Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-095-1
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Β. Τσούμας

Το έργο «Το Δίκαιο των Εμπορικών Μισθώσεων» καλύπτει τις μεταβολές που έχει  εισαγάγει στο δίκαιο του ΠΔ 34/1995 ο Ν 4242/2014, καθώς και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 στη δικονομική αντιμετώπιση των μισθωτικών διαφορών και περιλαμβάνει πολλές παραπομπές σε νεότερες δικαστικές απο­φάσεις δικαστηρίων μας όλων των βαθμών, καθώς και χρήσιμες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Το βιβλίο αφιερώνει μικρότερο χώρο στην εξέταση θε­μάτων των εμπορικών μισθώσεων που έχουν από μακρού εξαντληθεί ή που έχουν αποβάλει την επικαιρότητά τους, ενώ αναλώνει χρόνο σε άλλα που παραμένουν επίκαιρα, όπως π.χ. στη διερεύνηση των δυνατοτήτων δικαστικής αναπροσαρμογής των μισθωμάτων (= μειώσεώς τους, λόγω της δεινής οικονομικής κρίσεως που μαστίζει τη χώρα), κατά τα άρθρα 388 και 288 ΑΚ, που αποτελούν σύνηθες αντικείμε­νο, σήμερα, των εκδικαζομένων αγωγών κατά τη μισθωτική διαδικασία.

Το έργο περιλαμβάνει, υπό μορφή παραρτημά­των, το κείμενο του ΠΔ 34/1995 όπως ήδη ισχύει, τη διαγραμματική απεικόνισή του, μια συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, σχολιασμένες διατάξεις των άρ­θρων 615 έως 620 ΚΠολΔ περί των μισθωτικών διαφορών, καθώς και εκείνες των άρθρων 637 έως 645 ΚΠολΔ για τη διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, καθώς και μια ενδεικτική σειρά υποδειγμάτων βασικών αγωγών του χώ­ρου των εμπορικών μισθώσεων.

