Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-056-2
Σελίδες: XVIII+356
Συγγραφέας: Γ. Παζαρζή

Η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Πολυάριθμες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που παρέχουν θαλάσσιες μεταφορές. Είναι λοιπόν δικαιολογημένο το ενδιαφέρον των ανθρώπων του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου για τον τρόπο λειτουργίας και την ιδιαίτερη φύση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η ενασχόληση της συγγραφέως, επί σειρά ετών, με τη διδασκαλία μαθημάτων του ευρύτερου τομέα της Λογιστικής και της Ναυτιλιακής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς και στο BCA, υπήρξε το έναυσμα για την έκδοση του παρόντος βιβλίου «Ναυτιλιακή Λογιστική - Θεωρία και Πρακτική», το οποίο βασίζεται σε ένα μέρος στις πανεπιστημιακές της παραδόσεις.

Το βιβλίο αποσκοπεί να προτείνει τρόπους λογιστικής αντιμετώπισης των ιδιαίτερων θεμάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και φοιτήτριες ναυτιλιακών τμημάτων και άλλων επιστημονικών πεδίων σχετικών με τις επιχειρήσεις και την οικονομία, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις του γύρω από την ιδιαίτερη λογιστική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης, απευθύνεται σε εργαζόμενους κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων λογιστικής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το βιβλίο προσεγγίζει θέματα λογιστικής των εσόδων από ναυλώσεις και χρονοναυλώσεις, από φορτωτικές και εισιτήρια επιβατών, αλλά και από άλλες πηγές εσόδων που πραγματοποιούνται στο πλοίο. Επίσης, εξετάζει τη λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων εκμετάλλευσης, ειδικότερα τη μισθοδοσία των πληρωμάτων, τα έξοδα επιθεωρήσεων, επισκευών, συντηρήσεων και δεξαμενισμού των πλοίων και τα έξοδα ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα αναλύει την λογιστική των εξόδων ταξιδιών, όπως είναι οι αμοιβές των πρακτόρων, τα λιμενικά τέλη και έξοδα κ.ά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο αντιμετώπισης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που διεκδικούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε περίπτωση επέλευσης κινδύνων για τους οποίους έχουν ασφαλιστεί. Αναλύονται ακόμη οι διαδικασίες λογιστικής αναγνώρισης και απεικόνισης της απόκτησης πλοίου μεταχειρισμένου ή ναυπηγούμενου, της πώλησης πλοίων, του υπολογισμού του αποτελέσματος από την πώληση και της εμφάνισης αυτού στα βιβλία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Τέλος, αναφορά γίνεται και στις ιδιαιτερότητες των οικονομικών καταστάσεων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, αλλά και στους σημαντικότερους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της οικονομικής θέσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων και μελλοντικών εκτιμήσεων. Σημαντικό μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει πρακτικά θέματα και ασκήσεις, συμπληρώνοντας έτσι κάθε κεφάλαιο, ώστε να γίνουν κατανοητές τόσο οι έννοιες της λογιστικής όσο και οι εφαρμογές της στην καθημερινή δραστηριότητα. Η γνώση του εννοιολογικού περιεχομένου, της φύσης και των εφαρμογών της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι απαραίτητη για την κατανόηση του βιβλίου αυτού. Για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών ακολουθείται κωδικοποίηση βασισμένη στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς το αναγνωστικό κοινό είναι κατά κανόνα εξοικειωμένο με τη συγκεκριμένη χρήση και ανάλυση των λογαριασμών.

