Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-048-7
Σελίδες: 880
Επιμέλεια: Σ. Βλαχόπουλος
Συνεργασία: Α. Αρχοντάκη, Ε. Γαλάνη, Δ. Δαρέλλη, Α. Δερβιτσιώτης, Χ. Δετσαρίδης, Γ. Θεοδόσης, Η. Κουβαράς, Γ. Λαζαράκος, Μ. Νάνου, Θ. Ξηρός, Α. Παπαθωμάς, Κ. Παπανικολάου, Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Παυλάκη. Σοφία, Σπ. Τάσσης, Π. Τσαντίλας, Χ. Τσιλιώτης, Α. Τσιρωνάς

Τα θεμελιώδη δικαιώματα ανέκαθεν αποτελούσαν την «καρδιά» του δημοσίου δικαίου. Η προβληματική τους κυμαίνεται από την πραγμάτευση φιλοσοφικών εννοιών (όπως της ελευθερίας, της ισότητας και της ανθρώπινης αξίας) μέχρι την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων (π.χ. συνταγματικότητα των τελών για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη). Ταυτόχρονα, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εκείνα που επιβεβαιώνουν την ενότητα του δικαίου και την ανεπάρκεια των αυστηρών διαχωριστικών γραμμών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου: Όχι μόνο επειδή αποτελούν το θεμέλιο αρχών του ιδιωτικού δικαίου (λ.χ. ελευθερία των συμβάσεων, ανταγωνισμός), αλλά και επειδή δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί ότι πολλές εκφάνσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει αυξηθεί και αυτό είναι πλέον εμφανές και στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Οι λόγοι είναι πολλοί και συνδέονται με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής: Η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος βελτιώνει τη ζωή μας, ταυτόχρονα όμως αυξάνει τους κινδύνους για μια σειρά από δικαιώματα. Ο ανά χείρας συλλογικός τόμος εμφανίζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, καλύπτει όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή δεν περιορίζεται στα ατομικά και κοινωνικά. Αντιθέτως, προκειμένου να καταδειχθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνει και τα πολιτικά δικαιώματα, τα οποία παραδοσιακά συνδέονται με το οργανωτικό μέρος του Συντάγματος και διδάσκονται στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος. Περαιτέρω, ως συλλογικό έργο χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του κάθε συγγραφέα και από πλουραλισμό απόψεων σε ορισμένα θέματα. Οι συντελεστές του τόμου θεωρούν το χαρακτηριστικό αυτό ως πλεονέκτημα, αφού σκοπός ενός επιστημονικού συγγράμματος δεν είναι η παροχή «έτοιμης» γνώσης αλλά η άσκηση της κριτικής σκέψης του επιστήμονα και η γόνιμη αντιπαράθεση με τις απόψεις που διατυπώνονται σε αμφισβητούμενα ζητήματα.

Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε εννέα μέρη, τη γενική θεωρία, τα μητρικά δικαιώματα, τα δικαιώματα φυσικής υπόστασης και ιδιωτικού βίου, τα δικαιώματα πνευματικής έκφρασης, τα οικονομικά δικαιώματα, τα δικαιώματα συλλογικής δράσης, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα έννομης προστασίας. Στα παραπάνω μέρη αναλύονται σε αυτοτελή κεφάλαια τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα, με την παράθεση των αναγκαίων νομολογιακών παραπομπών, και της ειδικής ανά δικαίωμα βιβλιογραφίας, υπό την μορφή ολοκληρωμένων και πλήρων μελετών με σαφή διάρθρωση και καταμερισμό της ύλης. Η έκδοση πλαισιώνεται από αναλυτική ενιαία ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο.

Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο για τον έλληνα νομικό, δικηγόρο, δικαστή συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση με την ύλη των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 • -42
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ1
 • [1]ΓενικΗ θεωρΙα των θεμελιωδΩν δικαιωματων3
 • Ι. Εισαγωγή5
 • Α. Ιστορική εξέλιξη5
 • Β. Ονομασίες, κατηγοριοποίηση, παλαιές και νέες διαστάσεις μτων θεμελιωδών δικαιωμάτων7
 • Γ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα ως υπερεθνικό μέγεθος: Διεθνές και ενωσιακό δίκαιο10
 • ΙΙ. Φορείς12
 • Α. Φυσικά πρόσωπα12
 • Β. Νομικά πρόσωπα15
 • ΙΙΙ. Αποδέκτες16
 • Α. Κρατική εξουσία16
 • Β. Ιδιώτες17
 • IV. Ισχύς19
 • Α. Αναστολή19
 • Β. Παραίτηση19
 • V. Πεδίο προστασίας21
 • Α. Οριοθέτηση από το συνταγματικό κείμενο21
 • Β. Οριοθέτηση με βάση τον σκοπό του δικαιώματος21
 • VI. Περιορισμοί22
 • Α. Από το συνταγματικό κείμενο23
 • Β. Επιφύλαξη υπέρ του νόμου24
 • Γ. Σύγκρουση με άλλες συνταγματικές διατάξεις25
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ78
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ78
 • 1. Σεξουαλική ελευθερία και δικαίωμα μεταβολής φύλου78
 • 2. Δικαίωμα στο όνομα, δικαίωμα στην εικόνα, δικαίωμα αναζήτησης της καταγωγής80
 • 1. Αρνητική υποχρέωση98
 • 2. Θετικές υποχρεώσεις99
 • i. Υιοθέτηση του κατάλληλου νομικού και διοικητικού πλαισίου99
 • ii. Λήψη προληπτικών μέτρων100
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις132
 • 2. Νομικές βάσεις132
 • i. Σύνταγμα132
 • ii. Δίκαιο ΕΕ133
 • iii. Διεθνές Δίκαιο133
 • 3. Φορείς133
 • 4. Αποδέκτες134
 • 5. Πεδίο προστασίας134
 • i. Ελευθερία κίνησης Ελλήνων πολιτών εντός της χώρας134
 • ii. Ελευθερία διαμονής και εγκατάστασης135
 • 6. Συρροή135
 • 7. Περιορισμοί136
 • 1. Ελευθερία εισόδου Ελλήνων πολιτών στη χώρα140
 • i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις140
 • ii. Νομικές βάσεις140
 • iii. Φορείς141
 • iv. Aποδέκτες141
 • v. Πεδίο προστασίας141
 • vi. Περιορισμοί142
 • 2. Η ελευθερία εξόδου Ελλήνων πολιτών από την Ελλάδα143
 • i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις143
 • ii. Νομικές βάσεις144
 • iii. Φορείς145
 • iv. Πεδίο προστασίας146
 • v. Περιορισμοί146
 • 1. Σύνταγμα και εθνική νομοθεσία170
 • 2. Δίκαιο της ΕΕ170
 • 3. Διεθνές Δίκαιο171
 • 1. Οι συνταγματικές προϋποθέσεις του ποινικού κολασμού172
 • i. Η ύπαρξη εγκλήματος172
 • ii. Η ύπαρξη νόμου173
 • iii. Νόμος που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης175
 • iv. Η πρόβλεψη στο νόμο της αξιόποινης πράξης και ο ορισμός των στοιχείων της179
 • v. Μη επιβολή ποινής βαρύτερης από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση μτης πράξης (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. β΄ Συντ.)180
 • 2. Η ποινή181
 • i. Έννοια και όρια181
 • ii. Η προβληματική για τις πειθαρχικές, διοικητικές ποινές (κυρώσεις)181
 • 1. Τεκμήριο αθωότητας185
 • 2. Ne bis in idem186
 • 1. Σύνταγμα231
 • 2. Δίκαιο ΕΕ231
 • 3. Διεθνές Δίκαιο232
 • 1. Σύνταγμα242
 • 2. Δίκαιο ΕΕ243
 • 3. Διεθνές Δίκαιο244
 • 1. Σύνταγμα256
 • 2. Δίκαιο ΕΕ256
 • 3. Διεθνές Δίκαιο257
 • 1. Οικουμενικό Διεθνές Δίκαιο353
 • 2. Περιφερειακό Διεθνές Δίκαιο - Η περίπτωση της ΕΣΔΑ και των Πρόσθετων μΠρωτοκόλλων της354
 • 1. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ανηλίκων356
 • 2. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των μη ημεδαπών357
 • 1. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ΝΠΙΔ και άλλων ενώσεων μή ομάδων χωρίς νομική προσωπικότητα358
 • 2. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ359
 • 3. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ΝΠΙΔ που ανήκουν εξ ολοκλήρου μστο Δημόσιο ή σε λοιπά ΝΠΔΔ360
 • 1. Γνήσιοι περιορισμοί376
 • 2. Μη γνήσιοι ή εγγενείς περιορισμοί (οριοθέτηση του πεδίου προστασίας)380
 • 1. Η τριάδα του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ.382
 • 2. Τα όρια του άρθρου 106 παρ. 2 Συντ.384
 • 1. Η αρχή της επιφύλαξης του νόμου385
