Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-090-6
Σελίδες: 408
Συγγραφέας: Π. Κακόπιερος

Το έργο «Οι διοικητικοί σύμβουλοι στην κυπριακή ΕΠΕ» προσφέρει το αναγκαίο υπόβαθρο έρευνας κυρίως σε αυτούς που ασχολούνται με την εφαρμογή του κυπριακού εταιρικού δικαίου. Παράλληλα, διευκολύνει με εύληπτο τρόπο όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική πληροφόρηση επί των θεμάτων που άπτονται της κυπριακής ΕΠΕ.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι ξεχωριστά και το διοικητικό συμβούλιο συλλογικά αποτελούν τον «ιθύνοντα νου» της εταιρείας με καθοριστικές εξουσίες εταιρικής διακυβέρνησης και με πρωταρχικό καθήκον την προστασία του εταιρικού συμφέροντος και, κατ’ επέκταση, της επένδυσης των μετόχων. Η αλληλεπίδραση όλων αυτών μπορεί να προκαλέσει κρίσιμα εταιρικά νομικά προβλήματα που αναζητούν άμεση επίλυση και μπορούν τελικά να κρίνουν το μέλλον της ίδιας της εταιρείας ως συνόλου.

Το έργο αποτελείται από 11 κεφάλαια, μαζί με την Εισαγωγή, στα οποία με απλό τρόπο αναπτύσσονται και επεξηγούνται νομικοί όροι και έννοιες που αφορούν στην κυπριακή ΕΠΕ, ενώ γίνεται και αναφορά σε παρεμφερή σημαντικά θέματα του κυπριακού εταιρικού δικαίου, όπως τα ζητήματα της νομικής προσωπικότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης, του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού, των μελών και της γενικής συνέλευσης καθώς και ζητήματα αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης της εταιρείας. Ιδιαίτερη δε έμφαση δίδεται στον ρόλο και τη νομική θέση των διοικητικών συμβούλων με αναλυτική αναφορά ζητημάτων που άπτονται των εξουσιών, των καθηκόντων και των ευθυνών τους έναντι τόσο της εταιρείας και των μετόχων όσο και τρίτων προσώπων.

Το έργο ισορροπεί μεταξύ νομικού εγχειριδίου και προσιτού κειμένου-οδηγού για τους μη νομομαθείς αναγνώστες καθώς και για τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές του εταιρικού δικαίου. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα ως προς την προσωπική ευθύνη συμβούλων και άλλων προσώπων, ευρετήρια κανονισμών, κυπριακών και βρετανικών δικαστικών αποφάσεων κυπριακών νόμων,  καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ23
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ25
 • 1. Η Εταιρεία25
 • 2. Χαρακτηριστικά Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 25
 • 3. Η Κυπριακή ΕΠΕ26
 • 4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρείες28
 • 4.1 Γενικά28
 • 4.2 Χαρακτηριστικά και Διαφορές Ιδιωτικής και Δημόσιας Εταιρείας28
 • 5. Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό30
 • 5.1 Ιδρυτικό Έγγραφο30
 • 5.2 Καταστατικό33
 • 6. Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης35
