Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-996-0
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Κ. Παναγόπουλος

«Με τη συμβολή:

Απ. Χελιδόνη

Ι. Στεργιαννίδου

Β. Περάκη

Δ. Ρούσση».

Το έργο «Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Ι» αποτελεί ένα διδακτικό βοήθημα που διατρέχει θεμελιώδεις νομικές έννοιες που είναι εντελώς απαραίτητες για την ευχερή παρακολούθηση και κατανόηση όλων των κλάδων του δικαίου και ιδίως του ιδιωτικού, όπως κανόνας δικαίου και ερμηνεία του, δικαίωμα, αξίωση, παραγραφή, ενστάσεις, υποκείμενα δικαίου, ικανότητα δικαίου και αντικείμενα του δικαίου και των έννομων σχέσεων.

Στα συγγράμματα των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου συνηθίζεται άλλωστε να προτάσσεται κεφάλαιο που πραγματεύεται γενικά το δίκαιο και τον κανόνα δικαίου. Αλλά και η υπόλοιπη ύλη, αναφερόμενη σε βασικές έννοιες όπως υποκείμενα του δικαίου (πρόσωπα), δικαίωμα, δικαιοπραξία κ.λπ., ουσιαστικά καθιστά τις Γενικές Αρχές μία Εισαγωγή όχι μόνο στο Αστικό Δίκαιο, αλλά και στο δίκαιο συνολικά. Και αντιστρόφως, μία Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο δεν μπορεί παρά να συνιστά, εν πολλοίς, συνεπτυγμένες Γενικές Αρχές.

Αποτελεί μία χρήσιμη έκδοση που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Νομικών Σχολών, αλλά και σε επαγγελματίες νομικούς, αφού καλύπτει και ανάγκες της πράξης.

