Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-081-4
Σελίδες: 3184
Συγγραφέας: Χ. Απαλαγάκη
Συνεργασία: . Α.Πλεύρη, Σπ. Ανδρίτσος, Π. Βαφειάδου, Μ. Γεωργιάδου, Δ. Γιακουμής, Ι. Μιχαηλίδης, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Πετροπούλου , Π. Ρεντούλης, Χ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Τσικουρή

Η 4η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Συμπυκνώνει την τεράστια ύλη που καλύπτουν τα άρθρα του νέου, μετά τις τροποποιήσεις των Ν 4335/2015, 4370/2016 και  4411/2016, ΚΠολΔ, και την προσαρμόζει στις νέες ρυθμίσεις του.

Η ανάλυση και η ερμηνεία του κάθε άρθρου γίνεται με επιστημονική αντικειμενικότητα και πληρότητα και βασίζεται στην πάγια, αλλά και στην εξελισσόμενη νομολογία και τη νομοθεσία, ενώ συνοδεύεται με την καταγραφή του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ΕισΝΚΠολΔ και αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο και πλήρη ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια δικαίου.

 

 • 0
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ44
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ44
 • Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων44
 • Άρθρο 1 Ποιες διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια44
 • Άρθρο 2 Πολιτικές και διοικητικές διαφορές52
 • Άρθρο 3 Δωσιδικία αλλοδαπών. Ετεροδικία54
 • Άρθρο 4 Έλλειψη δικαιοδοσίας. Έρευνα και αποτέλεσμα. Εξέταση της δικαιοδοσίας62
 • Άρθρο 5 Διαδικαστικές πράξεις στην αλλοδαπή65
 • Άρθρο 6 Διαδικαστικές πράξεις για αλλοδαπές αρχές67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ69
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης69
 • Άρθρο 7 Αξία του αντικειμένου δίκης69
 • Άρθρο 8 Πώς προσδιορίζεται70
 • Άρθρο 9 Αίτημα αγωγής. Παρεπόμενα αιτήματα. Διαιρετά δικαιώματα71
 • Άρθρο 10 Χρόνος υπολογισμού75
 • Άρθρο 11 Προσδιορισμός σε ειδικές περιπτώσεις76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ80
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα80
 • Άρθρο 12 Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας80
 • Άρθρο 13 Πρωτοβάθμια δικαστήρια83
 • Άρθρο 14 Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού84
 • Άρθρο 15 Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας86
 • Άρθρο 16 Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας91
 • Άρθρο 17 Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων97
 • Άρθρο 17Α Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων101
 • Άρθρο 18 Αρμοδιότητα πολυμελών πρωτοδικείων102
 • Άρθρο 19 Αρμοδιότητα εφετείων104
 • Άρθρο 20 Αρμοδιότητα Αρείου Πάγου105
 • Άρθρο 21 Ποιο δικαστήριο δικάζει ανακοπή ερημοδικίας ή αναψηλάφηση106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ107
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα107
 • Άρθρο 22 Δωσιδικία κατοικίας του εναγομένου (γενική δωσιδικία)107
 • Άρθρο 23 Δωσιδικία διαμονής ή ειδικής κατοικίας111
 • Άρθρο 24 Δωσιδικία κρατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό112
 • Άρθρο 25 Δωσιδικία δημοσίου και νομικών προσώπων113
 • Άρθρο 26 Δωσιδικία δικηγόρων και συμβολαιογράφων115
 • Άρθρο 27 Δωσιδικία εταιρικών διαφορών116
 • Άρθρο 28 Δωσιδικία διαχείρισης ύστερα από δικαστική εντολή118
 • Άρθρο 29 Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων119
 • Άρθρο 30 Δωσιδικία κληρονομίας122
 • Άρθρο 31 Παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές125
 • Άρθρο 32 Δωσιδικία δημοσίων υπαλλήλων128
 • Άρθρο 33 Δωσιδικία δικαιοπραξίας129
 • Άρθρο 34 Δωσιδικία ανταγωγής134
 • Άρθρο 35 Διαφορές από αδικοπραξία137
 • Άρθρο 36 Δωσιδικία διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή140
 • Άρθρο 37 Δωσιδικία λόγω ομοδικίας141
 • Άρθρο 38 Απαιτήσεις κατά σπουδαστών, μαθητών, υπηρετών, υπαλλήλων κ.λπ.145
 • Άρθρο 39 Δωσιδικία γαμικών διαφορών146
 • Άρθρο 39Α Ειδική δωσιδικία διατροφών148
 • Άρθρο 40 Δωσιδικία περιουσίας κατοίκων αλλοδαπής149
 • Άρθρο 40Α152
 • Άρθρο 41 Επιλογή από τον ενάγοντα152
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ153
 • Παρέκταση της αρμοδιότητας153
 • Άρθρο 42 Συμφωνία για παρέκταση αρμοδιότητας153
 • Άρθρο 43 Συμφωνία για μελλοντικές διαφορές156
 • Άρθρο 44 Δημιουργία αποκλειστικής δωσιδικίας158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ160
 • Έρευνα της αρμοδιότητας160
 • Άρθρο 45 Αμετάβλητο αρμοδιότητας160
 • Άρθρο 46 Αυτεπάγγελτη έρευνα αρμοδιότητας. Παραπομπή161
 • Άρθρο 47 Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ166
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο166
 • Άρθρο 48 Πότε γίνεται παραπομπή166
 • Άρθρο 49 Ποιος ζητεί την παραπομπή168
 • Άρθρο 50 Ποιο δικαστήριο αποφασίζει168
 • Άρθρο 51 Διαδικασία της παραπομπής169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ171
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας171
 • Άρθρο 52 Λόγοι εξαιρέσεως171
 • Άρθρο 53 Πότε δεν επιτρέπεται177
 • Άρθρο 54 Αρμόδιο για την εξαίρεση δικαστήριο179
