Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-020-3
Σελίδες: 784
Συγγραφέας: Χρ. Γκόρτσος, Χ. Λιβαδά, Α. Μικρουλέα, Ν. Ρόκας

Η τρίτη, αναθεωρημένη, έκδοση του εγχειριδίου Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου εμπλουτίζει περαιτέρω την ανάλυση της προγενέστερης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θεματικές και δεδομένα που προέκυψαν συνεπεία της διεθνούς και εθνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Στην παρούσα έκδοση διατηρείται η δομή της προηγούμενης έκδοσης, με τα οικεία αντικείμενα να έχουν εμπλουτιστεί ώστε να συμπεριλάβουν στην ύλη τους τις μεταβολές που μεσολάβησαν κατά την τετραετία 2012-2016. Έτσι, το εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: α) το Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο και β) το Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο.

Στο πρώτο μέρος αποτυπώνονται με ευσύνοπτο τρόπο οι βαθιές, ριζικές και τεράστιες σε έκταση μεταβολές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο. Αναλύεται έτσι το δίκαιο της πρόληψης και διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, αφού προηγουμένως έχει οριοθετηθεί το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο και έχουν καταγραφεί οι πηγές του μέσα από το πρίσμα του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου. Στη συνέχεια μελετώνται οι βασικοί θεσμοί (ενωσιακοί και ελληνικοί) που συνθέτουν το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο και αναλύονται οι βασικές ουσιαστικές διατάξεις του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου, ήτοι εκείνες που αφορούν την αδειοδοσία και λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τη μικρο-προληπτική εποπτεία τους, το καθεστώς μικρο- και μακρο-προληπτικής ρύθμισής τους, την εξυγίανσή τους και το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του ΤΕΚΕ. Το πρώτο αυτό μέρος του ανά χείρας εγχειριδίου συμπληρώνεται από πληρέστατο παράρτημα πρωτογενών πηγών (διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου) και εκτενή παράθεση δευτερογενών πηγών (ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας).

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων και συγκεκριμένα η σχέση τράπεζας και πελάτη, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ο καταναλωτής τραπεζικών υπηρεσιών, τα είδη των τραπεζικών λογαριασμών (κοινός, αλληλόχρεος κ.ά.), η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, οι πιστωτικές συμβάσεις, οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων (πληρωμές χωρίς χρήμα), η έκδοση και διαχείριση των μέσων πληρωμής (επιταγή, πιστωτική κάρτα κ.ά.), οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, οι σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (leasing, factoring, forfaiting, venture capital), και οι επενδυτικές υπηρεσίες, όπως η λήψη και διαβίβαση εντολών, η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων κ.ά., με βάση και τη νέα νομοθεσία. Τα σχετικά θέματα έχουν επικαιροποιηθεί και εμπλουτιστεί με νέες θεματικές οι οποίες απασχολούν έντονα τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για θέματα που αφορούν την πιστοδότηση εταιριών που βρίσκονται σε κρίση και την αναπροσαρμογή συμβάσεων λόγω οικονομικής κρίσης, την ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος έναντι τρίτων πιστωτών, τις εξελίξεις σε σχέση με την έννοια του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της στεγαστικής πίστης, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και νέες μορφές χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με συγκεντρωτική λίστα βιβλιογραφίας, ενώ θεματικές βιβλιογραφικές παραπομπές συμπληρώνουν την ανάλυση των επιμέρους θεμάτων στα οικεία κεφάλαια.

Το εγχειρίδιο συνολικά εμπλουτίζεται από ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Πρόκειται για έναν πληρέστατο οδηγό αναφορικά με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το παρόν εγχειρίδιο θα φανεί χρήσιμο τόσο σε φοιτητές και άλλους μελετητές του τραπεζικού δικαίου, όσο και στους νομικούς της πράξης που επιζητούν καθοδήγηση σε ένα διαρκώς αναμορφούμενο τραπεζικό σύστημα.

 • -55
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ3
 • § 1. Γενικά3
 • I. Εξέλιξη, αντικείμενο, οικονομική σημασία, πηγές3
 • 1. Εξέλιξη3
 • 2. Αντικείμενο4
 • 3. Οικονομική σημασία5
 • 4. Πηγές6
 • § 2. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Τραπεζικές δραστηριότητες7
 • Ι. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος7
 • ΙΙ. Τραπεζικές δραστηριότητες9
 • ΙΙΙ. Η τραπεζική ανώνυμη εταιρία12
 • Μέρος Α΄23
 • Δημοσιο Τραπεζικο Δικαιο Το δίκαιο της πρόληψης και διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων23
 • Τίτλος Πρώτος:23
 • Το ελληνικό δημόσιο τραπεζικό δίκαιο μέσα από το πρίσμα του διεθνούς και του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου23
 • Κεφάλαιο 1ο Ορισμός και οριοθέτηση του δημοσίου τραπεζικού δικαίου23
 • I. Το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο ως δίκαιο της ρυθμιστικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα23
 • 1. Το πλαίσιο αναφοράς23
 • 1.1 Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον ρόλο των τραπεζών23
 • 1.1.1 Οι δύο λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος23
 • 1.1.2 Η θέση των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα24
 • 1.1.3 Το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» 27
 • 1.2 Οι δικαιολογητικές βάσεις ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα28
 • 1.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 28
 • 1.2.2 Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά λιγότερο αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη30
 • 1.2.3 Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά αναπτυγμένα κράτη31
 • 1.3 Κριτική θεώρηση 33
 • 1.3.1 Η καλούμενη «διαδικασία απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος» 33
 • 1.3.2 Από τις αστοχίες της αγοράς στις αστοχίες των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και των εποπτικών αρχών35
 • 1.3.3 Η πρόσφατη (2007-2009) διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ως τυπικό παράδειγμα μείγματος πολλαπλών αστοχιών 37
 • 2. Το «προστατευτικό δίχτυ» του τραπεζικού συστήματος (bank safety net)38
 • 2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις38
 • 2.2 Μέτρα γενικής πρόληψης39
 • 2.2.1 Κανόνες για την έκταση των επιτρεπομένων υπηρεσιών39
 • 2.2.2 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας41
 • 2.2.3 Μικρο-προληπτική ρύθμιση41
 • 2.2.4 Μικρο-προληπτική εποπτεία42
 • 2.2.4.1 Συνολική θεώρηση42
 • 2.2.4.2 Θεσμικά ζητήματα 43
 • 2.2.5 Μακρο-προληπτικές πολιτικές45
 • 2.2.5.1 Ορισμός45
 • 2.2.5.2 Μέσα υλοποίησης 46
 • 2.3 Πρόληψη κρίσεων47
 • 2.4 Διαχείριση κρίσεων ρευστότητας47
 • 2.4.1 Ορισμός και οριοθέτηση47
 • 2.4.2 Λειτουργίες49
 • 2.4.3 Αρχές που διέπουν την εφαρμογή του τελικού αναχρηματοδοτικού δανεισμού49
 • 2.5 Κρίσεις φερεγγυότητας50
 • 2.5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις50
 • 2.5.2 Εξυγίανση τραπεζών 51
 • 2.5.3 Εγγύηση καταθέσεων52
 • 2.5.3.1 Οι λειτουργίες της εγγύησης καταθέσεων52
 • 2.5.3.2 Τα προβλήματα από τη λειτουργία του θεσμού της εγγύησης καταθέσεων54
