. Με τις προϋποθέσεις της ΚΠολΔ 633 παρ. 2 εδ. γ80
 • i. Μη άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής80
 • ii. Παραίτηση από την ανακοπή81
 • iii. Έκταση δεδικασμένου81
 • iv. Ένδικα μέσα82
 • 2. Με την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής83
 • i. Γενικά83
 • ii. Απόρριψη ανακοπής83
 • iii. Αποδοχή ανακοπής84
 • iv. Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης85
 • v. Ισχύς δεδικασμένου85
 • 3. Ενστάσεις85
 • i. Γενικά-Διακρίσεις85
 • ii. Πορίσματα νομολογίας86
 • V. Διαταγή πληρωμής και παραγραφή90
 • A. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής90
 • 1. Γενικά90
 • 2. Διακοπή90
 • 3. Αναστολή91
 • 4. Παραγραφή κατά τη διάρκεια της επιδικίας92
 • 5. Περισσότεροι συνοφειλέτες93
 • Β. Επιμήκυνση της βραχυχρόνιας παραγραφής93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ95
 • Ένδικα βοηθήματα95
 • I. Εισαγωγή95
 • Α. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής95
 • Β. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή96
 • Γ. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης97
 • II. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1)98
 • Α. Τρόπος άσκησης98
 • 1. Κατάθεση ανακοπής98
 • 2. Επίδοση ανακοπής98
 • 3. Προθεσμία άσκησης99
 • i. Αν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής99
 • ii. Αν δεν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής101
 • Β. Αρμόδιο δικαστήριο102
 • 1. Υλική αρμοδιότητα102
 • 2. Τοπική αρμοδιότητα103
 • 3. Παρέκταση αρμοδιότητας103
 • 4. Άσκηση σε αναρμόδιο δικαστήριο103
 • Γ. Νομιμοποίηση103
 • 1. Ενεργητική103
 • 2. Παθητική104
 • Δ. Λόγοι ανακοπής105
 • 1. Γενικά105
 • 2. Εξεταστέος λόγος106
 • 3. Αντικειμενική σώρευση106
 • Ε. Κύριοι λόγοι ανακοπής106
 • 1. Το δικόγραφο της ανακοπής106
 • 2. Θεραπεία αοριστίας107
 • ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής108
 • 1. Έννοια108
 • 2. Άσκηση προσθέτων λόγων109
 • 3. Συζήτηση του δικογράφου πρόσθετων λόγων110
 • 4. Προθεσμία110
 • 5. Πινάκιο111
 • Ζ. Οι λόγοι της ανακοπής111
 • 1. Άρνηση τυπικών προϋποθέσεων - Αμφισβήτηση απαίτησης111
 • 2. Γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής112
 • 3. Γνήσιες ενστάσεις112
 • 4. Τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση113
 • 5. Λόγοι ανακοπής ως προς τον τίτλο113
 • 6. Λόγοι ανακοπής ως προς την απαίτηση115
 • 7. Αποτελέσματα της άσκησης ανακοπής117
 • i. Εκκρεμοδικία117
 • ii. Παραγραφή της απαίτησης118
 • iii. Αναστολή119
 • α. Προϋποθέσεις χορήγησης119
 • β. Αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση122
 • γ. Υποβολή αίτησης122
 • δ. Χρονική διάρκεια της αναστολής123
 • ε. Αρμοδιότητα123
 • στ. Επίδοση της αίτησης123
 • ζ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης για την αναστολή123
 • 8. Αντικείμενο της δίκης124
 • i. Έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής124
 • ii. Έλεγχος υποστατού της απαίτησης124
