Ερμηνεία – Νομολογία – Διαγράμματα ελέγχου ενεργειών

Μετά τους Ν 4335/2015 και 4411/2016

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-103-3
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Πρόλογος: Β. Τσούμας

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Προθεσμίες κατά τον νέο ΚΠολΔ» παραθέτει, σε αλφαβητική κατάταξη, τις προθεσμίες που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια του ΚΠολΔ, έχοντας λάβει υπόψιν τις θεμελιώδεις τροποποιήσεις των οικείων δικονομικών διατάξεων, τις οποίες επέφεραν οι νέοι νόμοι 4335/2015 και 4411/2016.

Σε κάθε επιμέρους λήμμα παρατίθεται διάγραμμα με τις τηρητέες κατά περίπτωση προθεσμίες και ακολουθούν σχετικές παρατηρήσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης κάθε φορά έκτασης.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ18
 • [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ13
 • Α. Βασικά στοιχεία14
 • 1. Διάκριση προθεσμιών14
 • 2. Έναρξη προθεσμιών14
 • 3. Λήξη προθεσμιών14
 • 4. Εξαιρετέες ημέρες15
 • 5. Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών16
 • 6. Διακοπή και αναστολή16
 • 7. Παράταση προθεσμίας17
 • 8. Σύντμηση προθεσμίας18
 • Β. Νομολογία19
 • 1. Έναρξη και λήξη προθεσμίας19
 • 2. Διακοπή και αναστολή προθεσμίας21
 • 3. Παρέλευση προθεσμίας - Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση22
 • α. Γενικά 22
 • β. Έννοια του δόλου και της ανωτέρας βίας23
 • [2] ΑΓΩΓΗ24
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών24
 • [3] ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ33
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών33
 • [4] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ36
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών36
 • Α. Η ανακοπή του άρθρου 934 ΚΠολΔ47
 • 1. Ισχύοντα μετά το Ν 4335/201547
 • 2. Ισχύοντα πριν από το Ν 4335/201549
 • α. Άρθρο 934 παρ. 1α΄ (προϊσχύον)50
 • β. Άρθρο 934 παρ. 1β΄ (προϊσχύον)50
 • γ. Άρθρο 934 παρ. 1γ΄ (προϊσχύον)53
 • Β. Αναγγελία δανειστών56
 • Γ. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης.57
 • Δ. Διεκδίκηση του πράγματος μετά τον πλειστηριασμό61
 • Ε. Καταβολή πλειστηριάσματος63
 • [5] ΑΝΑΙΡΕΣΗ65
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών65
 • Α. Προθεσμία άσκησης αναίρεσης67
 • 1. Επίδοση απόφασης67
 • 2. Μη επίδοση απόφασης70
 • 3. Διάφορα θέματα71
 • Β. Παρέλευση προθεσμίας73
 • Γ. Διαδικασία75
 • [6] ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ76
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών76
 • [7] ΑΝΑΚΟΠΗ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ78
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών78
 • [8] ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ80
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών80
 • [9] ΑΝΤΑΓΩΓΗ86
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών86
 • [10] ΑΠΟΔΕΙΞΗ88
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών88
 • [11] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ93
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών93
 • Α. Προθεσμία άσκησης της κύριας αγωγής 96
 • Β. Συντηρητική κατάσχεση100
 • Γ. Εγγυοδοσία - Αντιρρήσεις101
 • [12] ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ102
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών102
 • [13] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ105
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών105
 • Α. Έκδοση διαιτητικής απόφασης107
 • Β. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης108
 • [14] ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ110
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών110
 • Α. Γενικές διατάξεις114
 • [15] ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ114
 • Α. Γενικές διατάξεις114
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών114
 • Β. Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση114
 • Γ. Μισθωτικές διαφορές και διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου117
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών117
 • Δ. Εργατικές διαφορές124
 • Ε. Αυτοκίνητα124
 • ΣΤ. Προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές125
 • Ζ. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους126
 • Η. Διαταγή πληρωμής129
 • 1. Προθεσμία επίδοσης της διαταγής πληρωμής130
 • 2. Η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ 131
 • 3. Η ανακοπή του άρθρου 633 ΚΠολΔ134
 • 4. Χορήγηση αναστολής135
 • [16] ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ137
 • Α.Γενικές Διατάξεις137
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών137
 • Β. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης138
 • Γ. Διορισμός προσωρινής διοικήσεως ή εκκαθαριστών νομικού προσώπου139
 • Δ. Διορισμός επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου139
 • Ε. Υιοθεσία139
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών139
 • ΣΤ. Κληρονομητήριο140
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών140
 • Ζ. Κήρυξη αξιογράφου ως ανισχύρου142
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών142
 • [17] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ143
 • 143142
 • [18] ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΗΣ147
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών147
 • [19] ΕΦΕΣΗ150
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών150
 • Α. Προθεσμία άσκησης έφεσης151
 • 1. Επίδοση της απόφασης151
 • 2. Μη επίδοση της απόφασης155
 • Β. Σχέση με προθεσμία άλλων ένδικων μέσων156
 • Γ. Διαδικασία158
 • [20] ΚΗΡΥΞΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ163
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών163
 • [21] ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ165
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών165
 • [22] ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ167
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών167
 • [23] ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ169
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών169
 • [24] ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ173
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών173
 • [25] ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ175
 • Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειών175
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο177
 • 0
 • 0