 • 2. Η αρχή της απαγόρευσης της παραβίασης του πυρήνα του δικαιώματος387
 • 3. Η αρχή της αναλογικότητας388
 • 1. Η αρχική συσταλτική ερμηνεία του αντικειμένου προστασίας της ιδιοκτησίας407
 • 2. Η συμβολή της ΕΣΔΑ στην προστασία της περιουσίας408
 • 3. Η διεύρυνση του αντικειμένου προστασίας του άρθρου 17 Συντ.411
 • 1. Το γενικό συμφέρον416
 • 2. Τα λοιπά δικαιώματα417
 • 3. Οι περιορισμοί στην προστασία της ιδιοκτησίας στο Δίκαιο της ΕΕ και της ΕΣΔΑ418
 • 4. Οι περιορισμοί των περιορισμών419
 • 1. Σύνταγμα483
 • 2. Δίκαιο ΕΕ483
 • 3. Διεθνές Δίκαιο484
 • 1. Σύνταγμα489
 • 2. Δίκαιο ΕΕ489
 • 3. Διεθνές Δίκαιο490
 • 1. Σύνταγμα496
 • 2. Δίκαιο ΕΕ496
 • 3. Διεθνές Δίκαιο496
 • 1. Το δικαίωμα της προστασίας της υγείας στο ενωσιακό δίκαιο - μΤο άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)508
 • 2. Η προστασία της υγείας ως δικαίωμα του ανθρώπου - μΗ κατοχύρωσή του στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ511
 • 1. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ)530
 • 2. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης531
 • 3. Στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών532
 • 4. Στο πλαίσιο διμερών σχέσεων533
 • 1. Σύνταγμα549
 • 2. Δίκαιο ΕΕ550
 • 3. Διεθνές Δίκαιο550
 • 1. Σύνταγμα555
 • 2. Δίκαιο ΕΕ556
 • 3. Διεθνές Δίκαιο556
 • 1. Σύνταγμα559
 • 2. Δίκαιο ΕΕ559
 • 3. Διεθνές Δίκαιο559
 • 1. Αυτεπάγγελτος έλεγχος της αρχής της προηγούμενης ακρόασης μως λόγου ακύρωσης779
 • 2. Λυσιτέλεια της προβολής της αρχής της προηγούμενης ακρόασης μως λόγου ακύρωσης780
 • Δ. Περιορισμοί των περιορισμών27
 • VII. Συρροή28
 • Α. Γενικές και ειδικές διατάξεις28
 • Β. Αληθείς συρροές29
 • VIII. Μέσα προστασίας30
 • IΧ. Θεμελιώδη δικαιώματα και συνταγματικές υποχρεώσεις31
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ «ΜΗΤΡΙΚΑ» ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ33
 • [2] Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ35
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις36
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις37
 • Α. Σύνταγμα37
 • B. Δίκαιο ΕΕ37
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο38
 • ΙΙΙ. Φορείς38
 • IV. Αποδέκτες39
 • V. Πεδίο προστασίας40
 • A. Αξία του ανθρώπου40
 • B. Σωματική και ψυχική ακεραιότητα του ανθρώπου42
 • VΙ. Συρροή46
 • VII. Περιορισμοί47
 • [3] Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ49
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις50
 • II. Νομικές βάσεις50
 • Α. Σύνταγμα50
 • Β. Δίκαιο ΕΕ51
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο51
 • III. Φορείς52
 • IV. Αποδέκτες53
 • V. Πεδίο προστασίας55
 • A. Το περιεχόμενο της αρχής55
 • B. Η έκταση της δικαστικής προστασίας: μεπεκτατική εφαρμογή ευνοϊκής ρύθμισης;58
 • VI. Συρροή61
 • VII. Περιορισμοί62
 • VIII. Ειδικές μορφές της αρχής63
 • A. Ισότητα των δύο φύλων63
 • B. Ισότητα στα δημόσια βάρη66
 • Γ. Ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση67
 • Δ. Ισότητα στην αμοιβή εργασίας69
 • Ε. Ισότητα στην πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις70
 • [4] Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ73
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις74
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις74
 • Α. Σύνταγμα74
 • B. Δίκαιο ΕΕ74
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο74
 • ΙΙΙ. Φορείς74
 • IV. Αποδέκτες75
 • V. Πεδίο προστασίας75
 • Επιμέρους εκδηλώσεις της προσωπικότητας78
 • VΙ. Συρροή84
 • VII. Περιορισμοί84
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ85
 • [5] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ87
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις89
 • ΙΙ. Νομικές Βάσεις90
 • A. Σύνταγμα90
 • B. Δίκαιο ΕΕ91
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο91
 • ΙΙΙ. Φορείς92
 • Α. Έναρξη της ανθρώπινης ζωής93
 • Β. Λήξη της ανθρώπινης ζωής96
 • ΙV. Αποδέκτες97
 • Α. Κράτος97
 • Β. Ιδιώτες97
 • V. Προστατευτικό πεδίο98
 • Α. Υποχρέωση ουσιαστικής προστασίας98
 • Β. Υποχρέωση δικονομικής προστασίας102
