Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-053-1
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Γ. Κυριακόπουλος, Α. Μπρεδήμας
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας

Η ανά χείρας έκδοση «Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών» ανήκει στην σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και αποτελεί βελτιωμένη και εμπλουτισμένη απόδοση παλαιότερης έκδοσης του βιβλίου. Στην νεώτερη αυτή έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σημαντικές εξελίξεις που μεσολάβησαν σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ έχει ενταχθεί ένα «εισαγωγικό κεφάλαιο» το οποίο τοποθετεί το φαινόμενο των διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο – πραγματικό και νομικό – της διεθνούς κοινωνίας.

Το κύριο σώμα της παρούσας έκδοσης εστιάζει στη γενική θεωρία των διεθνών οργανισμών, στην βάση της συγκριτικής μελέτης των θεσμών και λειτουργιών τους, αποτελεί δηλαδή μια ανάλυση βασικά νομική. Πιο συγκεκριμένα, στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται η διεθνής συνεργασία και οι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. οι φάσεις εξέλιξης των διεθνών οργανισμών, η τυπολογία τους) και κατά σειρά στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται και αναλύονται το γενικό νομικό πλαίσιο των διεθνών οργανισμών (Κεφάλαιο Πρώτο), η ίδρυση και διάλυση του διεθνούς οργανισμού (Κεφάλαιο Δεύτερο), η νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών (Κεφάλαιο Τρίτο), η συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς (Κεφάλαιο Τέταρτο) και τέλος η οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία τους (Κεφάλαιο Πέμπτο).

Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών αποσκοπεί να δώσει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη (φοιτητή, δικηγόρο, νομικό, ερευνητή) να ενσκύψει στις διάφορες πτυχές του φαινομένου αυτού, επιβοηθούμενος από μία εκτεταμένη και εκσυγχρονισμένη βιβλιογραφία.   

 • 0
 • Περιεχόμενα6
 • Πρόλογος6
 • Συντομογραφίες14
 • Συντομογραφίες επιθεωρήσεων19
 • Γενική βιβλιογραφία22
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διεθνής συνεργασία και διεθνείς οργανισμοί26
 • Α. Φύση της διεθνούς κοινωνίας και διεθνείς οργανισμοί26
 • Β. Παράγοντες ανάπτυξης της διεθνούς κοινωνίας και συνεργασίας των διεθνών οργανισμών28
 • 1. Οι τεχνικοί παράγοντες28
 • 2. Οι ψυχολογικοί παράγοντες29
 • 3. Οι οικονομικοί παράγοντες29
 • 4. Πολιτικοί παράγοντες29
 • Γ. Οι «ιδιωτικού» χαρακτήρα διεθνείς οργανισμοί30
 • 1. Οι θρησκευτικές «διεθνείς»31
 • 2. Οι πολιτικές διεθνείς31
 • 3. Οι συνδικαλιστικές διεθνείς32
 • 4. Οι Μη-Κυβερνητικοί Διεθνείς Οργανισμοί (ΜΚΟ)33
 • Δ. Φάσεις εξέλιξης των διεθνών οργανισμών33
 • 1. Αρχαιότητα, Μεσαίωνας34
 • 2. Από το Συνέδριο της Βιέννης στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο34
 • 3. Οι διεθνείς Συνδιασκέψεις της Χάγης35
 • 4. Οι Διεθνείς Επιτροπές Ποταμών35
 • 5. Οι Διεθνείς Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου36
 • 6. Οι Διοικητικές Ενώσεις (Unions Administratives)36
 • 7. Η Παναμερικανική Ένωση38
 • 8. Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ)39
 • Ε. Η τυπολογία των διεθνών οργανισμών42
 • 1. Γενικά42
 • 2. Το λειτουργικό κριτήριο ταξινόμησης43
 • α) Παγκόσμιοι και περιορισμένης συμμετοχής οργανισμοί43
