Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-051-7
Σελίδες: 536
Συγγραφέας: Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Στο παρόν έργο «Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών» περιλαμβάνεται η κατ’ άρθρο ερμηνεία των εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα που θίγουν προσωπικά αγαθά.

Τα εν λόγω εγκλήματα κατανέμονται σε επί μέρους θεματικές ενότητες, ήτοι εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299-307 ΠΚ), σωματικές βλάβες (άρθρα 308-315Α ΠΚ), εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 ΠΚ), εγκλήματα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια (άρθρα 354-360 ΠΚ) και εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ).

Με ευσύνοπτο και συστηματικό τρόπο εξετάζονται τα βασικά προβλήματα που θέτουν τα εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών. Συγκεκριμένα, σε κάθε επιμέρους έγκλημα αναλύονται η αντικειμενική και υποκειμενική του υπόσταση, η ενοχή, η απόπειρα, η συμμετοχή, η ποινική κύρωση, τυχόν προνομιούχες και διακεκριμένες μορφές του, προβλήματα συρροής καθώς και δικονομικά ζητήματα.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση). Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

 • -33
 • 1. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Άρθρα 299-307 ΠΚ)3
 • 1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις3
 • 1.1.1. Η προστασία της ζωής ως «κοινός στόχος» των διατάξεων του ΙΕ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ3
 • 1.1.2. Δομή του ΙΕ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ7
 • 1.1.3. Η αρχή και το τέλος του ανθρώπου στο ποινικό δίκαιο7
 • 1.1.4. Ο «απόλυτος» χαρακτήρας της προστασίας της ζωής16
 • 1.1.5. Το πρόβλημα της ευθανασίας19
 • 1.2. Ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299 ΠΚ)23
 • 1.2.1. Η διάκριση της ανθρωποκτονίας στις δύο παραγράφους του άρθρου 299 ΠΚ23
 • 1.2.2. Αντικειμενική υπόσταση34
 • 1.2.3. Τελικό άδικο36
 • 1.2.4. Υποκειμενική υπόσταση37
 • 1.2.5. Ενοχή38
 • 1.2.6. Απόπειρα39
 • 1.2.7. Συμμετοχή41
 • 1.2.8. Ποινική κύρωση41
 • 1.2.9. Προβλήματα συρροής42
 • 1.2.10. Δικονομικά ζητήματα43
 • 1.3. Ανθρωποκτονία με συναίνεση (άρθρο 300 ΠΚ)45
 • 1.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις45
 • 1.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο45
 • 1.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή48
 • 1.3.4. Απόπειρα - Συμμετοχή49
 • 1.3.5. Ποινική κύρωση50
 • 1.3.6. Προβλήματα συρροής50
 • 1.4. Συμμετοχή σε αυτοκτονία (άρθρο 301 ΠΚ)52
 • 1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις52
 • 1.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο54
 • 1.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή58
 • 1.4.4. Απόπειρα58
 • 1.4.5. Συμμετοχή59
 • 1.5. Ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ)60
 • 1.5.1. Αντικειμενική υπόσταση60
 • 1.5.2. Άδικο62
 • 1.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή64
 • 1.5.4. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής64
 • 1.5.5. Προβλήματα συρροής65
 • 1.6. Παιδοκτονία (άρθρο 303 ΠΚ)67
 • 1.6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις67
 • 1.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο69
 • 1.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή71
 • 1.6.4. Απόπειρα72
 • 1.6.5. Συμμετοχή72
 • 1.6.6. Ποινική κύρωση73
 • 1.6.7. Προβλήματα συρροής73
 • 1.7. Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης (άρθρο 304 ΠΚ)75
 • 1.7.1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό75
 • 1.7.2. Αντικειμενική υπόσταση79
 • 1.7.3. Τελικό άδικο83
 • 1.7.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή84