 • iii. Τυπικοί λόγοι ανακοπής125
 • iv. Οριοθέτηση του αντικειμένου125
 • v. Ενστάσεις αποσβεστικές της απαίτησης125
 • 9. Διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής125
 • 10. Άμυνα καθού-δανειστή127
 • 11. Αίτημα ανακοπής128
 • 12. Βάρος απόδειξης128
 • 13. Ερημοδικία129
 • 14. Δικαιοδοτική έρευνα του δικαστηρίου129
 • i. Αποδεικτικά μέσα129
 • ii. Πιστωτικοί τίτλοι130
 • iii. Έρευνα του δικαστηρίου132
 • iv. Περιεχόμενο της απόφασης133
 • ΙΙΙ. Δεύτερη ανακοπή (άρθρο 633 παρ. 2)133
 • Α. Δικαίωμα για άσκησή της133
 • Β. Έννοια της δεύτερης ανακοπής134
 • Γ. Ομοιότητες με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1135
 • Δ. Διαφορές με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1136
 • Ε. Προϋποθέσεις άσκησης ανακοπής136
 • ΣΤ. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη138
 • Ζ. Συνέπειες μη άσκησης ανακοπής138
 • Η. Αναστολή εκτέλεσης139
 • IV. Ένδικα μέσα κατά απόφασης επί της ανακοπής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1, 633 παρ. 2)139
 • Α. Γενικά139
 • Β. Ανακοπή ερημοδικίας139
 • Γ. Έφεση139
 • Δ. Αναίρεση140
 • Ε. Αναψηλάφηση140
 • ΣΤ. Αναστολή εκτέλεσης140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ141
 • Ανακοπή κατά της εκτέλεσης141
 • I. Γενικά141
 • ΙΙ. Άσκηση της ανακοπής141
 • Α. Τρόπος άσκησης141
 • Β. Νομιμοποίηση142
 • ΙΙΙ. Λόγοι και προθεσμίες ανακοπής142
 • Α. Γενικά142
 • Β. Προσβολή των άκυρων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας142
 • Γ. Οι λόγοι ανακοπής και οι προθεσμίες άσκησής τους144
 • 1. Δικονομικές προθεσμίες147
 • IV. Αρμόδιο δικαστήριο147
 • A. Υλική αρμοδιότητα147
 • Β. Τοπική αρμοδιότητα148
 • V. Άσκηση περισσοτέρων ανακοπών148
 • VΙ. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής148
 • VΙΙ. Προσδιορισμός συζήτησης της ανακοπής148
 • VΙΙΙ. Αντικείμενο της ανακοπής (αντιρρήσεις)149
 • IΧ. Αίτημα ανακοπής149
 • Χ. Διαδικασία149
 • ΧI. Απαράδεκτο αντιρρήσεων λόγω δεδικασμένου (ΚΠολΔ 933 παρ. 4)150
 • ΧII. Ομοιότητες και διαφορές της ανακοπής των 632 παρ. 1, 633 παρ. 2 και της ανακοπής της 933 ΚΠολΔ151
 • A. Ομοιότητες των ανακοπών151
 • B. Διαφορές των ανακοπών151
 • ΧΙΙΙ. Σχέση της ανακοπής 933 ΚΠολΔ με την ανακοπή των 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ151
 • XΙV. Σώρευση των ανακοπών154
 • XV. Ένδικα μέσα154
 • XVI. Αναστολή εκτέλεσης155
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ156
 • Περιπτώσεις διαταγών πληρωμής156
 • I. Διαταγή πληρωμής κατά νομικού προσώπου156
 • Α. Έννοια νομικού προσώπου156
 • Β. Διαταγή πληρωμής156
 • Γ. Διαδικασία157
 • Δ. Αρμοδιότητα157
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής157
 • 1. Λόγοι ανακοπής157
 • 2. Διαδικασία158
 • 3. Αρμοδιότητα158
 • 4. Επαναφορά πραγμάτων158
 • ΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά Ομόρρυθμης Εταιρίας158
 • Α. Διαταγή πληρωμής158
 • Β. Διαδικασία159
 • Γ. Αρμοδιότητα159
 • Δ. Τίτλος εκτελεστός159
