Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-105-7
Σελίδες: 624
Συγγραφέας: Γ. Καλογεράκης
Επιμέλεια: Γ. Γιαννόπουλος, Κ. Χριστοδούλου

Το έργο «Το Δίκαιο του Διαδικτύου» εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας προς την κατεύθυνση της κωδικοποίησης του ισχύοντος δικαίου του διαδικτύου.

Η ύλη του διαρθρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: στο Δημόσιο, το Ιδιωτικό και το Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου, η δε ένταξη των νομοθετημάτων στους τρεις αυτούς κλάδους έχει καθαρά συστηματικό χαρακτήρα.

Για πρακτικούς λόγους, μόνο τα σημαντικότερα από τα νομοθετήματα τίθενται ολόκληρα, ενώ αρκετά νομοθετήματα εντάσσονται σε αποσπασματική μορφή, σε όση έκταση ρυθμίζουν καθοριστικά τις έννομες συνέπειες του διαδικτύου. Έμφαση δίδεται στις ρυθμίσεις, εθνικές και ενωσιακές, που αποδίδουν τις αξιολογικές συνιστώσες του φαινομένου, ενώ αποφεύγεται η εξαντλητική παράθεση καθαρά τεχνικής φύσης νομοθετημάτων, τα οποία ωστόσο τίθενται σε σημειώσεις.

Το έργο ικανοποιεί όχι μόνο ακαδημαϊκούς, αλλά και πρακτικούς σκοπούς και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όλους όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο.

 • -34
 • Α. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας1
 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας1
 • [Άρθρα 5Α, 9Α, 19]1
 • [2] Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.3
 • [Άρθρα 7, 8, 11]3
 • [3] Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου4
 • [Άρθρα 8, 10]4
 • Β. Δημόσιο Δίκαιο του Διαδικτύου5
 • I. Καθεστώς Παροχών Διαδικτυακών Υπηρεσιών5
 • [4] Οδηγία 2000/31/ΕΚ5
 • για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)5
 • [Άρθρο 4]5
 • [5] Ν 4070/20127
 • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις7
 • [Άρθρα 18, 19]7
 • [6] Ν 4002/201111
 • Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης11
 • [Άρθρο 45: ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου]11
 • ΙI. Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων13
 • [7] Οδηγία (ΕΕ) 2016/114813
 • σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I13
 • Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-6]13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II21
 • Εθνικά Πλαίσια για την Ασφάλεια Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών [Άρθρα 7-10]21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III25
 • Συνεργασία [Άρθρα 11-13]25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV29
 • Ασφάλεια των Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών [Άρθρα 14-15]29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V31
 • Ασφάλεια των Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών των Παρόχων Ψηφιακών Υποδομών [Άρθρα 16-18]31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ35
 • Τυποποίηση και Εθελούσια Κοινοποίηση [Άρθρα 19-20]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ36
 • Τελικές Διατάξεις [Άρθρα 21-27]36
 • [8] Ν 4070/201247
 • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις47
 • [Άρθρο 37: ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύου]47
 • ΙII. Ονόματα Χώρου (Domain Names)50
 • [9] Κανονισμός (ΕΕ) 874/200450
 • για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I50
 • Πεδίο Εφαρμογής [Άρθρο 1]50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ53
 • Γλώσσες και Γεωγραφικές Έννοιες [Άρθρα 6-9]53
 • Αρχές Καταχώρισης [Άρθρα 2-5]51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV57
 • Σταδιακή Καταχώριση [Άρθρα 10-14]57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V62
 • Καταχωρίσεις, Δεδομένα WHOIS και Ανάρμοστες Καταχωρίσεις [Άρθρα 15-19]62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI65
 • Ανάκληση και Διευθέτηση Συγκρούσεων [Άρθρα 20-23]65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII71
 • Τελικές Διατάξεις [Άρθρο 24]71
 • [10] Ν 4070/201272
 • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις72
 • [Άρθρα 2 Τμήμα Β΄ εδ. ιε΄, 4 §2 εδ. κβ΄, 5 §2, 12 εδ. κδ΄, 74 §1 εδ. δ΄, 75 §1, 77 §3]72
 • [11] ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΤΤ 750/2/201575
 • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι [Άρθρα 1-2]76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ82
 • Σύνθεση ονομάτων χώρου προς εκχώρηση [Άρθρα 3-6]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III89
 • Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [Άρθρα 7-9]89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV97
 • Διαδικασίες διαγραφής και προσωρινής απενεργοποίησης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr [Άρθρα 10-11]97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V102
 • Πράξεις επί εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου [Άρθρα 12-14]102
 • Κεφάλαιο VI [Άρθρα 15]109
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ111
 • Καταχωρητές [Άρθρα 16-18]111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII119
 • Μητρώο Ονομάτων Χώρου [Άρθρα 19-20]119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ125
 • Προστασία Δεδομένων [Άρθρο 21]125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ126
 • Άσκηση Εποπτείας [Άρθρο 22]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ127
 • Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 23-26]127
 • Παράρτημα A’130
 • Χαρακτηριστικά Εξυπηρετητών Ονομάτων για Ονόματα Χώρου υπό το .gr 130
 • Παράρτημα B’131
 • Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Καταχωρητές 131
 • Παράρτημα Γ’132
 • Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr 132
 • Παράρτημα Δ’132
 • Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονομάτων Χώρου 132
 • V. Προσωπικά Δεδομένα213
 • [15] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 611/2013213
 • σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες213
 • [Άρθρα 1-7]213
 • [16] Ν 2472/1997218
 • Προστασία ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄218
 • Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-3]218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’224
 • Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Άρθρα 4-10]224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’235
 • Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων [Άρθρα 11-14]235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’240
 • Κυρώσεις [Άρθρα 21-23]240
 • [17] Ν 3471/2006242
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλες ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ242
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201/37 της 31ης Ιουλίου 2002) [Άρθρα 1-6, 11-15]242
 • [18] Ν 3917/2011258
 • Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις258
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄258
 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου για την Διατήρηση Δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε Επεξεργασία σε συνάρτηση με την Παροχή Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Δημοσίων Δικτύων Επικοινωνιών και για την Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ [Άρθρα 1-13]258
 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου για την Διατήρηση Δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε Επεξεργασία σε συνάρτηση με την Παροχή Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Δημοσίων Δικτύων Επικοινωνιών και για την Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ [Άρθρα 1-13]258
 • [Άρθρα 3-5]268
 • ΙV. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση134
 • [12] Ν 3979/2011134
 • Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄134
 • Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής Νόμου [Άρθρα 1-2]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ [Άρθρο 3]135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄139
 • Γενικές Αρχές και Πληροφοριακές Υποχρεώσεις των Φορέων Δημοσίου Τομέα [Άρθρα 4-6]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄143
 • Δικαιώματα των Προσώπων [Άρθρα 7-11]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄147
 • Ηλεκτρονικές Διοικητικές Πράξεις και Ηλεκτρονικά Δημόσια Έγγραφα [Άρθρα 12-20]147
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄159
 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με του Φορείς του Δημοσίου Τομέα [Άρθρα 21-28]159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄166
 • Επιβεβαίωση Ταυτότητας (Αυθεντικοποίηση) για τη Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Άρθρα 29-33]166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄171
 • Όργανα Εφαρμογής του Νόμου [Άρθρα 34-37]171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄175
 • Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Άρθρα 38-40]175