 • 1.7.5. Απόπειρα - Συμμετοχή85
 • 1.7.6. Ποινική κύρωση86
 • 1.7.7. Διακεκριμένες μορφές διακοπής της κύησης με τη συναίνεση της εγκύου (άρθρ. 304 παρ. 2 ΠΚ)86
 • 1.7.8. Προβλήματα συρροής87
 • 1.8. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού (άρθρο 304Α ΠΚ)88
 • 1.8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις88
 • 1.8.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο90
 • 1.8.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή92
 • 1.8.4. Απόπειρα93
 • 1.8.5. Ποινική κύρωση93
 • 1.8.6. Προβλήματα συρροής93
 • 1.9. Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (άρθρο 305 ΠΚ)94
 • 1.9.1. Προστατευόμενο έννομο αγαθό94
 • 1.9.2. Αντικειμενική υπόσταση96
 • 1.9.3. Τελικό άδικο98
 • 1.9.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή99
 • 1.9.5. Προβλήματα συρροής99
 • 1.10. Η έκθεση (άρθρο 306 ΠΚ)100
 • 1.10.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις100
 • 1.10.2. Αντικειμενική υπόσταση102
 • 1.10.3. Τελικό άδικο107
 • 1.10.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή108
 • 1.10.5. Απόπειρα108
 • 1.10.6. Συμμετοχή109
 • 1.10.7. Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα109
 • 1.10.8. Προβλήματα συρροής112
 • 1.10.9. Δικονομικά ζητήματα115
 • 1.11. Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (άρθρο 307 ΠΚ)116
 • 1.11.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις116
 • 1.11.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο116
 • 1.11.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή119
 • 1.11.4. Απόπειρα120
 • 1.11.5. Προβλήματα συρροής121
 • 2. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (Άρθρα 308-315Α ΠΚ)125
 • 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις125
 • 2.1.1. To προστατευόμενο έννομο αγαθό125
 • 2.1.2. Δομή του ΙΣΤ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα127
 • 2.1.3. Ο ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας127
 • 2.2. Η απλή σωματική βλάβη με δόλο (άρθρο 308 ΠΚ)129
 • 2.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις129
 • 2.2.2. Αντικειμενική υπόσταση129
 • 2.2.3. Τελικό άδικο132
 • 2.2.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή137
 • 2.2.5. Απόπειρα137
 • 2.2.6. Προνομιούχες και διακεκριμένες μορφές απλής σωματικής βλάβης138
 • 2.2.7. Δικαστική άφεση της ποινής141
 • 2.2.8. Προβλήματα συρροής142
 • 2.2.9. Παραγραφή142
 • 2.2.10. Δικονομικά ζητήματα143
 • 2.3. Απρόκλητη σωματική βλάβη (άρθρο 308Α ΠΚ)145
 • 2.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις145
 • 2.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο147
 • 2.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή147
 • 2.3.4. Απόπειρα148
 • 2.3.5. Συμμετοχή148
 • 2.3.6. Διακεκριμένες μορφές απρόκλητης σωματικής βλάβης148
 • 2.3.7. Προβλήματα συρροής149
 • 2.4. Επικίνδυνη σωματική βλάβη (άρθρο 309 ΠΚ)151
 • 2.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις151
 • 2.4.2. Αντικειμενική υπόσταση151
 • 2.4.3. Άδικο153
 • 2.4.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή153
 • 2.4.5. Απόπειρα154
 • 2.4.6. Συμμετοχή154
 • 2.4.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής155
 • 2.4.8. Διακεκριμένες μορφές επικίνδυνης σωματικής βλάβης155
 • 2.4.9. Προβλήματα συρροής156
 • 2.4.10. Παραγραφή156
 • 2.4.11. Δικονομικά ζητήματα157
 • 2.5. Βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310 ΠΚ)158
 • 2.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις158
 • 2.5.2. Αντικειμενική υπόσταση161
 • 2.5.3. Άδικο164
 • 2.5.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή164
 • 2.5.5. Απόπειρα164
 • 2.5.6. Συμμετοχή165