 • II. Τα επίπεδα διαμόρφωσης του δημοσίου τραπεζικού δικαίου55
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις55
 • 1.1 Το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο ως κλάδος του δημοσίου χρηματοπιστωτικού δικαίου55
 • 1.2 Τα τρία επίπεδα διαμόρφωσης 56
 • 2. Το διεθνές τραπεζικό δίκαιο στο σύστημα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου 58
 • 2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 58
 • 2.2 Το επίπεδο της λήψης των πολιτικών αποφάσεων 58
 • 2.3 Το επίπεδο της υιοθέτησης των κανόνων 59
 • 2.3.1 Διεθνή fora59
 • 2.3.1.1 Νομική φύση59
 • 2.3.1.2 Κατηγοριοποίηση59
 • 2.3.1.3 Η νομική φύση των διεθνών χρηματοπιστωτικών προτύπων61
 • 2.3.2 Ειδικότερα: η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία62
 • 2.3.2.1 Σύσταση και έδρα62
 • 2.3.2.2 Καθήκον και μέσα υλοποίησης 63
 • 2.3.2.3 Μέλη64
 • 2.3.2.4 Νομική φύση της Επιτροπής και των κανόνων της65
 • 2.3.3 Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί66
 • 2.3.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις66
 • 2.3.3.2 Ειδικά: η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS)67
 • 2.4 Το συντονιστικό επίπεδο: το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board, FSB)68
 • 2.4.1 Το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως πρόδρομος θεσμός68
 • 2.4.2 Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας69
 • 2.5 Το επίπεδο της έμμεσης επιβολής της εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου70
 • 2.5.1 Καθήκοντα και εξουσίες του ΔΝΤ70
 • 2.5.2 Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program, FSAP)71
 • 3. To ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο μέσα στο σύστημα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου 73
 • 3.1 Η «χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση» ως εννοιολογική βάση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου73
 • 3.1.1 Ορισμός της έννοιας της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης73
 • 3.1.2 Οι δύο διαστάσεις της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης75
 • 3.2 Ο ορισμός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου 76
 • ΙΙI. Ορισμός και οριοθέτηση του Ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου77
 • 1. Ορισμός77
 • 2. Οριοθέτηση έναντι των υπολοίπων κλάδων του δημοσίου χρηματοπιστωτικού δικαίου 79
 • 2.1 Δημόσιο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς79
 • 2.1.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής79
 • 2.1.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής80
 • 2.1.3 Οριοθέτηση έναντι του τραπεζικού δικαίου81
 • 2.2 Δημόσιο ασφαλιστικό δίκαιο81
 • 2.2.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής81
 • 2.2.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής81
 • 2.3 Δημόσιο δίκαιο της συμπληρωματικής εποπτείας των ομίλων ετερογενών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων82
 • 2.3.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής82
 • 2.3.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής82
 • 2.4 Δημόσιο δίκαιο των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού 83
 • 2.4.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής83
 • 2.4.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής84
 • 2.5 Δημόσιο δίκαιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών85
 • 2.5.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής85
 • 2.5.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής85
 • 3. Οριοθέτηση έναντι του ευρωπαϊκού νομισματικού δικαίου86
 • Κεφάλαιο 2ο Οι πηγές του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου89
 • I. Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου υπό την επίδραση των διεθνών προτύπων και της δυναμικής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης89
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις89
 • 2. Η πρώτη περίοδος (1958-1985): η περίοδος της (σχετικής) αδράνειας 90
 • 3. Η δεύτερη περίοδος (1986-1998): η περίοδος της εγκαθίδρυσης του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου 91
 • 3.1 Θεσμικές εξελίξεις 91
 • 3.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις 91
 • 3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 91
 • 3.2.2 Οι νομικές πράξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου 92
 • 4. Η τρίτη περίοδος (1999-2007): η περίοδος της εμβάθυνσης του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου 94
 • 4.1 Θεσμικές εξελίξεις: η Έκθεση της Επιτροπής Lamfalussy94
 • 4.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις94
 • 4.1.2 Τα τέσσερα επίπεδα της «διαδικασίας Lamfalussy» και η υλοποίηση των προτάσεων94
 • 4.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις97
 • 4.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις97
 • 4.2.2 Το Πλαίσιο Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες του 1999 (FSAP)97
 • 4.2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις97
 • 4.2.2.2 Ειδικά: οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο 98
 • 5. Η υπο-περίοδος (2008-2010) μετά την εκδήλωση της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 99
 • 5.1 Θεσμικές εξελίξεις99
 • 5.1.1 Η Έκθεση της Επιτροπής de Larosière99
 • 5.1.2 Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS) 100
 • 5.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις102
 • 5.2.1 Η επίδραση του έργου του Financial Stability Board102
 • 5.2.1.1 Προτάσεις για την εξυγίανση τραπεζών 102
 • 5.2.1.2 Προτάσεις για το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» 102
 • 5.2.2 Η επίδραση του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία103
 • 5.2.3 Η επίδραση των διεθνών πρωτοβουλιών για «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις»103
 • 5.2.4 Αμιγείς ενωσιακές πρωτοβουλίες104
 • 6. Ειδικά: η διαδικασία έκδοσης των νομικών πράξεων που αποτελούν τις πηγές του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου105
 • 6.1 Συνολική θεώρηση105
 • 6.2 Νομοθετικές πράξεις 105
 • 6.3 Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις106
 • 6.3.1 Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής 106
 • 6.3.2 Εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου 107
 • 6.3.3 Η σημασία των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου 107
 • 6.4 Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις της ΕΒΑ 108
 • ΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση109
 • 1. Ιστορική αναδρομή 109
 • 1.1 Το καθεστώς πριν από τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης109
 • 1.2 Το καθεστώς μετά τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης110
 • 1.3 Οι πολιτικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του 2012111
 • 1.3.1 Το αίτημα111
 • 1.3.2 Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής112
 • 2. Οι εξελίξεις κατά τη διετία 2013-2014: θεσμοθέτηση των βασικών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης 113
 • 2.1 Μικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία τους 114
 • 2.1.1 Θεσμικές εξελίξεις114
 • 2.1.2 Κανονιστικές εξελίξεις 115
 • 2.2 Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων117
 • 2.2.1 Θεσμικές εξελίξεις117
