Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-093-7
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Μ. Σκανδάμης
Πρόλογος: Στ. Αλεξιάδης

Το έργο «Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο» έχει ως αντικείμενο την απόλυση υπό όρο. Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται αφορούν την ιστορική προέλευση και εξέλιξη του θεσμού, τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και οργάνων στον εκσυγχρονισμό του, την εργαλειοποίηση του θεσμού από την πολιτική εξουσία, τα ζητήματα σωφρονιστικού ενδιαφέροντος που αναδεικνύονται από την εφαρμογή των άρθρων 105 επ. ΠΚ, με έμφαση στην έννοια της διαγωγής των καταδίκων για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί σαφή κριτήρια αξιολόγησής της, αλλά και τη μετασωφρονιστική μέριμνα για τους απολυόμενους υπό όρο, για την οποία σημαντικό ρόλο έχουν οι υπηρεσίες δοκιμασίας.

Ο θεσμός προσεγγίζεται κυρίως υπό το πρίσμα των δύο κλάδων της Σωφρονιστικής Επιστήμης, δηλαδή της Σωφρονιστικής, νοούμενης ως ειδική περιοχή γνώσης της οργάνωσης και λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος και του Σωφρονιστικού Δικαίου, που εμπεριέχει το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανόνων που καθορίζουν αυτό το σύστημα. Τα συμπεράσματα της Εφαρμοσμένης Εγκληματολογίας χρησιμοποιούνται επίσης για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των αιτούντων την απόλυση υπό όρο στο πλαίσιο που ο Ποινικός μας Κώδικας καθορίζει.

Επιχειρείται από μια κριτική και πρωτότυπη σκοπιά να αναλυθεί ο εξεταζόμενος θεσμός με έναν τρόπο που μέχρι σήμερα δεν έχει απασχολήσει τη σχετική βιβλιογραφία, στοχεύοντας όχι μόνο στην περιγραφική ή αναλυτική διάσταση των θεματικών ενοτήτων, αλλά και στην ανάδειξη κάποιων πρακτικά εφαρμοστέων λύσεων και προτάσεων, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμού της απόλυσης υπό όρο, ώστε να εγγυάται μια ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων και την -κατά το δυνατόν- ασφαλή εναλλακτική έκτιση που μπορεί να παρέχει ο θεσμός.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ενδεικτικό ευρετήριο.

 • -20
 • A. Εισαγωγικά1
 • B. Η εξέλιξη του θεσμού της απόλυσης υπό όρο3
 • 1. H επιρροή της βρετανικής αποικιοκρατίας3
 • α. Alexander Maconochie7
 • β. Sir Walter Crofton20
 • 2. Η αμερικανική προσέγγιση28
 • α. Οι Η.Π.Α.28
 • i. Τα πρώτα βήματα28
 • ii. H προπολεμική περίοδος36
 • iii. Η θεσμική κριτική της απόλυσης υπό όρο41
 • iv. To αναμορφωτικό ιδεώδες42
 • v. Η υποχώρηση του αναμορφωτικού ιδεώδους43
 • β. Ο Καναδάς59
 • 3. Οι μεταμορφώσεις του θεσμού της απόλυσης υπό όρο στην Ελλάδα66
 • α. Η περίοδος μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου67
 • i. Η εισαγωγή του θεσμού67
 • ii. Η υπαγωγή της απόλυσης υπό όρο στο δίκαιο της ανάγκης71
 • iii. Η δικτατορική κατάργηση του θεσμού της απόλυσης υπό όρο72
 • iv. Η βασιλική εύνοια73
 • v. Η κάμψη του θεσμού της απόλυσης από κινηματικά γεγονότα74
 • vi. Ο πόλεμος και η κατοχή76
 • β. Η εθνική απελευθέρωση και ο διχασμός80
 • γ. Η απόλυση υπό όρο υπό το βάρος της συγκυρίας82
 • Γ. Οι διεθνείς οργανισμοί85
 • 1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών85
 • 2. Το Συμβούλιο της Ευρώπης90
 • α. Οι ευρωπαϊκές μορφές της απόλυσης υπό όρο92
 • β. Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης93
 • γ. Η CPT107
 • δ. Το ΕΔΔΑ109
 • i. Η παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 3 ΕΣΔΑ109
 • ii. Η παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 5 ΕΣΔΑ116
 • iii. Η παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 7 ΕΣΔΑ117
 • 3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση118
 • 4. Συγκριτική επισκόπηση των ευρωπαϊκών τάσεων στην απόλυση υπό όρο128
 • Δ. Η σωφρονιστική διάσταση του θεσμού της απόλυσης υπό όρο στη χώρα μας137
 • 1. Οι σύγχρονες διακυμάνσεις της νομοθεσίας137
 • α. Η φύση του θεσμού και οι νέες μορφές του138
 • β. 1991-2016: H εργαλειοποίηση του θεσμού143
 • 2. Το σωφρονιστικό και εγκληματολογικό ενδιαφέρον για την απόλυση υπό όρο148
 • α. Η επικινδυνότητα ως στοιχείο της κρίσης για τον δράστη εγκληματικών πράξεων153
 • i. Η επικινδυνότητα στις διατάξεις του ποινικού δικαίου153
 • ii. Η επικινδυνότητα στις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα155
 • iii. Η επικινδυνότητα στις διατάξεις για την απόλυση υπό όρο158
 • β. Η καλή διαγωγή κατ’ άρθρο 106 ΠΚ και τα όρια της κρίσης του κινδύνου τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων165
 • i. Τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαγωγής του καταδίκου165
 • ii. Η ασφάλεια της πρόγνωσης των δικαστικών συμβουλίων185
 • Ε. Οι υπηρεσίες δοκιμασίας ως εγγυήτριες του κοινοτικού σωφρονισμού187
 • 1. Οι πρωτοπόροι187
 • 2. Οι στόχοι των υπηρεσιών δοκιμασίας193
 • 3. Η αποτελεσματικότητα195
 • α. Η υποτροπή195
 • β. Η εκτίμηση κινδύνων από τη συμπεριφορά του δράστη198
 • γ. Η βρετανική συστηματοποίηση για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας203
 • δ. H ελληνική άποψη210
 • 4. Η ευρύτερη ευρωπαϊκή εξέλιξη210
 • α. Η οργάνωση των υπηρεσιών δοκιμασίας212
 • β. Τα βασικά καθήκοντα216
 • γ. Η δεοντολογία των υπηρεσιών δοκιμασίας219
 • δ. Ο ρόλος του επιμελητή δοκιμασίας222
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ227
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ243
 • 0
 • 0