Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-083-8
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: H. Voelkel
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης

Το έργο «Τα διακριτικά γνωρίσματα» προσεγγίζει ερμηνευτικά τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος και τη σχέση τους με το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, του καταχωρημένου σήματος.

Η μελέτη ερευνά κατά πόσο θα ήταν δικαιοπολιτικά ορθή και σκόπιμη για την ελληνική έννομη τάξη η ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων στον νόμο περί σημάτων. Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό το βιβλίο εκκινεί από μία σύγκριση γερμανικού και ελληνικού δικαίου.

Στο πρώτο κεφάλαιο εκτίθενται οι ρυθμίσεις του γερμανικού και στο δεύτερο οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου. Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στο κεντρικό ερώτημα της σκοπιμότητας ενιαίας νομοθετικής αντιμετώπισης των διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού και του τυπικού συστήματος, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων για αλλαγές στο ελληνικό δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα των σχετικών διατάξεων του γερμανικού δικαίου (στο πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση), πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -23
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ3
 • Τα διακριτικά γνωρίσματα στο γερμανικό δίκαιο3
 • Α. Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο γερμανικό δίκαιο3
 • Β. Είδη διακριτικών γνωρισμάτων 5
 • Γ. Η νομολογία του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα7
 • Ι. Η Οδηγία 2008/95/ΕΚ7
 • ΙΙ. Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ9
 • ΙΙΙ. Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ10
 • Δ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων 10
 • Ι. Λειτουργίες του μη καταχωρημένου σήματος11
 • 1. Η διακριτική λειτουργία11
 • 2. Η λειτουργία προέλευσης11
 • 3. Η διαφημιστική λειτουργία14
 • 4. Η εγγυητική λειτουργία15
 • 5. Η επενδυτική λειτουργία15
 • 6. Η λειτουργία επικοινωνίας16
 • 7. Άλλες λειτουργίες16
 • ΙΙ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχείρησης 16
 • ΙΙΙ. Λειτουργίες του τίτλου έργου17
 • Ε. Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων17
 • ΣΤ. Τα διακριτικά γνωρίσματα στο δίκαιο των σημάτων18
 • Ι. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με τη γέννησή τους19
 • 1. Διακριτική δύναμη19
 • 2. Καθιέρωση στις συναλλαγές22
 • ΙΙ. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς την προστασία τους23
 • 1. Εδαφική έκταση προστασίας23
 • 2. Προτεραιότητα του δικαιώματος - άρθρο 6 MarkenG24
 • 3. Η χρήση στις συναλλαγές24
 • 4. Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος 25
 • α. Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας26
 • αα. Η χρήση για προϊόντα ή υπηρεσίες 26
 • ββ. Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης 28
 • γγ. Η χρήση ως τίτλος έργου 29
 • β. Η χρήση που εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος 30
 • 5. Ο κίνδυνος συγχύσεως33
 • IΙI. Το μη καταχωρημένο σήμα με βάση το άρθρο 4 αρ. 2 MarkenG36
 • 1. Προϋποθέσεις προστασίας του μη καταχωρημένου σήματος37
 • α. Είδη σήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 MarkenG37
 • β. Λόγοι απαραδέκτου38
 • 2. Εξουσίες του δικαιούχου μη καταχωρημένου σήματος39
 • α. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο ταυτίζεται με το σήμα και με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που διακρίνει (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 1 MarkenG)39
 • β. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 2 MarkenG)41
 • γ. Προστασία του μη καταχωρημένου σήματος φήμης (άρθρο 14 παρ. 2 αρ. 3 MarkenG)41
 • 3. Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής 44
 • α. Αξίωση παράλειψης στο μέλλον44
 • β. Αξίωση άρσης της προσβολής 45
 • γ. Αξίωση αποζημίωσης46
 • δ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός 49
 • ε. Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών49
 • στ. Αξίωση έναντι ενδιαμέσων51
 • IV. Το παγκοίνως γνωστό σήμα σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ. 3 MarkenG52
 • V. Το διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 MarkenG και ο τίτλος έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG53