 • Ε. Παραγραφή160
 • ΣΤ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής160
 • 1. Νομιμοποίηση160
 • 2. Διαδικασία160
 • 3. Αρμοδιότητα161
 • 4. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων161
 • Ζ. Τριτανακοπή161
 • Η. Διαταγή πληρωμής από ομόρρυθμη εταιρία161
 • ΙΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου161
 • Α. Πρώτη άποψη162
 • Β. Δεύτερη άποψη164
 • IV. Διαταγή πληρωμής κατά κοινοπραξίας165
 • A. Έννοια165
 • Β. Διαταγή πληρωμής166
 • Γ. Αρμοδιότητα167
 • Δ. Τίτλος εκτελεστός167
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής167
 • 1. Νομιμοποίηση167
 • 2. Διαδικασία167
 • 3. Αρμοδιότητα167
 • V. Διαταγή πληρωμής κατά περισσοτέρων οφειλετών167
 • Α. Γενικά167
 • Β. Διαταγή πληρωμής168
 • Γ. Διαδικασία168
 • Δ. Αρμοδιότητα168
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής168
 • 1. Λόγοι ανακοπής168
 • 2. Διαδικασία169
 • 3. Αρμοδιότητα169
 • VI. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου169
 • Α. Γενικά169
 • Β. Διαταγή πληρωμής169
 • Γ. Διαδικασία170
 • Δ. Αρμοδιότητα170
 • Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής170
 • 1. Διαδικασία170
 • 2. Αρμοδιότητα170
 • VII. Διαταγή πληρωμής σε πώληση171
 • A. Έννοια – Στοιχεία πώλησης και υποχρεώσεις συμβαλλομένων171
 • Β. Διαταγή πληρωμής171
 • 1. Διαδικασία172
 • 2. Αρμοδιότητα173
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής – Λόγοι ανακοπής173
 • 1. Διαδικασία174
 • 2. Αρμοδιότητα175
 • VIII. Διαταγή πληρωμής σε σύμβαση έργου175
 • Α. Έννοια - στοιχεία της σύμβασης175
 • Β. Διαταγή πληρωμής175
 • 1. Διαδικασία176
 • 2. Αρμοδιότητα176
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής176
 • 1. Λόγοι ανακοπής176
 • 2. Διαδικασία177
 • 3. Αρμοδιότητα177
 • IX. Διαταγή πληρωμής από αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους177
 • Α. Έννοια177
 • Β. Διαταγή πληρωμής178
 • 1. Διαδικασία179
 • 2. Αρμοδιότητα179
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής179
 • 1. Λόγοι ανακοπής179
 • 2. Διαδικασία180
 • 3. Αρμοδιότητα180
 • Δ. Διαταγή πληρωμής από αιτιώδη αναγνώριση χρέους180
 • X. Διαταγή πληρωμής για απόδοση δανείου180
 • A. Σύναψη δανείου180
 • Β. Διαταγή πληρωμής181
 • Γ. Τοκοχρεολυτικό δάνειο181
 • 1. Διαδικασία182
 • 2. Αρμοδιότητα182
 • Δ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής182
 • 1. Λόγοι ανακοπής182
 • 2. Διαδικασία182
 • 3. Αρμοδιότητα183
 • XI. Διαταγή πληρωμής επί εγγύησης183
 • Α. Διαταγή πληρωμής σε βάρος του εγγυητή183
 • Β. Διαταγή πληρωμής183
 • 1. Διαδικασία184
 • 2. Αρμοδιότητα184
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής184
 • 1. Διαδικασία185
 • 2. Αρμοδιότητα185
 • Δ. Διαταγή πληρωμής εγγυητή κατά του πρωτοφειλέτη185
 • 1. Υποκατάσταση στα δικαιώματα του δανειστή185
 • 2. Διαταγή πληρωμής185
 • XII. Διαταγή πληρωμής επί εγγυητικής επιστολής186
 • Α. Σύμβαση εγγυητικής επιστολής186
 • Β. Διαταγή πληρωμής186