 • VI. Συρροή103
 • VII. Περιορισμοί103
 • Α. Διεθνές δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων104
 • Β. Θανατική ποινή104
 • Γ. Χρήση θανάσιμης βίας από όργανα του κράτους105
 • Δ. Δικαίωμα αυτοσυντήρησης (κατάσταση άμυνας)106
 • Ε. Δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας της εγκύου106
 • VIIΙ. Δικαίωμα στον θάνατο;107
 • [6]Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ (η φυσική ή κυρίως ελευθερία του προσώπου)111
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις112
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις113
 • Α. Σύνταγμα113
 • Β. Δίκαιο ΕΕ114
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο114
 • ΙΙΙ. Φορείς του δικαιώματος114
 • IV. Αποδέκτες115
 • V. Πεδίο προστασίας115
 • A. Η κυρίως προσωπική ελευθερία ή προσωπική ελευθερία εν γένει115
 • B. Εκφάνσεις – εξειδικεύσεις του δικαιώματος της εν γένει προσωπικής μελευθερίας – Το «τρισυπόστατο» της εν γένει (φυσικής) ελευθερίας μτου προσώπου116
 • Γ. Απαγόρευση δουλείας και ειλωτείας117
 • VI. Συρροή121
 • VIΙ. Περιορισμοί121
 • [7] Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ127
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις129
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις129
 • Α. Σύνταγμα129
 • Β. Δίκαιο ΕΕ130
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο130
 • ΙΙΙ. Φορείς130
 • IV. Αποδέκτες131
 • V. Περιορισμοί131
 • VI. Ειδικότερες εκδηλώσεις της προσωπικής ελευθερίας132
 • Α. Ελευθερία κίνησης, διαμονής και εγκατάστασης132
 • Β. Η ελευθερία εισόδου Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα και εξόδου από τη χώρα140
 • VII. Ειδικά θέματα: Αλλοδαποί147
 • [8]Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ149
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις151
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις151
 • Α. Σύνταγμα151
 • Β. Δίκαιο ΕΕ152
 • Γ. Διεθνές δίκαιο152
 • ΙΙΙ. Φορείς152
 • IV. Αποδέκτες152
 • V. Πεδίο προστασίας153
 • Α. Το κυρίως περιεχόμενο της προσωπικής ασφάλειας μ(Βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις)153
 • B. Προϋποθέσεις, διαδικασία και θεσμικές εγγυήσεις για την σύλληψη και μ την προσωρινή κράτηση155
 • Γ. Ένταλμα σύλληψης και προσωρινής κράτησης156
 • Δ. Προσαγωγή στον ανακριτή161
 • Ε. Διάρκεια προσωρινής κράτησης162
 • Στ. Κυρώσεις για την παράνομη σύλληψη και κράτηση162
 • VI. Συρροή164
 • VII. Περιορισμοί164
 • [9] Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΟΛΑΣΜΟΥ165
 • Ι. Η αρχή της νομιμότητας των ποινών (Το δικαίωμα στη νόμιμη ποινή)168
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις168
 • Β. Νομικές βάσεις170
 • Γ. Φορείς171
 • Δ. Αποδέκτες172
 • Ε. Πεδίο προστασίας172
 • ΣΤ. Συρροή183
 • Ζ. Περιορισμοί183
 • Η. Ειδικά θέματα185
 • ΙΙ. Συνταγματική οριοθέτηση μεθόδων κρατικής καταστολής και μαπαγορευμένες ποινές189
 • ΙΙΙ. Απαγόρευση γενικής δήμευσης και θανατικής ποινής192
 • IV. Αποζημίωση αδίκως ή παρανόμως καταδικασθέντων194
 • [10] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ197
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις200
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις202
 • Α. Σύνταγμα202
 • Β. Δίκαιο της ΕΕ203
 • Γ. Διεθνές δίκαιο206
 • ΙΙΙ. Φορείς207
 • IV. Αποδέκτες209
 • V. Πεδίο προστασίας209
 • Α. Το περιεχόμενο του δικαιώματος209
 • Β. Έκταση της έννομης προστασίας211
 • VI. Συρροή213
 • VII. Περιορισμοί214
 • VIII. Ειδικά θέματα217
 • Α. Φυσικό περιβάλλον217
 • Β. Οικιστικό περιβάλλον221
 • Γ. Πολιτιστικό περιβάλλον224
 • [11] Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ227
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις230
 • ΙΙ. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το άσυλο της κατοικίας231
 • Α. Νομικές βάσεις231
 • Β. Φορείς233
 • Γ. Αποδέκτες233
 • Δ. Πεδίο προστασίας234
 • Ε. Περιορισμοί239
 • ΙΙΙ. Το δικαίωμα προστασίας του ατόμου από την αθέμιτη επεξεργασία μπροσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α Συντ.)242
 • Α. Νομικές βάσεις242