 • 2.2.2 Κανονιστικές εξελίξεις117
 • 2.3 Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων118
 • 2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις118
 • 2.3.2 Ειδικά: τα τρία στάδια119
 • 2.3.3 Κανονιστικές εξελίξεις120
 • 3. Οι λοιποί πυλώνες για την πλήρη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης122
 • 3.1 Ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων με δημόσιους πόρους: το «DRI» 122
 • 3.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις122
 • 3.1.2 Κριτήρια επιλεξιμότητας123
 • 3.1.3 Αιρεσιμότητα124
 • 3.1.4 Διαδικαστικές ρυθμίσεις125
 • 3.2 Εκκρεμή θέματα 126
 • 3.2.1 Εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων126
 • 3.2.2 Τελικός αναχρηματοδοτικός δανεισμός από την ΕΚΤ126
 • 4. Συνολική αξιολόγηση 126
 • IIΙ. Οι πηγές του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου131
 • 1. Συνολική θεώρηση131
 • 2. Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος 132
 • 3. Διατάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα133
 • 4. Διατάξεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος134
 • 4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις134
 • 4.2 Αδειοδοσία και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων135
 • 4.3 Μικρο-προληπτική εποπτεία και προληπτική ρύθμιση πιστωτικών ιδρυμάτων135
 • 4.4 Μακρο-προληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος136
 • 4.5 Ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων136
 • 4.6 Κρατική ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων137
 • 4.7 Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων 138
 • 4.8 Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων138
 • 5. Διατάξεις για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα139
 • 5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 139
 • 5.2 Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης – εταιρίες παροχής πιστώσεων – εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων140
 • 5.3 Ιδρύματα πληρωμών140
 • 5.4 Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος141
 • 5.5 Ανταλλακτήρια συναλλάγματος142
 • 5.6 Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις142
 • Τίτλος Δεύτερος:145
 • Θεσμοί145
 • Κεφάλαιο 3ο Οι δύο μηχανισμοί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης145
 • I. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)145
 • 1. Το θεσμικό πλαίσιο145
 • 1.1 Ο Κανονισμός SSM145
 • 1.1.1 Σκοπός145
 • 1.1.2 Συμμετέχοντα κράτη μέλη 146
 • 1.1.3 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 146
 • 1.2 Οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ 147
 • 2. Τα βασικά στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 148
 • 2.1 Γενική επισκόπηση148
 • 2.2 Η δομή του SSM 148
 • 2.2.1 Τα δύο κύρια στοιχεία του SSM 148
 • 2.2.2 Η ΕΚΤ ως επίκεντρο του SSM149
 • 2.2.3 Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 150
 • 2.3 Η ρυθμιστική περίμετρος 150
 • 2.3.1 Γενική επισκόπηση 150
 • 2.3.2 Ειδικά: η διάκριση μεταξύ «σημαντικών» και «λιγότερο σημαντικών» εποπτευόμενων οντοτήτων 151
 • 2.4 Δημιουργία σινικών τειχών (Chinese walls) 153
 • 3. Ρυθμίσεις περί συνεργασίας 154
 • 3.1 Συνεργασία εντός του SSM 154
 • 3.2 Ο SSM ως μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕSFS)154
 • 3.3 Στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών με παρέκκλιση 155
 • 3.3.1 Νομική βάση, διαδικασία και έννομες συνέπειες 155
 • 3.3.2 Αναστολή ή τερματισμός της διαδικασίας στενής συνεργασίας 156
 • 3.4 Συνεργασία εκτός SSM και ESFS 156
 • 3.5 Διεθνής συνεργασία 157
 • 4. Οργανωτικές αρχές 157
 • 4.1 Γενική επισκόπηση 157
 • 4.2 Η νέα δομή διακυβέρνησης 158
 • 4.2.1 Το Εποπτικό Συμβούλιο 158
 • 4.2.2 Εσωτερική δομή της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά της καθήκοντα και νέα σύνθεση του Ευρωσυστήματος/Επιτροπών του ΕΣΚΤ 159
 • 4.2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης (ΑBoR) 160
 • 4.3 Ανεξαρτησία της ΕΚΤ 161
 • 4.3.1 Γενική επισκόπηση 161
 • 4.3.2 Θεσμική ανεξαρτησία 162
 • 4.3.3 Οικονομική ανεξαρτησία 162
 • 4.4 Λογοδοσία της ΕΚΤ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα εθνικά κοινοβούλια 163
 • 4.4.1 Λογοδοσία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ163
 • 4.4.2 Λογοδοσία στα εθνικά κοινοβούλια 165
 • 4.5 Τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων για την έκδοση εποπτικών Αποφάσεων 165
 • 4.5.1 Το πλαίσιο 165
 • 4.5.2 Εποπτικές διαδικασίες της ΕΚΤ165
 • 4.5.3 Εποπτικές Αποφάσεις της ΕΚΤ 166
 • 4.6 Λοιπές διατάξεις166
 • ΙΙ. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM) και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF)167
 • 1. Οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού SRΜ 167
 • 1.1 Σκοποί και πεδίο εφαρμογής 167
 • 1.2 Συμμετέχοντα κράτη μέλη 168
 • 1.3 Γενικές αρχές 168
 • 1.4 Σχέση με την BRRD και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο 168
 • 1.5 Καταμερισμός καθηκόντων εντός του SRM 169
 • 1.5.1 Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)169
 • 1.5.2 Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης170
 • 2. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)171
 • 2.1 Γενικές διατάξεις 171
 • 2.1.1 Νομικό καθεστώς171
 • 2.1.2 Σύνθεση 171
 • 2.1.3 Διοικητική και διαχειριστική δομή 171
 • 2.1.4 Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ 172
 • 2.2 Ανεξαρτησία 172
 • 2.2.1 Γενική επισκόπηση 172
 • 2.2.2 Θεσμική ανεξαρτησία 173
 • 2.2.3 Οικονομική ανεξαρτησία 173
 • 2.3 Λογοδοσία 174
 • 2.3.1 Λογοδοσία ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 174
 • 2.3.2 Λογοδοσία στα εθνικά κοινοβούλια 175
 • 2.4 Λοιπές διατάξεις 175
 • 3. Η Διακυβερνητική Συμφωνία για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) 176
 • 3.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 176
 • 3.2 Συνέπεια και σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο 176
 • 3.3 Εφαρμογή 176
 • Κεφάλαιο 4ο Εθνικοί θεσμοί177
 • I. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)177
 • 1. Η θέση της ΤτΕ στο ευρωπαϊκό και το διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα177
 • 1.1 Η θέση της ΤτΕ στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα177
 • 1.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις177
 • 1.1.2 Καθήκοντα του ευρωσυστήματος και της ΕΚΤ 178
 • 1.1.3 Η θέση των εθνικών κεντρικών τραπεζών – μελών του ευρωσυστήματος179
 • 1.2 Η θέση της ΤτΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS)180
 • 1.3 Η θέση της ΤτΕ στον SSM και τον SRM 180
 • 1.4 Η θέση της ΤτΕ στο διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα181
 • 2. Διακυβέρνηση 181
 • 2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις181
 • 2.2 Όργανα182
 • 2.2.1 Συνολική θεώρηση182
 • 2.2.2 Τα όργανα Διοίκησης183
 • 2.2.2.1 Το Γενικό Συμβούλιο183
 • 2.2.2.2 Η Εκτελεστική Επιτροπή 184
 • 2.2.2.3 Οι «Διοικηταί» 184
 • 2.2.2.4 Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής185
 • 2.2.2.5 Το Συμβούλιο Διεύθυνσης 186
 • 2.2.2.6 Το Συμβούλιο Ασφάλισης 186
 • 2.3 Θεσμική ανεξαρτησία και λογοδοσία187
 • 2.3.1 Θεσμική ανεξαρτησία187
 • 2.3.2 Λογοδοσία187
 • 3. Σκοποί και αρμοδιότητες188