 • Άρθρο 55 Δήλωση λόγου εξαίρεσης179
 • Άρθρο 56 Αυτεπάγγελτη ενέργεια181
 • Άρθρο 57 Πότε προτείνεται η εξαίρεση182
 • Άρθρο 58 Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή184
 • Άρθρο 59 Αίτηση εξαίρεσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης186
 • Άρθρο 60 Απόφαση187
 • Άρθρο 61 Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίου. Παραπομπή188
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ189
 • Διάδικοι189
 • Άρθρο 62 Ποιοι μπορούν να είναι διάδικοι189
 • Άρθρο 63 Ποιοι μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο198
 • Άρθρο 64 Πώς εκπροσωπούνται οι ανίκανοι, τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων202
 • Άρθρο 65 Γενική και ειδική εξουσιοδότηση διεξαγωγής δίκης209
 • Άρθρο 66 Ικανότητα παράστασης αλλοδαπών211
 • Άρθρο 67 Ελλείψεις σχετικές με την ικανότητα παράστασης. Συμπλήρωση212
 • Άρθρο 68 Άμεσο έννομο συμφέρον για δικαστική προστασία215
 • Άρθρο 69 Πότε άλλοτε μπορεί να ζητηθεί228
 • Άρθρο 70 Αναγνωριστική αγωγή232
 • Άρθρο 71 Διαπλαστική αγωγή243
 • Άρθρο 72 Υποκατάσταση στην άσκηση δικαστικής προστασίας. Πλαγιαστική αγωγή246
 • Άρθρο 73 Έρευνα των προϋποθέσεων255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ257
 • Ομοδικία257
 • Άρθρο 74 Ομοδικία απλή. Περιπτώσεις257
 • Άρθρο 75 Ανεξάρτητες ενέργειες. Επίσπευση δίκης261
 • Άρθρο 76 Ομοδικία αναγκαστική. Συνέπειες265
 • Άρθρο 77 Επιρροή αντιφατικών ισχυρισμών275
 • Άρθρο 78 Έλλειψη προϋποθέσεων. Χωρισμός δίκης276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ277
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη277
 • Άρθρο 79277
 • Άρθρο 80 Παρέμβαση πρόσθετη282
 • Άρθρο 81 Πώς ασκείται η παρέμβαση. Στοιχεία δικογράφου. Αποτελέσματα288
 • Άρθρο 82 Διαδικαστικές πράξεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος293
 • Άρθρο 83 Πρόσθετη παρέμβαση και αναγκαστική ομοδικία297
 • Άρθρο 84 Έκταση δικαιωμάτων του προσθέτως παρεμβαίνοντος300
 • Άρθρο 85 Ο προσθέτως παρεμβαίνων ως κύριος διάδικος302
 • Άρθρο 86 Προσεπίκληση των αναγκαστικών ομοδίκων303
 • Άρθρο 87 Προσεπίκληση του αληθινού κυρίου ή νομέα308
 • Άρθρο 88 Προσεπίκληση των δικονομικών εγγυητών310
 • Άρθρο 89 Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση315
 • Άρθρο 90 Πότε το δικαστήριο διατάσσει την προσεπίκληση319
 • Άρθρο 91 Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται320
 • Άρθρο 92 Δικαιώματα του τρίτου. Συνέπειες αν δεν μετάσχει στη δίκη324
 • Άρθρο 93 Παρέμβαση σε δίκη για απαίτηση δεκτική καταθέσεως325
 • Άρθρο 93Α326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ327
 • Πληρεξουσιότητα327
 • Άρθρο 94 Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο327
 • Άρθρο 95 Δικαιώματα περισσοτέρων πληρεξουσίων336
 • Άρθρο 96 Τύπος πληρεξουσιότητας339
 • Άρθρο 97 Γενική πληρεξουσιότητα. Έκταση. Διάρκεια342
 • Άρθρο 98 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα344
 • Άρθρο 99 Ανάκληση ομολογιών από τον διάδικο348
 • Άρθρο 100 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα348
 • Άρθρο 101 Συνέχιση πληρεξουσιότητας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας350
 • Άρθρο 102 Πότε παύει η πληρεξουσιότητα απέναντι στον αντίδικο351
 • Άρθρο 103 Υποχρεώσεις πληρεξουσίου που παραιτήθηκε352
 • Άρθρο 104 Έλεγχος πληρεξουσιότητας353
 • Άρθρο 105 Συμπλήρωση ελλείψεων360
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ362
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές362
 • Άρθρο 106 Αρχή διάθεσης και συζήτησης362
 • Άρθρο 107 Ευχέρεια του δικαστηρίου για την απόδειξη368
 • Άρθρο 108 Οι διάδικοι κινούν τις διαδικασίες369
 • Άρθρο 109 Αναφαίρετος ο νόμιμος δικαστής372
 • Άρθρο 110 Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις374
 • Άρθρο 111 Απαραίτητη η προδικασία380
 • Άρθρο 112 Όχι δημόσια η προδικασία382
 • Άρθρο 113 Δημόσιες οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων383
 • Άρθρο 114 Λόγοι περιορισμού της δημοσιότητας385
 • Άρθρο 116 Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια390
 • Άρθρο 116Α Διαμεσολάβηση398
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ403
 • Εκθέσεις403
 • Άρθρο 117 Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως403
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ408
 • Δικόγραφα408
 • Άρθρο 118 Στοιχεία δικογράφων408
 • Άρθρο 119 Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων416
 • Άρθρο 120 Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση419
 • Άρθρο 121 Συνέπειες μη αναγραφής διευθύνσεως420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ422
 • Επιδόσεις422
 • Άρθρο 122 Όργανα επίδοσης422
 • Άρθρο 123 Παραγγελία για επίδοση425
 • Άρθρο 124 Πού μπορεί να γίνει η επίδοση427
 • Άρθρο 125 Πότε μπορεί να γίνει η επίδοση429
 • Άρθρο 126 Σε ποιον γίνεται η επίδοση431
 • Άρθρο 127 Παράδοση του εγγράφου437
 • Άρθρο 128 Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία437
