Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-062-3
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Δ. Παναγιωτόπουλος

Το έργο «Διεθνείς Αθλητικοί και Ολυμπιακοί Θεσμοί - Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο - LexSportiva» προέρχεται από το σύγγραμμα Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί, που αποτέλεσε το πρώτο βήμα μελέτης των διεθνών και ολυμπιακών θεσμών και σχέσεων.

Το βιβλίο διατρέχει τη σύγχρονη διεθνή αθλητική δράση και τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, όπως είναι οι Διεθνείς Ομοσπονδίες του Αθλητισμού, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και οι Ολυμπιακές Ενώσεις. Παρουσιάζει κυρίως τη διεθνή αθλητική έννομη τάξη και εξετάζει ειδικά θέματα και προβλήματα των διεθνών αθλητικών και ολυμπιακών θεσμών ως Διεθνής Lex Sportiva, το γνωστικό αντικείμενο του Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου, ενώ συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Το σύγγραμμα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί και Δίκαιο των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και για όσους ασχολούνται με τα διοικητικά πράγματα του αθλητισμού και με το αθλητικό δίκαιο στην πράξη.

 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ9
 • Εισαγωγή17
 • Αγώνες τα Ολύμπια - Pax Romana, Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Νέα Τάξη Πραγμάτων17
 • α. Ολύμπια17
 • β. Ολύμπια και Pax Romana19
 • γ. Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Νέα Τάξη Πραγμάτων19
 • Ι. Δίκαιο Διεθνούς Αθλητικής Δραστηριότητας25
 • Α. Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί25
 • α. Θεσμική διάσταση του Αθλητισμού25
 • β. Κοινωνική δυναμική της αθλητικής πράξης27
 • Β. Δίκαιο και διεθνής αθλητική οργάνωση 31
 • α. Κριτήρια των διεθνών οργανισμών33
 • 1. Η διεθνής συνθήκη, αιτία δημιουργίας διεθνούς οργανισμού34
 • 2. Η έκδοση πράξης από Διεθνή Οργανισμό34
 • 3. Λειτουργική αρμοδιότητα 35
 • 4. Ρυθμιστικός ο ρόλος του δημόσιου διεθνούς δικαίου35
 • β. Αθλητική έννομη τάξη διεθνώς - Lex Sportiva37
 • 1. Διεθνές δίκαιο και Lex Sportiva40
 • i. Διεθνές δίκαιο: τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου40
 • ii. Διεθνές δίκαιο και εσωτερικό – εθνικό δίκαιο44
 • iii. Εφαρμογή του διεθνούς δικαίου45
 • iv. Αθλητικό διεθνές δίκαιο45
 • 2. Lex Sportiva και εθνικό δίκαιο55
 • i. Περιπτώσεις σύγκρουσης και ισχύον δίκαιο60
 • 3. Lex Sportiva και Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο 67
 • i. Κοινοτικοί κανόνες δικαίου και αθλητισμός68
 • ii. Προσωπική και οικονομική ελευθερία στον αθλητισμό και κοινοτικό δίκαιο 72
 • iii. Κοινοτικό συμφέρον και αθλητική δράση76
 • iv. Το άρθρο 82 ΕΚ και η εφαρμογή του στον αθλητισμό80
 • 4. Δικαιοδοσία στο σύστημα Lex Sportiva 82
 • ΙΙ. Ολυμπιακοί θεσμοί86
 • Α. Ολυμπιακή Χάρτα86
 • α . Η φύση της Ολυμπιακής Χάρτας86
 • B. Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.)90
 • α. Ιστορικά στοιχεία90
 • β. Νομική φύση της Δ.Ο.Ε.92
 • γ. Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Ε.103
 • 1. Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης109
 • 2. Η λήψη αποφάσεων114
 • 3. Η σύνθεση της Δ.Ο.Ε.116
 • Γ. Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)120
 • α. Η νομική φύση και η μορφή της Ε.Ο.Ε.120
 • β. Αρχές και Σκοποί της Ε.Ο.Ε.124
 • γ. Σύνθεση Ε.Ο.Ε.126
 • δ. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.)128
 • Δ. Ο Αθλητής κατά τον Ολυμπιακό Χάρτη131
 • α. Υποχρεώσεις Ολυμπιακών Αθλητών133
 • β. Δικαιώματα ολυμπιακών αθλητών134
 • ΙΙΙ. Διεθνείς Αθλητικοί θεσμοί136
 • Α. Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία (Δ.Ο.)136
 • α. Νομική φύση της Δ.Ο.136
 • 1. Αγώνες της Ολυμπιάδας142
 • Β. Ειδικά θέματα ομοσπονδιών144
 • α. ΦΙΦΑ144
 • IV. Διεθνείς Αθλητικές και Ολυμπιακές Σχέσεις149
 • Α. Ολυμπιακές σχέσεις149
 • α. Σύγχρονος διεθνής αθλητισμός 149
 • β. Διεθνής Ολυμπιακή Κίνηση150
 • 1. Θεμελιώδεις Αρχές 152
 • 2. Ολυμπιακός διεθνισμός155
 • 3. Ολυμπιακή Αναγνώριση158
 • i. Όροι και κριτήρια Αναγνώρισης160
 • ii. Αποτελέσματα Αναγνώρισης Ε.Ο.Ε.162
 • γ. Η Συμμετοχή στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες 164
 • δ. Αθλητισμός, Διεθνής συνεργασία - Φιλία και Αλληλεγγύη169
 • ε. Εθνικά και Υπερεθνικά στοιχεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες171
 • στ. Γιγαντισμός των Ολυμπιακών Αγώνων175
 • ζ. Ο Εθελοντισμός στη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων179
 • B. Αθλητικές Σχέσεις180
 • α. Πολιτική και Αθλητισμός 180
 • β. Εμπόλεμες καταστάσεις και Ολυμπιακοί Αγώνες183
 • γ. Κίνηση Ολυμπιακής Εκεχειρίας187
 • 1. Διεθνές Ίδρυμα και Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας 190
 • i. Ίδρυση - Έδρα - Δομή - Λειτουργία191
 • ii. Έδρα - Οργανωτική δομή - Αποστολή192
 • iii. Αρμοδιότητες και διεθνείς σχέσεις 193
 • δ. Εφαρμογή της εκεχειρίας 195
 • 1. Θεσμικά στοιχεία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων195
 • 2. Κριτική θεώρηση196
 • 3. Εφαρμογή197
 • Γ. Αθλητισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα203
 • α. Μορφές δικαιωμάτων στον αθλητισμό203
 • β. Το αθλητικό περιβάλλον 208
 • 1. Το ευ αγωνίζεσθαι στον αθλητισμό209
 • 2. Η συμπεριφορά των αθλουμένων 212
 • 3. Ειδικά θέματα216
 • i. Αθλητισμός και τηλεόραση216
 • ii. Δημόσιο συμφέρον και αθλητικοί αγώνες219
 • iii. Αθλητισμός, Διεθνής συνεργασία - Φιλία και Αλληλεγγύη223
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ225
 • Α. Ελληνική225
 • Β. Ξενόγλωσση234
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ253
 • 0
 • 0