 • Β. Φορείς245
 • Γ. Αποδέκτες245
 • Δ. Πεδίο προστασίας246
 • Ε. Περιορισμοί252
 • ΙV. Το απόρρητο της επικοινωνίας και η απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων256
 • Α. Νομικές βάσεις256
 • Β. Φορείς257
 • Γ. Αποδέκτες257
 • Δ. Πεδίο προστασίας258
 • Ε. Περιορισμοί259
 • ΣΤ. Η απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων260
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ265
 • [12] Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ267
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις268
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις269
 • Α. Σύνταγμα269
 • Β. Δίκαιο ΕΕ269
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο269
 • ΙΙΙ. Φορείς269
 • IV. Αποδέκτες270
 • V. Πεδίο προστασίας272
 • Α. Η θρησκευτική συνείδηση και η εκδήλωσή της272
 • Β. Η θρησκευτική λατρεία273
 • VI. Συρροή276
 • VII. Περιορισμοί276
 • VIII. Ειδικά θέματα277
 • Α. Η ίση μεταχείριση των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων277
 • Β. Καθεστώς θρησκευτικών λειτουργών278
 • Γ. Προσηλυτισμός279
 • Δ. Θρησκευτικά σύμβολα280
 • [13] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ283
 • I. Εισαγωγή285
 • II. Ιστορική εξέλιξη286
 • III. Νομικές βάσεις287
 • Α. Σύνταγμα287
 • Β. Δίκαιο ΕΕ287
 • Γ. Διεθνές δίκαιο288
 • ΙV. Φορείς288
 • V. Αποδέκτες289
 • VI. Πεδίο προστασίας δικαιωμάτων289
 • VII. Συρροή291
 • VΙΙΙ. Περιορισμοί291
 • ΙΧ. Ειδικά θέματα299
 • Α. Ηλεκτρονικός τύπος - Διαδίκτυο299
 • Β. Ελευθερία του τύπου και ιδιωτικότητα302
 • Γ. Δικαίωμα στην πληροφόρηση304
 • Δ. Η συνταγματική ρύθμιση της ραδιοτηλεόρασης305
 • [14] Η ΕλευθερIα της τEχνης309
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις310
 • Α. Σύνταγμα310
 • Β. Δίκαιο ΕΕ310
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο311
 • ΙΙ. Φορείς311
 • IΙΙ. Αποδέκτες313
 • ΙV. Πεδίο προστασίας313
 • V. Συρροή314
 • VI. Περιορισμοί315
 • [15] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ321
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις322
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις323
 • Α. Σύνταγμα323
 • Β. Δίκαιο ΕΕ323
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο323
 • ΙΙΙ. Φορείς324
 • IV. Αποδέκτες326
 • V. Πεδίο προστασίας326
 • Α. Η ελευθερία της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας326
 • Β. Η ακαδημαϊκή ελευθερία327
 • Γ. Η ελευθερία της παιδείας328
 • VΙ. Συρροή330
 • VII. Περιορισμοί330
 • VIII. Ειδικά θέματα334
 • Α. Αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ334
 • Β. Δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας ανώτατης εκπαίδευσης336
 • Γ. Επαγγελματική εκπαίδευση338
 • Δ. Ιδιωτική εκπαίδευση339
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ341
 • [16] Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ343
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις347
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις347
 • Α. Το Σύνταγμα του 1975 (Συντ. 75), όπως ισχύει347
 • Β. Δίκαιο ΕΕ350
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο353
 • ΙΙΙ. Φορείς (Υποκειμενικό πεδίο προστασίας) - Η θεμελιοδικαιική ικανότητα355
 • Α. Τα φυσικά πρόσωπα356
 • Β. Τα νομικά πρόσωπα358
 • IV. Αποδέκτες361
 • Α. Γενικά361
 • Β. Η νομοθετική λειτουργία362
 • Γ. Η εκτελεστική λειτουργία - Ειδικότερα η Διοίκηση362
 • Δ. Η δικαστική λειτουργία364
 • Ε. Οι ιδιώτες ως αποδέκτες της οικονομικής ελευθερίας;364
 • V. Αντικειμενικό πεδίο προστασίας366
 • Α. Η επαγγελματική ελευθερία ή ελευθερία της εργασίας μκαι του επαγγέλματος367
 • Β. Η επιχειρηματική ελευθερία368
 • Γ. Η συμβατική ελευθερία369
 • Δ. Η ελευθερία του ανταγωνισμού371
 • Ε. Η ελευθερία κατανάλωσης372
 • ΣΤ. Η ελευθερία διαφήμισης372
 • Ζ. Η ελευθερία ίδρυσης κερδοσκοπικών ενώσεων373
 • VI. Συρροή374
 • VII. Περιορισμοί376
 • Α. Γενικά376
 • Β. Οι περιορισμοί στην οικονομική ελευθερία καθ’ εαυτοί376
 • Γ. Συνταγματική δικαιολόγηση των περιορισμών382
 • Δ. Οι περιορισμοί των περιορισμών (Schranken-Schranken)385