 • Άρθρο 129 Πώς γίνεται η επίδοση στον τόπο εργασίας443
 • Άρθρο 130 Άρνηση παραλαβής εγγράφου446
 • Άρθρο 131 Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή448
 • Άρθρο 132 Επίδοση προς ναυτικούς449
 • Άρθρο 133 Επίδοση προς στρατιωτικούς450
 • Άρθρο 134 Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής452
 • Άρθρο 135 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής460
 • Άρθρο 136 Πότε συντελείται η επίδοση465
 • Άρθρο 137 Επίδοση με διατυπώσεις αλλοδαπού νόμου466
 • Άρθρο 138 Άρνηση παραλαβής σε ορισμένες περιπτώσεις467
 • Άρθρο 139 Στοιχεία έκθεσης επίδοσης468
 • Άρθρο 140 Πρωτότυπα της εκθέσεως επιδόσεως. Χορήγηση αντιγράφων472
 • Άρθρο 141 Αυτεπάγγελτη επίδοση473
 • Άρθρο 142 Αντίκλητος. Δήλωση διορισμού475
 • Άρθρο 143 Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν479
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ484
 • Προθεσμίες484
 • Άρθρο 144 Έναρξη και λήξη προθεσμιών484
 • Άρθρο 145 Υπολογισμός προθεσμίας490
 • Άρθρο 146 Διακοπή προθεσμίας λόγω θανάτου491
 • Άρθρο 147 Αναστολή προθεσμιών493
 • Άρθρο 148 Παράταση προθεσμιών496
 • Άρθρο 149 [Παράταση από το δικαστήριο ή τον εισηγητή.]497
 • Άρθρο 150 Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιών498
 • Άρθρο 151 Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας500
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ502
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση502
 • Άρθρο 152 Απώλεια της προθεσμίας. Επαναφορά502
 • Άρθρο 153 Προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς509
 • Άρθρο 154511
 • Άρθρο 155 Πώς ασκείται η αίτηση επαναφοράς. Λόγοι512
 • Άρθρο 156 Συζήτηση της αιτήσεως514
 • Άρθρο 157 Δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα515
 • Άρθρο 158 Πότε αποκλείεται η αίτηση επαναφοράς515
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ516
 • Ακυρότητες516
 • Άρθρο 159 Πότε υπάρχει ακυρότητα516
 • Άρθρο 160 Ποιος και πότε προτείνει την ακυρότητα529
 • Άρθρο 161 Αποτελέσματα ακυρότητας532
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ533
 • Εγγυοδοσία533
 • Άρθρο 162 Καθορισμός από το δικαστήριο533
 • Άρθρο 163 Κατάθεση μετρητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων536
 • Άρθρο 164 Εγγυητικές επιστολές. Υποθήκη. Ομολογίες, μετοχές κ.λπ.537
 • Άρθρο 165 Κατάθεση των τίτλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διαδικασία ολοκληρώσεως εγγυοδοσίας539
 • Άρθρο 166 Αποτελέσματα καταθέσεως540
 • Άρθρο 167 Συμπλήρωση ή αντικατάσταση εγγυήσεως540
 • Άρθρο 168 Άρση ή κατάπτωση της εγγυήσεως. Διαδικασία541
 • Άρθρο 169 Εγγυοδοσία για τα έξοδα545
 • Άρθρο 170 Πότε δεν επιβάλλεται549
 • Άρθρο 171 Αναστολή απαντήσεως ή συζητήσεως550
 • Άρθρο 172 Συνέπειες μη δόσεως εγγυήσεως550
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ551
 • Δικαστικά έξοδα551
 • Άρθρο 173 Προκαταβολή των εξόδων. Ειδικότερα επί δίκης διατροφής551
 • Άρθρο 174 Καθορισμός από τον δικαστή. Απόδειξη προκαταβολής559
 • Άρθρο 175 Μη προκαταβολή των εξόδων560
 • Άρθρο 176 Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων562
 • Άρθρο 177 Πότε καταδικάζεται ο ενάγων566
 • Άρθρο 178 Συμφηφισμός δικαστικών εξόδων567
 • Άρθρο 179 Πότε είναι δυνητικός569
 • Άρθρο 180 Ενοχή κατ’ ίσα μέρη. Πότε εις ολόκληρον571
 • Άρθρο 181 Σε περίπτωση κυρίας παρεμβάσεως573
 • Άρθρο 182 Σε περίπτωση πρόσθετης παρεμβάσεως574
 • Άρθρο 183 Σε περίπτωση ενδίκων μέσων575
 • Άρθρο 184 Ερημοδικία ή αναβολή συζητήσεως577
 • Άρθρο 185 Υπαιτιότητα του διαδίκου που νίκησε578
 • Άρθρο 186 Καταδίκη τρίτων σε πληρωμή των εξόδων579
 • Άρθρο 187 Έξοδα δικαστικού συμβιβασμού580
 • Άρθρο 188 Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποδοχής581
 • Άρθρο 189 Ποια έξοδα αποδίδονται583
 • Άρθρο 190 Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση588
 • Άρθρο 191 Διάταξη αποφάσεως για τα έξοδα590
 • Άρθρο 192 Εκκαθάριση εξόδων591
 • Άρθρο 193 Προσβολή της αποφάσεως για τα έξοδα594
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ597
 • Ευεργέτημα πενίας597
 • Άρθρο 194 Σε ποιους παρέχεται το ευεργέτημα597
 • Άρθρο 195 Σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς600
 • Άρθρο 196 Στοιχεία αιτήσεως και δικαιολογητικά601
 • Άρθρο 197 Εκδίκαση της αιτήσεως603
 • Άρθρο 198 Ισχύς του ευεργετήματος605
 • Άρθρο 199 Ποια έξοδα περιλαμβάνει το ευεργέτημα606
 • Άρθρο 200 Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή608
 • Άρθρο 201 Παύση του ευεργετήματος609
 • Άρθρο 202 Ανάκληση ή περιορισμός610
 • Άρθρο 203 Εκκαθάριση και είσπραξη των εξόδων611
 • Άρθρο 204 Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις613
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ614
 • Ποινές614
 • Άρθρο 205 Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους614
 • Άρθρο 206 Διαγραφή ανάρμοστων φράσεων. Επιβολή πειθαρχικών ποινών620
 • Άρθρο 207 Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους622