 • [13] Ν 3861/2010180
 • Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις180
 • [Άρθρα 1-8, 10-10Β]180
 • [14] ΠΔ 28/2015193
 • Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄193
 • Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα [Άρθρα 1-4]193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’197
 • Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας [Άρθρα 5-15, 31, 96]197
 • VI. Απόρρητο Επικοινωνιών269
 • [19] Ν 2225/1994269
 • Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις269
 • [20] ΠΔ 47/2005276
 • Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ276
 • Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-2]276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ278
 • Είδη και Στοιχεία Επικοινωνίας [Άρθρα 3-5]278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ288
 • Εξοπλισμός – Μέσα – Μέθοδος – Υποχρεώσεις Παρόχων [Άρθρα 6-9]288
 • [Άρθρα 1-6]293
 • Γ. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διαδικτύου293
 • Ι. Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο293
 • [21] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120293
 • για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης293
 • [22] Ν 4070/2012301
 • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις301
 • [Άρθρα 65-68]301
 • ΙI. Ηλεκτρονικό Έγγραφο - Ηλεκτρονική Υπογραφή312
 • [23] Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014312
 • Σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I312
 • Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-5]312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II318
 • Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση [Άρθρα 6-12]318
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III327
 • Υπηρεσίες Διασφάλισης της Εμπιστοσύνης327
 • ΤΜΗΜΑ 1327
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 13-16]327
 • ΤΜΗΜΑ 2329
 • Εποπτεία [Άρθρα 17-19]329
 • ΤΜΗΜΑ 3334
 • Εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης [Άρθρα 20-24]334
 • ΤΜΗΜΑ 4340
 • Ηλεκτρονικές υπογραφές [Άρθρα 25-34]340
 • ΤΜΗΜΑ 5347
 • Ηλεκτρονικές σφραγίδες [Άρθρα 35-40]347
 • ΤΜΗΜΑ 6350
 • Ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες [Άρθρα 41-42]350
 • ΤΜΗΜΑ 7351
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης [Άρθρα 43-44]351
 • ΤΜΗΜΑ 8352
 • Πιστοποίηση γνησιότητας ιστοτόπων [Άρθρο 45]351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV353
 • Ηλεκτρονικά Έγγραφα [Άρθρα 46, 50]352
 • [Άρθρα 159-160]353
 • [Άρθρα 443-445, 448, 457]354
 • [Άρθρα 12 εδ. κε΄, με΄: αρμοδιότητα ΕΕΤΤ]356
 • [Άρθρο 20: παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης]358
 • [Άρθρα 1-10]363
 • [24] Αστικός Κώδικας354
 • [25] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας355
 • [26] Ν 4070/2012357
 • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις357
 • [27] N 3448/2006359
 • Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης359
 • [28] ΠΔ 150/2001364
 • Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές364
 • ΙII. Διαδικτυακές Συναλλαγές – Ηλεκτρονικό Εμπόριο376
 • [29] Κανονισμός (ΕΕ) 524/2013376
 • για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ)376
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I376
 • Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-4]376
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ379
 • Πλατφόρμα ΗΕΔ [Άρθρα 5-15]379
 • [Άρθρα 3-3β, 3δ-3ιγ, 4θ, 9 §5, 9η περ. γ΄, άρθρ. 10 §16 περ. α’ υποπερ. αα΄, στστ’]391
 • [Άρθρο 111: βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας]425
 • [30] Νόμος 2251/1994391
 • Προστασία των καταναλωτών391
 • [31] Ν 4446/2016425
 • Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις425
 • [32] ΠΔ 131/2003429
 • Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)429
 • Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2]429
 • ΙΙ. ΑΡΧΕΣ435
 • 1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση Άρθρα 3-4]435
 • 2. Εμπορικές επικοινωνίες [Άρθρα 5-7]437
 • 3. Συμβάσεις καταρτιζόμενες με ηλεκτρονικά μέσα [Άρθρα 8-10]438
 • 4. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών [Άρθρα 11-14]440
 • ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21]442
 • IV. Πληρωμές στο Διαδίκτυο446
 • [33] Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366446
 • σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ446
 • [Άρθρα 4 περ. 5-6, 8, 11-12, 14, 16-18 και άρθρα 65-66 §1]446
 • [34] Πράξη Ε.Ε.Τ.Ε. 59/18.1.2016450
 • Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12)450
 • Μέρος Ι.450
 • Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί450
 • Μέρος II.454
 • Γενικό περιβάλλον ελέγχου και ασφάλειας454
 • Μέρος III.460
 • Ειδικά μέτρα ελέγχου και ασφάλειας για τις πληρωμές μέσω διαδικτύου460
 • Μέρος IV.468
 • Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επικοινωνία με τους πελάτες468
 • Μέρος V.471
 • Τελικές διατάξεις471
 • Δ. Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου493
 • V. Πνευματική Ιδιοκτησία472
 • [35] Ν 2121/1993472
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα472
 • [Άρθρα 1-4, 28Β, 45Α, 51, 60, 63Α, 64-65, 66Α-66Γ, 67, 71 §§5, 6, 8, 72 §8]472
 • [36] Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (Σύμβαση Βουδαπέστης της 23.11.2001) και Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών493
 • [άρθρο πρώτο κυρωτικού Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016)]492
 • Κεφάλαιο I494
 • Ορολογία [Άρθρο 1]494
 • Κεφάλαιο II495
 • Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο495
 • Τμήμα 1495
 • Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο495
 • Τίτλος 1495
 • Εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων και συστημάτων υπολογιστών [Άρθρα 2-6]494
 • Τίτλος 2498
 • Εγκλήματα σχετικά με υπολογιστές [Άρθρα 7-8]498
 • Τίτλος 3498
 • Εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο [Άρθρο 9]498
 • Τίτλος 4499
 • Εγκλήματα σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων [Άρθρο 10]499
 • Τίτλος 5501
 • Εξαρτημένη ευθύνη και κυρώσεις [Άρθρα 11-13]501
 • Τμήμα 2502
 • Δικονομικό Δίκαιο502
 • Τίτλος 1502
 • Κοινές διατάξεις [Άρθρα 14-15]502
 • Τίτλος 2504
 • Κατεπείγουσα διατήρηση αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστών [Άρθρα 16-17]504
 • Τίτλος 3505
 • Διαταγή επίδειξης [Άρθρο 18]505
 • Τίτλος 4506
 • Έρευνα και κατάσχεση αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή [Άρθρο 19]506
 • Τίτλος 5507
 • Συλλογή δεδομένων υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο [Άρθρα 20-21]507
 • Τμήμα 3509
 • Δικαιοδοσία [Άρθρο 22]509
 • Κεφάλαιο III510
 • Διεθνής συνεργασία510
 • Τμήμα 1510
 • Γενικές αρχές510
 • Τίτλος 1510
 • Γενικές αρχές σχετικά με την διεθνή συνεργασία [Άρθρο 23]510
 • Τίτλος 2511
 • Αρχές σχετικά με την έκδοση [Άρθρο 24]511
 • Τίτλος 3512
 • Γενικές αρχές σχετικά με την αμοιβαία512
 • συνδρομή [Άρθρα 25-26]512
 • Τίτλος 4514
 • Διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής ελλείψει ισχυουσών διεθνών συμφωνιών [Άρθρα 27-28]514
 • Τμήμα 2518
 • Ειδικές διατάξεις518
 • Τίτλος 1518
 • Αμοιβαία συνδρομή σχετικά με προληπτικά μέτρα [Άρθρα 29-30]518
 • Τίτλος 2521
 • Αμοιβαία συνδρομή σχετικά με ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 31-34]521
 • Τίτλος 3522
 • Δίκτυο 24/7 [Άρθρο 35]522
 • Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, Στρασβούργο 28.1.2003524
 • Κεφάλαιο I524
 • Κοινές Διατάξεις [Άρθρα 1-2]524
 • Κεφάλαιο ΙΙ525
 • Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο [Άρθρα 3-7]525
 • Κεφάλαιο ΙΙΙ527
 • Σχέσεις μεταξύ της Σύμβασης και του παρόντος Πρωτοκόλλου [Άρθρο 8]527
 • [37] Ποινικός Κώδικας528
 • [Άρθρα 5, 13 περ. γ’, ε’ και θ’, 292Α-292Γ, 337, 348-348Β, 370Α-370Ε, 381Α-381Β, 386Α]528
 • [38] Ν 4267/2014544
 • Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις544
 • [Άρθρο 18]544
 • [39] Ν 927/1979546
 • Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις546
 • [Άρθρο 1-5]546
 • [40] Ν 2472/1997551
 • Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα551
 • [Άρθρο 22]551
 • [41] Ν 3471/2006554
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997554
 • [Άρθρο 15]554
 • [42] Ν 3917/2011556
 • Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις556
 • [Άρθρο 11]556
 • [43] Ν 3115/2003558
 • Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών558
 • [Άρθρο 10]557
 • [44] Ν 2121/1993559
 • Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα559
 • [Άρθρο 66]558
 • [45] Ν 4002/2011567
 • Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης567
 • [Άρθρο 52 §§1-3, 9-11: παίγνια μέσω διαδικτύου]567
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ571
 • 0
 • 0