Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-101-9
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος.

Η παρούσα 9η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» η οποία είναι ενημερωμένη έως και το Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του τελευταίου αυτού νόμου, ο οποίος επέφερε πολλές τροποποιήσεις σε άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του ΠΔ 18/1989 και του Ν 3900/2010.

Ειδικότερα, πέραν του τελευταίου αυτού νόμου, η έκδοση είναι ενημερωμένη με το Ν 4370/2016, ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, το Ν 4369/2016, ο οποίος μετέβαλε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τους N 4337/2015 και Ν 4336/2015 που τροποποίησαν εκτεταμένα επίσης τον ΚΕΔΕ, το Ν 4329/2015, ο οποίος άλλαξε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Ν 4325/2015, που τροποποίησε επίσης τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το Ν 4321/2015, που επέφερε αλλαγές πάλι στον ΚΕΔΕ.

Στη Διοικητική Δικονομία εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη, δηλαδή το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας), ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και ο Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορά εν γένει στη διοικητική διαδικασία. Επιπλέον στο παρόν έργο περιλαμβάνονται ενημερωμένες οι διατάξεις του Ν 1406/1983 (Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρυθμίστηκε η αρμοδιότητά τους, του Ν 702/1977 (Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορά τόσο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, όσο και στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Ήδη από την 3η έκδοση συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή οι διατάξεις του Ν 3900/2010 και του Ν 4055/2012 που αφορούν στους θεσμούς της πιλοτικής δίκης και της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Τέλος, η έκδοση περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Η παρούσα συλλογή νομοθετημάτων συνιστά για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση.

 • -16
 • [1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/19892
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ2
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14]2
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ11
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16]11
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ13
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ13
 • Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]13
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ38
 • Προσφυγές [Άρθρα 41-44]38
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ39
 • Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]39
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ49
 • Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]49
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ53
 • Έφεση [Άρθρα 58-67]53
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ55
 • Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]55
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ56
 • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α]56
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ57
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ57
 • Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]57
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ58
 • Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]58
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ60
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]60
 • [2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/199964
 • Ν 2717/199964
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ65
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ65
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ65
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1]65
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ65
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13]65
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ73
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22]73
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ78
 • Διάδικοι [Άρθρα 23-32]78
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ84
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43]84
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ87
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62]87
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ99
 • Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80]99
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ111
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111]111
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ122
 • Παρέμβαση [Άρθρα 112-114]122
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ124
 • Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123]124
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ128
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125]128
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ129
 • Προδικασία [Άρθρα 126-131]129
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ140
 • Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143]140
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ149
 • Απόδειξη [Άρθρα 144-186]149
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ168
 • Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199]168
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ177
 • Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215]177
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ -16
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ190
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ190
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243]190
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ197
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272]197
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ210
 • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι]210
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277]216
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ216
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ225
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 225
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ225
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 225
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜA226
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285]226
 • [3] Ν 1406/1983228
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων228
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]228
 • [4] Ν 702/1977238
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας238
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37]238
 • [5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999252
 • Άρθρο πρώτο252
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ252
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]252
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ266
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]266
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ270
 • Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]270
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ273
 • Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]273
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ273
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]273
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ275
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33]275
 • Άρθρο δεύτερο276
 • Άρθρο τρίτο277
 • [6] ΝΔ 356/1974278
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ278
 • Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8]278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ290
 • Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72]290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ334
 • Ανακοπαί [Άρθρα 73-75A]334
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ337
 • Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79]337
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ340
 • Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81]340
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ340
 • Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A]341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ346
 • Συμψηφισμός [Άρθρo 83]346
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ347
 • Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85]347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ349
 • Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88]349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ351
 • Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93]351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ353
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95]353
 • [7] Ν 3900/2010354
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις354
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ354
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70]354
 • [8] Ν 4055/2012358
 • Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]358
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’358
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής358
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ364
 • 0
 • 0