Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-089-0
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Σ. Παπαγεωργίου-Γονατάς

Με το έργο «Ο σκοπός δυσφήμησης στα εγκλήματα κατά της τιμής» ο συγγραφέας καταπιάνεται με το ζήτημα της επικίνδυνης αύξησης μηνύσεων, αλλά και αγωγών για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ιδιαίτερα επικίνδυνο εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό, κάθε φορά που ένας οποιοσδήποτε ισχυρισμός διαδίδεται διά του Τύπου ή η οποιαδήποτε αξίωση φέρεται ενώπιον των δικαστηρίων η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση εμφανίζεται ως το κατάλληλο ισχυρό νομικό όπλο κατά του δημοσιεύματος ή της σχετικής αγωγής.

Ο συγγραφέας αξιοποιεί εκτός απ’ όλες τις απόψεις της ποινικής επιστήμης και νομολογίας τις σημαντικότερες αποφάσεις του Ανώτατου Αμερικανικού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το θέμα αυτό. Θεωρεί δε αναγκαία την προσθήκη του σκοπού δυσφήμησης στην ποινική υπόσταση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης. Μόνο έτσι θα μπορούν να αξιολογηθούν από τα δικαστήρια οι πραγματικές περιπτώσεις προσβολής της τιμής του κάθε παθόντος. Μία τέτοια λύση αποκαθιστά και την αναγκαία ισορροπία μεταξύ ελεύθερης διάδοσης ιδεών και πληροφοριών και του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ειδικότερα, στην αρχή του έργου ο συγγραφέας κάνει μια αναφορά στις ιστορικές ρίζες της προστασίας της τιμής και τη σχέση της με την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα. Ακολούθως αναλύεται το έννομο αγαθό της τιμής κατά τον Ποινικό Κώδικα, το έγκλημα της δυσφήμησης, η σχέση του σκοπού εξύβρισης με τον σκοπό συκοφαντικής δυσφήμησης, ο σκοπός καταφρόνησης μέσα από τις εμπορικές συναλλαγές και οι συρροές του εγκλήματος της δυσφήμησης. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -1
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ13
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ9
 • ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ17
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α25
 • Oι ιστορικές ρίζες της προστασίας της τιμής 25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β31
 • Από την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στην προστασία της τιμής31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ44
 • Από την έννοια της προσωπικότητας στην έννοια της τιμής44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ61
 • Νομολογία του Ανώτατου Αμερικανικού Δικαστηρίου61
 • Ι) Απόφαση New York Times Co. v. Sullivan του έτους 196462
 • ΙΙ) Aπόφαση Gertz v. Robert Welch του έτους 197466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε71
 • Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο θέμα σύγκρουσης της προστασίας της τιμής και της ελευθερίας του λόγου71
 • Ι) ΕΔΔΑ απόφ. 5-7-2007 – υπόθεση Λιοναράκης κατά Ελλάδος71
 • ΙΙ) ΕΔΔΑ απόφ. 11-10-2007 – υπόθεση Κανελλοπούλου κατά Ελλάδος73
 • ΙΙΙ) Ομοίως ΕΔΔΑ απόφ. 6-12-2007 – υπόθεση Κατράμη κατά Ελλάδος 75
 • IV) Ομοίως ΕΔΔΑ απόφ. 30-10-2012 – υπόθεση Καρπέτας κατά Ελλάδος77
 • V) ΕΔΔΑ απόφ. 8-11-2012 – υπόθεση Peta Deutschland κατά Γερμανίας78
 • VI) ΕΔΔΑ απόφ. 25-08-1998 – Υπόθεση Lindon κατά Γαλλίας79
 • VII) ΕΔΔΑ απόφ. 08-07-1986 – Υπόθεση Lingens κατά Αυστρίας82
 • VIII) Συμπεράσματα84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ89
 • Το έννομο αγαθό της τιμής κατά τον Ποινικό Κώδικα89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ103
 • Το έγκλημα της δυσφήμησης103
 • Ι) Η δυσφήμηση ως βασική πράξη που προσβάλλει το έννομο αγαθό της τιμής103
 • ΙΙ) Tο οντολογικό στοιχείο της δυσφήμησης106
 • ΙΙΙ) Ο ισχυρισμός ή η διάδοση ενώπιον τρίτων117
 • ΙV) Ποιος είναι ο κριτής του κατά πόσο το δυσφημηστικό γεγονός μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη 119
 • V) Η σημασία της Αλήθειας του γεγονότος129
 • VI) Το στοιχείο του ψεύδους στη συκοφαντική δυσφήμηση 139
 • α) Ως προς την προσβολή του εννόμου αγαθού 140
 • β) Ως προς την υπαγωγή του στην αντικειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμησης 142
 • γ) Όσον αφορά τη σχέση με την απλή δυσφήμηση145
 • VII) To τεκμήριο Ψεύδους του άρθρου 366 παρ. 2 εδάφ. β Π.Κ. 147
 • VIII) Υπάρχουν ανεκτές προσβολές της τιμής 159
 • ΙΧ) To υποκειμενικό στοιχείο στο έγκλημα της δυσφήμησης: Απλό στοιχείο υπαιτιότητας ή και υποκειμενικό στοιχείο του Aδίκου 171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ H198
 • Η σχέση του σκοπού εξύβρισης με τον σκοπό συκοφαντικής δυσφήμησης198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ218
 • Ο σκοπός καταφρόνησης μέσα από τις εμπορικές συναλλαγές - Μια μορφή ομαδικής εξύβρισης 218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι228
 • Μια πρόταση de lege ferenda228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ238
 • Οι συρροές του εγκλήματος της δυσφήμησης238
 • i) Eλληνική253
 • ii) Ξένη256
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ247
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ253
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ259
 • 0
 • 0