 • 1. Τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων53
 • α. Το όνομα 54
 • β. Η επωνυμία 56
 • γ. Το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα επιχειρήσεων ή καταστήματος57
 • δ. Άλλα σημεία τα οποία είναι ικανά να διακρίνουν την επιχείρηση (άρθρο 5 παρ. 2 προτ. 2 MarkenG)58
 • 2. Ο τίτλος έργου (άρθρο 5 παρ. 3 MarkenG)58
 • 3. Το Domain name 60
 • 4. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων και του τίτλου έργου σύμφωνα με το άρθρο 15 MarkenG63
 • α. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως (άρθρο 15 παρ. 2 MarkenG)64
 • β. Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης και έργου τίτλου φήμης 64
 • 5. Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής 65
 • VI. Όρια του δικαιώματος 65
 • 1. Παραγραφή δικαιώματος (άρθρο 20 MarkenG)65
 • 2. Αποδυνάμωση δικαιώματος (άρθρο 21 MarkenG)66
 • 3. Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικών (άρθρο 23 MarkenG)68
 • α. Η χρήση ονομάτων (άρθρο 23 αρ. 1 MarkenG)68
 • β. Η χρήση για περιγραφικές ενδείξεις (άρθρο 23 αρ. 2 MarkenG)69
 • γ. Η χρήση για ανταλλακτικά (άρθρο 23 αρ. 3 MarkenG)70
 • δ. Χρήση σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη (άρθρο 23 τελευταία πρόταση MarkenG)70
 • 4. Ανάλωση δικαιώματος (άρθρο 24 MarkenG)71
 • VII. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων72
 • 1. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας72
 • 2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας73
 • Ζ. Μεταβίβαση του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης73
 • Η. Άδεια χρήσης του μη καταχωρημένου σήματος και των σημείων επιχείρησης74
 • Θ. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις74
 • I. Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με το άρθρο 12 BGB 75
 • ΙI. Η προστασία της επωνυμίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 HGB75
 • ΙII. Προστασία σύμφωνα με το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού76
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 4 αρ. 9 UWG77
 • α. Το άρθρο 4 αρ. 9 a UWG79
 • β. Το άρθρο 4 αρ. 9 b UWG80
 • γ. Το άρθρο 4 αρ. 9 c UWG81
 • 2. Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 UWG σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1, αρ. 1 και 2 UWG81
 • 3. Η γενική ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 UWG82
 • IV. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία83
 • V. Προστασία τρισδιάστατων διακριτικών γνωρισμάτων με βάση το νόμο περί σχεδίων84
 • 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ85
 • Τα διακριτικά γνωρίσματα στο ελληνικό δίκαιο85
 • Α. Ιστορική εξέλιξη των σχετικών διατάξεων στο ελληνικό δίκαιο85
 • Β. Είδη Διακριτικών Γνωρισμάτων 87
 • Ι. Οριοθέτηση μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων 87
 • ΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας το προϊόν 89
 • 1. Η ερμηνεία της έννοιας του διασχηματισμού89
 • 2. Ο διασχηματισμός υπηρεσιών91
 • ΙΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα με αντικείμενο προστασίας την επιχείρηση95
 • IV. Το διακριτικό γνώρισμα του έργου95
 • Γ. Εφαρμογή της νομολογίας του ΔΕΕ για τα διακριτικά γνωρίσματα96
 • Ι. Η Οδηγία 2008/95/ΕΚ96
 • ΙΙ. Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ97
 • III. Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ98
 • Δ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων 99
 • Ι. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων προϊόντων του ουσιαστικού συστήματος99
 • 1. Η διακριτική λειτουργία100
 • 2. Η λειτουργία προέλευσης100
 • 3. Η διαφημιστική λειτουργία101
 • 4. Η εγγυητική λειτουργία102
 • 5. Η επενδυτική λειτουργία103
 • 6. Η λειτουργία επικοινωνίας103
 • 7. Άλλες λειτουργίες104
 • ΙΙ. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων επιχείρησης 104
 • ΙΙΙ. Λειτουργίες του τίτλου έργου 105
 • Ε. Νομική φύση των διακριτικών γνωρισμάτων106
 • ΣΤ. Η σχέση των διακριτικών γνωρισμάτων με τα καταχωρημένα σήματα (άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 146/1914)106
 • I. Η έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β του Ν. 146/1914108
 • ΙΙ. Αναλογική εφαρμογή του δικαίου σημάτων για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων 111
 • Ζ. Τα Διακριτικά γνωρίσματα του άρθρου 13 του Ν. 146/1914114
