Συγκριτική μελέτη της “idea/expression dichotomy” υπό την U.S. Copyright Act και τον Ν 2121/1993

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-094-4
Σελίδες: 232
Συγγραφέας: Ε. Αθανασόπουλος

Στο βιβλίο «Η διάκριση της ιδέας από την μορφή ενός έργου» αναλύεται η αρχή της idea/expression dichotomy, σύμφωνα με την οποία αντικείμενο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι η ιδέα που εκφράζεται μέσω ενός έργου, αλλά η μορφή του. Η idea/expression dichotomy έχει αναχθεί, σε διεθνές επίπεδο, σε θεμελιώδη αρχή του δυτικοευρωπαϊκού και αγγλοσαξωνικού δικαίου, με την οποία οριοθετείται το αντικείμενο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και του copyright, αντιστοίχως, με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση από τη μία μεριά των συμφερόντων και δικαιωμάτων των δημιουργών και από την άλλη της ελευθερίας του λόγου, της τέχνης και των επιστημών. Με άλλα λόγια, στην idea/expression dichotomy έχει αναγνωρισθεί ο ρόλος της εγγυήσεως (safeguard) ότι επ΄ ουδενί γεννώνται μονοπώλια επί «ιδεών» και ότι ως εκ τούτου, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αντιστρατεύεται την κοινωνική πρόοδο.

Η ανάλυση επιμερίζεται σε δύο μεγάλα κεφάλαια. Στο μεν πρώτο παρουσιάζεται η idea/expression dichotomy υπό το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο δε δεύτερο υπό το ελληνικό δίκαιο. Για την ως άνω συγκριτική μελέτη, η επιλογή ειδικώς της αμερικανικής εννόμου τάξεως δεν υπήρξε τυχαία επιλογή, δεδομένου ότι η πρωτοπορία των ΗΠΑ στην παγκόσμια βιομηχανία της ψυχαγωγίας και τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη θεωρητική και νομολογιακή ερμηνεία και εφαρμογή της idea/expression dichotomy, παρέχουν έναν πραγματικό πλούτο νομολογιακών παραδειγμάτων σε όλες τις κατηγορίες των έργων.

Η αξιολόγηση των παραδειγμάτων αυτών επιτρέπει τη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ερμηνεία και εφαρμογή της ανωτέρω διχοτομήσεως και στην ελληνική έννομη τάξη, χωρίς κάτι τέτοιο να επηρεάζεται από τις όποιες ουσιώδεις ή επουσιώδεις επιμέρους διαφορές μεταξύ κοινοδικαίου (Copyright Act 1976) και δυτικοευρωπαϊκού δικαίου (ν. 2121/1993).

 • -2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η “IDEA/EXPRESSION DICHOTOMY” ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ15
 • § 1. Νομοθεσία και δικαιοπολιτική θεμελίωση15
 • § 2. Η “idea/expression dichotomy” στην προ της Copyright Act (1976) αμερικανική νομολογία23
 • § 3. Βασική κριτική επί της “idea/expression dichotomy”46
 • § 4. Κριτική επί των “Abstraction Test” και “Pattern Test”64
 • § 5. Η “idea/expression dichotomy” στην αμερικανική νομολογία υπό την Copyright Act (1976)68
 • I. “Merger” theory και “scenes à faire” doctrine70
 • A. “Merger” theory74
 • 1. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών74
 • 2. Γραπτά κείμενα77
 • 3. Εικαστικά έργα85
 • 4. Χάρτες87
 • 5. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών89
 • Β. “Scenes à faire” doctrine96
 • 1. Γραπτά κείμενα96
 • 2. Θεατρικά έργα100
 • 3. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών101
 • 4. Οπτικοακουστικά έργα101
 • 5. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών106
 • ΙΙ. Κριτική επί των “merger” theory και “scenes à faire” doctrine109
 • § 6. Η “idea/expression dichotomy” σε “infringement cases”121
 • Ι. Γενικώς121
 • ΙΙ. Το “ordinary observer test” του 2d Circuit122
 • ΙΙΙ. Το “abstraction-filtration-comparison test” του 2d Circuit133
 • IV. Το “extrinsic-intrinsic” test του 9th Circuit139
 • § 7. Τελικά συμπεράσματα περί της “idea/expression dichotomy” στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η “IDEA/EXPRESSION DICHOTOMY” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ155
 • § 1. Νομοθεσία και δικαιοπολιτική θεμελίωση155
 • § 2. “Idea/expression dichotomy” και ελληνική θεωρία160
 • § 3. Η “idea/expression dichotomy” στην προ του Ν. 2121/1993 ελληνική νομολογία177
 • § 4. Η “idea/expression dichotomy” στην ελληνική νομολογία υπό τον Ν. 2121/1993181
 • Ι. Έργα εφαρμοσμένων τεχνών181
 • ΙΙ. Γραπτά κείμενα185
 • ΙΙΙ. Χάρτες196
 • IV. Τίτλοι έργων198
 • V. Εικαστικά έργα200
 • VI. Οπτικοακουστικά έργα204
 • VII. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών213
 • § 5. Τελικά συμπεράσματα περί της “idea/expression dichotomy” στην ελληνική έννομη τάξη216
 • 0
 • 0