Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-099-9
Σελίδες: 688
Συγγραφέας: Κ. Παπαδημητρίου

Το έργο «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι» αποτελεί μία νέα, πλήρως ενημερωμένη συλλογή των βασικότερων και χρησιμότερων νομοθετημάτων εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Τα νομοθετήματα κατατάσσονται στις εξής επιμέρους ενότητες: σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ειδικές συμβάσεις εργασίας, χρόνος εργασίας, άδειες, μισθός, δυσμενείς διακρίσεις, προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, αλλοδαποί εργαζόμενοι, υγεία και ασφάλεια, καταγγελία σύμβασης εργασίας, δημόσιο δίκαιο, συνδικαλισμός, συλλογική διαπραγμάτευση και απεργία, εκμετάλλευση και συμμετοχή.

Συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε είδους νομικό, δικαστή, δικηγόρο, αλλά και φοιτητή, που ασχολείται με ζητήματα εργατικού δικαίου.

 • -37
 • Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ1
 • Α1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ3
 • A2. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Άρθρα 648 επ.)8
 • A3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ13
 • Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ17
 • B1. Ν 2639/1998 (Άρθρο 1) Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας19
 • B2. Ν 4052/2012 (Άρθρα 98 επ.) Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας19
 • B3. ΠΔ 156/1994 Υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους εργασίας 31
 • B4. KN 2190/1920 Συμβάσεις Α.Ε. με μέλη του Δ.Σ.34
 • Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ37
 • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου39
 • Γ1. ΠΔ 81/2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου39
 • Γ2. ΠΔ 164/2004 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα43
 • Σύμβαση μερικής απασχόλησης50
 • Γ3. Ν 1892/1990 (Άρθρο 38)50
 • Προσωρινή απασχόληση54
 • Γ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 113 επ.)54
 • Γ5. Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1517/34/2013 Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης67
 • Γ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1519/35/2013 Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης.78
 • Τηλεργασία81
 • Γ7. Ν 3846/2010 (Άρθρο 5)81
 • Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ83
 • Δ1. Ν 2269/1920 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ`ημέραν και 48 καθ`εβδομάδα.85
 • Δ2. ΠΔ της 27 Ιουν./4 Ιουλ. 1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων.91
 • Δ3. Ν 3385/2005 - Χρονικά όρια εργασίας «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις»100
 • Δ4. ΝΔ 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών101
 • Δ5. ΒΔ 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας104
 • Δ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας 16182/1983 - Καθιέρωση 40 ωρών. Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της Χώρας115
 • Δ7. ΕΓΣΣΕ 1984 (Άρθρο 6) Καθιέρωση 40 ωρών117
 • Δ8. ΠΔ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ117
 • Δ9. Ν 1892/1990 (Άρθρο 41) Διευθέτηση χρόνου εργασίας127
 • Δ10. Ν 1892/1990 (Άρθρο 40) Πρόσθετες ομάδες εργασίας130
 • Δ11. Ν 3846/2010 (Άρθρο 13) Βιβλίο Υπερωριών131
 • Δ12. Ν 3846/2010 (Άρθρο 8) Εργασία κατά την έκτη ημέρα132
 • Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων133
 • Δ13. ΝΔ 1037/1971 Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων  προσωπικό αυτών133
 • Δ14. Ν 1892/1990 (Άρθρο 42) Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων140
 • Δ15. Ν 4177/2013 (Άρθρο 16) Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές143
 • Δ16. Ν 2224/1994 (Άρθρο 23) Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων127
 • Ε. ΑΔΕΙΕΣ1
 • Ειδικές άδειες145
 • Ε6.1. Άδεια γάμου159
 • Ε6.2. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών163
 • Ε6.3. Μονογονεϊκές οικογένειες164
 • Ε6.4. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση164
 • Ε6.5. Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού164
 • Ε6.6. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις164
 • Ε6.7. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές165
 • Ε6.8. Άδεια λόγω AIDS165
 • Ε6.9. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσις165
 • Ε6.10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς166
 • Ε1. ΑΝ 539/1945 Άδεια αναψυχής 149
 • Ε2. Ν 549/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 55)155
 • Ε3. ΕΓΣΣΕ 2008 (Άρθρο 3)157
 • Ε4. Ν 4504/1966 (Άρθρο 3 παρ. 16) Επίδομα αδείας158
 • E5. Ν 4075/2012 (Άρθρα 48 επ.) Γονική άδεια159
 • E6. Ειδικές άδειες ΕΓΣΣΕ163