 • 2.5.7. Ποινική κύρωση166
 • 2.5.8. Προβλήματα συρροής166
 • 2.5.9. Παραγραφή168
 • 2.5.10. Δικονομικά ζητήματα168
 • 2.6. Θανατηφόρα σωματική βλάβη (άρθρο 311 ΠΚ)169
 • 2.6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις169
 • 2.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο169
 • 2.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή171
 • 2.6.4. Απόπειρα171
 • 2.6.5. Συμμετοχή171
 • 2.6.6. Ποινική κύρωση172
 • 2.6.7. Διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος172
 • 2.6.8. Προβλήματα συρροής173
 • 2.7. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά (άρθρο 312 ΠΚ)174
 • 2.7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις174
 • 2.7.2. Αντικειμενική υπόσταση175
 • 2.7.3. Άδικο180
 • 2.7.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή180
 • 2.7.5. Απόπειρα180
 • 2.7.6. Συμμετοχή181
 • 2.7.7. Ποινική κύρωση181
 • 2.7.8. Προβλήματα συρροής181
 • 2.8. Συμπλοκή (άρθρο 313 ΠΚ)183
 • 2.8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις183
 • 2.8.2. Αντικειμενική όψη του εγκλήματος183
 • 2.8.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή185
 • 2.8.4. Απόπειρα185
 • 2.8.5. Συμμετοχή186
 • 2.8.6. Ποινική κύρωση186
 • 2.8.7. Προβλήματα συρροής186
 • 2.8.8. Δικονομικά ζητήματα187
 • 2.9. Σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρο 314 ΠΚ)188
 • 2.9.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις188
 • 2.9.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο188
 • 2.9.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή190
 • 2.9.4. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής191
 • 2.10. Η δίωξη του εγκλήματος της σωματικής βλάβης (άρθρο 315 ΠΚ)192
 • 2.10.1. Η αναγκαιότητα της έγκλησης192
 • 2.10.2. Πότε η απλή σωματική βλάβη με δόλο διώκεται αυτεπαγγέλτως192
 • 2.10.3. Πότε η σωματική βλάβη από αμέλεια διώκεται αυτεπαγγέλτως193
 • 2.11. Σωματική βλάβη κατά αστυνομικού οργάνου (άρθρο 315Α ΠΚ)195
 • 3. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ (Άρθρα 336-353 ΠΚ)199
 • 3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις199
 • 3.1.1. Ο τίτλος του κεφαλαίου199
 • 3.1.2. Τα προστατευόμενα αγαθά200
 • 3.1.3. Ειδική μέριμνα για τα ανήλικα θύματα πράξεων του ΙΘ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα200
 • 3.2. Βιασμός (άρθρο 336 ΠΚ)203
 • 3.2.1. Έννομο αγαθό203
 • 3.2.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο203
 • 3.2.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή212
 • 3.2.4. Απόπειρα213
 • 3.2.5. Συμμετοχή214
 • 3.2.6. Ομαδικός βιασμός και εκ του αποτελέσματος έγκλημα214
 • 3.2.7. Παραγραφή216
 • 3.2.8. Ποινή216
 • 3.2.9. Προβλήματα συρροής216
 • 3.2.10. Διεθνής δικαιοδοσία218
 • 3.2.11. Δικονομικά ζητήματα218
 • 3.3. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 ΠΚ)219
 • 3.3.1. Έννομο αγαθό220
 • 3.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο221
 • 3.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή222
 • 3.3.4. Τα εγκλήματα των παρ. 2–5 του άρθρ. 337 ΠΚ223
 • 3.3.5. Η διάταξη του άρθρ. 9 ν. 3500/2006226
 • 3.3.6. Προβλήματα συρροής227
 • 3.3.7. Δικονομικά ζητήματα228
 • 3.4. Κατάχρηση σε ασέλγεια (άρθρο 338 ΠΚ)229
 • 3.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις229
 • 3.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - άδικο230
 • 3.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή232
 • 3.4.4. Διακεκριμένες μορφές των εγκλημάτων του άρθρ. 338 παρ. 1 και 2 ΠΚ233
 • 3.4.5. Εκ του αποτελέσματος έγκλημα234
 • 3.4.6. Παραγραφή234
 • 3.4.7. Ποινή234
 • 3.4.8. Προβλήματα συρροής235
 • 3.4.9. Διεθνής δικαιοδοσία235
 • 3.5. Αποπλάνηση ανηλίκου (άρθρο 339 ΠΚ)236