 • β) Γενικοί και ειδικοί οργανισμοί44
 • γ) Επιστημονικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί45
 • δ) Στρατιωτικοί οργανισμοί46
 • ε) Οι πολιτικοί οργανισμοί εν στενή εννοία47
 • στ) Κανονιστικοί, επιχειρησιακοί και υπερεθνικοί οργανισμοί48
 • i) Κανονιστικοί οργανισμοί (organisations normatives)49
 • ii) Επιχειρησιακοί οργανισμοί50
 • iii) Οι υπερεθνικοί οργανισμοί51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το γενικό νομικό πλαίσιο των διεθνών οργανισμών54
 • Α. Διεθνής οργανισμός και κρατικό φαινόμενο54
 • 1. Διεθνής οργανισμός και κράτος54
 • 2. Διεθνής οργανισμός και ομοσπονδιακό φαινόμενο56
 • Β. Ορισμός και στοιχεία58
 • 1. Ένωση υποκειμένων διεθνούς δικαίου58
 • 2. Ίδρυση με διεθνή συνθήκη60
 • 3. Μόνιμα όργανα62
 • 4. Αυτονομία («ιδία βούληση»)63
 • 5. Ορισμένος σκοπός63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ίδρυση και διάλυση του διεθνούς οργανισμού66
 • Α. Η Ίδρυση66
 • 1. Οι θεωρίες για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού66
 • α) Η θεσμική θεωρία66
 • β) Η συμβατική θεωρία66
 • 2. Η ιδρυτική συνθήκη68
 • α) Η προπαρασκευαστική φάση68
 • β) Έννοια και φύση70
 • i) Έννοια70
 • ii) Φύση71
 • iii) Χαρακτηριστικά75
 • iv) Οι επιφυλάξεις75
 • v) Η ερμηνεία76
 • 1) Ποιος ερμηνεύει την ιδρυτική συνθήκη;77
 • 2) Μέθοδοι ερμηνείας της ιδρυτικής συνθήκης78
 • vi) Η αναθεώρηση79
 • 1) Διαδικασία80
 • 2) Το αποτέλεσμα της αναθεώρησης81
 • vii) Η έναρξη ισχύος82
 • 3. Η πραγματική σύσταση του διεθνούς οργανισμού και τα προπαρασκευαστικά όργανα83
 • Β. Η διάλυση84
 • 1. Οι λόγοι διάλυσης85
 • 2. Οι μέθοδοι διάλυσης86
 • α) Πρόβλεψη από την ιδρυτική Συνθήκη87
 • β) Πρόβλεψη από άλλη διεθνή συνθήκη87
 • γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης88
 • δ) Αχρησία88
 • 3. Τα αποτελέσματα της διάλυσης89
 • Γ. Η διαδοχή των διεθνών οργανισμών91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών94
 • Α. Η νομική προσωπικότητα στο πλαίσιο της έννομης τάξης των κρατών95
 • 1. Η έννομη τάξη των κρατών μελών96
 • 2. Η έννομη τάξη των τρίτων κρατών96
 • 3. Το περιεχόμενο της νομικής προσωπικότητας97
 • Β. Η διεθνής νομική προσωπικότητα (ΔΝΠ)98
 • 1. Θεωρητικές αντιλήψεις για τη ΔΝΠ99
 • α) Η άρνηση της ΔΝΠ99
 • β) Η θεωρία της «αντικειμενικής» ΔΝΠ101
 • γ) Η «ενδιάμεση» θεωρία101
 • 2. Η απόκτηση της ΔΝΠ102
 • α) Σε σχέση με τα κράτη μέλη102
 • β) Σε σχέση με τα τρίτα κράτη104
 • 3. Η ΔΝΠ ορισμένων διεθνών οργανισμών105
 • 4. Ιδιότητες της ΔΝΠ106
 • α) Ικανότητα σύναψης διεθνών συνθηκών107
 • β) Προνόμια και ασυλίες109
 • i) Έννοια και φύση110
 • ii) Κατηγορίες προνομίων και ασυλιών113
 • 1) Η δικαιοδοτική ασυλία113
 • 2) Το απαραβίαστο των κτηρίων και αρχείων115
 • 3) Φορολογικές, δασμολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις116
 • 4) Διευκολύνσεις στις επικοινωνίες117
 • iii) Ενεργητικό και παθητικό δικαίωμα αντιπροσώπευσης117
 • 1) Η παθητική αντιπροσώπευση118
 • 2) Η ενεργητική αντιπροσώπευση120
 • 5. Η ευθύνη των διεθνών οργανισμών123
 • α) Γενικά125
 • β) Το σχέδιο σύμβασης της ΕΔΔ του ΟΗΕ126
 • i) Η αρχή της ειδικότητας126
 • ii) Οι πράξεις για τις οποίες ο διεθνής οργανισμός φέρει ευθύνη126
 • 1) Ο καταλογισμός126
 • 2) Η παράνομη πράξη127
 • γ) Ευθύνη των διεθνών οργανισμών και ευθύνη των κρατών127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ H συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς130
