Διαγράμματα - Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-918-2
Σελίδες: 448
Συγγραφέας: Β. Γκέρτσος, Δ. Πυργάκης

Το έργο με τίτλο «Διοικητική Διαδικασία» παρουσιάζει σχηματικά, υπό μορφή διαγραμμάτων μαζί με σχετική ερμηνεία, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N 2690/1999). Το έργο, το οποίο είναι ενημερωμένο με τις νέες ρυθμίσεις του Ν 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11.5.2015) που επέφεραν αλλαγές στα άρθρα 1,3,4 και 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, περιλαμβάνει την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με παράλληλη παράθεση ερμηνευτικών σχολίων σε όλα τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καλύπτοντας το σύνολο της ύλης του διοικητικού δικαίου. Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, οι συγγραφείς λόγω της εξειδίκευσής τους ως Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμβαθύνουν συστηματικά, με ταυτόχρονη παράθεση πλούσιας νομολογίας, στα φλέγοντα ζητήματα της ακυρωτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα βαρύτητα δίνεται σε σημαντικά κεφάλαια του διοικητικού δικαίου, όπως σε αυτό της προηγούμενης ακρόασης, των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, της γνωμοδοτικής διαδικασίας, των διοικητικών συμβάσεων, της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων και των διοικητικών προσφυγών. Πέραν των διαγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στην ευσύνοπτη απεικόνιση των βασικών (νομοθετικών και νομολογιακών) παραμέτρων κάθε άρθρου, η περαιτέρω ανάπτυξη βασίστηκε στις ιστορικές καταβολές (παλαιότερες διατάξεις, αιτιολογικές εκθέσεις) και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, στη διασύνδεση αφενός με διατάξεις ανώτερης τυπικής ισχύος (όπως το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ) και αφετέρου με λοιπές συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και, τέλος, στην διοικητική πρακτική (εγκύκλιοι της Διοικήσεως και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) και στην δικαστηριακή – νομολογιακή ερμηνεία.

 

Σημειωτέον είναι ότι στην ερμηνευτική προσέγγιση του Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο το οποίο βοηθάει τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που κάθε φορά τον απασχολεί. Με τη συστηματική νομολογιακή προσέγγιση των κύριων θεμάτων που άπτονται της ακυρωτικής αρμοδιότητας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το παρόν έργο αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο για κάθε επαγγελματία της πράξης, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη ενημέρωσή του.
 • -32
 • [1] Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας3
 • Διάγραμμα3
 • [2] Χαρακτηριστικά3
 • Διάγραμμα3
 • Ερμηνευτικά σχόλια4
 • Άρθρο πρώτο - Ν 2690/19994
 • 1. Περιεχόμενο4
 • 2. Προϊστορία4
 • 3. Συγκρότηση Επιτροπής4
 • 4. Αιτιολογική έκθεση Ν 2690/19995
 • 5. Φύση και χαρακτηριστικά6
 • [3] Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής7
 • Διάγραμμα7
 • [4] Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής7
 • Διάγραμμα7
 • Ερμηνευτικά σχόλια8
 • Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα8
 • 1. Περιεχόμενο8
 • 2. Αιτιολογική έκθεση8
 • 3. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής9
 • 4. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής9
 • 4.1. Εν γένει το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ9
 • 4.2. Τα ΝΠΙΔ9
 • 4.3. Ειδικές περιπτώσεις11
 • 4.3.1. Εκκλησία της Ελλάδος11
 • 4.3.2. Δημόσιος Τομέας11
 • 4.3.3. Διφυή νομικά πρόσωπα12
 • [5] Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης17
 • Διάγραμμα17
 • Ερμηνευτικά σχόλια18
 • Άρθρο 2 - Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης18
 • 1. Περιεχόμενο18
 • 2. Αιτιολογική έκθεση18
 • 3. Έννοια αυτεπάγγελτης ενέργειας17
 • 4. Προθεσμίες19
 • 5. Σχέση με το άρθρο 10 παρ. 5 ΚΔΔιαδ19
 • [6] Αιτήσεις προς τη Διοίκηση21
 • Διάγραμμα21
 • Ερμηνευτικά σχόλια23
 • Άρθρο 3 - Αιτήσεις προς τη Διοίκηση23
 • 1. Περιεχόμενο23
 • 2. Αιτιολογική έκθεση24
 • 3. Αίτηση27
 • 3.1. Φύση και μορφή27
 • 3.2. Αιτήσεις μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών27
 • 3.3. Αίτηση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως27
 • 4. Σχέση με την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας27
 • 5. Συμμόρφωση με απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου -Υποχρέωση εξέτασης σχετικού αιτήματος28
 • 6. Παραίτηση από αίτηση - ανάκληση αιτήσεως30
 • 7. Έντυπα αιτήσεων31
 • 8. Απόδειξη στοιχείων ταυτότητας31
 • 9. Υπεύθυνη Δήλωση32
 • 9.1. Σχέση με το άρθρο 8 Ν 1599/198632
 • 9.2. Χρήση και περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης32
 • 9.3. Φύση υπεύθυνης δήλωσης32
 • 9.4. Κατάργηση αξίας της υπεύθυνης δήλωσης32
 • 9.5. Τύπος υπεύθυνης δήλωσης33
 • 9.6. Υπεύθυνη δήλωση και συμπληρωματικά στοιχεία33
 • 9.7. Υπεύθυνη δήλωση και απλό φωτοαντίγραφο34
 • 9.8. Υπεύθυνη δήλωση και επικύρωση εγγράφου αλλοδαπής αρχής35
 • 9.9. Ημερομηνία υπεύθυνης δήλωσης36
 • 9.10. Ποινική ευθύνη λόγω ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης37
 • 10. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών37
 • 11. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών για διαγωνισμούς για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων38
 • 12. Τηλεφωνικές αιτήσεις για πιστοποιητικά κ.λπ.39
 • 13. Ηλεκτρονικές αιτήσεις40
 • [7] Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση43
 • Διάγραμμα43
 • Ερμηνευτικά σχόλια45
 • Άρθρο 4 - Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση45
 • 1. Περιεχόμενο45
 • 2. Αιτιολογικές εκθέσεις46
 • 3. Προθεσμία διεκπεραίωσης της υπόθεσης47
 • 3.1. Προθεσμία 50 ημερών47
 • 3.1.1. Υποχρέωση διεκπεραίωσης της υπόθεσης47
 • 3.1.2. Παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας και 4 ΚΔΔιαδ48
 • 3.1.3. Έννοια του ενδιαφερόμενου49
 • 3.2. Έναρξη προθεσμίας50
 • 3.3. Υποβολή αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία50
 • 3.3.1. Προθεσμία διαβιβάσεως στην αρμόδια υπηρεσία50
 • 3.3.2. Συνέπειες μη διαβίβασης της αιτήσεως στο αρμόδιο όργανο50
 • 3.3.3. Παραδείγματα: άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως51
 • 3.4. Προθεσμία σε περίπτωση συναρμοδιότητας51
 • 3.5. Ειδικές προθεσμίες - εξαιρέσεις52