 • -19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ3
 • 1.1 Εισαγωγή3
 • 1.2 Ναυτιλιακή επιχείρηση3
 • 1.3 Πλοίο4
 • 1.3.1 Κατηγορίες πλοίων5
 • 1.3.2 Χαρακτηριστικά πλοίων5
 • 1.3.3 Βιβλία πλοίων7
 • 1.3.4 Ναυτιλιακά έγγραφα7
 • 1.4. Τρόποι εκμετάλλευσης πλοίων8
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ11
 • 2.1 Λογιστική ναυτιλιακών επιχειρήσεων11
 • 2.1.1 Λογαριασμοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων11
 • 2.1.2 Ανάλυση βασικών λογαριασμών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων12
 • 2.1.2.1 Οικονομική υπηρεσία πλοίου12
 • 2.1.2.2 Γενικός λογαριασμός πλοιάρχου13
 • 2.2 Απόδοση ναυτιλιακών όρων στην Αγγλική γλώσσα14
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ21
 • 3.1 Εισαγωγή21
 • 3.2 Έσοδα από Ναυλώσεις21
 • 3.2.1 Γενικά21
 • 3.2.2 Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων ναύλωσης22
 • 3.3 Έσοδα από Χρονοναυλώσεις26
 • 3.3.1 Γενικά26
 • 3.3.2 Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων χρονοναύλωσης28
 • 3.4 Έσοδα από φορτωτικές33
 • 3.4.1 Γενικά33
 • 3.4.2 Λογιστική αντιμετώπιση των φορτωτικών35
 • 3.5 Έσοδα/έξοδα από ειδικούς όρους ναυλοσυμφώνων36
 • 3.5.1 Γενικά36
 • 3.5.2 Λογιστική αντιμετώπιση των ειδικών όρων των ναυλοσυμφώνων37
 • 3.6 Συμβάσεις μεταφοράς επιβατών39
 • 3.6.1 Γενικά39
 • 3.6.2 Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μεταφοράς επιβατών41
 • 3.6.2.1. Εισιτήρια ακτοπλοϊκών πλοίων41
 • 3.6.2.2 Εισιτήρια από περιηγητικά πλοία42
 • 3.7 Έσοδα από ναύλους οχημάτων44
 • 3.8 Έσοδα από ναύλους εμπορευμάτων45
 • 3.9 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης47
 • 3.9.1 Γενικά47
 • 3.9.2 Λογιστική αντιμετώπιση εσόδων εστιατορίων - κυλικείων48
 • 3.9.2.1 Η εκμετάλλευση γίνεται από την ίδια την ναυτιλιακή επιχείρηση48
 • 3.9.2.2 Η επιχείρηση ενοικιάζει τα εστιατόρια/μπαρ/κυλικεία σε τρίτους49
 • 3.9.2.3 Εισπράξεις κυλικείων από τον πλοίαρχο50
 • 3.9.3 Λογιστική αντιμετώπιση εσόδων καταστημάτων51
 • 3.9.3.1 Η εκμετάλλευση γίνεται από την ίδια την ναυτιλιακή επιχείρηση51
 • 3.9.3.2 Η επιχείρηση ενοικιάζει τα καταστήματα σε τρίτους52
 • 3.9.4 Λογιστική αντιμετώπιση λοιπών εσόδων παροχής υπηρεσιών52
 • 3.10 Ασκήσεις53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ69
 • 4.1 Έννοιες και διακρίσεις εξόδων και κόστους69
 • 4.2 Κόστος εκμετάλλευσης πλοίου70
 • 4.3 Τρέχοντα έξοδα πλοίου72
 • 4.3.1 Αμοιβές και έξοδα πληρωμάτων72
 • 4.3.1.1 Μισθοδοσία πληρωμάτων72
 • 4.3.1.1.1 Γενικά72
 • 4.3.1.1.2 Λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών πληρωμάτων74
 • 4.3.1.2 Τροφοδοσία πληρωμάτων80
 • 4.3.1.3 Έξοδα κυλικείων81
 • 4.3.1.4 Έξοδα αποστολής πληρωμάτων82
 • 4.3.1.5 Έξοδα παλιννοστήσεως πληρωμάτων83
 • 4.3.1.6 Λοιπά έξοδα πληρωμάτων85
 • 4.3.2 Επιθεωρήσεις (Survey)86
 • 4.3.2.1 Γενικά86
 • 4.3.2.2 Λογιστική αντιμετώπιση επιθεωρήσεων πλοίων87
 • 4.3.3 Επισκευές/ Συντηρήσεις / Δεξαμενισμός88
 • 4.3.3.1 Επισκευές (Repairs) / Συντηρήσεις (Maintenance)88
 • 4.3.3.1.1 Επισκευές (Repairs)88
 • 4.3.3.1.2 Συντηρήσεις (Maintenance)88
 • 4.3.3.2 Λογιστική αντιμετώπιση επισκευών και συντηρήσεων πλοίων89
 • 4.3.3.3 Δεξαμενισμός (Dry Docking)91
 • 4.3.3.3.1 Γενικά91
 • 4.3.3.3.2 Λογιστική αντιμετώπιση εξόδων δεξαμενισμού πλοίων91
 • 4.3.4 Ασφάλιστρα93
 • 4.3.4.1 Ναυτική ασφάλιση93
 • 4.3.4.1.1 Γενικά93
 • 4.3.4.1.2 Λογιστική αντιμετώπιση ναυτικής ασφάλισης93
 • 4.3.4.2 Οργανισμοί αλληλασφάλισης (P I clubs – protection and indemnity clubs)94
 • 4.3.4.2.1 Γενικά94
 • 4.3.4.2.2 Λογιστική αντιμετώπιση αλληλασφάλισης95
 • 4.4 Έξοδα ταξιδιού95
 • 4.4.1 Πρακτορειακά96
 • 4.4.1.1 Γενικά96