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ626
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ626
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ626
 • Απόπειρα συμβιβασμού626
 • Άρθρο 208 [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού]626
 • Άρθρο 209 Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό627
 • Άρθρο 210 Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών628
 • Άρθρο 211 [Επιβολή όρκου για τον συμβιβασμό]629
 • Άρθρο 212 Πρακτικό για τον συμβιβασμό630
 • Άρθρο 213 Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης631
 • Άρθρο 214 Συνέπειες της αιτήσεως συμβιβασμού631
 • Άρθρο 214A Εξώδικη επίλυση διαφοράς632
 • Άρθρο 214B Δικαστική μεσολάβηση635
 • Άρθρο 214Γ Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης639
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ640
 • Άσκηση της αγωγής640
 • Άρθρο 215 Πώς ασκείται η αγωγή640
 • Άρθρο 216 Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει644
 • Άρθρο 217 Εφαρμογή και σε άλλα δικόγραφα651
 • Άρθρο 218 Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών652
 • Άρθρο 219 Επικουρική βάση ή αίτημα της αγωγής657
 • Άρθρο 220 Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων. Διαδικασία διαγραφής661
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ666
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής666
 • Άρθρο 221 Συνέπειες της καταθέσεως και της επιδόσεως της αγωγής666
 • Άρθρο 222 Συνέπειες της εκκρεμοδικίας675
 • Άρθρο 223 Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος682
 • Άρθρο 224 Απαράδεκτη η μεταβολή της βάσεως της αγωγής. Συμπλήρωση ισχυρισμών686
 • Άρθρο 225 Ελεύθερη μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος689
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ693
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση693
 • Άρθρο 226 Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση693
 • Άρθρο 227 Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων697
 • Άρθρο 228 Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων700
 • Άρθρο 229 [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο]703
 • Άρθρο 230 Επίσπευση συζήτησης703
 • Άρθρο 231 [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο]704
 • Άρθρο 232 Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου705
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ707
 • Συζήτηση στο ακροατήριο707
 • Άρθρο 233 Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο707
 • Άρθρο 234 Δικαιώματα μελών του δικαστηρίου, διαδίκων, πληρεξουσίων και τεχνικών συμβούλων708
 • Άρθρο 235 Απόκρουση ή απαγόρευση ερωτήσεων709
 • Άρθρο 236 Διασάφηση ισχυρισμών με φροντίδα του δικαστή710
 • Άρθρο 237 Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών»713
 • Άρθρο 238 Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές723
 • Άρθρο 239 [Καθυστερημένη κατάθεση προτάσεων. Συνέπειες]725
 • Άρθρο 240 Προσαγωγή προτάσεων προηγουμένων συζητήσεων725
 • Άρθρο 241 Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά727
 • Άρθρο 242 Εκφώνηση της υποθέσεως και συζήτηση. Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση730
 • Άρθρο 243 Αναπλήρωση του δικαστή για σπουδαίο λόγο732
 • Άρθρο 244 [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση]733
 • Άρθρο 245 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων733
 • Άρθρο 246 Συνεκδίκαση εκκρεμών δικών736
 • Άρθρο 247 Χωρισμός αγωγής ή ανταγωγής738
 • Άρθρο 248 Διαδοχική ή περιορισμένη συζήτηση739
 • Άρθρο 249 Αναστολή δίκης για προκριματικά ζητήματα740
 • Άρθρο 250 Αναβολή μέχρι περατώσεως ποινικής διαδικασίας742
 • Άρθρο 251 [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη]743
 • Άρθρο 252 Διορισμός διερμηνέα744
 • Άρθρο 253 Συνεννόηση με κωφούς, αλάλους ή κωφαλάλους745
 • Άρθρο 254 Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών746
 • Άρθρο 255 Απομάκρυνση προσώπων για λόγους τάξεως750
 • Άρθρο 256 Περιεχόμενο πρακτικών751
 • Άρθρο 257 Ανάγνωση των πρακτικών753
 • Άρθρο 258 Υπογραφή των πρακτικών753
 • Άρθρο 259 Πλήρης απόδειξη. Ελεύθερη εκτίμηση ομολογιών754
 • Άρθρο 260 Ματαίωση της συζητήσεως755
 • Άρθρο 261 Απάντηση στους ισχυρισμούς758
 • Άρθρο 262 Περιεχόμενο ενστάσεως760
 • Άρθρο 263 Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων765
 • Άρθρο 264 Παραπομπή υποθέσεως στη διαιτησία767
 • Άρθρο 265 Πρόωρη αγωγή κατά κληρονόμου769
 • Άρθρο 266 Αναβολή λόγω προσεπικλήσεως770
 • Άρθρο 267 Ιδιαίτερη συζήτηση επί ορισμένων ενστάσεων771
 • Άρθρο 268 Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες772
 • Άρθρο 269 [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις] 775
 • Άρθρο 270 [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα] 776
 • Άρθρο 270A776
 • Άρθρο 271 Ερημοδικία εναγομένου776
 • Άρθρο 272 Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής778
 • Άρθρο 273 Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος779