 • 3.5.1. Έννομο αγαθό236
 • 3.5.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο237
 • 3.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή240
 • 3.5.4. Απόπειρα241
 • 3.5.5. Συμμετοχή241
 • 3.5.6. Θανατηφόρα αποπλάνηση ανηλίκου241
 • 3.5.7. Τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ ανηλίκων (άρθρ. 339 παρ. 2 ΠΚ)242
 • 3.5.8. Παραγραφή242
 • 3.5.9. Ποινή242
 • 3.5.10. Προβλήματα συρροής243
 • 3.5.11. Διεθνής δικαιοδοσία244
 • 3.5.12. Δικονομικά ζητήματα244
 • 3.6. Εκ του αποτελέσματος εγκλήματα βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια και αποπλάνησης (άρθρο 340 ΠΚ)246
 • 3.6.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο246
 • 3.6.2. Υποκειμενική υπόσταση - Ένοχή247
 • 3.6.3. Απόπειρα247
 • 3.6.4. Συμμετοχή248
 • 3.7. Απατηλή επίτευξη συνουσίας (άρθρο 341 ΠΚ)249
 • 3.7.1. Έννομο αγαθό249
 • 3.7.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο249
 • 3.7.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή251
 • 3.7.4. Απόπειρα251
 • 3.7.5. Συμμετοχή251
 • 3.7.6. Δικονομικά ζητήματα251
 • 3.8. Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθρο 342 ΠΚ)252
 • 3.8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις252
 • 3.8.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο253
 • 3.8.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή257
 • 3.8.4. Απόπειρα257
 • 3.8.5. Συμμετοχή257
 • 3.8.6. Παραγραφή258
 • 3.8.7. Ποινική κύρωση258
 • 3.8.8. Προβλήματα συρροής259
 • 3.8.9. Διεθνής δικαιοδοσία260
 • 3.9. Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας (άρθρο 343 ΠΚ)261
 • 3.9.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις261
 • 3.9.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο262
 • 3.9.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή265
 • 3.9.4. Απόπειρα266
 • 3.9.5. Συμμετοχή266
 • 3.9.6. Παραγραφή266
 • 3.9.7. Προβλήματα συρροής266
 • 3.10. Έγκληση (άρθρο 344 ΠΚ)268
 • 3.10.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις268
 • 3.10.2. Η δίωξη του βιασμού ειδικότερα269
 • 3.10.3. Αναλογική εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τη δίωξη του βιασμού;273
 • 3.11. Αιμομιξία (άρθρο 345 ΠΚ)275
 • 3.11.1. Έννομο αγαθό275
 • 3.11.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο279
 • 3.11.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή281
 • 3.11.4. Απόπειρα281
 • 3.11.5. Συμμετοχή281
 • 3.11.6. Παραγραφή282
 • 3.11.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση282
 • 3.11.8. Προβλήματα συρροής282
 • 3.12. Ασέλγεια μεταξύ συγγενών (άρθρο 346 ΠΚ)286
 • 3.12.1. Έννομο αγαθό286
 • 3.12.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο286
 • 3.12.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή287
 • 3.12.4. Απόπειρα287
 • 3.12.5. Συμμετοχή287
 • 3.12.6. Παραγραφή287
 • 3.12.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση287
 • 3.12.8. Προβλήματα συρροής287
 • 3.13. Παρά φύση ασέλγεια (άρθρο 347 ΠΚ)288
 • 3.14. Διευκόλυνση ακολασίας άλλων (άρθρο 348 ΠΚ)289
 • 3.14.1. Έννομο αγαθό289
 • 3.14.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο291
 • 3.14.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή294
 • 3.14.4. Απόπειρα295
 • 3.14.5. Συμμετοχή295
 • 3.14.6. Παραγραφή296
 • 3.14.7. Ποινή296
 • 3.14.8. Προβλήματα συρροής296
 • 3.15. Πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ)297
 • 3.15.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις298
 • 3.15.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο304
 • 3.15.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή308
 • 3.15.4. Απόπειρα308
 • 3.15.5. Συμμετοχή309