 • 1. Διαδικασία187
 • 2. Αρμοδιότητα187
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής187
 • 1. Λόγοι ανακοπής187
 • 2. Διαδικασία187
 • 3. Αρμοδιότητα187
 • XIII. Διαταγή πληρωμής για διατροφή188
 • Α. Συναινετικό διαζύγιο188
 • Β. Διαταγή πληρωμής188
 • Γ. Αναγνωριστική αγωγή188
 • Δ. Διαδικασία188
 • Ε. Αρμοδιότητα189
 • ΣΤ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής189
 • 1. Διαδικασία189
 • 2. Αρμοδιότητα189
 • 3. Προκαταβολή εξόδων189
 • XIV. Διαταγή πληρωμής για αλληλόχρεο λογαριασμό189
 • Α. Έννοια189
 • Β. Εγγυητής190
 • Γ. Διαταγή πληρωμής191
 • 1. Αίτηση191
 • 2. Απόδειξη192
 • 3. Διαδικασία193
 • 4. Αρμοδιότητα193
 • Δ. Περιεχόμενο της διαταγής193
 • Ε. Ανακοπή194
 • 1. Λόγοι ανακοπής194
 • 2. Διαδικασία194
 • 3. Αρμοδιότητα195
 • ΣΤ. Αναγνώριση υπολοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού195
 • XV. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα196
 • Α. Έννοια πιστωτικής κάρτας196
 • Β. Διαταγή πληρωμής198
 • 1. Αίτηση198
 • 2. Απόδειξη198
 • 3. Διαδικασία199
 • 4. Αρμοδιότητα199
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής199
 • 1. Λόγοι ανακοπής199
 • 2. Διαδικασία200
 • 3. Αρμοδιότητα200
 • XVI. Διαταγή πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα200
 • Α. Έννοια μίσθωσης200
 • Β. Διαταγή πληρωμής200
 • 1. Προϋποθέσεις έκδοσής της200
 • 2. Η συμφωνία για τη σύμβαση201
 • 3. Άλλα έγγραφα201
 • Γ. Παράδοση της χρήσης του μισθίου201
 • Δ. Μισθώματα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης201
 • Ε. Αναμίσθωση202
 • ΣΤ. Υπομίσθωση202
 • 1. Διαδικασία203
 • 2. Εγγύηση203
 • 3. Αρμοδιότητα204
 • Ζ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής204
 • 1. Λόγοι ανακοπής204
 • 2. Διαδικασία204
 • 3. Αρμοδιότητα205
 • 4. Εκκρεμοδικία205
 • 5. Σώρευση205
 • Η. Αγωγή απόδοσης μισθίου205
 • Θ. Ποινική ρήτρα205
 • XVII. Διαταγή πληρωμής για κοινόχρηστες δαπάνες206
 • Α. Συνεισφορά των ιδιοκτητών στις κοινές δαπάνες206
 • Β. Διαταγή πληρωμής207
 • 1. Διαδικασία207
 • 2. Αρμοδιότητα208
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής208
 • 1. Διαδικασία208
 • 2. Αρμοδιότητα208
 • XVIII. Διαταγή πληρωμής κατά πτωχού208
 • Α. Συνέπειες πτώχευσης208
 • Β. Διαταγή πληρωμής209
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ211
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ211
 • Ι. Έννοια πιστωτικών τίτλων211
 • ΙΙ. Διαδικασία211
 • ΙΙΙ. Διαταγή πληρωμής212
 • Α. Αίτηση για την έκδοσή της212
 • Β. Αρμοδιότητα212
 • Γ. Νομιμοποίηση213
 • IV. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής213
 • Α. Διαδικασία213
 • Β. Αρμοδιότητα213
 • Γ. Προσκόμιση πιστωτικών τίτλων213
 • Δ. Παραίτηση από την ανακοπή215
 • Ε. Ένδικα μέσα215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ246
 • Η συναλλαγματική216
 • I. Η ρύθμιση216
 • II. Έννοια216
 • III. Αυτοσύμβαση216
 • IV. Ικανότητα για την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική218