 • ΣΤ. ΜΙΣΘΟΣ167
 • Κυριακές, αργίες, νύκτα (αμοιβή)194
 • ΣΤ11. ΥΑ 18310/1946 Νυχτερινή εργασία194
 • ΣΤ12. ΥΑ 8900/1946 Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών195
 • Ικανοποίηση μισθολογικών αξιώσεων195
 • ΣΤ13. ΚΠολΔ (Άρθρα 975, 977)196
 • ΣΤ14. Πτωχευτικός Κώδικας(Άρθρο 154) Γενικά προνόμια198
 • ΣΤ15. Ν 1836/1989 (Άρθρον 16) Αφερεγγυότητα εργοδότη199
 • ΣΤ1. N 4172/2013 (Άρθρο 103) Κατώτατος μισθός169
 • ΣΤ2. Ν 4093/2012 (Υποπαράγραφος ΙΑ.11.) Σύστημα διαμόρφωσης κατώτατου μισθού172
 • ΣΤ3. ΒΔ της 14/20 Σεπτ. 1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΔΛ΄ π. πληρωμής των ημερομισθίων των εργατών και περί των μισθών των υπηρετών και υπαλλήλων174
 • ΣΤ4. Ν 4694/10/12.5.1930 Ακατάσχετο αποδοχών εργατών - ιδιωτ. υπαλλήλων κ.λπ.177
 • ΣΤ5. ΑΝ 690/1945 Συνέπειες για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών180
 • ΣΤ6. Ν 2336/1995 (Άρθρο 9) Παροχές σε είδος181
 • ΣΤ7. Ν 1082/1980 (Άρθρο 1) Δώρα εορτών182
 • ΣΤ8. ΥΑ 19040 (Οικονομικών και Εργασίας) της 7/9.12.1981 Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Β΄ 742)183
 • ΣΤ9. ΥΑ 21091/2290/46 Αποστολή εκτός έδρας193
 • ΣΤ10. Ν 3227/2004 (Άρθρο 5) Η υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος194
 • ΣΤ16. ΠΔ 1/1990 Αφερεγγυότητα εργοδότη201
 • Ζ. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ209
 • Ζ1. Ν 4443/2016 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων - Γενικές διακρίσεις211
 • Ζ2. Ν 3896/2010 Ιση μεταχείριση ανδρών - γυναικών225
 • Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ245
 • Η1. Ν 3850/2010 (Άρθρα 50 επ.) Ανήλικοι247
 • Η2. ΠΔ 176/1997 Μητέρες251
 • Η3. Ν 1483/1984 Οικογενειακές υποχρεώσεις259
 • Η4. Ν 3514/1928 Στρατευμένοι264
 • Η5. Ν 2269/1920 (Άρθρο 2) Διευθύνοντες υπάλληλοι269
 • Η6. Ν 2643/1998 Πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, αγωνιστές εθνικής αντίστασης270
 • Η7. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74 παρ. 9) Μαθητεία275
 • Θ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ295
 • Θ1. Ν 4251/2014 (Άρθρα 28 επ.) Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις - Πολίτες τρίτων χωρών297
 • Θ2. N 4375/2016 (Άρθρα 69-71) Πρόσφυγες299
 • Θ3. Ν 2431/1996 Διορισμός ευρωπαίων (κοινοτικών) εργαζομένων301
 • Θ4. ΠΔ 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους303
 • Θ5. ΠΔ 219/2000 Εργαζόμενοι αποσπασμένοι στην Ελλάδα327
 • Θ6. ΠΔ 101/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)317
 • Ι. ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ351
 • Ι1. Ν 3850/2010 Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων353
 • Ι2. ΠΔ 1073/1981 Μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια οικοδομών421
 • Ι3. Ν 1396/1983 Μέτρα ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα427
 • Ι4. ΠΔ 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες431
 • Ι5. Ν 551/1915 Εργατικό ατύχημα450
 • ΙΑ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ459
 • ΙΑ1. Ν 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων461
 • ΙΑ2. ΒΔ της 16/18 Ιουλ. 1920 Περί επεκτάσεως του Ν 2112 και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών466
 • IA3. N 3198/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων468
 • ΙΑ4. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74)474
 • ΙΑ5. Ν 3144/2003 (Άρθρο 7)475
 • ΙΑ6. ΕΓΣΣΕ 2006-2007 (Άρθρο 3)476
 • ΙΑ7. Ν 1387/1983 Ομαδικές απολύσεις477
 • ΙΑ8. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 34)481
 • ΙΒ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ485
 • IB1. Ν 3996/2011 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας485
 • ΙΓ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΡΓΙΑ529
 • ΙΓ1. Ν 1264/1982 Συνδικαλιστικό Δίκαιο-Απεργία529
 • ΙΓ2. Ν 2224/1994 (Άρθρο 3) Δημόσιος διάλογος570
 • ΙΓ3. Ν 1876/1990 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας572
 • ΙΓ4. ΠΥΣ 6/28.2.2012592
 • ΙΓ5. Ν 2738/1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση595
 • ΙΔ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ605
 • ΙΔ1. ΝΔ 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας605
 • ΙΔ2. Ν 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων608
 • ΙΔ3. ΠΔ 178/2002 Μεταβίβαση επιχειρήσεων620
 • ΙΔ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 49 επ.) Ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους627
 • ΙΔ5. ΠΔ 91/2006 Ρόλος εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία643
 • ΙΔ6. ΠΔ 240/2006 Γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης εργαζομένων658
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο663
 • 0
 • 0