 • 3.15.6. Διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος309
 • 3.15.7. Πορνογραφία ανηλίκων με αποτέλεσμα βαριάς σωματικής βλάβης ή θανάτου (άρθρ. 348Α παρ. 4 εδ. τελευταίο ΠΚ)310
 • 3.15.8. Παραγραφή310
 • 3.15.9. Ποινή310
 • 3.15.10. Προβλήματα συρροής311
 • 3.15.11. Διεθνής δικαιοδοσία315
 • 3.15.12. Κατάργηση ιστοσελίδας με πορνογραφικό υλικό315
 • 3.16. Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ)316
 • 3.16.1. Έννομο αγαθό316
 • 3.16.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο316
 • 3.16.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή317
 • 3.16.4. Απόπειρα318
 • 3.16.5. Συμμετοχή318
 • 3.16.6. Παραγραφή318
 • 3.16.7. Ποινή - Προσωπικός λόγος απαλλαγής318
 • 3.16.8. Προβλήματα συρροής319
 • 3.17. Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων (άρθρο 348Γ ΠΚ)320
 • 3.17.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις320
 • 3.17.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο322
 • 3.17.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή323
 • 3.17.4. Απόπειρα323
 • 3.17.5. Συμμετοχή323
 • 3.17.6. Διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος323
 • 3.17.7. Παραγραφή325
 • 3.17.8. Ποινή325
 • 3.17.9. Προβλήματα συρροής326
 • 3.17.10. Διεθνής δικαιοδοσία327
 • 3.18. Μαστροπεία (άρθρο 349 ΠΚ)328
 • 3.18.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις328
 • 3.18.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο329
 • 3.18.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή333
 • 3.18.4. Απόπειρα334
 • 3.18.5. Συμμετοχή335
 • 3.18.6. Διακεκριμένες μορφές335
 • 3.18.7. Παραγραφή335
 • 3.18.8. Ποινή335
 • 3.18.9. Προβλήματα συρροής336
 • 3.18.10. Διεθνής δικαιοδοσία337
 • 3.19. Εκμετάλλευση πόρνης (άρθρο 350 ΠΚ)338
 • 3.19.1. Έννομο αγαθό338
 • 3.19.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο339
 • 3.19.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ένοχή340
 • 3.19.4. Ποινική κύρωση340
 • 3.19.5. Συρροές340
 • 3.20. Σωματεμπορία (άρθρο 351 ΠΚ)342
 • 3.20.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις343
 • 3.20.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο343
 • 3.20.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή348
 • 3.20.4. Απόπειρα349
 • 3.20.5. Συμμετοχή349
 • 3.20.6. Διακεκριμένες μορφές και εκ του αποτελέσματος εγκλήματα349
 • 3.20.7. Η απειλή ποινής για τους «πελάτες»351
 • 3.20.8. Παραγραφή351
 • 3.20.9. Ποινική κύρωση351
 • 3.20.10. Προβλήματα συρροής352
 • 3.20.11. Διεθνής δικαιοδοσία354
 • 3.20.12. Δικονομικά ζητήματα354
 • 3.20.13. Υποστήριξη θυμάτων σωματεμπορίας355
 • 3.21. Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής (άρθρο 351Α ΠΚ)356
 • 3.21.1. Έννομο αγαθό356
 • 3.21.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο356
 • 3.21.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή358
 • 3.21.4. Απόπειρα358
 • 3.21.5. Συμμετοχή359
 • 3.21.6. Θανατηφόρα τέλεση ασελγών πράξεων με ανήλικο έναντι αμοιβής359
 • 3.21.7. Παραγραφή359
 • 3.21.8. Ποινή360
 • 3.21.9. Συρροές360
 • 3.21.10. Διεθνής δικαιοδοσία361
 • 3.22. Μέτρα ασφαλείας (άρθρο 352 ΠΚ)362
 • 3.22.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις362
 • 3.22.2. Εγκλεισμός σε κατάστημα εργασίας (άρθρ. 72 ΠΚ)362
 • 3.22.3. Απαγόρευση διαμονής (άρθρ. 73 ΠΚ)363
 • 3.22.4. Απέλαση αλλοδαπού364
 • 3.23. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρο 352Α ΠΚ)365
 • 3.23.1. Σκοπός θέσπισης της διάταξης366
 • 3.23.2. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση υπόπτων και κατηγορουμένων366
 • 3.23.3. Παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων366
 • 3.23.4. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση ανήλικων θυμάτων367