 • V. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής218
 • Α. Η ονομασία «συναλλαγματική»218
 • Β. Η εντολή προς πληρωμή ορισμένου ποσού219
 • Γ. Το όνομα του πληρωτή219
 • Δ. Ο χρόνος λήξης219
 • Ε. Ο τόπος πληρωμής220
 • ΣΤ. Το όνομα του λήπτη220
 • Ζ. Η χρονολογία έκδοσης και ο τόπος έκδοσης220
 • Η. Η υπογραφή του εκδότη221
 • VI. Χαρτοσήμανση συναλλαγματικής222
 • VII. Αρχή της αυστηρής τυπικότητας222
 • VIII. Αποδοχή της συναλλαγματικής222
 • IX. Έκδοση συναλλαγματικής με αντιπρόσωπο224
 • X. Καταπιστευτική συναλλαγματική226
 • XI. Ρήτρες στη συναλλαγματική227
 • A. Γενικά227
 • B. Ρήτρες που αναφέρονται και επηρεάζουν την ενοχή της συναλλαγματικής227
 • Γ. Ρήτρες που αναφέρονται στις εκτός της συναλλαγματικής σχέσεις227
 • Δ. Ρήτρες που θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί228
 • Ε. Ρήτρες που καθιστούν άκυρη τη συναλλαγματική228
 • XII. Νομική φύση της συναλλαγματικής (Το αναιτιώδες της ενοχής από τη συναλλαγματική)228
 • XIII. Λευκή συναλλαγματική230
 • XIV. Συναλλαγματική ευκολίας232
 • XV. Συναλλαγματική εικονική233
 • XVI. Συναλλαγματική για χρέος από τυχερό παιχνίδι233
 • XVII. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής233
 • XVIII. Αλλοιώσεις της συναλλαγματικής234
 • XIX. Η μεταβίβαση της συναλλαγματικής234
 • Α. Τρόποι μεταβίβασης234
 • 1. Εκχώρηση234
 • 2. Οπισθογράφηση236
 • i. Έννοια236
 • ii. Είδη οπισθογράφησης236
 • iii. Ενέργεια της οπισθογράφησης237
 • iv. Οπισθογράφηση όχι εις διαταγήν237
 • v. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας238
 • vi. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου238
 • XX. Η Τριτεγγύηση239
 • Α. Έννοια239
 • Β. Πρόσωπο υπέρ του οποίου η τριτεγγύηση239
 • Γ. Τύπος της τριτεγγύησης240
 • Δ. Ευθύνη του τριτεγγυητή241
 • Ε. Ενστάσεις τριτεγγυητή242
 • XXI. Η πληρωμή της συναλλαγματικής243
 • XXII. Παραγραφή των αξιώσεων από συναλλαγματική245
 • Α. Χρόνος παραγραφής245
 • Β. Αναστολή και διακοπή της παραγραφής245
 • Γ. Συνέπειες της παραγραφής246
 • XXIII. Αδικαιολόγητος πλουτισμός246
 • XXIV. Αναγωγή247
 • Α. Γενικά - Έννοια αναγωγής247
 • Β. Είδη αναγωγής248
 • Γ. Τυπική προϋπόθεση της αναγωγής249
 • 1. Σύνταξη διαμαρτυρικού - Έννοια και περιεχόμενο αυτού249
 • 2. Χρόνος σύνταξης διαμαρτυρικού249
 • 3. Πότε δεν απαιτείται η σύνταξη διαμαρτυρικού249
 • Δ. Έκπτωση από το αναγωγικό δικαίωμα250
 • Ε. Το ποσό που καταβάλλεται από αναγωγή250
 • ΣΤ. Μετατροπή της αξίωσης251
 • XXV. Ενστάσεις που στηρίζονται σε συναλλαγματική251
 • Α. Η ρύθμιση251
 • Β. Διακρίσεις ενστάσεων252
 • Γ. Ενστάσεις που δεν προτείνονται κατά του κομιστή253
 • Δ. Ενστάσεις που μπορούν να προβληθούν κατά του κομιστή256
 • XXVI. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική258
 • Α. Στοιχεία αίτησης258
 • Β. Νομιμοποίηση259
 • Γ. Αιτητικό259
 • Δ. Επισύναψη εγγράφων259
 • Ε. Διαταγή πληρωμής259
 • ΣΤ. Ενστάσεις260