 • 3.1 Συνολική θεώρηση188
 • 3.1.1 Οι σκοποί188
 • 3.1.2 Οι αρμοδιότητες: γενική επισκόπηση188
 • 3.1.2.1 Οι κύριες καταστατικές αρμοδιότητες188
 • 3.1.2.2 Άλλες αρμοδιότητες και συναφείς δράσεις189
 • 3.2 Καταστατικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του ευρωσυστήματος190
 • 3.2.1 Νομισματική και συναλλαγματική πολιτική – διαχείριση συναλλαγματικών διαθεσίμων190
 • 3.2.2 Τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ 191
 • 3.2.3 Προώθηση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών191
 • 3.3 Αυτόνομες καταστατικές αρμοδιότητες192
 • 3.3.1 Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτική αρχή192
 • 3.3.1.1 Ιστορική αναδρομή192
 • 3.3.1.2 Στόχοι και περιεχόμενο της εποπτικής αρμοδιότητας193
 • 3.3.2 Ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου 194
 • 4. Ειδικά: η χορήγηση τελικού αναχρηματοδοτικού δανεισμού σε πιστωτικά ιδρύματα194
 • 4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις194
 • 4.1.1 Η προβληματική 194
 • 4.1.2 Ο μηχανισμός έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA)196
 • 4.2 Το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της ΕΚΤ (2014): αναλυτική παρουσίαση197
 • 4.2.1 Ορισμός του όρου «έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα»197
 • 4.2.2 H κατανομή έργου μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και της ΕΚΤ198
 • 4.2.2.1 Ο ρόλος των εθνικών κεντρικών τραπεζών198
 • 4.2.2.2 Ο ρόλος της ΕΚΤ 198
 • 4.2.3 Οι διαδικαστικές ρυθμίσεις199
 • 4.3 Μια πρόταση αναθεώρησης του μηχανισμού ELA 201
 • 4.3.1 Η θεσμοθέτηση του SSM ως καταλύτης της αναθεώρησης: διαφοροποίηση ανάλογα με τη «σημαντικότητα» των πιστωτικών ιδρυμάτων201
 • 4.3.2 Η δυνατότητα αναγωγής της ΕΚΤ σε τελικό αναχρηματοδοτικό δανειστή των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων202
 • 4.3.2.1 Η έλλειψη συγκεκριμένης εξουσιοδοτικής διάταξης στη ΣΛΕΕ202
 • 4.3.2.2 Η νομική βάση του ενδεδειγμένου μέσου 203
 • IΙ. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)204
 • 1. Νομική φύση – Σκοποί 204
 • 2. Συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων στα τρία σκέλη του ΤΕΚΕ 205
 • 2.1 Υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στα σκέλη του ΤΕΚΕ205
 • 2.2 Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΚ206
 • 3. Διακυβέρνηση 207
 • 3.1 Διοίκηση του ΤΕΚΕ - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου207
 • 3.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο – Διευθυντής 207
 • 3.1.2 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου209
 • 3.1.3 Επαγγελματικό απόρρητο και απόρρητο τραπεζικών καταθέσεων209
 • 3.2 Οικονομικές καταστάσεις και οικονομικός έλεγχος 210
 • 3.3 Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως210
 • 4. Χρηματοοικονομικές διατάξεις211
 • 4.1 Ενεργητικό και διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων – Εισφορές211
 • 4.1.1 Διαθέσιμα του ΣΚΚ211
 • 4.1.1.1 Γενικές διατάξεις211
 • 4.1.1.2 Ειδικά: το ΠΚΚΚ212
 • 4.1.2 Επίπεδο-στόχος του ΣΚΚ212
 • 4.1.3 Αρχική εισφορά ΣΚΚ 213
 • 4.1.4 Ετήσιες τακτικές εισφορές ΣΚΚ213
 • 4.1.5 Έκτακτες εισφορές ΣΚΚ215
 • 4.1.6 Δανεισμός προς το ΣΚΚ215
 • 4.2 Τέλος συμμετοχής και δαπάνες αποζημίωσης ή εξυγίανσης216
 • 4.3 Τοποθέτηση και χρήση των διαθεσίμων του ΤΕΚΕ 216
 • 4.3.1 Τοποθέτηση διαθεσίμων 216
 • 4.3.2 Χρήση διαθεσίμων217
 • 5. Λοιπές διατάξεις217
 • 5.1 Συνεργασία του ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στην ΕΕ217
 • 5.2 Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων218
 • IΙΙ. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)219
 • 1. Σκοπός και νομική φύση 219
 • 1.1 Ο σκοπός και τα μέσα υλοποίησής του 219
 • 1.1.1 Ο σκοπός 219
 • 1.1.2 Τα μέσα υλοποίησης220
 • 1.2 Η νομική φύση και το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργεί του ΤΧΣ221
 • 1.2.1 Η νομική φύση 221
 • 1.2.2 Το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων 223
 • 2. Διακυβέρνηση224
 • 2.1 Το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή224
 • 2.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις224
 • 2.1.2 Το Γενικό Συμβούλιο224
 • 2.1.3 Η Εκτελεστική Επιτροπή225
 • 2.1.4 Η Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α225
 • 2.2 Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής226
 • 3. Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης από το ΤΧΣ 227
 • 3.1 Προϋποθέσεις και διαδικασίες ενεργοποίησης του ΤΧΣ227
 • 3.1.1 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης227
 • 3.1.2 Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης228
 • 3.2 Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για σκοπούς προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης ή κατ’ εφαρμογή των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας229
 • 3.2.1 Η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για σκοπούς προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης229
 • 3.2.2 Η «αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή» και άλλα ζητήματα231
 • 3.2.3 Η εφαρμογή των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας232
 • 3.3 Τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ232
 • 4. Τα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ στο πλαίσιο της παροχής εκ μέρους του κρατικής ενίσχυσης232
 • 4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις232
 • 4.2 Η συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΧΣ στο ΔΣ του ωφελούμενου πιστωτικού ιδρύματος233
 • 4.3 Η ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του ωφελούμενου πιστωτικού ιδρύματος234
 • 4.4 Η αξιολόγηση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης του ωφελούμενου πιστωτικού ιδρύματος234
 • 4.4.1 Το περιεχόμενο του ειδικού δικαιώματος 234
 • 4.4.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης235
 • 4.4.3 Κριτική αξιολόγηση236
 • 4.4.4 Οι συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των κριτηρίων αξιολόγησης του ΤΧΣ 237
 • Τίτλος Τρίτος:241
 • Διατάξεις ουσιαστικού δικαίου241
 • Κεφάλαιο 5ο Αδειοδοσία, άσκηση δραστηριότητας και ελευθερίες241
 • I. Όροι χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας241
 • 1. Οι διατάξεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας241
 • 1.1 Η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας241
 • 1.1.1 Η βάση της διαδικασίας241
 • 1.1.2 Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος 221
 • 1.1.3 Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ 242
 • 1.2 Ειδικές διατάξεις 243
 • 1.2.1 Επιτρεπόμενες νομικές μορφές 243
 • 1.2.2 Απαγορεύσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων243
 • 1.2.3 Επωνυμία των πιστωτικών ιδρυμάτων243
 • 1.2.4 Ειδικότερες διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού 244
 • 2. Οι επιμέρους όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας244
 • 2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις244
 • 2.2 Πρόγραμμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 245
 • 2.2.1 Το περιεχόμενο του προγράμματος245
 • 2.2.2 Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες245
 • 2.2.2.1 Οι διατάξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου245
 • 2.2.2.2 Οι διατάξεις των νόμων 4261/2014 και 3606/2007246