 • 3.23.5. Απομάκρυνση δράστη από το περιβάλλον του θύματος367
 • 3.24. Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος (άρθρο 352Β ΠΚ)368
 • 3.24.1. Έννομο αγαθό368
 • 3.24.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο368
 • 3.24.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή369
 • 3.24.4. Απόπειρα370
 • 3.24.5. Συμμετοχή370
 • 3.24.6. Ποινή370
 • 3.25. Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (άρθρο 353 ΠΚ)371
 • 3.25.1. Έννομο αγαθό371
 • 3.25.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο372
 • 3.25.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή374
 • 3.25.4. Απόπειρα374
 • 3.25.5. Διακεκριμένη μορφή προσβολής της αιδούς374
 • 3.25.6. Ποινική κύρωση375
 • 3.25.7. Προβλήματα συρροής375
 • 3.25.8. Δικονομικά ζητήματα376
 • 4. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Άρθρα 354-360 ΠΚ)379
 • 4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις379
 • 4.1.1. Προστατευόμενο αγαθό379
 • 4.1.2. Δομή κεφαλαίου379
 • 4.2. Διατάραξη της οικογενειακής τάξης (άρθρο 354 ΠΚ)380
 • 4.2.1. Έννομο αγαθό380
 • 4.2.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο380
 • 4.2.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή384
 • 4.2.4. Απόπειρα384
 • 4.2.5. Συμμετοχή384
 • 4.2.6. Προβλήματα συρροής385
 • 4.3. Απάτη σχετική με τον γάμο (άρθρο 355 ΠΚ)386
 • 4.3.1. Έννομο αγαθό386
 • 4.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο386
 • 4.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή389
 • 4.3.4. Απόπειρα389
 • 4.3.5. Παραγραφή389
 • 4.3.6. Προβλήματα συρροής389
 • 4.3.7. Δικονομικά ζητήματα390
 • 4.4. Διγαμία (άρθρο 356 ΠΚ)391
 • 4.4.1. Έννομο αγαθό391
 • 4.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο391
 • 4.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή393
 • 4.4.4. Απόπειρα393
 • 4.4.5. Συμμετοχή393
 • 4.4.6. Παραγραφή (άρθρ. 356 παρ. 2 ΠΚ)394
 • 4.4.7. Προβλήματα συρροής394
 • 4.5. Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (άρθρο 358 ΠΚ)395
 • 4.5.1. Έννομο αγαθό395
 • 4.5.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο395
 • 4.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή399
 • 4.5.4. Απόπειρα400
 • 4.5.5. Συμμετοχή400
 • 4.5.6. Προβλήματα συρροής401
 • 4.5.7. Δικονομικά ζητήματα402
 • 4.6. Εγκατάλειψη εγκύου (άρθρο 359 ΠΚ)403
 • 4.6.1. Έννομο αγαθό403
 • 4.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο403
 • 4.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή406
 • 4.6.4. Απόπειρα406
 • 4.6.5. Συμμετοχή406
 • 4.6.6. Προβλήματα συρροής406
 • 4.6.7. Δικονομικά ζητήματα407
 • 4.7. Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου (άρθρο 360 ΠΚ)408
 • 4.7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις408
 • 4.7.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο409
 • 4.7.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή413
 • 4.7.4. Απόπειρα413
 • 4.7.5. Συμμετοχή413
 • 4.7.6. Διακεκριμένη μορφή εγκλήματος413
 • 4.7.7. Ποινή - Δικαστική άφεση414
 • 4.7.8. Προβλήματα συρροής414
 • 5. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (Άρθρα 361-369 ΠΚ)419
 • 5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις419
 • 5.1.1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό419
 • 5.1.2. Φορέας του έννομου αγαθού της τιμής420
 • 5.1.3. Δομή του ΚΑ΄ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα421
 • 5.2. Εξύβριση (άρθρο 361 ΠΚ)422
 • 5.2.1. Έννομο αγαθό422
 • 5.2.2. Αντικειμενική υπόσταση422
 • 5.2.3. Τελικό άδικο428
 • 5.2.4. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή428
 • 5.2.5. Απόπειρα429
 • 5.2.6. Η προνομιούχα μορφή της εξύβρισης429