 • Άρθρο 274 Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος780
 • Άρθρο 275 Ερημοδικία επί ομοδικίας781
 • Άρθρο 276 Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87782
 • Άρθρο 277 Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση783
 • Άρθρο 278 Υποκατάσταση του προσεπικαλέσαντος785
 • Άρθρο 279 [Ερημοδικία μετά την πρώτη συζήτηση]786
 • Άρθρο 280 Ειδικές περιπτώσεις ερημοδικίας786
 • Άρθρο 281 Πότε αρχίζει η συζήτηση787
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ788
 • Παρεμπίπτοντα788
 • Άρθρο 282 Προϋποθέσεις παρεμπιπτόντων ζητημάτων788
 • Άρθρο 283 Παρεμπίπτουσες αγωγές σε κάθε στάδιο της δίκης789
 • Άρθρο 284 Εξέταση των παρεμπιπτόντων ζητημάτων792
 • Άρθρο 285 Συνεκδίκαση ή παραπομπή σε ιδιαίτερη συζήτηση793
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ794
 • Διακοπή και επανάληψη της δίκης794
 • Άρθρο 286 Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης794
 • Άρθρο 287 Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης798
 • Άρθρο 288 Επί αναγκαστικής ομοδικίας801
 • Άρθρο 289 Άκυρες μετά τη διακοπή πράξεις801
 • Άρθρο 290 Εκούσια επανάληψη802
 • Άρθρο 291 Αναγκαστική επανάληψη804
 • Άρθρο 292 Προθεσμία για κληρονόμο805
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ806
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης806
 • Άρθρο 293 Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού806
 • Άρθρο 294 Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη814
 • Άρθρο 295 Αποτέλεσμα της παραιτήσεως817
 • Άρθρο 296 Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής. Πότε απαράδεκτη819
 • Άρθρο 297 Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα821
 • Άρθρο 298 Αποδοχή της αγωγής από τον εναγόμενο824
 • Άρθρο 299 Εφαρμογή σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις827
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ831
 • Απόφαση831
 • Άρθρο 300 Πότε και από ποιον εκδίδεται831
 • Άρθρο 301 Διάσκεψη και ψηφοφορία επί πολυμελών δικαστηρίων835
 • Άρθρο 302 Απόφαση κατά πλειοψηφία. Τρόπος σχηματισμού της836
 • Άρθρο 303 Διχασμός ψήφων838
 • Άρθρο 304 Σύνταξη απόφασης839
 • Άρθρο 305 Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της αποφάσεως841
 • Άρθρο 306 Ποιοι υπογράφουν το πρωτότυπο της αποφάσεως844
 • Άρθρο 307 Επανάληψη συζητήσεως λόγω αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως845
 • Άρθρο 308 Πότε εκδίδεται οριστική απόφαση848
 • Άρθρο 309 Η οριστική απόφαση δεν ανακαλείται. Δυνητική ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως852
 • Άρθρο 310 Πώς γίνεται η επίδοση της αποφάσεως855
 • Άρθρο 311 [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων]856
 • Άρθρο 312 Τι αποδεικνύει η δικαστική απόφαση. Αντίθεση του πρακτικού συζητήσεως856
 • Άρθρο 313 Πότε δικαστική απόφαση αναγνωρίζεται ως ανύπαρκτη857
 • Άρθρο 314 Αναστολή εκτελέσεως ανύπαρκτης αποφάσεως863
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ864
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων864
 • Άρθρο 315 Λάθη κατά τη σύνταξη της απόφασης864
 • Άρθρο 316 Ερμηνεία αποφάσεως871
 • Άρθρο 317 Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης874
 • Άρθρο 318 Διαδικασία συζήτησης της αίτησης875
 • Άρθρο 319 Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως878
 • Άρθρο 320 Σημείωση στο πρωτότυπο878
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ879
 • Δεδικασμένο879
 • Άρθρο 321 Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο879
 • Άρθρο 322 Τι καλύπτει το δεδικασμένο890
 • Άρθρο 323 Προϋποθέσεις δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση897
 • Άρθρο 324 Για ποια δικαιώματα υπάρχει δεδικασμένο909
 • Άρθρο 325 Υπέρ και κατά ποίων ισχύει το δεδικασμένο916
 • Άρθρο 326 Δεδικασμένο και καταπιστευματοδόχος922
 • Άρθρο 327 Δεδικασμένο και κληρονόμος ή εκτελεστής διαθήκης923
 • Άρθρο 328 Δεδικασμένο και εγγυητής924
 • Άρθρο 329 Δεδικασμένο και μέλη νομικού προσώπου926
 • Άρθρο 330 Ποιες ενστάσεις καλύπτει το δεδικασμένο927
 • Άρθρο 331 Δεδικασμένο και παρεμπίπτοντα931
 • Άρθρο 332 Πώς λαμβάνεται υπόψη939
 • Άρθρο 333 Προσβολή δεδικασμένου λόγω δόλου942
 • Άρθρο 334 Μεταρρύθμιση τελεσίδικης αποφάσεως για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών. Προϋποθέσεις και διαδικασία945
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – Γενικές διατάξεις0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ949
 • Απόδειξη949
 • Άρθρο 335 Αντικείμενο της αποδείξεως949
 • Άρθρο 336 Γεγονότα κοινώς γνωστά ή γνωστά στο δικαστήριο. Διδάγματα της κοινής πείρας952
 • Άρθρο 337 Γνώση του αλλοδαπού δικαίου956
 • Άρθρο 338 Ποιος φέρει το βάρος της αποδείξεως958
 • Άρθρο 339 Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα962
 • Άρθρο 340 Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση965
 • Άρθρο 341 [Τι πρέπει να ορίζει η (προδικαστική) περί αποδείξεως απόφαση. Εξουσία εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών]972