 • 4. Αντικειμενική αδυναμία διεκπεραίωσης52
 • 5. Αιτήματα ανεπίδεκτα εκτίμησης52
 • 6. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις53
 • 7. Απόδειξη παραλαβής53
 • 8. Υποχρέωση ενημέρωσης υπαλλήλων53
 • 9. Κυρώσεις - Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 13 του Ν 1943/199153
 • 9.1. Διοικητική διαδικασία αποζημιώσεως - Άρθρο 5 του Ν 1943/199153
 • 9.2. Φύση της αποζημιώσεως - Αρμοδιότητα εκδίκασης σχετικών διαφορών55
 • 9.3. Άρθρο 25 του Ν 4210/2013 - Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας αποζημιώσεως56
 • 9.4. Δικαστική διαδικασία αποζημιώσεως - Αγωγή βάσει των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ58
 • [8] Πρόσβαση σε έγγραφα - Αρχή της φανερής δράσης της Διοίκησης59
 • Διάγραμμα59
 • Ερμηνευτικά σχόλια61
 • Άρθρο 5 - Πρόσβαση σε έγγραφα61
 • 1. Περιεχόμενο61
 • 2. Αιτιολογικές εκθέσεις61
 • 3. Δικαίωμα πρόσβασης - Αρχή της φανερής δράσης της Διοίκησης (5Α και 10 παρ. 3 Συντ)62
 • 3.1. Δικαίωμα πρόσβασης62
 • 3.2. Υποχρέωση της Διοικήσεως63
 • 3.3. Παραδείγματα63
 • 4. Έννοια του ενδιαφερομένου63
 • 5. Διοικητικά έγγραφα64
 • 5.1. Έννοια διοικητικών εγγράφων64
 • 5.2. Πρακτικά65
 • 5.3. Βεβαιώσεις66
 • 6. Ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες66
 • 7. Εξαιρέσεις67
 • 7.1. Ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή67
 • 7.2. Απόρρητος χαρακτήρας του εγγράφου71
 • 7.3. Συζητήσεις Υπουργικού Συμβουλίου73
 • 7.4. Δυσχέρανση έρευνας αρχών για την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης73
 • 7.5. Πειθαρχικές υποθέσεις73
 • 7.5.1. Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων73
 • 7.5.2. Πειθαρχικά αδικήματα μελών ΔΕΠ ΑΕΙ74
 • 7.5.3. Πόρισμα προκαταρκτικής εξέτασης για δικαστικό λειτουργό75
 • 7.5.4. Πειθαρχικές υποθέσεις δικηγόρων76
 • 8. Άσκηση δικαιώματος76
 • 8.1. Ορισμένο αιτήματος χορήγησης εγγράφων76
 • 8.2. Καταχρηστικότητα αιτήματος χορήγησης εγγράφων77
 • 8.3. Τρόπος ασκήσεως δικαιώματος78
 • 8.4. Αιτιολογία αρνήσεως χορηγήσεως εγγράφων79
 • 9. Προθεσμία - Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας79
 • 10. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης79
 • 11. Πρόσβαση σε έγγραφα και δικαίωμα δικαστικής προστασίας80
 • 11.1. Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας80
 • 11.2. Νομολογία ΕΔΔΑ81
 • 11.3. Γενικό Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης82
 • [9] Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου83
 • Διάγραμμα83
 • Ερμηνευτικά σχόλια85
 • Άρθρο 6 ΚΔΔιαδ - Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου85
 • 1. Περιεχόμενο85
 • 2. Αιτιολογική έκθεση85
 • 3. Έννοια - σκοπός - συνταγματική κατοχύρωση86
 • 4. Προϋποθέσεις - Πότε συντρέχει και πότε όχι η υποχρέωση;87
 • 4.1. Συνδρομή υπαίτιας - υποκειμενικής συμπεριφοράς87
 • 4.2. Επιμέτρηση προστίμων - Επιβάλλεται η υποχρέωση προηγούμενης ακρόασης88
 • 4.3. Δυσμενές μέτρο που στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα, επιβάλλεται κατά δεσμία αρμοδιότητα ή έχει πραγματοπαγή χαρακτήρα88
 • 4.4. Καμία υποχρέωση για προηγούμενη ακρόαση, όταν απορρίπτεται αίτηση του διοικουμένου89