 • I. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την γέννησή τους114
 • 1. Διακριτική δύναμη 114
 • 2. Καθιέρωση στις συναλλαγές 119
 • IΙ. Κοινές έννοιες όλων των διακριτικών γνωρισμάτων σχετικά με την προστασία τους122
 • 1. Εδαφική έκταση προστασίας122
 • 2. Προτεραιότητα του δικαιώματος123
 • 3. Η χρήση στις συναλλαγές 124
 • 4. Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος 127
 • α. Η χρήση σε σχέση με το αντικείμενο προστασίας129
 • αα. Η χρήση για προϊόντα 129
 • ββ. Η χρήση ως διακριτικό επιχείρησης 130
 • γγ. Η χρήση ως τίτλος έργου130
 • β. Η χρήση εμπίπτει στις λειτουργίες του διακριτικού γνωρίσματος130
 • 5. Ο κίνδυνος συγχύσεως132
 • ΙII. Τα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων - ο διασχηματισμός και η ιδιαίτερη διακόσμηση135
 • 1. Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος136
 • 2. Προστασία του διασχηματισμού και της ιδιαίτερης διακόσμησης137
 • α. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/διακριτικού γνωρίσματος το οποίο ταυτίζεται με τον διασχηματισμό ή την ιδιαίτερη διακόσμηση138
 • β. Προστασία έναντι μεταγενέστερου σημείου/διακριτικού γνωρίσματος το οποίο προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως139
 • γ. Προστασία του διασχηματισμού φήμης 139
 • IV. Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914142
 • 1. Προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος142
 • α. Το όνομα142
 • β. Η επωνυμία145
 • γ. Ο διακριτικός τίτλος καταστήματος και επιχείρησης 146
 • δ. Τα διακριτικά γνωρίσματα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 146/1914147
 • ε. Το διακριτικό γνώρισμα τίτλος έργου148
 • στ. Το Domain Name 150
 • 2. Προϋποθέσεις προστασίας των διακριτικών γνωρισμάτων σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.1 εδ. 1 και 2 Ν. 146/1914153
 • α. Το διακριτικό γνώρισμα φήμης154
 • β. Προστασία του διασχηματισμού υπηρεσιών με βάση άρθρο 13 παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 Ν. 146/1914155
 • V. Αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής διακριτικών γνωρισμάτων155
 • 1. Αξίωση παράλειψης στο μέλλον155
 • 2. Αξίωση προς άρση της προσβολής156
 • 3. Αξίωση αποζημίωσης157
 • 4. Ηθική Βλάβη160
 • 5. Υποχρέωση προσκόμισης πληροφοριών161
 • 6. Άλλες αξιώσεις επί προσβολής του δικαιώματος162
 • 7. Αξίωση έναντι ενδιαμέσου163
 • VI. Όρια του δικαιώματος 163
 • 1. Αποδυνάμωση δικαιώματος 163
 • 2. Παραγραφή δικαιώματος165
 • 3. Ελεύθερη χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων168
 • 4. Ανάλωση δικαιώματος169
 • VII. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων171
 • 1. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με ίδιο αντικείμενο προστασίας171
 • α. Σύγκρουση μεταξύ διακριτικών γνωρισμάτων του ουσιαστικού συστήματος171
 • β. Σύγκρουση διασχηματισμού με καταχωρημένο σήμα (το άρθρο 158 Ν. 4072/2012)172
 • 2. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων με διαφορετικό αντικείμενο προστασίας176
 • Η. Η μεταβίβαση και η άδεια χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων177
 • Θ. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις180
 • Ι. Η προστασία του ονόματος σύμφωνα με άρθρο 58 ΑΚ181
 • ΙΙ. Οι διατάξεις του εμπορικού μητρώου183
 • ΙΙΙ. Προστασία του διακριτικού γνωρίσματος σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 146/1914184
 • IV. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση τις ρυθμίσεις για την αδικοπραξία187
 • V. Αδικαιολόγητος πλουτισμός188
 • 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ191
 • Η αντιμετώπιση των διακριτικών γνωρισμάτων σε ένα ενιαίο νόμο191
 • Α. Το νομικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το Ευρωπαϊκό δίκαιο191
 • Ι. Τα διακριτικά γνωρίσματα στον Κανονισμό 207/2009/ΕΚ192
 • ΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2008/95/ΕΚ194
 • ΙΙΙ. Τα διακριτικά γνωρίσματα στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ194
 • Β. Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης195
 • Ι. Τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης195
 • 1. Αυστρία195
 • 2. Βουλγαρία196
 • 3. Γαλλία196
 • 4. Δανία197
 • 5. Εσθονία197
 • 6. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας198
 • 7. Ιρλανδία198
 • 8. Ισπανία198
 • 9. Ιταλία199
 • 10. Κροατία199
 • 11. Κύπρος 200