 • Άρθρο 342 [Αποφάσεις των εισηγητών περί την απόδειξη]972
 • Άρθρο 343 [Προθεσμία κλητεύσεως διαδίκου]972
 • Άρθρο 344 [Διάταξη νέων (συμπληρωματικών) αποδείξεων]972
 • Άρθρο 345 [Κοινή προθεσμία ανταποδείξεως]973
 • Άρθρο 346 Κοινά αποδεικτικά μέσα973
 • Άρθρο 347 Πιθανολόγηση περιστατικών με όλα τα πρόσφορα μέσα975
 • Άρθρο 348 Διεξαγωγή συντηρητικής αποδείξεως976
 • Άρθρο 349 Στοιχεία αιτήσεως και διαδικασία εκδικάσεώς της979
 • Άρθρο 350 Πώς διεξάγεται η συντηρητική απόδειξη980
 • Άρθρο 351 Πώς λαμβάνεται υπόψη η συντηρητική απόδειξη981
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – Ομολογία0
 • Άρθρο 352 Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας982
 • Άρθρο 353 Αποδεικτική δύναμη σύνθετης ομολογίας991
 • Άρθρο 354 Προϋποθέσεις ανακλήσεως ομολογίας992
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – Aυτοψία0
 • Άρθρο 355 Πότε διατάσσεται994
 • Άρθρο 356 Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη και εξέταση μαρτύρων998
 • Άρθρο 357 Τόπος και χρόνος ενέργειας της αυτοψίας999
 • Άρθρο 358 Μέσα αυτοψίας999
 • Άρθρο 359 Περιεχόμενο της εκθέσεως αυτοψίας1000
 • Άρθρο 360 Κατάθεση της εκθέσεως αυτοψίας1001
 • Άρθρο 361 Συνδρομή των διαδίκων1002
 • Άρθρο 362 Ανοχή διαδίκου ή τρίτου1002
 • Άρθρο 363 Υποχρέωση διευκολύνσεως της αυτοψίας1004
 • Άρθρο 364 Κλήτευση διαδίκου ή τρίτου1005
 • Άρθρο 365 Εξαναγκασμός για την ενέργεια της αυτοψίας1005
 • Άρθρο 366 Ματαίωση αυτοψίας. Κρίση του δικαστηρίου1007
 • Άρθρο 367 Παρακώλυση αυτοψίας. Ποινές1009
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ – Πραγματογνωμοσύνη0
 • Άρθρο 368 Πότε διορίζονται πραγματογνώμονες1010
 • Άρθρο 369 Έργο των πραγματογνωμόνων1019
 • Άρθρο 370 Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων1020
 • Άρθρο 371 Κατάλογος πραγματογνωμόνων.1023
 • Άρθρο 372 Ορισμός ή διορισμός πραγματογνωμόνων1023
 • Άρθρο 373 Ποιοι δεν μπορούν να διορισθούν1024
 • Άρθρο 374 Υποχρεωτική η εκτέλεση των καθηκόντων πραγματογνωμοσύνης1025
 • Άρθρο 375 Κοινοποίηση της αποφάσεως διορισμού1026
 • Άρθρο 376 Εξαίρεση πραγματογνωμόνων. Λόγοι1028
 • Άρθρο 377 Πώς γίνεται η αίτηση εξαιρέσεως1029
 • Άρθρο 378 Συζήτηση και απόφαση. Διορισμός άλλου1030
 • Άρθρο 379 Παροχή οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες1031
 • Άρθρο 380 Γνώση στοιχείων της δικογραφίας και διευκρινίσεις1032
 • Άρθρο 381 Πώς παρέχονται οι οδηγίες ή οι διευκρινίσεις1034
 • Άρθρο 382 Παράσταση των πραγματογνωμόνων σε διαδικαστικές πράξεις1034
 • Άρθρο 383 Γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Κατάθεση της εκθέσεως1035
 • Άρθρο 384 Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως1037
 • Άρθρο 385 Όρκιση πραγματογνωμόνων1038
 • Άρθρο 386 Άρνηση εκτελέσεως καθηκόντων. Ποινές1039
 • Άρθρο 387 Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδοτήσεως1040
 • Άρθρο 388 Νέα πραγματογνωμοσύνη1042
 • Άρθρο 389 [Συζήτηση μετά την πραγματογνωμοσύνη]1043
 • Άρθρο 390 Άλλες γνωμοδοτήσεις1044
 • Άρθρο 391 Τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων1045
 • Άρθρο 392 Πώς διορίζονται. Ποια δικαιώματα έχουν1047
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ – Μάρτυρες0
 • Άρθρο 393 Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού1049
 • Άρθρο 394 Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό1052
 • Άρθρο 395 Σχέση μαρτύρων και τεκμηρίων1055
 • Άρθρο 396 Εξέταση μαρτύρων1059
 • Άρθρο 397 [Γνωστοποίηση μαρτύρων]1059
 • Άρθρο 398 Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης1060
 • Άρθρο 399 Ποιοι δεν εξετάζονται ως μάρτυρες1061
 • Άρθρο 400 Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες1062
 • Άρθρο 401 Ποιοι μπορούν να αρνηθούν την εξέτασή τους1065
 • Άρθρο 402 Για ποια περιστατικά δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας1066
 • Άρθρο 403 Έρευνα των λόγων μη εξετάσεως και απόφαση1067
 • Άρθρο 404 Αδικαιολόγητη άρνηση μαρτυρίας1068
 • Άρθρο 405 Μάρτυρες που δεν ορκίζονται1069
 • Άρθρο 406 Εξέταση μαρτύρων στην κατοικία τους1069
 • Άρθρο 407 Έρευνα στοιχείων και αξιοπιστίας του μάρτυρα1070
 • Άρθρο 408 Όρκιση του μάρτυρα. Τύπος όρκου1072
 • Άρθρο 409 Πώς γίνεται η εξέταση των μαρτύρων1074
 • Άρθρο 410 Έκθεση ή πρακτικά εξετάσεως των μαρτύρων1076
 • Άρθρο 411 Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων1077
 • Άρθρο 412 [Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα]1078
 • Άρθρο 413 Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις1078
 • Άρθρο 414 [Περαιτέρω συζήτηση της υποθέσεως]1079
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ – Εξέταση των διαδίκων0
 • Άρθρο 415 Προϋποθέσεις εξετάσεως των διαδίκων1079
 • Άρθρο 416 Πώς γίνεται1082
 • Άρθρο 417 Εξέταση χωρίς όρκο. Δυνητική η ένορκη εξέταση διαδίκου1083
 • Άρθρο 418 Πότε αποκλείεται η ένορκη εξέταση1084
 • Άρθρο 419 Συνέπειες μη εμφανίσεως ή μη καταθέσεως διαδίκου1085
 • Άρθρο 420 Ελεύθερη εκτίμηση1085