 • 4.5. Προηγούμενη ακρόαση μόνο για δυσμενείς ατομικές διοικητικές πράξεις90
 • 4.6. Ειδικές περιπτώσεις - Φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές κυρώσεις90
 • 4.6.1. Πρόστιμα ΚΒΣ, επιβολή πρόσθετων φόρων90
 • 4.6.2. Έκτακτη εισφορά του άρθρου 18 του Ν 3758/200992
 • 4.6.3. Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας92
 • 4.6.4. Έκτακτη εισφορά των άρθρων 15 επ. του Ν 257/197693
 • 4.6.5. Φορολογία εισοδήματος - υποβολή δήλωσης φορολογίας94
 • 4.6.6. Έκδοση Πράξης Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) ή Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ)94
 • 4.7. Ειδικές περιπτώσεις - Απέλαση αλλοδαπών95
 • 5. Διαδικασία ακροάσεως96
 • 5.1. Περιεχόμενο κλήσεως96
 • 5.2. Κοινοποίηση κλήσεως97
 • 5.3. Ανέφικτο κλήσεως διοικουμένου98
 • 5.4. Τρόπος ακροάσεως99
 • 6. Επείγουσες περιπτώσεις102
 • 7. Διοικητική προσφυγή103
 • 8. Μη αυτεπάγγελτη εξέταση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης104
 • 9. Λυσιτέλεια προβολής σχετικού λόγου ακυρώσεως105
 • 10. Λυσιτέλεια προβολής σχετικού λόγου προσφυγής106
 • 11. Συνέπειες μη τήρησης του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης - Συμμόρφωση της Διοικήσεως107
 • [10] Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων109
 • Διάγραμμα109
 • Ερμηνευτικά σχόλια111
 • Άρθρο 7 - Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων111
 • 1. Περιεχόμενο111
 • 2. Αιτιολογική έκθεση111
 • 3. Έννοια - Κατοχύρωση112
 • 4. Υποχρέωση αποχής115
 • 4.1. Προσωπικό συμφέρον115
 • 4.2. Συζυγική ή συγγενική σχέση115
 • 4.3. Ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα116
 • 4.3.1. Επαγγελματική, επιστημονική, πολιτική, συνδικαλιστική σχέση117
 • 4.3.2. Πνευματικός ανάδοχος (νονός)118
 • 4.3.3. Εχθρότητα - απλή έκφραση γνώμης - αίτημα πειθαρχικής δίωξης από τους διοικούμενους κατά του διοικητικού οργάνου118
 • 4.3.4. Εχθρότητα - υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων119
 • 4.3.5. Εχθρότητα - προηγούμενη δίκη ενώπιον του ΣτΕ119
 • 4.3.6. Η εχθρότητα πρέπει να προβάλλεται με ορισμένο τρόπο και να αποδεικνύεται119
 • 4.4. Γενική ρήτρα - Υπόνοια ότι το διοικητικό όργανο έχει ήδη σχηματισμένη - προκατειλημμένη γνώμη120
 • 4.4.1. Δήλωση μέλους συλλογικού διοικητικού οργάνου πριν από-32
 • την επίμαχη συνεδρίαση του εν λόγω συλλογικού οργάνου121
 • 4.4.2. Έκφραση γνώμης κατά την επίμαχη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου121
 • 4.4.3. Συμμόρφωση με αποφάσεις του ΣτΕ122
 • 4.4.4. Προηγούμενη ένορκη εξέταση μέλους συλλογικού οργάνου-32
 • στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξετάσεως123
 • 4.4.5. Παλαιότερη συνυποψηφιότητα κρίνοντος και κρινομένου123
 • 4.4.6. Πρόσωπο, το οποίο, με την ιδιότητα του διοικητικού οργάνου, εκδίδει μία διοικητική πράξη, και συμπίπτει με το πρόσωπο που την ελέγχει ή μετέχει στο συλλογικό όργανο που ασκεί τον έλεγχο αυτό123
 • 4.4.7. Κίνηση πειθαρχικής δίωξης από διοικητικό όργανο το οποίο είναι-32
 • ταυτόχρονα μέλος πειθαρχικού συμβουλίου125
 • 4.4.8. Σύμπτωση αρμοδιοτήτων γνωμοδοτούντος και αποφασίζοντος οργάνου127
 • 4.4.9. Ίδιο γνωμοδοτικό όργανο - διαγωνισμοί προμηθειών127