 • 7. Τα Μέλη, η Γενική Συνέλευση και οι Εξουσίες της35
 • 7.1 Τα Μέλη35
 • 7.2 Η Γενική Συνέλευση των Μελών40
 • 7.2.1 Θέσμια Συνέλευση40
 • 7.2.2 Ετήσια Γενική Συνέλευση41
 • 7.2.3 Έκτακτη Γενική Συνέλευση42
 • 7.2.4 Γενική Συνέλευση Τάξης Μετοχών42
 • 7.3 Προϋποθέσεις Εγκυρότητας της Γενικής Συνέλευσης42
 • 7.3.1 Νόμιμη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης42
 • 7.3.2 Ειδοποίηση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης43
 • 7.3.3 Απαρτία στη Γενική Συνέλευση45
 • 7.3.4 Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης46
 • 7.3.5 Πρακτικά Διαδικασίας47
 • 7.4 Οι Εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης 47
 • 7.4.1 Εξουσίες με τη λήψη Συνηθισμένου Ψηφίσματος48
 • 7.4.2 Εξουσίες με τη λήψη Έκτακτου Ψηφίσματος49
 • 7.4.3 Εξουσίες με τη λήψη Ειδικού Ψηφίσματος49
 • 7.4.4 Εξουσίες με Ειδική Πλειοψηφία51
 • 7.4.5 Συντρέχουσες Εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης51
 • 8. Μέτοχοι και Εταιρική Διακυβέρνηση51
 • 8.1 Γενικά51
 • 8.2 Η Εποικοδομητική Χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης52
 • 8.3 Η Ισότιμη Μεταχείριση των Μετόχων53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΠΛΟ55
 • 1. Η Νομική Προσωπικότητα και οι Συνέπειές της55
 • 2. Το Εταιρικό Πέπλο και η Άρση του57
 • 2.1 Νομοθετικές εξαιρέσεις59
 • 2.2 Νομολογιακές Εξαιρέσεις61
 • 2.2.1 Αντιπροσώπευση και Καταπίστευση61
 • 2.2.2 Συγκροτήματα Εταιρειών62
 • 2.2.3 Προκάλυψη και Εικονικότητα62
 • 3. Συμπέρασμα63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ65
 • 1. Οι Σύμβουλοι - Έννοια 65
 • 1.1 Η Νομική Θέση των Συμβούλων 66
 • 2. Οι Σύμβουλοι ως Αντιπρόσωποι της Εταιρείας68
 • 2.1 Γενικά68
 • 2.2 Πραγματική Πληρεξουσιότητα 69
 • 2.3 Προφανής Πληρεξουσιότητα70
 • 2.4 Η Ευθύνη των Συμβούλων ως Αντιπροσώπων71
 • 3. Οι Σύμβουλοι ως Εμπιστευματοδόχοι της Εταιρείας73
 • 4. Η Προστασία Προσώπων Συναλλασσομένων με την Εταιρεία75
 • 4.1 Γενικά75
 • 4.2 Ο Κανόνας της Υπέρβασης των Εξουσιών της Εταιρείας75
 • 4.3 Ο Κανόνας της Εσωτερικής Διοίκησης 77
 • 4.4 Η Προστασία Τρίτων Προσώπων σύμφωνα με τον ΕΝ80
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣH ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ83
 • 1. Αριθμός Συμβούλων83
 • 2. Νομικά Πρόσωπα ως Σύμβουλοι85
 • 3. Διορισμός Συμβούλων85
 • 3.1 Γενικά85
 • 3.2 Διορισμός Συμβούλων στις Εισηγμένες Εταιρείες88
 • 3.3 Αρχικοί Σύμβουλοι88
 • 3.4 Μεταγενέστεροι Σύμβουλοι90
 • 3.4.1 Διορισμός από τα Μέλη90
 • 3.4.2 Διορισμός από τους Συμβούλους92
 • 3.4.2.1 Με Εκχώρηση της Θέσης92
 • 3.4.2.2 Διορισμός Αντικαταστάτη Σύμβουλου92
 • 3.4.2.3 Πλήρωση Εκτάκτως Κενωθεισών Θέσεων και Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι 92