 • 4.4.1.2 Λογιστική αντιμετώπιση των υπηρεσιών πρακτόρευσης97
 • 4.4.2 Καύσιμα – Λιπαντικά - Υδροληψία πλοίου98
 • 4.4.3 Λιμενικά έξοδα99
 • 4.4.4 Έξοδα φορτίων99
 • 4.4.5 Λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων ταξιδιού100
 • 4.5 Ασκήσεις102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ113
 • 5.1 Γενικά113
 • 5.2 Ολική απώλεια πλοίου113
 • 5.3 Γενική ή κοινή αβαρία (General average)118
 • 5.4 Μερική αβαρία (Particular average)120
 • 5.5 Σύγκρουση πλοίων (Collision)121
 • 5.6 Επιθαλάσσια αρωγή (Salvage)126
 • 5.7 Ειδικά θέματα ασφαλιστικών αποζημιώσεων130
 • 5.7 Ασκήσεις133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΚΤΗΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ141
 • 6.1 Γενικά141
 • 6.2 Αγορά πλοίου141
 • 6.2.1 Γενικά141
 • 6.2.2 Λογιστική αντιμετώπιση της αγοράς πλοίου142
 • 6.3 Ναυπήγηση πλοίου146
 • 6.3.1 Γενικά146
 • 6.3.2 Λογιστική αντιμετώπιση της ναυπήγησης πλοίου148
 • 6.4 Αποσβέσεις151
 • 6.5 Πώληση πλοίου154
 • 6.5.1 Γενικά154
 • 6.5.2 Λογιστική αντιμετώπιση της πώλησης πλοίου154
 • 6.5 Ασκήσεις159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ171
 • 7.1 Εισαγωγή171
 • 7.2 Χρήστες των οικονομικών καταστάσεων172
 • 7.3 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων173
 • 7.4 Γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές174
 • 7.5 Παραδοχές επί των οικονομικών καταστάσεων176
 • 7.6 Βάσεις αποτίμησης των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων177
 • 7.7 Οικονομικές καταστάσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων177
 • 7.7.1 Εισαγωγή177
 • 7.7.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης178
 • 7.7.3 Κατάσταση Εσόδων181
 • 7.7.4 Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων183
 • 7.7.5 Κατάσταση Ταμειακών Ροών184
 • 7.7.6 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων186
 • 7.8 Ασκήσεις187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ199
 • 8.1 Εισαγωγή199
 • 8.2 Δείκτες απόδοσης199
 • 8.2.1 Καθαρό περιθώριο κέρδους199
 • 8.2.2 Αποδοτικότητα ενεργητικού200
 • 8.2.3 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων200
 • 8.3 Δείκτες δραστηριότητας200
 • 8.3.1 Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού200
 • 8.3.2 Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενσώματων παγίων στοιχείων200
 • 8.4.1 Δείκτης χρέους201
 • 8.4.2 Δείκτης μακροπρόθεσμου χρέους προς ίδια κεφάλαια202
 • 8.4.3 Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης202
 • 8.4.4 Δείκτης κάλυψης τόκων202
 • 8.5 Δείκτες ρευστότητας203
 • 8.5.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας203
 • 8.5.2 Δείκτης άμεσης ρευστότητας (quick ratio ή acid test)203
 • 8.5.3 Δείκτης μετρητών203
 • 8.6 Δείκτες αγοραίας αξίας ή αποτίμησης204
 • 8.6.1 Κέρδη ανά μετοχή204
 • 8.6.2 Δείκτης P/E204
 • 8.6.3 Μέρισμα ανά μετοχή205
 • 8.6.4 Δείκτης απόδοσης μερισμάτων205
 • 8.6.5 Δείκτης τιμής προς λογιστική αξία μετοχής205
 • 8.6.6 Δείκτης τιμής προς ταμειακές ροές μετοχής206
 • 8.7 Ασκήσεις206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ213
 • 9.1 Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 3213
 • 9.2 Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 4242
 • 9.3 Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 5258
 • 9.4 Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 6290
 • 9.5 Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 7331
 • 9.6 Λύσεις ασκήσεων κεφαλαίου 8344
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ351
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ353
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ355
 • 0
 • 0