 • VIII. Ειδικά θέματα389
 • Α. Οικονομική ελευθερία και θεωρία του οικονομικού Συντάγματος389
 • Β. Οικονομική ελευθερία και κρατικός προγραμματισμός - παρεμβατισμός391
 • [17] Η προστασΙα της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ393
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις395
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις396
 • Α. Σύνταγμα396
 • Β. Δίκαιο ΕΕ397
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο398
 • III. Φορείς399
 • Α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα399
 • Β. Έλληνες και αλλοδαποί399
 • Γ. Υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης400
 • Δ. Το κράτος και τα νομικά του πρόσωπα401
 • IV. Αποδέκτες405
 • V. Πεδίο προστασίας406
 • Α. Το αντικείμενο προστασίας406
 • Β. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία412
 • VI. Συρροή414
 • VII. Περιορισμοί415
 • Α. Οι περιορισμοί του δικαιώματος415
 • Β. Η στέρηση της ιδιοκτησίας - Αναγκαστική απαλλοτρίωση420
 • VIII. Ειδικά θέματα424
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ425
 • [18] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ427
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις429
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις430
 • Α. Σύνταγμα430
 • Β. Δίκαιο ΕΕ430
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο431
 • ΙΙΙ. Φορείς432
 • ΙV. Αποδέκτες434
 • V. Πεδίο προστασίας435
 • Α. Η έννοια της συνάθροισης435
 • Β. Είδη συνάθροισης437
 • Γ. Το περιεχόμενο της ελευθερίας συνάθροισης439
 • VI. Συρροή442
 • VII. Περιορισμοί443
 • VIII. Ειδικά θέματα448
 • [19] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΩΣΕΩΣ451
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις453
 • II. Νομικές βάσεις455
 • Α. Σύνταγμα455
 • Β. Δίκαιο ΕΕ456
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο456
 • III. Φορείς457
 • IV. Αποδέκτες459
 • V. Πεδίο προστασίας459
 • Α. Έννοια της ελευθερίας ένωσης459
 • Β. Περιεχόμενο της ελευθερίας ένωσης462
 • VI. Συρροή470
 • VII. Περιορισμοί472
 • Α. Γενικοί περιορισμοί472
 • Β. Διάλυση σωματείου473
 • Γ. Περιορισμοί λόγω ειδικών κυριαρχικών σχέσεων476
 • VIII. Ειδικά θέματα477
 • [20] Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ481
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις482
 • ΙI. Η κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23 παρ. 1 Συντ.)483
 • A. Νομικές βάσεις 483
 • Β. Φορείς485
 • Γ. Αποδέκτες485
 • Δ. Περιεχόμενο486
 • Ε. Συρροή488
 • ΣΤ. Περιορισμοί 489
 • ΙΙΙ. Η συλλογική αυτονομία (άρθρο 22 παρ. 2 και 3 Συντ.)489
 • Α. Νομικές βάσεις 489
 • Β. Φορείς490
 • Γ. Αποδέκτες491
 • Δ. Πεδίο προστασίας491
 • Ε. Συρροή495
 • ΣΤ. Περιορισμοί 495
 • ΙV. Η απεργία (άρθρο 23 παρ. 2 Συντ.)496
 • Α. Νομικές βάσεις 496
 • Β. Φορείς497
 • Γ. Αποδέκτες498
 • Δ. Πεδίο προστασίας498
 • Ε. Συρροή499
 • ΣΤ. Περιορισμοί500
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ503
 • [21] ΤΟ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΗΣ ΥΓΕIΑΣ505
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις506
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις507
 • Α. Σύνταγμα507
 • Β. Δίκαιο ΕΕ508
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο511
 • ΙΙΙ. Φορείς του δικαιώματος της υγείας513
 • IV. Αποδέκτες515
 • V. Πεδίο προστασίας: Όρια και έκταση της προστασίας του δικαιώματος, μυπό τη σκοπιά της αρχής του κοινωνικού κράτους517
 • Α. Η ευρεία θεώρηση του προστατευόμενου αγαθού517
 • Β. Η κατοχύρωσή του ως αρνητικού - ατομικού συνταγματικού δικαιώματος518
 • Γ. Η κατοχύρωσή του ως κοινωνικού δικαιώματος - Το άρθρο 21 παρ. 3 μτου Συντάγματος519
 • Δ. Η νομολογιακή αντιμετώπιση του δικαιώματος από το Συμβούλιο μ της Επικρατείας519
 • VI. Συρροή521
 • VII. Περιορισμοί522
 • VIII. Ειδικά θέματα523
 • [22] Το δικαΙωμα στην κοινωνικΗ ασφΑλιση525
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις527
 • II. Νομικές βάσεις528
 • Α. Σύνταγμα528
 • Β. Δίκαιο ΕΕ529
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο530