 • 3.4.3 Συμβατικός Διορισμός Συμβούλων94
 • 4. Προσόντα Διορισμού94
 • 4.1 Προσόν Μετοχικής Ιδιότητας95
 • 4.1.1 Γενικά95
 • 4.1.2 Υποχρέωση Συμμόρφωσης95
 • 4.1.3 Η Ευθύνη για τις Μετοχές 97
 • 5. Αποκλεισμός και Περιορισμοί98
 • 5.1 Μη Αποκατασταθείς Πτωχεύσας 99
 • 5.2 Δόλια Πρόσωπα99
 • 6. Διάκριση Συμβούλων101
 • 6.1 Γενικά101
 • 6.2 Αντικαταστάτες Σύμβουλοι101
 • 6.3 Διευθύνων Σύμβουλος102
 • 6.4 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου105
 • 6.5 Εκτελεστικοί Σύμβουλοι106
 • 6.6 Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι106
 • 6.7 De jure και De facto Σύμβουλοι107
 • 6.8 Σκιώδεις Σύμβουλοι 108
 • 6.9 Εντεταλμένοι Σύμβουλοι110
 • 6.10 Ισόβιοι Σύμβουλοι111
 • 6.11 Σύμβουλοι με Απεριόριστη Ευθύνη112
 • 6.12 Η Εταιρεία-Σύμβουλος112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ115
 • 1. Αμοιβή Συμβούλων115
 • 1.1 Γενικά115
 • 1.2 Πρόνοια για Αμοιβή από το Καταστατικό116
 • 1.3 Το Δικαίωμα Αμοιβής117
 • 1.4 Ο Kαθορισμός της Αμοιβής119
 • 1.5 Το Ύψος της Αμοιβής120
 • 1.6 Ο Χρόνος Έναρξης της Πληρωμής120
 • 1.7 Η Πληρωμή της Αμοιβής120
 • 1.8 Η Αναλογία Πληρωμής της Αμοιβής121
 • 1.9 Παραίτηση Δικαιώματος για την Πληρωμή της Αμοιβής122
 • 1.10 Η Αμοιβή των Συμβούλων στις Εισηγμένες Εταιρείες 122
 • 2. Συντάξεις Συμβούλων124
 • 3. Δανειοδότηση Συμβούλων124
 • 4. Αποκάλυψη Μισθών, Συντάξεων, Αποζημιώσεων και Δανείων126
 • 4.1 Μισθοί, Συντάξεις, Αποζημιώσεις126
 • 4.2 Δάνεια σε Αξιωματούχους127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ, ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ129
 • 1. Εκτάκτως Κενωθείσα Θέση129
 • 1.1 Εισαγωγικά129
 • 1.2 Αποκλεισμός και Κένωση της Θέσης 130
 • 1.2.1 Η Κήρυξη σε Πτώχευση 130
 • 1.2.2 Δόλια Πρόσωπα και Διάταγμα Αποκλεισμού από το Δικαστήριο130
 • 1.2.3 Απώλεια της Μετοχικής Ιδιότητας 131
 • 1.3 Λήξη της Θητείας Συμβούλου131
 • 1.4 Η Παύση Συμβούλου131
 • 1.5 Η Διανοητική Ασθένεια134
 • 1.6 Η Παραίτηση από τη Θέση135
 • 1.7 Η Απουσία από Συνεδρίες των Συμβούλων136
 • 1.8 Το Συμφέρον Συμβούλου σε Σύμβαση 136
 • 2. Αποχώρηση με Εναλλαγή 136
 • 2.1 Η Επανεκλογή των Συμβούλων στις Εισηγμένες Εταιρείες138
 • 3. Απώλεια της Θέσης με Εκχώρηση 139
 • 4. Απώλεια της Θέσης με τη Διάλυση και Εκκαθάριση139
 • 5. Αποζημίωση σε Σύμβουλο για την Απώλεια της Θέσης142
 • 5.1 Αποζημίωση σε Σύμβουλο με τη Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας 142
 • 5.2 Αποζημίωση σε Σύμβουλο με τη Μεταβίβαση Μετοχών 143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ145
 • 1. Διάκριση Εξουσιών145
 • 2. Συντρέχουσες Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης147
 • 3. Εξουσίες σε Σχέση με Τρίτα Πρόσωπα148
 • 4. Εξουσίες και Καταστατικό149