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ – Όρκος0
 • Άρθρο 421 Ένορκες βεβαιώσεις1086
 • Άρθρο 422 Επίδοση κλήσης1088
 • Άρθρο 423 Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης1090
 • Άρθρο 4241091
 • Άρθρα 425-4311091
 • ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ – Έγγραφα0
 • Άρθρο 432 Πότε τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη1092
 • Άρθρο 433 Τεκμήριο επί τεμαχισμού ή διαγραφής1097
 • Άρθρο 434 Μεταβολές στο έγγραφο1097
 • Άρθρο 435 Απόδειξη περί υπάρξεως εγγράφου1098
 • Άρθρο 436 Αναφορά εγγράφου σε άλλο έγγραφο1100
 • Άρθρο 437 Συντηρητική απόδειξη με έγγραφο1101
 • Άρθρο 438 Βεβαιώσεις του συντάκτη δημοσίων εγγράφων1102
 • Άρθρο 439 Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα1106
 • Άρθρο 440 Γεγονότα που όφειλε να βεβαιώσει ο συντάκτης δημοσίων εγγράφων1107
 • Άρθρο 441 Δηλώσεις συμβαλλομένων σε δημόσια έγγραφα1110
 • Άρθρο 442 Άκυρα δημόσια έγγραφα1113
 • Άρθρο 443 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων1113
 • Άρθρο 444 Επίσημα βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών. Έννοια μηχανικής απεικόνισης1116
 • Άρθρο 445 Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων1122
 • Άρθρο 446 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας.1125
 • Άρθρο 447 Αποδεικτική δύναμη υπέρ του εκδότη1127
 • Άρθρο 448 Αποδεικτική δύναμη επαγγελματικών βιβλίων1128
 • Άρθρο 449 Επίσημα αντίγραφα1131
 • Άρθρο 450 Επίδειξη εγγράφων.1135
 • Άρθρο 451 Πώς ζητείται η επίδειξη1140
 • Άρθρο 452 Εκτέλεση αποφάσεως επιδείξεως εγγράφων1145
 • Άρθρο 453 Πρωτότυπο, αντίγραφο, απόσπασμα1147
 • Άρθρο 454 Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων1149
 • Άρθρο 455 Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων1150
 • Άρθρο 456 Γνησιότητα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων1151
 • Άρθρο 457 Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής1152
 • Άρθρο 458 Πώς αποδεικνύεται1156
 • Άρθρο 459 Παραβολή εγγράφων. Δείγμα γραφής ή υπογραφής1157
 • Άρθρο 460 Προσβολή εγγράφων ως πλαστών1158
 • Άρθρο 461 Πώς προτείνεται η πλαστογραφία1161
 • Άρθρο 462 Υπόνοιες πλαστογραφίας1164
 • Άρθρο 463 Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων πλαστότητας1165
 • Άρθρο 464 Προσβολή χωρίς να κατονομάζεται ο πλαστογράφος1167
 • Άρθρο 465 Κήρυξη εγγράφου ως πλαστού. Γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα1168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ1169
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές1169
 • Άρθρο 466 Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ1169
 • Άρθρο 467 Σώρευση απαιτήσεων1175
 • Άρθρο 468 Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης1176
 • Άρθρο 469 Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις1178
 • Άρθρο 470 Ενιαία η διαδικασία1181
 • Άρθρο 471 Δημοσίευση της αποφάσεως1181
 • Άρθρο 472 [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα]1183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1183
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία1183
 • Άρθρο 473 Περιεχόμενο του αιτήματος της αγωγής1183
 • Άρθρο 474 Ορισμός προθεσμίας καταθέσεως του λογαριασμού ή του καταλόγου1191
 • Άρθρο 475 Συζήτηση μετά την κατάθεση1193
 • Άρθρο 476 Καταδίκη του εναγομένου σε περίπτωση ομολογίας1195
 • Άρθρο 477 Μη κατάθεση λογαριασμού ή καταλόγου1195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ1199
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή1199
 • Άρθρο 478 Απαράδεκτη η αγωγή1199
 • Άρθρο 479 Προσδιορισμός μερίδων1204
 • Άρθρο 480 Αυτούσια διανομή1207
 • Άρθρο 480Α1209
 • Άρθρο 481 Πότε δεν διατάσσεται απόδειξη1214
 • Άρθρο 4821216
 • Άρθρο 483 Επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο. Εξαγορά μερίδων1217
 • Άρθρο 484 Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός1220
 • Άρθρο 485 Μερική αυτούσια διανομή1227
 • Άρθρο 486 Κλήρωση1227
 • Άρθρο 487 Πώς γίνεται η κλήρωση1229
 • Άρθρο 488 Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Συμφωνία περί μη κληρώσεως1231
 • Άρθρο 489 Μεταγραφή αποφάσεως και εκθέσεως κληρώσεως ή διανομής1232
 • Άρθρο 490 Έγγραφα αποδεικτικά των δικαιωμάτων1233
 • Άρθρο 491 Προσεπίκληση τρίτων1233
 • Άρθρο 492 Περιορισμός υποθήκης και ενεχύρου μετά τη διανομή1236
 • Άρθρο 493 Περιορισμός επικαρπίας1239
 • Άρθρο 494 Περιορισμός κατασχέσεων1240
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ1242
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ1242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1242
 • Γενικές διατάξεις1242
 • Άρθρο 495 Άσκηση1242
 • Άρθρο 496 Καταχώριση εκθέσεως στο βιβλίο ενδίκων μέσων1251
 • Άρθρο 497 Φύλαξη του πρωτοτύπου στο αρχείο1252
 • Άρθρο 498 Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου1252
 • Άρθρο 499 Πότε ασκούνται τα ένδικα μέσα1255
 • Άρθρο 500 Έναρξη αποτελεσμάτων1256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ1256