 • XXVII. Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική ως χρεωστικό ομόλογο260
 • Α. Χρεωστικό ομόλογο260
 • Β. Διαταγή πληρωμής260
 • 1. Διαδικασία261
 • 2. Αρμοδιότητα261
 • Γ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής262
 • 1. Λόγοι ανακοπής262
 • 2. Διαδικασία262
 • 3. Αρμοδιότητα262
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ263
 • Το γραμμάτιο σε διαταγή263
 • I. Έννοια γραμματίου263
 • II. Στοιχεία γραμματίου263
 • III. Τα πρόσωπα του γραμματίου σε διαταγή264
 • IV. Εφαρμογή διατάξεων264
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ265
 • Η τραπεζική επιταγή265
 • I. Η ρύθμιση265
 • II. Έννοια επιταγής265
 • III. Νομική φύση της επιταγής265
 • IV. Η σύμβαση περί επιταγής267
 • Α. Έννοια267
 • Β. Κατάρτιση της σύμβασης267
 • Γ. Υποχρεώσεις πληρωτή (τράπεζας) - Ευθύνη268
 • Δ. Προτυπωμένα έντυπα269
 • V. Ικανότητα για την ανάληψη υποχρέωσης από επιταγή269
 • VI. Στοιχεία της επιταγής270
 • Α. Τυπικά στοιχεία της επιταγής270
 • 1. Γενικά270
 • 2. Η ονομασία επιταγή271
 • 3. Η εντολή για πληρωμή ορισμένου ποσού271
 • 4. Το όνομα του πληρωτή272
 • 5. Η σημείωση του τόπου πληρωμής272
 • 6. Η σημείωση της χρονολογίας και του τόπου έκδοσης273
 • 7. Η υπογραφή του εκδότη274
 • Β. Στοιχεία του λήπτη275
 • Γ. Στοιχεία που δεν είναι αναγκαία275
 • VII. Επιταγή μεταχρονολογημένη276
 • Α. Έννοια276
 • Β. Εμφάνιση προς πληρωμή - Συνέπειες276
 • Γ. Ανάκληση της επιταγής277
 • Δ. Αίτηση για διαταγή πληρωμής278
 • Ε. Ακάλυπτη επιταγή - Ευθύνη278
 • ΣΤ. Πτώχευση εκδότη279
 • Ζ. Ενεχυραζόμενη επιταγή279
 • VIII. Έκδοση επιταγής από αντιπρόσωπο280
 • Α. Έμμεση και άμεση αντιπροσώπευση280
 • Β. Πληρεξουσιότητα για την ανάληψη υποχρέωσης280
 • Γ. Εκδότης επιταγής - Ευθύνη281
 • Δ. Απόδειξη αντιπροσώπευσης282
 • IX. Αυτοσύμβαση282
 • X. Ρήτρες στην επιταγή283
 • Α. Γενικά283
 • Β. Ρήτρες που επιτρέπεται να τεθούν στην επιταγή284
 • Γ. Ρήτρες που θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί284
 • Δ. Ρήτρες που επιφέρουν ακυρότητα της επιταγής284
 • XI. Μετατροπή άκυρης επιταγής285
 • XII. Ατελής επιταγή286
 • XIII. Λευκή επιταγή287
 • XIV. Επιταγή ευκολίας288
 • XV. Επιταγή καταπιστευτική290
 • XVI. Επιταγή δίγραμμη291
 • XVII. Επιταγή λογιστική294
 • XVIII. Επιταγή πλαστή295
 • XIX. Επιταγή που έχει κλαπεί298
 • XX. Επιταγή ταξιδιωτική299
 • XXI. Αλληλόχρεος λογαριασμός300
 • XXII. Ανάκληση επιταγής300
 • XXIII. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή302
 • Α. Νομιμοποιούμενος προς εμφάνιση302
 • Β. Πληρωτής302
 • Γ. Προθεσμία εμφάνισης303
 • XXIV. Το αναιτιώδες της ενοχής από την επιταγή305
 • XXV. Τριτεγγύηση306
 • XXVI. Μεταβίβαση της επιταγής307
 • Α. Γενικά307
 • Β. Μεταβίβαση με εκχώρηση308
 • Γ. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση309
 • 1. Γενικά309
 • 2. Νομιμοποίηση νόμιμου κομιστή309
 • 3. Επιταγή στον κομιστή310
 • 4. Επιταγή σε διαταγή310
 • 5. Ονομαστική επιταγή311