Η έκδοση αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο βοήθημα για κάθε νομικό που ασχολείται με τα θέματα των εμπορικών μισθώσεων και συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΠΔ/τος 34/199515
 • Η μισθωτική σύμβαση18
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών32
 • 1. Υποχρεώσεις του εκμισθωτή32
 • α. Υποχρέωση παράδοσης του μισθίου32
 • β. Η υποχρέωση διατήρησης της καταλληλότητας του μισθίου33
 • γ. Υποχρέωση για ενέργειες34
 • δ. Υποχρέωση παράλειψης ενεργειών36
 • ε. Υποχρέωση για βάρη και φόρους του μισθίου36
 • στ. Υποχρέωση απόδοσης των δαπανών του μισθωτή37
 • ζ. Υποχρέωση παραλαβής του μισθίου39
 • 2. Υποχρεώσεις του μισθωτή39
 • 3. Δικαιώματα του εκμισθωτή43
 • 4. Δικαιώματα του μισθωτή49
 • Προστατευόμενες και μη μισθώσεις59
 • Η διάρκεια των προστατευομένων μισθώσεων77
 • Οι συμφωνίες των μερών85
 • 1. Συμφωνίες για μίσθωμα και αναπροσαρμογή μισθώματος85
 • 2. Συμφωνίες για τη χρήση του μισθίου89
 • 3. Συμφωνίες για τη λύση της μίσθωσης90
 • 4. Συμφωνίες για παραίτηση από δικαιώματα εκ του νόμου93
 • 5. Συμφωνίες για την έναρξη της μίσθωσης96
 • 6. Συμφωνίες για καταβολή «αέρα»97
 • 7. Συμφωνίες για τον τύπο της μισθωτικής σύμβασης97
 • 8. Συμφωνίες για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης98
 • 9. Συμφωνίες για αναμίσθωση98
 • 10. Συμφωνίες για τη διάρκεια της μίσθωσης99
 • 11. Συμφωνίες για εγγυοδοσία100
 • 12. Συμφωνίες για ποινικές ρήτρες100
 • 13. Συμφωνίες για παραχώρηση της χρήσης100
 • 14. Συμφωνίες για επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση101
 • 15. Συμφωνίες για διαιτησία101
 • 16. Συμφωνίες για μη ευθύνη του εκμισθωτή επί ελαττωμάτων του μισθίου101
 • 17. Συμφωνίες για καταγγελία της μίσθωσης101
 • 18. Συμφωνίες για αποκλεισμό μαρτυρικής απόδειξης102
 • 19. Η τροποποίηση των συμφωνιών των μερών102
 • 20. Η ερμηνεία των συμφωνιών των μερών105
 • Το μίσθωμα και η αναπροσαρμογή του, ειδικότερα108
 • Υπομίσθωση και παραχώρηση της χρήσης του μισθίου123
 • Η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης129
 • Εκποίηση μισθίου - Μίσθωση από μη δικαιούμενο133
 • Η καταγγελία της εμπορικής μίσθωσης - Η αξίωση απόδοσης της χρήσης του μισθίου135
 • Οι λόγοι καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης137
 • 1. Γενικές διατάξεις137
 • α. Καταγγελία βάσει του άρθρου 597 ΑΚ137
 • β. Καταγγελία βάσει του άρθρου 594 ΑΚ139
 • γ. Καταγγελία για παράβαση συμβατικού όρου140
 • δ. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο141
 • ε. Δυστροπία142
 • στ. Καταγγελία λόγω ελαττωμάτων του μισθίου144
 • ζ. Καταγγελία επί κινδύνου υγείας του μισθωτή145
 • η. Καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή146
 • 2. Ειδικές διατάξεις [ΠΔ 34/1995]146
 • α. Καταγγελία για ιδιόχρηση146
 • β. Καταγγελία για ανοικοδόμηση152
 • γ. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση155
 • δ. Καταγγελία για δημιουργία κυρίας κατοικίας156
 • ε. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμορρόπου157
 • στ. Καταγγελία λόγω πτώχευσης του μισθωτή158
 • ζ. Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών ΟΤΑ158
 • η. Καταγγελία από ΟΤΑ για τη δημιουργία πρασίνου κ.λπ.159
 • θ. Η καταγγελία μεταμελείας160
 • ι. Η καταγγελία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 Ν 4242/2014162
 • Ειδικές ρυθμίσεις επί καταγγελίας για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση164
 • 1. Διατυπώσεις καταγγελίας164
 • 2. Αποτελέσματα της καταγγελίας165
 • 3. Η αποζημίωση του αποβαλλομένου μισθωτή166
 • 4. Η παράλειψη ιδιόχρησης/ανοικοδόμησης και οι συνέπειές της169
 • Οι μεταβατικές και λοιπές διατάξεις των άρθρων 44 επ. ΠΔ 34/1995173
 • 1. Η εφαρμογή του Αστικού Κώδικα173
 • 2. Η παραίτηση από τα εκ του ΠΔ 34/1995 δικαιώματα174
 • 3. Ανάρτηση πινακίδων - Επισκέψεις στο μίσθιο175
 • 4. Οι διατάξεις των άρθρων 615-620 ΚΠολΔ - Δικονομικά176
 • 5. Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών αποφάσεων δημοσίων εκπαιδευτηρίων178
 • 6. Υποχρεώσεις ΔΟΥ179
 • 7. Η προστασία των υπομισθώσεων179
 • 8. Τα καταργηθέντα άρθρα 60 και 61 ΠΔ 34/1995179
 • Η αποζημίωση στο δίκαιο των μισθώσεων182
 • 1. Η αποζημίωση του μισθωτή για τη μη παράδοση ή την παρεμπόδιση της χρήσης του μισθίου182
 • 2. Η λειτουργία της αποζημίωσης του άρθρου 577 ΑΚ184
 • 3. Η ευθύνη του εκμισθωτή κατ’ άρθρο 577 ΑΚ186
 • 4. Η ευθύνη του εκμισθωτή κατ’ άρθρο 578 ΑΚ187
 • 5. Η υπερημερία του εκμισθωτή περί την άρση του ελαττώματος ή την αποκατάσταση της ιδιότητας187
 • 6. Πότε δεν ευθύνεται ο εκμισθωτής για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων189
 • 7. Το αναποζημίωτον του μισθωτή σε ειδικές περιπτώσεις καταγγελίας της μίσθωσης192
 • 8. Η αποζημίωση του βιοτέχνη μισθωτή για την ηλεκτρική εγκατάσταση της νέας επαγγελματικής του στέγης193
 • 9. Αποζημίωση εκμισθωτή για πρόωρη λύση της μίσθωσης λόγω καταγγελίας194
 • 10. Αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στο μίσθιο195
 • 11. Αποζημίωση επί παράβασης συμπεφωνημένων200
 • 12. Η αποζημίωση επί καταγγελίας για λόγο μη προβλεπόμενο στον νόμο201
 • 13. Παράλειψη ιδιόχρησης σε αποδοθέν προς τούτο ακίνητο202
 • 14. Η αποζημίωση επί ιδιόχρησης205
 • 15. Η αποζημίωση επί ανοικοδόμησης207
 • 16. Η αποζημίωση επί λύσης μισθώσεων λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων209
 • 17. Η αποζημίωση επί εγκατάλειψης του μισθίου209
 • 18. Η αποζημίωση επί ιδιόχρησης για όμοια δραστηριότητα στο μίσθιο210
 • 19. Η αποζημίωση επί καταγγελίας για ιδιοκατοίκηση211
 • 20. Η αποζημίωση εξ αδικοπραξίας211
 • 21. Η αποζημίωση επί άρνησης παράτασης δεκαετούς μίσθωσης215
 • 22. Η αποζημίωση επί καταγγελίας του μισθωτή216
 • 23. Η αποζημίωση επί παράνομης παρακράτησης του μισθίου217
 • Επισκόπηση σε δικονομικά θέματα μισθωτικών διαφορών222
 • 1. Αρμοδιότητα προς κρίση των εκ του ΠΔ/τος 34/95 ανακυπτουσών διαφορών222
 • 2. Η αγωγή, η κατάθεση και η συζήτησή της226
 • 3. Ενεργητική νομιμοποίηση244
 • 4. Παθητική νομιμοποίηση249
 • 5. Πλειονότητα διαδίκων - Παρέμβαση252
 • 6. Η ανταγωγή256
 • 7. Η απόδειξη, ειδικότερα 257
 • 8. Η απόφαση263
 • 9. Δεδικασμένο265
 • 10. Η εκτέλεση της απόφασης267
 • 11. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση270
 • 12. Έφεση - Αντέφεση271
 • 13. Αναίρεση276
 • 14. Ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή και αναψηλάφιση279
 • 15. Ασφαλιστικά μέτρα280
 • 16. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου283
 • 17. Η διαταγή πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων283
 • ΠΔ 34/1995 [όπως ισχύει μετά τον Ν 4242/2014]287
 • Διαγραμματική απεικόνιση του ΠΔ 34/1995317
 • Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου361
 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [άρθρα 615-620, 637-645]367
 • Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές367
 • Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου383
 • Βασικά υποδείγματα αγωγών399
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ415
 • 0
 • 0