 • 5.2.7. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής430
 • 5.2.8. Προβλήματα συρροής431
 • 5.2.9. Δικονομικά ζητήματα433
 • 5.3. Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση (άρθρο 361Α ΠΚ)434
 • 5.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις434
 • 5.3.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο434
 • 5.3.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή435
 • 5.3.4. Απόπειρα436
 • 5.3.5. Συμμετοχή436
 • 5.3.6. Η διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος436
 • 5.3.7. Ποινική κύρωση437
 • 5.3.8. Προβλήματα συρροής437
 • 5.3.9. Δικονομικά ζητήματα438
 • 5.4. (Άρθρο 361Β ΠΚ)439
 • 5.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις439
 • 5.4.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο441
 • 5.4.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή443
 • 5.4.4. Απόπειρα444
 • 5.4.5. Συμμετοχή444
 • 5.4.6. Η διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος444
 • 5.4.7. Ποινική κύρωση445
 • 5.4.8. Δικονομικά ζητήματα445
 • 5.5. Δυσφήμηση (άρθρο 362 ΠΚ)446
 • 5.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις446
 • 5.5.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο446
 • 5.5.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή453
 • 5.5.4. Απόπειρα454
 • 5.5.5. Ποινική κύρωση - Δικαστική άφεση ποινής454
 • 5.5.6. Προβλήματα συρροής455
 • 5.5.7. Δικονομικά ζητήματα456
 • 5.6. Συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ)457
 • 5.6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις457
 • 5.6.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο457
 • 5.6.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή457
 • 5.6.4. Ποινική κύρωση458
 • 5.6.5. Προβλήματα συρροής458
 • 5.6.6. Δικονομικά ζητήματα459
 • 5.7. Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 364 ΠΚ)460
 • 5.7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις460
 • 5.7.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο461
 • 5.7.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή462
 • 5.7.4. Απόπειρα462
 • 5.7.5. Ποινική κύρωση462
 • 5.7.6. Προβλήματα συρροής462
 • 5.7.7. Δικονομικά ζητήματα463
 • 5.8. Προσβολή της μνήμης νεκρού (άρθρο 365 ΠΚ)464
 • 5.8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις464
 • 5.8.2. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο464
 • 5.8.3. Υποκειμενική υπόσταση - Ενοχή465
 • 5.8.4. Ποινική κύρωση466
 • 5.8.5. Δικονομικά ζητήματα466
 • 5.9. Η αλήθεια των δυσφημιστικών γεγονότων (άρθρο 366 ΠΚ)467
 • 5.9.1. Η αλήθεια των δυσφημιστικών γεγονότων ως λόγος άρσης του αδίκου (άρθρ. 366 παρ. 1α΄ ΠΚ)467
 • 5.9.2. Απαγόρευση απόδειξης της αλήθειας των δυσφημιστικών γεγονότων (άρθρ. 366 παρ. 1β΄ ΠΚ)468
 • 5.9.3. Γεγονότα που συνιστούν αξιόποινες πράξεις (άρθρ. 366 παρ. 2 ΠΚ)471
 • 5.9.4. Πιθανή τιμωρία για το έγκλημα της εξύβρισης (άρθρ. 366 παρ. 3 ΠΚ)474
 • 5.10. Το δικαιολογημένο ενδιαφέρον στα εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρο 367 ΠΚ)475
 • 5.10.1. Πεδίο εφαρμογής475
 • 5.10.2. Το περιεχόμενο των ειδικών λόγων άρσης του αδίκου479
 • 5.10.3. Δικαστικός έλεγχος για τη συνδρομή των όρων του άρθρ. 367 παρ. 1 ΠΚ483
 • 5.11. Έγκληση (άρθρο 368 ΠΚ)485
 • 5.11.1. Η κατ’ έγκληση δίωξη ως κανόνας στα εγκλήματα κατά της τιμής485
 • 5.11.2. Η αυτεπάγγελτη δίωξη στα εγκλήματα κατά της τιμής487
 • 5.12. Δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 369 ΠΚ)488
 • 5.12.1. Φύση του μέτρου488
 • 5.12.2. Προϋποθέσεις επιβολής488
 • 5.12.3. Δημοσίευση απόφασης επί προσβολών διά του Τύπου489
 • ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ491
 • 0
 • 0