 • 5. Έκταση Εξουσιών150
 • 5.1 Εξουσία Άρνησης Εγγραφής Μεταβίβασης Μετοχών152
 • 5.1.1 Απόλυτη Ευχέρεια Άρνησης Εγγραφής Μεταβίβασης154
 • 5.1.2 Άρνηση Εγγραφής Μεταβίβασης για Ορισμένους Λόγους154
 • 5.2 Εξουσία Έγερσης Αγωγών με την Επωνυμία της Εταιρείας155
 • 5.3 Εξουσία Δανεισμού156
 • 6. Ανάθεση Εξουσιών 157
 • 7. Εξουσίες κατά την Αφερεγγυότητα της Εταιρείας158
 • 8. Εξουσίες κατά τη Διαχείριση της Εταιρείας159
 • 9. Κατάλοιπο Εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης160
 • 9.1 Αδυναμία ή Απροθυμία των Συμβούλων160
 • 9.2 Σύγκρουση με Καθήκοντα προς την Εταιρεία 161
 • 9.3 Διαφωνία Συμβούλων και Αδιέξοδο161
 • 10. Επέμβαση και Εξουσίες Δικαστηρίου161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ163
 • 1. Η Εταιρική Διακυβέρνηση163
 • 1.1 Έννοια163
 • 1.2 Η Δομή του Διοικητικού Συμβουλίου164
 • 1.3 Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 164
 • 1.4 Η Εφαρμογή του ΚΕΔ στις Εισηγμένες Εταιρείες 165
 • 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο166
 • 2.1 Γενικά166
 • 2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο στις Εισηγμένες Εταιρείες 166
 • 2.2.1 Η Αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου167
 • 2.2.2 Η Ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου169
 • 2.2.3 Η Πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου170
 • 2.2.4 Η Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Λογιστικός Έλεγχος171
 • 3. Οι Διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου173
 • 3.1 Γενικά173
 • 3.2 Ειδοποίηση Σύγκλησης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου173
 • 3.3 Η Απαρτία στις Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου175
 • 3.4 Η Διεξαγωγή Εργασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο176
 • 3.5 O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου177
 • 3.6 Διαδικασία, Ψηφοφορία, Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου178
 • 3.7 Ημερήσια Διάταξη και Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου179
 • 3.8 Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου180
 • 3.8.1 Γενικά180
 • 3.8.2 Οι Επιτροπές στις Εισηγμένες Εταιρείες182
 • 4. Ο Γραμματέας της Εταιρείας182
 • 4.1 Νομική Θέση182
 • 4.2 Διορισμός183
 • 4.3 Καθήκοντα185
 • 4.4 Τερματισμός186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ189
 • 1. Εισαγωγικά189
 • 1.1 Υπόχρεα Πρόσωπα190
 • 1.1.1 Ο De Jure και ο De Facto Σύμβουλος 191
 • 1.1.2 Ο Σκιώδης Σύμβουλος192
 • 1.1.3 Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 193
 • 1.1.4 Οι Ανώτεροι Διευθυντές 194
 • 1.1.5 Οι Σύμβουλοι Αφερέγγυων Εταιρειών195
 • 1.1.6 Οι Πρώην Σύμβουλοι 195
 • 2. Καθήκοντα έναντι των Μελών και άλλων Προσώπων196