 • 2.3 Αρχικό κεφάλαιο 246
 • 2.4 Υπεύθυνοι της διοίκησης 246
 • 2.5 Έδρα της κεντρικής διοίκησης247
 • 2.6 Μετοχική και εταιρική διάρθρωση247
 • 2.7 Λοιποί όροι248
 • 2.8 Ειδικές διατάξεις 249
 • 2.8.1 Όροι αδειοδότησης για πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες249
 • 2.8.2 Ειδικές διατάξεις για πιστωτικά ιδρύματα που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος 249
 • 3. Οι διατάξεις για την ανάκληση άδειας λειτουργίας250
 • 3.1 Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος250
 • 3.2 Οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας251
 • II. Όροι άσκησης δραστηριότητας252
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις252
 • 2. Ειδικές συμμετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις253
 • 3. Συμμετοχές φυσικών και νομικών προσώπων σε πιστωτικό ίδρυμα 254
 • 3.1 Υποχρεώσεις των προσώπων που προτίθενται να προβούν σε μεταβολή της συμμετοχής τους σε πιστωτικό ίδρυμα254
 • 3.1.1 Προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής254
 • 3.1.2 Παύση κατοχής ή μείωση συμμετοχής255
 • 3.2 Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων256
 • 3.3 Αξιολόγηση προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής 256
 • 3.3.1 Περίοδος αξιολόγησης256
 • 3.3.2 Κριτήρια αξιολόγησης257
 • 3.3.3 Συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος με άλλες αρμόδιες αρχές258
 • 3.4 Η απόφαση της ΕΚΤ 258
 • 3.5 Εξουσία επιβολής κυρώσεων και λήψης μέτρων259
 • 4. Όροι άσκησης δραστηριότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες260
 • ΙΙΙ. Εγκατάσταση μέσω υποκαταστημάτων και δικαίωμα παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση: το πλαίσιο αναφοράς 260
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις260
 • 2. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών λειτουργίας πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων261
 • 2.1 Περιεχόμενο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών λειτουργίας261
 • 2.1.1 Πιστωτικά ιδρύματα261
 • 2.1.2 Χρηματοδοτικά ιδρύματα262
 • 2.2 Δραστηριότητες και υπηρεσίες που απολαμβάνουν αμοιβαίας αναγνώρισης263
 • 2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις263
 • 2.2.2 Η γενική προϋπόθεση263
 • 2.2.2.1 Οι διατάξεις της CRD IV263
 • 2.2.2.2 Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID I)263
 • 2.2.3 Η ειδική προϋπόθεση264
 • 3. Οι όροι «υποκατάστημα» και «ελεύθερη παροχή υπηρεσιών»264
 • 3.1 Υποκατάστημα264
 • 3.2 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών265
 • 3.3 Η «φαιά ζώνη»265
 • 4. Περιορισμοί στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης266
 • 4.1 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος266
 • 4.2 Διαφημίσεις266
 • ΙV. Οι διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα270
 • 1. Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα270
 • 1.1 Οι διατάξεις του ν. 4261/2014270
 • 1.1.1 Ίδρυση υποκαταστημάτων σε άλλα κράτη μέλη270
 • 1.1.2 Παροχή υπηρεσιών (χωρίς εγκατάσταση) σε άλλα κράτη μέλη271
 • 1.1.3 Ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών (χωρίς εγκατάσταση) σε τρίτες χώρες 272
 • 1.2 Οι ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού SSM και του Κανονισμού Πλαίσιο της ΕΚΤ 272
 • 1.2.1 Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον SSM272
 • 1.2.2 Δικαίωμα εγκατάστασης από πιστωτικά ιδρύματα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη273
 • 1.2.3 Άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη273
 • 1.3 Σύνθεση 274
 • 2. Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη274
 • 2.1 Οι διατάξεις του ν. 4261/2014274
 • 2.1.1 Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα 274
 • 2.1.2 Παροχή υπηρεσιών (χωρίς εγκατάσταση) στην Ελλάδα275
 • 2.2 Οι ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού Πλαίσιο της ΕΚΤ 275
 • 2.2.1 Κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης εντός του SSM από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη275
 • 2.2.2 Κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός του SSM από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη276
 • 3. Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες276
 • 4. Λοιπές διατάξεις277
 • 4.1 Αρμοδιότητες της EKT και της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας ως αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής277
 • 4.1.1 Οι διατάξεις του ν. 4261/2014 277
 • 4.1.2 Διατάξεις του Κανονισμού SSM και του Κανονισμού Πλαίσιο της ΕΚΤ278
 • 4.2 Μέτρα – κυρώσεις 278
 • 4.3 Μέτρα σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας 280
 • Κεφάλαιο 6ο Μικρο-προληπτική εποπτεία281
 • I. Συνολική θεώρηση281
 • ΙΙ. Τα ειδικά εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ 282
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις282
 • 1.1 Ειδικά εποπτικά καθήκοντα σχετικά με πιστωτικά ιδρύματα και λοιπές εποπτευόμενες οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη 282
 • 1.2 Ειδικά εποπτικά καθήκοντα σχετικά με υποκαταστήματα εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος μέλος από πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε μη συμμετέχον κράτος μέλος284
 • 2. Τα ειδικά καθήκοντα της ΕΚΤ βάσει του άρθρου 4(1) του Κανονισμού SSM 284
 • 2.1 Παρουσίαση των επιμέρους καθηκόντων284
 • 2.1.1 Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας284
 • 2.1.2 Διασυνοριακά ζητήματα284
 • 2.1.3 Απόκτηση και διάθεση ειδικών συμμετοχών284
 • 2.1.4 Συμμόρφωση με τους κανόνες μικρο-προληπτικής ρύθμισης 285
 • 2.1.5 Συμμόρφωση με λοιπές μικρο-προληπτικές απαιτήσεις285
 • 2.1.6 Διενέργεια εποπτικών ελέγχων και επιβολή ad hoc πρόσθετων απαιτήσεων285
 • 2.1.7 Μικρο-προληπτική εποπτεία τραπεζικών ομίλων σε ενοποιημένη βάση286
 • 2.1.8 Συμπληρωματική εποπτεία χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων288
 • 2.1.9 Εποπτικά καθήκοντα όσον αφορά σχέδια ανάκαμψης και έγκαιρη παρέμβαση288
 • 2.2 Έκδοση αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4289
 • 3. Τα ειδικά καθήκοντα της ΕΚΤ βάσει του άρθρου 5 του Κανονισμού SSM289
 • 3.1 Γενική διάταξη289
 • 3.2 Ορισμός των μακρο-προληπτικών μέτρων289
 • 3.3 Λήψη μακρο-προληπτικών μέτρων από την Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια ή εντεταλμένη αρχή 291
 • 3.3.1 Ουσιαστικές διατάξεις291
 • 3.3.2 Διαδικαστικές διατάξεις292
 • 3.4 Χρήση μακρο-προληπτικών εργαλείων από την ΕΚΤ292
 • 4. Ρυθμιστικές εξουσίες293
 • 4.1 Το ουσιαστικό πλαίσιο293
 • 4.2 Διαδικαστικές διατάξεις294
 • 4.3 Πτυχές λογοδοσίας295
 • ΙΙΙ. Συνεργασία της ΕΚΤ με την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM)298
 • 1. Γενικές αρχές και υποχρεώσεις που ισχύουν για τη λειτουργία του SSM298
 • 1.1 Οι βασικές αρχές 298
 • 1.2 Γενική υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών299
 • 1.3 Λοιπές υποχρεώσεις της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος299
 • 1.4 Οδηγίες της ΕΚΤ προς την ΤτΕ 300
 • 2. Μικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων 300
 • 2.1 Γενικές διατάξεις300
 • 2.1.1 Μεικτές εποπτικές ομάδες: σύσταση και καθήκοντα300
 • 2.1.2 Συντονιστής και υποσυντονιστές JST302
 • 2.2 Διαδικασίες μικρο-προληπτικής εποπτείας303