 • 6. Είδη οπισθογράφησης311
 • 7. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας312
 • 8. Ενεχυρίαση επιταγής με οπισθογράφηση315
 • XXVII. Αναγωγή318
 • Α. Κομιστής της επιταγής318
 • Β. Προϋποθέσεις αναγωγής318
 • Γ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός320
 • Δ. Δικαιώματα του υπόχρεου από αναγωγή321
 • Ε. Διαταγή πληρωμής323
 • XXVIII. Ενστάσεις κατά των απαιτήσεων από επιταγή324
 • Α. Ενστάσεις στηριζόμενες επί προσωπικών σχέσεων324
 • Β. Απόλυτες ενστάσεις326
 • Γ. Περιπτώσεις προσωπικών ενστάσεων327
 • XXIX. Παραγραφή της αξίωσης από επιταγή329
 • XXX. Αδικαιολόγητος πλουτισμός330
 • XXXI. Παράδοση επιταγής – Εξόφληση υποχρέωσης331
 • XXXII. Διαταγή πληρωμής από επιταγή333
 • Α. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής333
 • Β. Διαταγή πληρωμής333
 • Γ. Δεδικασμένο - Παραγραφή335
 • XXXIII. Πτώχευση – Συνέπειες ως προς την επιταγή335
 • Α. Γενικά335
 • Β. Έκδοση επιταγής335
 • Γ. Διαταγή πληρωμής337
 • Δ. Προσωπική κράτηση337
 • XXXIV. Αδικοπραξία σε επιταγή338
 • Α. Αδικοπρακτική ευθύνη338
 • Β. Ζημία340
 • Γ. Υπόχρεος προς αποζημίωση341
 • Δ. Δικαιούχος της αποζημίωσης342
 • Ε. Άμυνα εναγομένου344
 • ΣΤ. Συρροή αξιώσεων346
 • Ζ. Διαταγή πληρωμής347
 • XXXV. Προσωπική κράτηση348
 • Α. Προσωποκράτηση εκπροσώπων ΝΠ348
 • Β. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου349
 • Γ. Αγωγή για την απαγγελία προσωπικής κράτησης351
 • 1. Γενικά351
 • 2. Αγωγή αυτοτελής351
 • 3. Σώρευση αγωγών353
 • 4. Νομιμοποίηση354
 • 5. Αρμοδιότητα354
 • 6. Διαδικασία354
 • XXXVI. Ποινική ευθύνη από ακάλυπτη επιταγή354
 • Α. Στοιχειοθέτηση του αδικήματος354
 • Β. Δράστης του εγκλήματος της ακάλυπτης επιταγής356
 • Γ. Υποβολή έγκλησης356
 • 1. Δικαιούχοι356
 • 2. Προθεσμία357
 • 3. Αρμοδιότητα357
 • Δ. Εξάλειψη του αξιοποίνου358
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ361
 • ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ361
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ361
 • Ι. Ο Θεσμός της διαταγής απόδοσης μισθίου361
 • II. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας362
 • III. Εφαρμογή της διαδικασίας362
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ363
 • Έκδοση διαταγής363
 • I. Προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής363
 • Α. Γενικά363
 • Β. Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις363
 • 1. Γενικά363
 • 2. Μίσθωση ακινήτου364
 • 3. Καθυστέρηση του μισθώματος από δυστροπία365
 • i. Έννοια μισθώματος365
 • ii. Καθυστέρηση του μισθώματος365
 • 4. Έγγραφη όχληση του μισθωτή367
 • II. Αποκλεισμός της έκδοσης της διαταγής368
 • III. Αρμόδιος δικαστής για την έκδοση της διαταγής368
 • Α. Υλική αρμοδιότητα368
 • Β. Τοπική αρμοδιότητα369
 • Γ. Παρέκταση αρμοδιότητας369
 • IV. Αίτηση για έκδοση της διαταγής369
 • Α. Κατάθεση της αίτησης369
 • Β. Περιεχόμενο της αίτησης370
 • Γ. Εκκρεμοδικία371
 • Δ. Διαδικασία372