 • 12. Λετονία200
 • 13. Λιθουανία200
 • 14. Μάλτα201
 • 15. Μπενελούξ201
 • α. Βέλγιο 201
 • β. Λουξεμβούργο202
 • γ. Κάτω Χώρες202
 • 16. Ουγγαρία202
 • 17. Πολωνία202
 • 18. Πορτογαλία203
 • 19. Ρουμανία204
 • 20. Σλοβακία204
 • 21. Σλοβενία204
 • 22. Σουηδία205
 • 23. Τσεχική Δημοκρατία205
 • 24. Φινλανδία206
 • ΙΙ. Ανάλυση των ρυθμίσεων σχετικά με τα διακριτικά γνωρίσματα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης206
 • Γ. Η δικαιολογία για την εισαγωγή του γερμανικού ενιαίου νόμου περί σημάτων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων207
 • Ι. Οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων μέχρι το 1993207
 • ΙΙ. Η εφαρμογή όλων των διακριτικών γνωρισμάτων στο νόμο περί σημάτων213
 • Δ. Οι ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων κατά το ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο216
 • I. Ομοιότητες των διακριτικών γνωρισμάτων ως προς το αντικείμενο προστασίας τους217
 • II. Λειτουργίες των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος217
 • III. Κοινές προϋποθέσεις των διακριτικών γνωρισμάτων και του σήματος219
 • 1. Διακριτική δύναμη 219
 • 2. Καθιέρωση στις συναλλαγές219
 • 3. Η χρήση στις συναλλαγές219
 • 4. Προτεραιότητα του δικαιώματος220
 • 5. Η χρήση εν είδει διακριτικού γνωρίσματος 220
 • 6. Ο κίνδυνος συγχύσεως220
 • IV. Το νομοθετικό πλαίσιο των διακριτικών γνωρισμάτων221
 • V. Συμπέρασμα222
 • Ε. Σύγκριση των σχετικών ρυθμίσεων στο ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο223
 • Ι. Ο διασχηματισμός υπηρεσιών223
 • ΙI. Η προστασία έναντι μεταγενέστερων σημείων που ταυτίζονται με το διακριτικό γνώρισμα 224
 • III. Η προστασία του διακριτικού γνωρίσματος φήμης 225
 • IV. Οι αξιώσεις σε περίπτωση προσβολής 226
 • 1. Αξίωση παράλειψης στο μέλλον226
 • 2. Αξίωση προς άρση της προσβολής 226
 • 3. Αποζημίωση227
 • 4. Ηθική Βλάβη229
 • 5. Αδικαιολόγητος πλουτισμός229
 • 6. Αξίωση παροχής πληροφοριών230
 • 7. Άλλες αξιώσεις κατά του προσβάλλοντος το δικαίωμα231
 • 8. Αξίωση έναντι ενδιαμέσου231
 • V. Η αποδυνάμωση δικαιώματος232
 • VI. Η ρύθμιση της παραγραφής 232
 • VII. Χρήση ονομάτων και περιγραφικών ενδείξεων, αγορά ανταλλακτικού233
 • VIII. Ανάλωση δικαιώματος235
 • IΧ. Η μεταβίβαση και η άδεια χρήσης 235
 • Χ. Ποινικές διατάξεις 236
 • XI. Έλλειψη επαρκούς προστασίας διακριτικών γνωρισμάτων236
 • 1. Η προστασία του παγκοίνως γνωστού σήματος236
 • 2. Η προστασία του τίτλου έργου σε μη έντυπη μορφή238
 • 3. Αρμοδιότητα Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων238
 • XII. Προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων με βάση άλλες διατάξεις239
 • ΣΤ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ένταξης των διακριτικών γνωρισμάτων στον ελληνικό νόμο περί σημάτων240
 • Ζ. Τα μη καταχωρημένα διακριτικά γνωρίσματα σε μελλοντική ρύθμιση του ευρωπαίου νομοθέτη243
 • 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ245
 • Πρόταση για αλλαγές στο ελληνικό δίκαιο245
 • Α. Προτεινόμενες αλλαγές245
 • I. Ένταξη του μη καταχωρημένου σήματος στο Ν. 4072/2012245
 • II. Ένταξη των διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης και του τίτλου έργου στο Ν. 4072/2012246
 • Β. Νέες μορφές διακριτικών γνωρισμάτων και τεχνική πρόοδος248
 • Γ. Χρονικό περιθώριο της εφαρμογής των αλλαγών249
 • Α. Σχετικές ρυθμίσεις του γερμανικού δικαίου σε ελληνική μετάφραση253
 • I. Ιστορικές ρυθμίσεις253
 • II. Νόμος περί προστασίας των σημάτων και άλλων διακριτικών σημείων 254
 • III. Γερμανικός νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού 265
 • IV. Εμπορικός Κώδικας (HGB)266
 • V. Αστικός Κώδικας (BGB) 267
 • VI. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 267
 • Β. Σχετικές ρυθμίσεις του γερμανικού δικαίου στα γερμανικά268
 • Ι. Ιστορικές ρυθμίσεις268
 • ΙΙ. Markengesetz (MarkenG) 269
 • ΙΙΙ. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 282
 • IV. Handelsgesetzbuch (HGB) 284
 • V. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 285
 • VI. Zivilprozessordnung (ZPO)285
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ251
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ253
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ287
 • Α. Ελληνική287
 • Β. Ξενόγλωσση297
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ305
 • 0
 • 0