 • Α. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών131
 • Β. Κατηγορίες μελών 132
 • 1. Πλήρη μέλη133
 • α) Προσδιορισμός133
 • β) Πλήρη μέλη: νομική ισότητα και εξαιρέσεις135
 • γ) Το πρόβλημα των πολύ μικρών κρατών (Mini-States)137
 • 2. Τα συνδεδεμένα μέλη (associate members)139
 • 3. Τα ατελή μέλη140
 • 4. Οι παρατηρητές (observers)141
 • 5. Ιδιώτες ως μέλη δ. Οργανισμών;145
 • Γ. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους 146
 • 1. Χαρακτήρας - Διαδοχή κρατών146
 • 2. Η διαδικασία και οι όροι ένταξης148
 • Δ. Η αναστολή των δικαιωμάτων των μελών151
 • 1. Αναστολή του δικαιώματος ψήφου152
 • 2. Αναστολή του δικαιώματος εκπροσώπησης153
 • 3. Αναστολή του δικαιώματος στις υπηρεσίες του δ. Οργανισμού154
 • Ε. Η λήξη της ιδιότητας του μέλους155
 • 1. Αποχώρηση από τον δ. Οργανισμό155
 • α) Ύπαρξη καταστατικής πρόβλεψης156
 • β) Αποχώρηση χωρίς καταστατική πρόβλεψη158
 • 2. Αποβολή από τον δ. οργανισμό160
 • 3. Απώλεια της διεθνούς προσωπικότητας162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Oργανωτική διάρθρωση και λειτουργία164
 • Α. Γενικοί κανόνες165
 • 1. Η αντιπροσώπευση των κρατών μελών165
 • α) Διορισμός της αντιπροσωπείας. Τα διαπιστευτήρια166
 • β) Κυβερνητικές οδηγίες168
 • γ) Σύνθεση των αντιπροσωπειών169
 • i) Κυβερνητικοί αντιπρόσωποι170
 • ii) Εξωκυβερνητικές αντιπροσωπείες ιδιωτικών συμφερόντων171
 • iii) Κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες171
 • iv) Ιδιώτες ως μέλη οργάνων172
 • δ) Προνόμια και ασυλίες των αντιπροσώπων173
 • 2. Η λειτουργία175
 • α) Οι σύνοδοι175
 • β) Η διαδικασία176
 • γ) Η απαρτία (quorum)178
 • Β. Τα όργανα διάσκεψης179
 • 1. Σύνθεση και αρμοδιότητες180
 • α) Τα πλήρη όργανα180
 • β) Τα μη πλήρη όργανα182
 • i) Σύνθεση182
 • 1) Η αρχή της αντιπροσώπευσης των συμφερόντων182
 • 2) Η γεωγραφική αντιπροσώπευση182
 • 3) Η αντιπροσώπευση των «ειδικών συμφερόντων»184
 • ii) Αρμοδιότητες185
 • γ) Τα επικουρικά όργανα186
 • 2. Η λήψη αποφάσεων189
 • α) Η διαδικασία λήψης αποφάσεων192
 • i) Η πρωτοβουλία προτάσεων192
 • ii) Η προετοιμασία και συζήτηση193
 • iii) Πρακτικές μέθοδοι ψηφοφορίας195
 • β) Οι ψηφοφορίες196
 • i) Η αρχή της ομοφωνίας197
 • ii) Απλές και ενισχυμένες πλειοψηφίες197
 • iii) Ισότητα και ανισότητα στις ψήφους. Η σταθμισμένη ψήφος200
 • iv) Η συναινετική ψήφος (consensus)204
 • γ) Η νομική φύση των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών206
 • i) Οι αποφάσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα208
 • 1) Κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του δ. οργανισμού208
 • 2) Υποχρεωτικοί κανόνες για τα κράτη μέλη209
 • 3) Οι Κανονισμοί (Regulations)211
 • ii) Οι διεθνείς συμβάσεις212
 • iii) Οι συστάσεις213
 • iv) Το πρόβλημα του «άγουρου δικαίου” (soft law)216
 • Γ. Τα διοικητικά όργανα219
 • 1. Η σύνθεση220
 • α) Ο επικεφαλής της Γραμματείας221
 • β) Οι διεθνείς υπάλληλοι223
 • i) Ορισμός και τρόπος πρόσληψης225
 • ii) Νομικό Καθεστώς. Δικαιώματα και υποχρεώσεις227
 • 2. Ο ρόλος των διοικητικών οργάνων231
 • Δ. Η χρηματοδότηση των Διεθνών Οργανισμών234
 • 1. Οι εισφορές των Κρατών μελών και ο προϋπολογισμός του δ. Οργανισμού234
 • 2. Οι εθελοντικές συνεισφορές236
 • 3. Η χρηματοδότηση μέσω «ιδίων πόρων»236
 • 0
 • 0