 • 2.1 Τα Καθήκοντα προς τα Μέλη 196
 • 2.2 Τα Καθήκοντα προς τους Πιστωτές 199
 • 2.3 Τα Καθήκοντα προς Εργοδοτούμενους και Τρίτα Πρόσωπα 200
 • 3. Καθήκοντα έναντι της Εταιρείας201
 • 3.1 Γενικά201
 • 3.2 Τα Καθήκοντα Εμπιστοσύνης 201
 • 3.2.1 Γενικά201
 • 3.2.2 Το Καθήκον Καλής Πίστης 202
 • 3.2.2.1 Το Καθήκον, Το Υποκειμενικό και Αντικειμενικό Κριτήριο202
 • 3.2.2.2 Το Δόγμα του Καταλληλότερου Σκοπού203
 • 3.2.2.3 Το Καθήκον Μη Περιορισμού της Διακριτικής Ευχέρειας204
 • 3.2.2.4 Το Καθήκον προς Μητρική ή Θυγατρική Εταιρεία 206
 • 3.2.2.5 Το Καθήκον της μη Υπέρβασης Εξουσίας206
 • 3.2.2.6 Το Καθήκον Αποκάλυψης της Παράβασης Καθηκόντων208
 • 3.2.3 Ο Κανόνας της μη Σύγκρουσης Καθηκόντων με το Προσωπικό Συμφέρον 208
 • 3.2.3.1 Γενικά208
 • 3.2.3.2 Ο Κανόνας 209
 • 3.2.3.3 Οι Συνέπειες της Παράβασης του Κανόνα210
 • 3.2.3.4 Το Θέσμιο Καθήκον Αποκάλυψης Προσωπικού Συμφέροντος212
 • 3.2.3.5 Το εκ του Καταστατικού Καθήκον Αποκάλυψης Προσωπικού Συμφέροντος213
 • 3.2.3.6 Ο Ανταγωνισμός με την Εταιρεία και η Πολυθεσία Συμβούλου 215
 • 3.2.3.6.1 Γενικά215
 • 3.2.3.6.2 Ο Ανταγωνισμός Συμβούλων με την Εταιρεία215
 • 3.2.3.6.3 Θέσεις Συμβούλων σε Άλλες Εταιρείες216
 • 3.2.4 Ο Κανόνας για τη μη Αποκόμιση Προσωπικού Κέρδους ή Οφέλους 217
 • 3.2.4.1 Γενικά217
 • 3.2.4.2 Ο Κανόνας 218
 • 3.2.4.3 Η Εταιρική Ευκαιρία219
 • 3.2.4.4 Η Κατάχρηση Εμπιστευτικής Πληροφορίας222
 • 4. Το Καθήκον Δεξιότητας, Προσοχής και Επιμέλειας223
 • 4.1 Γενικά223
 • 4.2 Ιστορικό224
 • 4.3 Εξέλιξη 226
 • 4.4 Η Σύγχρονη Τάση 228
 • 4.4.1 Κριτήρια Ελέγχου της Δεξιότητας και Προσοχής228
 • 4.4.2 Η Επιμέλεια230
 • 5. Τα Θέσμια Καθήκοντα του Εταιρικού Νόμου231
 • 5.1 Καταρτισμός, Κοινοποίηση και Δημοσιότητα Εγγράφων, Εκθέσεων και Πρακτικών 231
 • 5.2 Τήρηση Αρχείων και Μητρώων 235
 • 5.3 Οικονομικές Καταστάσεις 238
 • 5.4 Καθήκοντα Αποκάλυψης 239
 • 5.4.1 Γενικό Καθήκον Αποκάλυψης 239
 • 5.4.2 Καθήκον Αποκάλυψης Σύγκρουσης Συμφέροντος 239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ241
 • 1. Εισαγωγικά241
 • 2. Εξουσιοδότηση ή Επικύρωση της Παράβασης από τα Μέλη241
 • 2.1 Γενικά241
 • 2.2 Παραβάσεις που Εξουσιοδοτούνται ή Επικυρώνονται242
 • 2.3 Δικαίωμα Ψήφου Συμβούλων-Μελών243
 • 2.4 Η Προστασία των Συμφερόντων των Πιστωτών243
 • 2.5 Η Προστασία των Μειοψηφούντων Μελών 244
 • 3. Οι Θεραπείες κατά των Συμβούλων245
 • 3.1 Γενικά245
 • 3.2 Δικαστικό Διάταγμα ή Δήλωση245
 • 3.3 Αποζημίωση 245
 • 3.4 Αποκατάσταση Εταιρικής Περιουσίας 246
 • 3.5 Ακύρωση Σύμβασης 247
 • 3.6 Λογοδοσία για Αποκόμιση Κέρδους 247
 • 3.7 Απόλυση 249
 • 4. Ευθύνη Τρίτων Προσώπων στις Παραβάσεις των Συμβούλων249
 • 4.1 Γενικά249
 • 4.2 Ανέντιμη Συμμετοχή Τρίτων Προσώπων 250