 • III. Φορείς533
 • IV. Αποδέκτες534
 • V. Πεδίο προστασίας534
 • A. Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης534
 • B. Ο πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης535
 • VI. Γενικές αρχές συνταγματικού επιπέδου - Περιορισμοί539
 • [23] Το ΔικαΙωμα στην ΕργασΙα547
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις548
 • IΙ. Το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 εδάφ. α΄ Συντ.)549
 • Α. Νομικές βάσεις 549
 • Β. Φορείς551
 • Γ. Αποδέκτες551
 • Δ. Πεδίο προστασίας552
 • Ε. Συρροή554
 • ΣΤ. Περιορισμοί 555
 • IΙΙ. Η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας (άρθρο 22 παρ. 4 Συντ.)555
 • Α. Νομικές βάσεις 555
 • Β. Φορείς556
 • Γ. Αποδέκτες557
 • Δ. Πεδίο προστασίας557
 • Ε. Περιορισμοί 558
 • ΙV. Η ισότητα αμοιβής (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β’ Συντ.)559
 • Α. Νομικές βάσεις 559
 • Β. Φορείς560
 • Γ. Αποδέκτες560
 • Δ. Πεδίο προστασίας561
 • Ε. Συρροή564
 • ΣΤ. Περιορισμοί 564
 • [24]Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ567
 • Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ571
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις571
 • 1. Η έννοια της οικογένειας – Η οικογένεια ως αντικείμενο προστασίας μτου Συντάγματος571
 • 2. Η ύπαρξη τέκνων και η προηγούμενη σύναψη γάμου ως προϋποθέσεις μγια τη σύσταση οικογένειας κατά το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ.;573
 • II. Νομικές βάσεις575
 • 1. Σύνταγμα575
 • 2. Δίκαιο ΕΕ575
 • 3. Διεθνές δίκαιο576
 • III. Φορείς577
 • IV. Αποδέκτες578
 • V. Περιεχόμενο του δικαιώματος - Πεδίο προστασίας578
 • 1. Το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. ως θεσμική εγγύηση578
 • 2. Το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. ως κοινωνικό δικαίωμα580
 • 3. Το ατομικό δικαίωμα για ίδρυση οικογένειας582
 • VI. Συρροή582
 • VII. Περιορισμοί583
 • VIII. Ειδικά θέματα583
 • 1. Πολύτεκνες οικογένειες 583
 • 2. Δικαίωμα στη στέγαση585
 • Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ587
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Η έννοια γάμου587
 • II. Νομικές βάσεις588
 • 1. Σύνταγμα588
 • 2. Δίκαιο ΕΕ588
 • 3. Διεθνές Δίκαιο588
 • III. Φορείς590
 • IV. Αποδέκτες590
 • V. Περιεχόμενο του δικαιώματος - Πεδίο προστασίας591
 • 1. H ατομική ελευθερία σύναψης γάμου591
 • 2. Κοινωνικό δικαίωμα 591
 • 3. Θεσμική εγγύηση 592
 • VI. Συρροή592
 • VII. Περιορισμοί593
 • VIII. Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις594
 • IX. Ειδικά θέματα - Το Σύμφωνο συμβίωσης595
 • Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ597
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις597
 • II. Νομικές βάσεις597
 • 1. Σύνταγμα597
 • 2. Δίκαιο ΕΕ597
 • 3. Διεθνές δίκαιο597
 • III. Φορείς598
 • IV. Αποδέκτες599
 • V. Περιεχόμενο του δικαιώματος – Πεδίο προστασίας599
 • VI. Συρροή601
 • VIΙ. Περιορισμοί602
 • Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ603
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις603
 • II. Νομικές βάσεις603
 • III. Φορείς604
 • IV. Αποδέκτες605
 • V. Περιεχόμενο του δικαιώματος – Πεδίο προστασίας605
 • VI. Συρροή606
 • VIΙ. Περιορισμοί607
 • ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ609
 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ611
 • [25] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ612
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις613
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις614
 • Α. Το Σύνταγμα 614
 • Β. Δίκαιο ΕΕ615
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο616
 • Δ. Εκτελεστικοί νόμοι617
 • ΙΙΙ. Φορείς 618
 • IV. Αποδέκτες619
 • V. Πεδίο προστασίας621
 • Α. Οι στιγμές ενεργοποίησης621
 • Β. Οι συνταγματικές αρχές621
 • Γ. Η οργάνωση και η άσκηση του δικαιώματος της ψήφου628
 • VI. Συρροή637
 • VIΙ. Περιορισμοί - Στέρηση638
 • [26] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ639
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις640
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις640