 • 2.2.1 Μικρο-προληπτική εποπτεία σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων και παροχή συνδρομής από την Τράπεζα της Ελλάδος303
 • 2.2.2 Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν την ικανότητα και το ήθος των διευθυντικών στελεχών 304
 • 2.2.3 Λοιπές διαδικασίες305
 • 3. Μικρο-προληπτική εποπτεία λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων305
 • 3.1 Οι διατάξεις του Κανονισμού SSM 305
 • 3.1.1 Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΚΤ305
 • 3.1.2 Καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος 307
 • 3.2 Οι διατάξεις του Κανονισμού Πλαίσιο της ΕΚΤ308
 • 3.2.1 Γενικός κανόνας308
 • 3.2.2 Διαδικασίες μικρο-προληπτικής εποπτείας308
 • 3.2.2.1 Κοινοποιήσεις στην ΕΚΤ 308
 • 3.2.2.2 Εκ των υστέρων παροχή πληροφοριών στην ΕΚΤ309
 • ΙV. Οι εξουσίες της ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM311
 • 1. Οι γενικές αρχές311
 • 2. Εξουσίες έρευνας 312
 • 2.1 Αιτήματα για παροχή πληροφοριών 312
 • 2.2 Διεξαγωγή ερευνών και επιτόπιων επιθεωρήσεων 312
 • 3. Εποπτικές εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού SSM 313
 • 4. Διοικητικές κυρώσεις313
 • Κεφάλαιο 7ο Το καθεστώς μικρο- και μακρο-προληπτικής ρύθμισης317
 • I. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων317
 • 1. Το σύστημα των κανόνων317
 • 1.1 Κίνδυνοι που καλύπτονται με κεφαλαιακές απαιτήσεις317
 • 1.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις317
 • 1.1.2 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου 317
 • 1.1.3 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς 318
 • 1.1.4 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου 321
 • 1.2 Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών321
 • 2. Υπολογισμός των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων323
 • 2.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου323
 • 2.1.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση323
 • 2.1.2 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων325
 • 2.2 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς325
 • 2.2.1 Κίνδυνος θέσης325
 • 2.2.1.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο325
 • 2.2.1.2 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης326
 • 2.2.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος 327
 • 2.2.2.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο327
 • 2.2.2.2 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης328
 • 2.2.3 Κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε βασικά εμπορεύματα328
 • 2.2.3.1 Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο328
 • 2.2.3.2 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης329
 • 2.3 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου329
 • 3. Εκπλήρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων330
 • 3.1 Συνολική θεώρηση330
 • 3.2 Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1331
 • 3.2.1 Κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1331
 • 3.2.1.1 Τα στοιχεία του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 331
 • 3.2.1.2 Εποπτικές προσαρμογές και αφαιρέσεις 332
 • 3.2.1.3 Ορισμός του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 333
 • 3.2.2 Πρόσθετο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1333
 • 3.3 Κεφάλαιο της Κατηγορίας 2334
 • 3.4 Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας335
 • ΙΙ. Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας337
 • 1. Κεφαλαιακό απόθεμα μικρο-προληπτικής ρύθμισης: το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου337
 • 2. Κεφαλαιακά αποθέματα μακρο-προληπτικής ρύθμισης338
 • 2.1 Ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε ιδρύματος338
 • 2.2 Κεφαλαιακό απόθεμα για τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα339
 • 2.3 Κεφαλαιακό απόθεμα ασφάλειας για τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα341
 • 2.4 Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου343
 • 2.4.1 Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου343
 • 2.4.2 Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου344
 • IIΙ. Λοιποί κανόνες347
 • 1. Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 347
 • 1.1 Συνολική θεώρηση347
 • 1.2 Απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα348
 • 1.3 Κατ’ αρχήν απαγόρευση υπέρβασης των ανώτατων ορίων 348
 • 1.4 Υπέρβαση μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών349
 • 2. Απαιτήσεις κάλυψης έναντι του κινδύνου ρευστότητας 349
 • 2.1 Οι δύο συντελεστές349
 • 2.2 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ρευστότητας351
 • 2.2.1 Ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας349
 • 2.2.2 Ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης 350
 • 3. Δείκτης μόχλευσης351
 • Κεφάλαιο 8ο Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων353
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις353
 • 1. Η εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ως νέος θεσμός διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων φερεγγυότητας353
 • 2. Επισκόπηση της εθνικής νομοθεσίας354
 • 2.1 Ο ν. 4335/2015354
 • 2.1.1 Γενικές διατάξεις 354
 • 2.1.2 Οι τρεις πυλώνες του νόμου 354
 • 2.2 Ο ν. 4370/2016 355
 • 3. Επισκόπηση του ευρωπαϊκού πλαισίου 355
 • 4. Η δομή του παρόντος Κεφαλαίου της μελέτης 356
 • II. Σχεδιασμός εξυγίανσης και έγκαιρη παρέμβαση στο πλαίσιο λειτουργίας του SRM357
 • 1. Σχεδιασμός εξυγίανσης357
 • 1.1 Γενικές διατάξεις357
 • 1.2 Περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης358
 • 1.3 Εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης358
 • 2. Ειδικά: η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL)359
 • 3. Έγκαιρη παρέμβαση360
 • III. Βασικές αρχές και βασικοί κανόνες που διέπουν την εξυγίανση σύμφωνα με τον ν. 4335/2015361
 • 1. Στόχοι της εξυγίανσης 361
 • 2. Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση362
 • 2.1 Οι αρχές362
 • 2.2 Συναφείς διατάξεις363
 • 3. Προϋποθέσεις εξυγίανσης364
 • 3.1 Οι τρεις προϋποθέσεις364
 • 3.2 Ειδικά η πρώτη προϋπόθεση της κατάστασης αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας365
 • 4. Οι διασφαλίσεις και οι εξουσίες των αρχών εξυγίανσης366
 • IV. Τα μέτρα εξυγίανσης και η εφαρμογή «μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης» σύμφωνα με τον ν. 4335/2015367
 • 1. Γενικές αρχές των μέτρων εξυγίανσης367
 • 1.1 Τα τέσσερα (4) μέτρα εξυγίανσης367
 • 1.2 Οι αρχές368
 • 2. Ειδικά: η αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in)369
 • 2.1 Σκοπός369
 • 2.2 Πεδίο εφαρμογής370
 • 2.2.1 Καλυπτόμενες υποχρεώσεις370
 • 2.2.2 Υποχρεωτικά εξαιρούμενες υποχρεώσεις370
 • 2.2.3 Δυνητικά εξαιρούμενες υποχρεώσεις371
 • 2.3 Εκτίμηση του ποσού372
 • 2.4 Μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής «σχετικών κεφαλαιακών μέσων»373
 • 2.5 Ακολουθία των ενεργειών απομείωσης και μετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού374
 • 2.6 Συντελεστής μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο375
 • 2.7 Μέτρα ανάκαμψης και αναδιοργάνωσης που συνοδεύουν την αναδιάρθρωση παθητικού - σχέδιο αναδιοργάνωσης376
 • 2.8 Αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης παθητικού376