 • 4.3 Ιδιοποίηση Εταιρικής Περιουσίας από Τρίτα Πρόσωπα251
 • 5. Τα Ένδικα Βοηθήματα251
 • 5.1 Γενικά251
 • 5.2 Αξιώσεις κατά Συμβούλων252
 • 5.3 Η Απόφαση Λήψης Δικαστικών Μέτρων για Παραβάσεις κατά της Εταιρείας 252
 • 5.4 Οι Κανόνες της Foss v Harbottle 253
 • 5.4.1 Γενικά253
 • 5.4.2 Η Αρχή της Ενδεδειγμένης Ενάγουσας254
 • 5.4.3 Η Αρχή της Εσωτερικής Διοίκησης254
 • 5.4.4 Η Αντικανονικότητα ή Παρατυπία 255
 • 5.4.5 Οι Εξαιρέσεις του Κανόνα της F. v H. 255
 • 5.5 Η Παράγωγη Αγωγή257
 • 5.5.1 Γενικά257
 • 5.5.2 Οι Προϋποθέσεις και η Διαδικασία 257
 • 5.5.3 Οι Ενδεδειγμένοι Διάδικοι 261
 • 5.6 Οι Προσωπικές Αξιώσεις των Μελών 263
 • 5.7 Η Καταπίεση της Μειοψηφίας 266
 • 5.7.1 Γενικά266
 • 5.7.2 Διάδικοι και Διαδικασία266
 • 5.7.3 Ουσιαστικές Προϋποθέσεις269
 • 5.7.4 Θεραπείες271
 • 5.8 Το Δίκαιο και Εύλογο ως βάση για την Εκκαθάριση της Εταιρείας 273
 • 6. Πρόστιμα και Συνοπτικές Διαδικασίες 276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ277
 • 1. Εισαγωγικά277
 • 2. H Απαλλαγή των Συμβούλων από την Ευθύνη 278
 • 3. Η Αστική Ευθύνη των Συμβούλων279
 • 3.1 Ευθύνη για Αστικά Αδικήματα281
 • 3.1.1. Γενικά281
 • 3.1.2 Η Πρωτογενής Ευθύνη της Εταιρείας 282
 • 3.1.3 Η Ευθύνη της Εταιρείας από Πρόστηση283
 • 3.1.4 Η Προσωπική Ευθύνη των Συμβούλων 285
 • 3.2 Η Αφερεγγυότητα και η Προσωπική Ευθύνη των Συμβούλων289
 • 3.2.1 Γενικά 289
 • 3.2.2 Εγγύτητα Αφερεγγυότητας289
 • 3.2.3 Προστασία από το Δικαστήριο κατά την Αφερεγγυότητα290
 • 3.2.4 Προστασία από το Δικαστήριο κατά την Εκκαθάριση292
 • 4. Ο Κανόνας Απόδοσης της Γνώσης στην Εταιρεία 294
 • 5. Ο Κανόνας Απόδοσης της Ευθύνης στην Εταιρεία295
 • 6. Η Ποινική Ευθύνη297
 • 6.1 Γενικά297
 • 6.2 Η Ποινική Ευθύνη από Πρόστηση 298
 • 6.3 Ο Κανόνας της Διοικούσας Νόησης και της Ταύτισης300
 • 6.4 Ποινικά Αδικήματα Αυστηρής Ευθύνης301
 • 6.5 Η Ποινική Ευθύνη των Αξιωματούχων της Εταιρείας302
 • 7. Η Ποινική και Αστική Ευθύνη στον Εταιρικό Νόμο 305
 • 8. Ευθύνη Εταιρείας και Αξιωματούχων σε άλλα Νομοθετήματα305
 • 8.1 Χρηματιστηριακή Νομοθεσία 305
 • 8.2 Φορολογική Νομοθεσία306
 • 8.3 Εργατική Νομοθεσία306
 • 8.4 Περιβαλλοντική Νομοθεσία306
 • 8.5 Ποινικός Κώδικας306
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ307
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ307
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ335
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ337
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ353
 • ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ359
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ363
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ367
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ391
 • 0
 • 0