 • Α. Το Σύνταγμα 640
 • Β. Δίκαιο ΕΕ641
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο641
 • Δ. Εκτελεστικοί νόμοι642
 • ΙΙΙ. Φορείς 643
 • IV. Αποδέκτες645
 • V. Πεδίο προστασίας646
 • VΙ. Συρροή650
 • VIΙ. Περιορισμοί - Στέρηση650
 • Α. Γενικά 650
 • Β. Τα κωλύματα εκλογιμότητας651
 • Γ. Τα κοινοβουλευτικά ασυμβίβαστα656
 • Δ. Ο δικαστικός έλεγχος658
 • [27] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ661
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις662
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις664
 • Α. Σύνταγμα664
 • Β. Δίκαιο ΕΕ664
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο664
 • Δ. Εκτελεστικός νόμος665
 • ΙΙΙ. Φορείς666
 • IV. Αποδέκτες668
 • V. Πεδίο προστασίας669
 • Α. Το περιεχόμενο669
 • Β. Το πολιτικό κόμμα 676
 • Γ. Η ίδρυση 677
 • Δ. Το πολιτικό κόμμα στον εκλογικό αγώνα και στην εκλογική διαδικασία681
 • Ε. Το πολιτικό κόμμα στη Βουλή684
 • VΙ. Συρροή685
 • VΙΙ. Περιορισμοί - Στέρηση685
 • [28] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ689
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις690
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις691
 • Α. Σύνταγμα691
 • Β. Δίκαιο ΕΕ691
 • Γ. Διεθνές Δίκαιο692
 • Δ. Εκτελεστικός νόμος692
 • ΙΙΙ. Φορείς693
 • ΙV. Αποδέκτες694
 • V. Πεδίο προστασίας695
 • Α. Έννοια και μορφές695
 • Β. Οι δικαιούχοι698
 • Γ. Η κατανομή700
 • Δ. Η αρχή της διαφάνειας702
 • VI. Συρροή704
 • VII. Περιορισμοί - Στέρηση704
 • ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ709
 • [29] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΣΤΗ711
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις712
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις714
 • ΙΙΙ. Φορείς715
 • IV. Αποδέκτες717
 • V. Πεδίο προστασίας718
 • VI. Συρροή722
 • VII. Περιορισμοί: Η ρήτρα «χωρίς τη θέλησή του» και η συνταγματική μ κατοχύρωση της διαιτησίας722
 • [30] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ729
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις730
 • II. Νομικές βάσεις732
 • III. Φορείς733
 • IV. Αποδέκτες734
 • V. Πεδίο προστασίας736
 • VI. Συρροή744
 • VII. Περιορισμοί744
 • [31] ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ747
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις749
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις750
 • Α. Σύνταγμα750
 • Β. Νόμος751
 • Γ. Δίκαιο ΕΕ752
 • Δ. Διεθνές Δίκαιο754
 • ΙΙΙ. Φορείς755
 • IV. Αποδέκτες756
 • V. Πεδίο προστασίας757
 • Α. Το περιεχόμενο του δικαιώματος της αναφοράς757
 • B. Το περιεχόμενο του δικαιώματος της πρόσβασης758
 • Γ. Δικονομικά: τρόποι ικανοποίησης του δικαιώματος της πρόσβασης762
 • VΙ. Συρροή763
 • VII. Περιορισμοί764
 • Α. Περιορισμοί στο δικαίωμα της αναφοράς764
 • Β. Περιορισμοί στο δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στα έγγραφα764
 • VIII. Ειδικά θέματα766
 • Α. Η αναφορά σε σχέση με το έννομο συμφέρον του πολίτη για την υποβολή της766
 • Β. Το δικαίωμα πρόσβασης και η προστασία των προσωπικών δεδομένων766
 • [32] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ769
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις771
 • ΙΙ. Νομικές βάσεις771
 • Α. Σύνταγμα771
 • Β. Νόμος772
 • Γ. Δίκαιο ΕΕ773
 • Δ. Διεθνές Δίκαιο774
 • ΙΙΙ. Φορείς775
 • IV. Αποδέκτες775
 • V. Πεδίο προστασίας776
 • A. Το περιεχόμενο της αρχής776
 • B. Δικονομικά ζητήματα σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος μως λόγου ακύρωσης779
 • VΙ. Συρροή782
 • VII. Περιορισμοί782
 • Α. Το δημόσιο συμφέρον782
 • Β. Διοικητικές πράξεις δέσμιας αρμοδιότητας που στηρίζονται μσε αντικειμενικά δεδομένα783
 • VIII. Ειδικά θέματα784
 • Α. Η αρχή της ακρόασης στο φορολογικό δίκαιο784
 • Β. Η άσκηση του δικαιώματος στο δίκαιο των αλλοδαπών785
 • ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ789
 • Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ789
 • ΙΙ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ821
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ825
 • 0
 • 0