 • V. Απόρριψη της αίτησης372
 • VI. Παραδοχή της αίτησης – Έκδοση της διαταγής374
 • Α. Προϋποθέσεις παραδοχής374
 • Β. Περιεχόμενο της διαταγής375
 • Γ. Αναφορά εγγράφων376
 • VII. Διόρθωση της διαταγής376
 • VIII. Μισθωτής κάτοικος αλλοδαπής376
 • IX. Ετεροδικία377
 • X. Θάνατος μισθωτή377
 • XI. Έννομες συνέπειες – Τίτλος εκτελεστός377
 • XII. Σώρευση απαιτήσεων377
 • XIII. Παραγραφή της αξίωσης για μισθώματα378
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ379
 • Άμυνα του καθ’ ου379
 • I. Γενικά379
 • II. Ανακοπή κατά της διαταγής379
 • Α. Άσκηση ανακοπής379
 • 1. Τρόπος άσκησης379
 • 2. Προθεσμία άσκησης380
 • 3. Επαναφορά των πραγμάτων380
 • Β. Διαδικασία381
 • Γ. Αρμοδιότητα381
 • Δ. Νομιμοποίηση381
 • Ε. Αντικείμενο και αίτημα της ανακοπής382
 • ΣΤ. Λόγοι ανακοπής382
 • 1. Γενικά382
 • 2. Αντικειμενική σώρευση383
 • 3. Κύριοι λόγοι383
 • 4. Θεραπεία αοριστίας383
 • 5. Πρόσθετοι λόγοι384
 • i. Έννοια384
 • ii. Άσκηση προσθέτων λόγων384
 • iii. Συνεκδίκαση με την ανακοπή385
 • iv. Προθεσμία άσκησης385
 • v. Πινάκιο385
 • vi. Απόρριψη των λόγων385
 • Ζ. Οι λόγοι ανακοπής386
 • 1. Γενικά386
 • 2. Λόγοι που αναφέρονται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις386
 • 3. Λόγοι που αναφέρονται στις ουσιαστικές προϋποθέσεις387
 • Η. Αποδεικτικά μέσα388
 • Θ. Η απόφαση επί της ανακοπής388
 • Ι. Ένδικα μέσα389
 • ΙΑ. Επανεγκατάσταση στο μίσθιο389
 • ΙΒ. Αναστολή λόγω άσκησης ανακοπής (ΚΠολΔ 643)390
 • 1. Γενικά390
 • 2. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής390
 • 3. Αρμοδιότητα391
 • 4. Διαδικασία391
 • 5. Προσωρινή διαταγή391
 • 6. Ανάκληση της απόφασης αναστολής391
 • ΙΓ. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης391
 • 1. Λόγοι ανακοπής391
 • 2. Τρίτος392
 • 3. Άσκηση της ανακοπής393
 • 4. Πρόσθετοι λόγοι393
 • 5. Αντικείμενο της ανακοπής393
 • 6. Συζήτηση της ανακοπής393
 • 7. Αίτημα της ανακοπής394
 • 8. Διαδικασία394
 • 9. Αρμοδιότητα394
 • 10. Προθεσμίες ανακοπής394
 • 11. Αναστολή εκτέλεσης395
 • [1] Έκδοση διαταγής πληρωμής [άρθρα 591, 623-636 ΚΠολΔ]399
 • [2] Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [άρθρα 591, 614 παρ. 8, 622Β ΚΠολΔ]409
 • [3] Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου [άρθρα 591, 637-645 ΚΠολΔ]411
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ399
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ535
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985535
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο549
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ419
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ419
 • ΔιαταγΗ ΠληρωμΗς419
 • I. Υποδείγματα δικογράφων για διαταγή πληρωμής419
 • II. Υποδείγματα ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και λοιπών δικογράφων (άρθρο 632 ΚΠολΔ)490
 • III. Υποδείγματα ανακοπών κατά της εκτέλεσης και λοιπών δικογράφων (άρθρο 933 ΚΠολΔ)535
 • 0
 • 0