 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ19
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ31
 • ΔΙΚΑΙΟ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ31
 • 1. Το Δίκαιο – Κανόνας Δικαίου31
 • 1.1. Έννοια του Δικαίου - Διάκριση από συγγενείς έννοιες25
 • 1.2. Πηγές του Δικαίου30
 • 1.2.1. Πρωτογενείς (άμεσες) πηγές31
 • α. Γραπτό Δίκαιο (νόμος)31
 • β. Το έθιμο (άγραφο δίκαιο)32
 • γ. Διεθνές δίκαιο33
 • 1.2.2. Δευτερογενείς (έμμεσες) πηγές33
 • α. Τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη33
 • β. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σχετικές διαιτητικές αποφάσεις34
 • γ. Διεθνείς συμβάσεις34
 • 1.2.3. Διεθνείς πηγές34
 • 1.2.4. Είναι πηγή δικαίου η «νομολογία»; Ο ρόλος της «θεωρίας»35
 • 1.3. Ο κανόνας δικαίου43
 • 1.3.1. Δομή του κανόνα δικαίου43
 • 1.3.2. Ατελείς διατάξεις44
 • 1.3.3. Ισχύς του κανόνα δικαίου45
 • 1.3.4. Εφαρμογή του κανόνα δικαίου – Νομικός συλλογισμός46
 • 1.3.5 Η ερμηνεία του κανόνα δικαίου50
 • α. Εισαγωγικές επισημάνσεις50
 • β. Η έννοια της ερμηνείας53
 • γ. Κριτήρια ερμηνείας54
 • δ. Ερμηνευτικά μέσα με βοηθητική λειτουργία64
 • ε. Ερμηνευτικά επιχειρήματα65
 • στ. Σύγχρονα ερμηνευτικά ρεύματα (οικονομική ανάλυση – σημειολογία)66
 • ζ. Contra legem (καταργητική νόμου) ερμηνεία67
 • 1.3.6. Πλήρωση των κενών του δικαίου71
 • α. Εμφανή κενά - Αναλογία71
 • β. Συγκαλυμμένα κενά - Τελολογική συστολή75
 • 1.3.7. Διακρίσεις των κανόνων δικαίου77
 • α. Βασικοί και δευτερεύοντες κανόνες77
 • β. Κανόνες ενδοτικού και αναγκαστικού δικαίου (δημόσιας τάξεως)78
 • γ. Γενικοί και ειδικοί κανόνες δικαίου79
 • δ. Τεκμήριο και πλάσμα δικαίου79
 • 1.4. Διακρίσεις (κλάδοι) του δικαίου82
 • 1.4.1. Ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο82
 • 1.4.2. Υποδιαιρέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού δικαίου85
 • 1.5. Το αστικό δίκαιο88
 • 1.5.1. Η θέση του αστικού δικαίου στην έννομη τάξη88
 • 1.5.2. Ιστορία και περιεχόμενο του αστικού κώδικα88
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ95
 • ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ95
 • 2. Πρόσωπα95
 • 2.1. Ικανότητα δικαίου - Τριμερής διάκριση των υποκειμένων του δικαίου94
 • 2.1.1. Φυσικό πρόσωπο95
 • 2.1.2. Νομικό πρόσωπο95
 • 2.1.3. «Οιονεί» νομικά πρόσωπα96
 • 2.2. Νομοθετικός διαχωρισμός προσώπου και ικανότητας δικαίου99
 • 2.2.1. Η νομοθετική ρύθμιση για το φυσικό πρόσωπο99
 • 2.2.2. Η νομοθετική ρύθμιση για το νομικό πρόσωπο100
 • 2.3. Ικανότητα δικαίου και έννομη σχέση101
 • 2.4. Ατελής (περιορισμένη – μερική) ικανότητα δικαίου105
 • 2.4.1. Φυσικού προσώπου105
 • 2.4.2. Νομικού προσώπου107
 • 2.4.3. «Οιονεί» νομικών προσώπων107
 • 2.5. Διάκριση της ικανότητας δικαίου από τις ικανότητες προς δικαιοπραξία και καταλογισμό108
 • 2.6. «Ειδικές» ικανότητες δικαίου;110
 • 2.7. Το φυσικό πρόσωπο111
 • 2.7.1. Έναρξη και λήξη της προσωπικότητας - Αφάνεια111
 • 2.7.2. Εξατομίκευση του φυσικού προσώπου115
 • 2.8. Τα νομικά πρόσωπα127
 • 2.8.1. Σύσταση και είδη του νομικών προσώπων127
 • 2.8.2. Έναρξη, λήξη και εξατομίκευση του νομικού προσώπου128
 • 2.8.3. Διοίκηση, ικανότητα και ευθύνη του νομικού προσώπου129
 • 2.9. Η προστασία του προσώπου (δικαίωμα στην προσωπικότητα)130
 • 2.9.1. Έννοια130
 • 2.9.2. Η προστασία της προσωπικότητας133
 • 2.10. Σωματείο141
 • 2.10.1. Έννοια142
 • α. Ένωση προσώπων142
 • β. Σκοπός142
 • γ. Κτήση νομικής προσωπικότητας143
 • 2.10.2. Σύσταση σωματείου143
 • 2.10.3. Μέλη του σωματείου145
 • α. Ιδιότητα μέλους145
 • β. Είσοδος νέου μέλους145
 • γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών146
 • δ. Απώλεια ιδιότητας μέλους147
 • 2.10.4. Όργανα του σωματείου148
 • α. Συνέλευση των μελών του σωματείου148
 • β. Διοίκηση του σωματείου152
 • 2.10.5. Διάλυση του σωματείου154
 • 2.11. Το ίδρυμα159
 • 2.11.1. Σκοπός και λειτουργία159
 • 2.11.2. Εννοιολογικά στοιχεία του ιδρύματος160
 • α. Εξυπηρέτηση ορισμένου διαρκούς σκοπού161
 • β. Μεταβολή του σκοπού163
 • 2.11.3. Αφιέρωση περιουσίας164
 • 2.11.4. Οργανισμός του ιδρύματος164
 • 2.11.5. Το υποτελές ίδρυμα 165
 • 2.11.6. Η σύσταση του ιδρύματος166
 • α. Ιδρυτική πράξη167
 • β. Εγκριτικό διάταγμα168
 • γ. Κτήση περιουσίας169
 • δ. Το ίδρυμα κατά το εγκριτικό στάδιο170
 • 2.11.7. Οι ωφελούμενοι από το ίδρυμα172
 • 2.11.8. Η λύση του ιδρύματος173
 • 2.11.9. Κοινωφελή ιδρύματα (N 4182/2013)174
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ191
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ191
 • Εννοιολογικές διευκρινήσεις185
 • 3. Το δικαίωμα191
 • 3.1. Έννοια187
 • 3.2. Διακρίσεις δικαιωμάτων191
 • 3.2.1. Με κριτήριο την παρεχόμενη εξουσία (δικαιώματα απόλυτα – σχετικά ή αξιώσεις – διαπλαστικά)191
 • 3.2.2. Με κριτήριο την πληρότητα193
 • 3.2.3. Με κριτήριο τη σύνδεση με τον φορέα τους195
 • 3.2.4. Με κριτήριο τη δυνατότητα διαίρεσης και μεταβίβασής τους196
 • 3.2.5. Με κριτήριο τα συμφέροντα που εξυπηρετούν197
 • 3.2.6. Με κριτήριο την εξάρτηση από άλλο δικαίωμα198
 • 3.2.7. Με κριτήριο την υπαγωγή τους στα επιμέρους βιβλία του ΑΚ199
 • 3.3. Σύσταση, κτήση, αλλοίωση και απώλεια του δικαιώματος200
 • 3.3.1. Σύσταση του δικαιώματος200
 • 3.3.2. Κτήση του δικαιώματος200
 • 3.3.3. Αλλοίωση του δικαιώματος203
 • 3.3.4. Απώλεια του δικαιώματος204
 • 3.4. Προστασία του δικαιώματος207
 • 3.4.1. Πραγμάτωση (ικανοποίηση) του δικαιώματος207
 • 3.4.2. Ετερόνομη προστασία του δικαιώματος208
 • 3.4.3. Αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος209
 • 3.5. Αξιώσεις και ενστάσεις 212
 • 3.5.1. Αξίωση και δικαίωμα213
 • 3.5.2. Παραγραφή αξιώσεων215
 • 3.5.3 Ενστάσεις 218
 • 3.6. Συρροή έννομων σχέσεων (αξιώσεων, δικαιωμάτων) ή νόμιμων βάσεων220
 • 3.7. Η κατάχρηση δικαιώματος223
 • 3.7.1. Συσχέτιση κατάχρησης και δικαιώματος225
 • 3.7.2. Η εμβέλεια της κατάχρησης δικαιώματος231
 • 3.7.3. Περιπτωσιολογία της καταχρηστικότητας237
 • 3.7.4. Κατακλείδα249
 • 4. Ενσώματα αντικείμενα των έννομων σχέσεων251
 • 4.1. Εισαγωγική επισήμανση251
 • 4.2. Τα πράγματα251
 • 4.2.1. Έννοια251
 • 4.2.2. Διακρίσεις των πραγμάτων254
 • 4.2.3. Σύνολα πραγμάτων ή περιουσίας257
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ263
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ265
 • 0
 • 0