 • 3. Η εφαρμογή «μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης»377
 • 3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις377
 • 3.2 Η παροχή έκτακτης δημόσιας χρηματοπιστωτικής στήριξης σε πιστωτικά ιδρύματα: έννοια, σκοπός και μέσα υλοποίησης377
 • 3.2.1 Έννοια και σκοπός377
 • 3.2.2 Μέσα υλοποίησης: τα μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης378
 • 3.3 Εφαρμογή των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης379
 • 3.3.1 Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις379
 • 3.3.2 Διαδικαστικά θέματα379
 • 3.4 Τα δύο επιμέρους μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης380
 • 3.4.1 Δημόσια κεφαλαιακή στήριξη380
 • 3.4.2 Προσωρινός δημόσιος έλεγχος381
 • V. Η εξυγίανση στο πλαίσιο λειτουργίας του SRM381
 • 1. Γενικές διατάξεις381
 • 1.1 Στόχοι381
 • 1.2 Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση382
 • 2. H διαδικασία εξυγίανσης382
 • 2.1 Το «καθεστώς εξυγίανσης» (resolution scheme) 382
 • 2.2 Διαδικαστικά ζητήματα και εφαρμογή των αποφάσεων 383
 • 2.3 Αποτίμηση384
 • 3. Απομείωση ή μετατροπή σχετικών κεφαλαιακών μέσων384
 • 4. Εξουσία επιβολής κυρώσεων385
 • 4.1 Πρόστιμα (fines)385
 • 4.2 Περιοδικές χρηματικές ποινές (periodic penalty payments)385
 • VI. Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF)386
 • 1. Συγκρότηση, διοίκηση και επενδύσεις386
 • 1.1 Συγκρότηση386
 • 1.2 Διοίκηση και επενδύσεις386
 • 2. Χρηματοοικονομικές διατάξεις387
 • 2.1 Επίπεδο-στόχος387
 • 2.2 Τακτικές εκ των προτέρων εισφορές388
 • 2.3 Εκ των υστέρων εισφορές 388
 • 3. Αποστολή και χρήση του SRF – Χρήση συστημάτων εγγύησης καταθέσεων389
 • 3.1 Αποστολή και χρήση του SRF 389
 • 3.2 Χρήση συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στο πλαίσιο της εξυγίανσης390
 • 4. Οι ειδικότερες διατάξεις της Συμφωνίας SRF390
 • 4.1 Η μεταβίβαση εισφορών390
 • 4.2 Τμήματα391
 • 5. Ενεργητικό και διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ – Εισφορές391
 • Κεφάλαιο 9ο Το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του ΤΕΚΕ393
 • I. Οι όροι λειτουργίας του συστήματος εγγύησης καταθέσεων του ΤΕΚΕ393
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις393
 • 2. Έκταση κάλυψης393
 • 2.1 Ορισμός της έννοιας των καταθέσεων 393
 • 2.2 Επιλέξιμες καταθέσεις – εξαιρέσεις394
 • 3. Όριο κάλυψης395
 • 3.1 Ο κανόνας395
 • 3.2 Το πρόσθετο όριο396
 • 4. Προσδιορισμός του ποσού προς αποζημίωση397
 • 4.1 Κοινοί λογαριασμοί 397
 • 4.2 Πραγματικοί δικαιούχοι397
 • 4.3 Συμψηφισμός398
 • 4.4 Ημερομηνία αναφοράς398
 • 5. Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων398
 • 5.1 Η έννοια της «μη διαθέσιμης κατάθεσης»398
 • 5.2 Ενέργειες του ΤΕΚΕ399
 • 5.3 Αναβολή και αναστολή της καταβολής αποζημίωσης400
 • 5.4 Διαδικαστικά ζητήματα 401
 • 6. Ειδικές διατάξεις 402
 • IΙ. Ενημέρωση του ΤΕΚΕ – Πληροφόρηση καταθετών403
 • 1. Υποχρέωση ενημέρωσης του ΤΕΚΕ από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τις καταθέσεις 403
 • 2. Υποχρέωση πληροφόρησης καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα403
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ407
 • Πρωτογενείς πηγές407
 • Α. Διεθνές δίκαιο407
 • Β. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης408
 • Γ. Ελληνικό δίκαιο417
 • Δευτερογενείς πηγές423
 • Α. Ελληνόγλωσσες423
 • Β. Ξενόγλωσσες430
 • Μέρος Β΄465
 • Ιδιωτικο Τραπεζικο Δικαιο Το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων465
 • Κεφάλαιο 1ο Σχέση τράπεζας και πελάτη465
 • § 1. Βασικά χαρακτηριστικά. Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων465
 • I. Γενικά465
 • ΙΙ. Η ιδιαιτερότητα της σχέσης465
 • 1. Γενικά465
 • 2. Δογματικά θεμέλια των αυξημένων υποχρεώσεων των τραπεζών έναντι των πελατών τους467
 • α. Η διδασκαλία της γενικής τραπεζικής σύμβασης467
 • β. Η διδασκαλία της «ενοχικής σχέσης χωρίς υποχρέωση για πρωτογενή παροχή»468
 • γ. Επαγγελματική ευθύνη469
 • δ. Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ)469
 • III. Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών τους470
 • 1. Γενικές υποχρεώσεις470
 • 2. Ειδικές υποχρεώσεις475
 • α. Υποχρέωση εχεμύθειας475
 • αα) Το γενικό τραπεζικό απόρρητο475
 • ββ) Το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων477
 • β. Τραπεζική πληροφόρηση480
 • αα) Γενικά480
 • ββ) Ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος έναντι τρίτων481
 • γ. Υποχρέωση ενημέρωσης. Παροχή συμβουλών481
 • δ. Υποχρεώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα485
 • ε. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το αστικό δίκαιο487
 • στ. Πιστοδότηση εταιριών που βρίσκονται σε κρίση488
 • ζ. Ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος έναντι τρίτων πιστωτών490
 • η. Αναπροσαρμογή συμβάσεων λόγω οικονομικής κρίσης492
 • θ. Υποχρέωση ελέγχου προέλευσης χρημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων493
 • ΙV. Ο καταναλωτής τραπεζικών υπηρεσιών495
 • 1. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών495
 • 2. Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως και άλλες διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα που εφαρμόζονται στον καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών499
 • 3. Ο ρόλος της αυτορρύθμισης στις τραπεζικές συναλλαγές και οι μηχανισμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών499
 • 4. Ο ορισμός του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών500
 • V. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια505
 • § 2. Ο τραπεζικός λογαριασμός510
 • § 3. Τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασμός514
 • I. Έννοια και σημασία514
 • 1. Έννοια514
 • 2. Σημασία517
 • II. Kαταχώριση στον λογαριασμό518
 • III. Aποτελέσματα518
 • 1. Συμψηφιστική εκκαθάριση518
 • 2. Kατάλοιπο519
 • 3. Tοκοφορία519
 • 4. Aναγνώριση καταλοίπου520
 • 5. Ευθύνη Εγγυητή521
 • 6. Ευθύνη Ομορρύθμου Εταίρου523
 • ΙV. Kατάσχεση524
 • V. Λήξη (οριστικό κλείσιμο)524
 • VI. Καταδολίευση δανειστών525
 • VII. Δικονομικά526
 • Κεφάλαιο 2ο Εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες529
 • Εισαγωγικά529
 • § 4. Η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης531
 • I. Γενικά531
 • 1. Οικονομική λειτουργία531
 • 2. Έννοια531
 • ΙΙ. Νομική φύση, δικαιούχος, διάθεση533
 • 1. Νομική φύση533
 • 2. Δικαιούχος534
 • 3. Επιδεκτικότητα διάθεσης535
 • ΙΙΙ. Είδη τραπεζικών καταθέσεων542
 • IV. Το βιβλιάριο καταθέσεως548
 • § 5. Πιστωτικές συμβάσεις551
 • Ι. Έννοια και σημασία της πίστωσης551
 • ΙΙ. Τραπεζικό δάνειο554
 • 1. Γενικοί κανόνες554
 • 2. Ειδικές μορφές δανείων559
 • α. Κοινοπρακτικά δάνεια559
 • β. Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης560
 • γ. Δάνεια Εξυγίανσης561
 • δ. Δάνεια σε ξένο νόμισμα562
 • III. Τιτλοποίηση απαιτήσεων562
 • IV. Μεταβίβαση δανείων563
 • V. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια564
 • VI. Καταναλωτική και στεγαστική πίστη566
 • 1. Πεδίο εφαρμογής567
 • 2. Διαφήμιση και πληροφόρηση570
 • 3. Υπεύθυνος δανεισμός572
 • 4. Υπαναχώρηση574
 • 5. Πρόωρη εξόφληση574
 • 6. Χρηματοδοτημένη πώληση και συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσης575
 • 7. Δάνεια σε ξένο νόμισμα576
 • VII. Άνοιγμα πιστώσεως580
 • VIII. Άλλες πιστωτικές συμβάσεις582