 • Ανακοπή ερημοδικίας1256
 • Άρθρο 501 Πότε επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας1256
 • Άρθρο 502 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδι­κίας1260
 • Άρθρο 503 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1262
 • Άρθρο 5041264
 • Άρθρο 505 Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας1264
 • Άρθρο 5061266
 • Άρθρο 507 Συζήτηση της ανακοπής ερήμην του ανακόπτοντος1266
 • Άρθρο 5081268
 • Άρθρο 509 Επί ανακοπής αποφάσεως μετά τη συζήτηση1268
 • Άρθρο 510 Ερημοδικία ανακοπτόμενου1269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ1270
 • Έφεση1270
 • Άρθρο 511 Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων1270
 • Άρθρο 512 Ανέκκλητες αποφάσεις1273
 • Άρθρο 513 Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων1274
 • Άρθρο 514 Μόνο μία έφεση επιτρέπεται1279
 • Άρθρο 5151281
 • Άρθρο 516 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση1281
 • Άρθρο 517 Κατά ποιων στρέφεται η έφεση1287
 • Άρθρο 518 Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της1291
 • Άρθρο 519 Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας1296
 • Άρθρο 520 Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι1298
 • Άρθρο 521 Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση1304
 • Άρθρο 522 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα1305
 • Άρθρο 523 Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες1310
 • Άρθρο 524 Διαδικασία συζήτησης της έφεσης1315
 • Άρθρο 525 Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής1320
 • Άρθρο 526 Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος1322
 • Άρθρο 527 Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών1324
 • Άρθρο 528 Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως1328
 • Άρθρο 529 Προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία1330
 • Άρθρο 530 Ένορκη εξέταση των διαδίκων1332
 • Άρθρο 531 [Ερημοδικία στην κατ’ έφεση δίκη]1332
 • Άρθρο 532 Εκπρόθεσμη έφεση1333
 • Άρθρο 533 Ποιο δίκαιo εφαρμόζεται1334
 • Άρθρο 534 Αντικατάσταση αιτιολογιών1336
 • Άρθρο 535 Αποδοχή της εφέσεως1338
 • Άρθρο 536 Επιβλαβέστερη απόφαση1340
 • Άρθρο 537 Επέκταση στους ομοδίκους1342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1343
 • Αναψηλάφηση1343
 • Άρθρο 538 Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση1343
 • Άρθρο 540 Επί απορρίψεως ανακοπής1348
 • Άρθρο 541 Αποκλείεται δεύτερη αναψηλάφηση1349
 • Άρθρο 542 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1350
 • Άρθρο 543 Κατά ποίων στρέφεται1351
 • Άρθρο 544 Λόγοι αναψηλαφήσεως1351
 • Άρθρο 545 Προθεσμία αναψηλαφήσεως1363
 • Άρθρο 546 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1367
 • Άρθρο 547 Στοιχεία δικογράφου και πρόσθετοι λόγοι1368
 • Άρθρο 548 Διαδικασία1371
 • Άρθρο 549 Διαδικασία μετά την αναψηλάφηση1372
 • Άρθρο 550 Απόφαση επαναφοράς των πραγμάτων1373
 • Άρθρο 551 Ένδικα μέσα1374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ1382
 • Αναίρεση1382
 • Άρθρο 552 Ποιων δικαστηρίων οι αποφάσεις προσβάλλονται1382
 • Άρθρο 553 Κατά ποιων αποφάσεων1384
 • Άρθρο 554 Επί απορρίψεως ανακοπής1387
 • Άρθρο 555 Αποκλείεται δεύτερη αναίρεση1389
 • Άρθρο 556 Ποια πρόσωπα δικαιούνται1392
 • Άρθρο 557 Αναίρεση υπέρ του νόμου1397
 • Άρθρο 558 Κατά ποίων στρέφεται1398
 • Άρθρο 559 Λόγοι αναιρέσεως1402
 • Άρθρο 560 Αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων1473
 • Άρθρο 561 Ανέλεγκτη ή ουσιαστική εκτίμηση1477
 • Άρθρο 562 Απαράδεκτα1480
 • Άρθρο 563 Αρμοδιότητα ολομέλειας και τμημάτων ΑΠ1482
 • Άρθρο 564 Προθεσμία αναιρέσεως1484
 • Άρθρο 565 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση1487
 • Άρθρο 566 Στοιχεία αναιρετηρίου1490
 • Άρθρο 567 Αναίρεση από τους εισαγγελείς1493
 • Άρθρο 568 Προσδιορισμός δικασίμου1494
 • Άρθρο 569 Πρόσθετοι λόγοι1497
 • Άρθρο 570 Προτάσεις. Πότε υποχρεωτικές1500
 • Άρθρο 571 Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης1504
 • Άρθρο 572 Επί αναιρέσεων εισαγγελέων1508
 • Άρθρο 573 Διαδικασία1508
 • Άρθρο 574 Συζήτηση στο ακροατήριο1509
 • Άρθρο 575 Αναβολή της συζήτησης1510
 • Άρθρο 576 Αποκλείεται ανακοπή ερημοδικίας1512
 • Άρθρο 577 Εξέταση του παραδεκτού1516
 • Άρθρο 578 Εσφαλμένες αιτιολογίες1517
 • Άρθρο 579 Αναίρεση της αποφάσεως. Συνέπειες1518
 • Άρθρο 580 Διαδικασία μετά την αναίρεση1520
 • Άρθρο 581 Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής1525
 • Άρθρο 582 Σημείωση της αναιρετικής1526
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ1527
 • Ανακοπή και Τριτανακοπή1527
 • Άρθρο 583 Πότε επιτρέπεται1527
 • Άρθρο 584 Αρμόδιο δικαστήριο1529
 • Άρθρο 585 Πώς ασκείται1529
 • Άρθρο 586 Προϋποθέσεις τριτανακοπής1532
 • Άρθρο 587 Αρμόδιο δικαστήριο1535
 • Άρθρο 588 Κατά ποίων στρέφεται1535
 • Άρθρο 589 Αναστολή εκτελέσεως1539
 • Άρθρο 590 Αποδοχή της τριτανακοπής1540
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ0
 • 0
 • 0