 • IX. Εξασφάλιση των πιστώσεων583
 • 1. Γενικά. Οικονομική λειτουργία. Όρια εγκυρότητας583
 • 2. Μορφές εξασφάλισης585
 • § 6. Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων (πληρωμές χωρίς μετρητά)591
 • Ι. Γενικά591
 • ΙΙ. Σύμβαση τραπεζικού εμβάσματος594
 • ΙΙΙ. H σύμβαση γύρου595
 • ΙV. Οι υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τον ν. 3862/2010596
 • 1. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής597
 • 2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής597
 • 3. Μεμονωμένη σύμβαση και σύμβαση πλαίσιο598
 • 4. Φορείς παροχής υπηρεσιών599
 • 5. Προμήθεια599
 • 6. Προθεσμίες600
 • 7. Ανάκληση600
 • 8. Υποχρεώσεις πληροφόρησης601
 • V. Ελαττωματική διεκπεραίωση εντολών πληρωμής602
 • 1. Γενικά602
 • 2. Ζητήματα ευθύνης από μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής602
 • 3. Ζητήματα ευθύνης από εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής603
 • 4. Ζητήματα ευθύνης από μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση604
 • 5. Ευθύνη για πταίσμα του πιστωτικού ιδρύματος-ανταποκριτή605
 • 6. Αποκλεισμός ευθύνης606
 • 7. Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμής. Καταναλωτής vs Eπιχείρηση607
 • 8. Λοιπές ρυθμίσεις608
 • VI. H Οδηγία 2015/2366/ΕΚ σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD II)608
 • § 7. Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής612
 • Ι. Εισαγωγικά612
 • ΙΙ. Διεκπεραίωση πληρωμών με επιταγές613
 • ΙΙΙ. Η ταξιδιωτική επιταγή614
 • ΙV. Oι πιστωτικές κάρτες614
 • V. Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής617
 • VΙ. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα619
 • § 8. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων621
 • Ι. Λειτουργία και νομική φύση των τραπεζικών εγγυήσεων621
 • ΙΙ. Η εγγυητική επιστολή622
 • 1. Έννοια, νομική φύση622
 • 2. Σχέσεις των συμβαλλομένων625
 • 3. Μεταβίβαση και διάρκεια της εγγυητικής επιστολής627
 • 4. Επί μέρους ζητήματα628
 • 5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία628
 • ΙΙΙ. Αποδοχή συναλλαγματικών629
 • IV. Tραπεζική ενέγγυα πίστωση (“πίστωση έναντι εγγράφων”)630
 • 1. Έννοια, πηγές, είδη630
 • 2. Οι σχέσεις μεταξύ των μερών633
 • 3. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία635
 • V. Είσπραξη αξιών636
 • § 9. Σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις638
 • I. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)638
 • 1. Έννοια638
 • 2. Nομοθετική ρύθμιση638
 • 3. Oικονομική σημασία640
 • 4. Mορφές εμφάνισης640
 • 5. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων641
 • 6. Εκχώρηση των ίδιων απαιτήσεων σε διαφορετικούς πράκτορες642
 • 7. Φορoλογικά πλεονεκτήματα του factoring643
 • 8. Λήξη643
 • IΙ. Αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)643
 • III. Xρηματοδοτική μίσθωση (leasing)645
 • 1. Έννοια645
 • 2. Nομοθετική ρύθμιση646
 • 3. Oικονομική σημασία647
 • 4. Mορφές εμφάνισης647
 • 5. Ειδικότερα Ζητήματα649
 • ΙV. Συμμετοχική χρηματοδότηση (venture capital funds, private equity funds)650
 • V. Crowdfunding655
 • Κεφάλαιο 3ο Επενδυτικές υπηρεσίες659
 • § 10. Γενικά659
 • Ι. Το πλαίσιο αναφοράς659
 • II. Οι επενδυτικές υπηρεσίες663
 • III. Χρηματοπιστωτικά μέσα664
 • 1. Οι επιμέρους κατηγορίες664
 • 2. Οι κινητές αξίες664
 • 3. Τα μέσα χρηματαγοράς665
 • 4. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων665
 • 5. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (δευτερογενή δικαιώματα, derivatives)667
 • IV. Η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων669
 • 1. Επιμέρους διακρίσεις669
 • 2. Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές669
 • 3. Χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές και αγορές παραγώγων669
 • 4. Οργανωμένες, μη οργανωμένες αγορές και εναλλακτικά σχήματα670
 • § 11. Γενικής ισχύος διατάξεις που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών673
 • I. Διατάξεις που εφαρμόζονται στην παροχή όλων των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών673
 • 1. Εισαγωγικά673
 • 2. Διατάξεις για την κατηγοριοποίηση των επενδυτών-πελατών673
 • α. Γενικά673
 • β. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός επενδυτή ως επαγγελματία πελάτη674
 • γ. Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας κατόπιν αιτήματος του επενδυτή675
 • δ. Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι676
 • 3. Διατάξεις για τον εντοπισμό και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων676
 • α. Το βασικό περιεχόμενο και οι πηγές των καθιερούμενων κανόνων676
 • β. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής των καθιερούμενων κανόνων678
 • γ. Κριτήρια εντοπισμού σύγκρουσης συμφερόντων. Παραδείγματα678
 • δ. Υποχρέωση γνωστοποιήσεων και τήρησης αρχείου679
 • ε. Λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση συναλλαγών «καλυπτόμενων» προσώπων680
 • 4. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών680
 • α. Εισαγωγικά680
 • β. Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές681
 • II. Έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας683
 • § 12. Οι επιμέρους επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες686
 • I. Λήψη και διαβίβαση εντολών686
 • 1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης686
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών686
 • II. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών687
 • 1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης687
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών689
 • α. Υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών πελατών689
 • β. Κανόνες εκτέλεσης των εντολών πελατών691
 • γ. Υποχρεώσεις ενημέρωσης693
 • 3. Διάκριση από την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών693
 • III. Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό694
 • 1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης694
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών695
 • 3. Διάκριση από την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και την συστηματική εσωτερικοποίηση696
 • IV. Διαχείριση χαρτοφυλακίων696
 • 1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης696
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών697
 • V. Παροχή επενδυτικών συμβουλών698
 • 1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης698
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών699
 • 3. Διάκριση από την διαχείριση χαρτοφυλακίων699
 • VI. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης700
 • 1. Περιεχόμενο και νομική φύση της σύμβασης αναδοχής700
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις700
 • β. Σύμβαση αναδοχής702
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών703
 • α. Σχέση εκδότριας εταιρίας και αναδόχου703
 • β. Σχέση αναδόχου και εγγραφομένων705
 • 3. Ενημερωτικό δελτίο. Ευθύνη αναδόχου705
 • VII. Ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος707
 • § 13. Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων708
 • Ι. Εννοιολογικά708
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της σύμβασης φύλαξης και διαχείρισης τίτλων708
 • ΒιβλιογραφΙα713
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ715
 • 0
 • 0