 • 4.4.10. Ολομέλεια ΝΣΚ και Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΝΣΚ128
 • 4.4.11. Αντικειμενική αμεροληψία - Συγκρότηση οργάνων για την παροχή ασύλου129
 • 5. Αυτοεξαίρεση131
 • 6. Αίτηση εξαίρεσης131
 • 7. Αυτεπάγγελτη εξαίρεση133
 • 8. Έλλειψη απαρτίας133
 • 9. Παραδεκτός τρόπος προβολής λόγων περί ελλείψεως αμεροληψίας στο δικαστήριο134
 • 9.1. Προβολή ορισμένων λόγων134
 • 9.2. Υποχρέωση προηγούμενης προβολής ενώπιον της Διοικήσεως135
 • 9.3. Λυσιτέλεια135
 • 10. Υποχρέωση αιτιολογίας από τη Διοίκηση επί των λόγων εξαιρέσεως135
 • 11. Συνέπειες ελλείψεως αμεροληψίας136
 • [11] Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων137
 • Διάγραμμα137
 • Ερμηνευτικά σχόλια139
 • Άρθρο 8 - Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων139
 • 1. Περιεχόμενο139
 • 2. Αιτιολογική έκθεση139
 • 3. Ορισμός – χαρακτηριστικά139
 • 3.1. Ο κανόνας – Αμεταβίβαστο αρμοδιότητας139
 • 3.2. Ορισμός139
 • 3.3. Διαφορές από μεταβίβαση αρμοδιότητας140
 • 3.4. Πρόβλεψη από νόμο140
 • 3.5. Αναπληρωτές141
 • 3.6. Αρχή αμεροληψίας και αναπλήρωση μονομελούς διοικητικού οργάνου141
 • 4. Ειδικές διατάξεις141
 • 4.1. Υπαλληλικός Κώδικας141
 • 4.2. Άλλες διατάξεις143
 • 4.2.1. Αναπλήρωση Δημάρχου και Προέδρου Κοινότητας143
 • 4.2.2. Αναπλήρωση Περιφερειάρχη143
 • 5. Αναπλήρωση των ανώτατων μονομελών οργάνων που ασκούν διοίκηση143
 • 6. Προβολή σχετικών λόγων - αιτιολογία144
 • [12] Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή145
 • Διάγραμμα145
 • Ερμηνευτικά σχόλια146
 • Άρθρο 9 - Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή146
 • 1. Περιεχόμενο146
 • 2. Αιτιολογική έκθεση146
 • 3. Αρμοδιότητα146
 • 3.1. Ο νόμος ορίζει την αρμοδιότητα146
 • 3.2. Ορισμός147
 • 3.3. Διακρίσεις147
 • 4. Μεταβίβαση αρμοδιότητας147
 • 4.1. Κανόνας - Το αμεταβίβαστο της αρμοδιότητας147
 • 4.2. Ειδικός καθορισμός αρμοδιοτήτων που δύνανται να μεταβιβαστούν - Όρια - Παραδείγματα148
 • 4.2.1. Μεταβίβαση κρατικών αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ148
 • 4.2.2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Συγκλήτου σε άλλα πανεπιστημιακά όργανα150
 • 4.2.3. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εποπτείας των πράξεων των ΑΕΙ από τον Υπουργό Παιδείας σε όργανα ΑΕΙ150
 • 5. Εξουσιοδότηση υπογραφής152
 • 5.1. Κανονιστική πράξη152
 • 5.2. Δημοσίευση153
 • 5.3. Φορέας της αρμοδιότητας εξακολουθεί να είναι ο εξουσιοδοτών153
 • 5.4. Κατάργηση154
 • 6. Αναφορά στο προοίμιο των διατάξεων για την αρμοδιότητα154
 • [13] Προθεσμίες προς ενέργεια155
 • Διάγραμμα155
 • Ερμηνευτικά σχόλια157
 • Άρθρο 10 - Προθεσμίες προς ενέργεια157
 • 1. Περιεχόμενο157
 • 2. Αιτιολογική έκθεση157
 • 3. Αποκλειστικές - ενδεικτικές προθεσμίες για τον διοικούμενο - ερμηνευτικός κανόνας158
 • 4. Υποβολή εγγράφου με μηχανικό μέσο158
 • 4.1. Μηχανικά μέσα159
 • 4.2. Προδικαστική προσφυγή Ν 2522/1997 και ενστάσεις κατάτη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων159
 • 4.3. Υποβολή παραιτήσεως από Δ.Σ. ΝΠΔΔ159
 • 4.4. Αποστολή διαδικαστικών εγγράφων προς δικαστήρια160
 • 4.5. Ν 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011)161
 • 5. Υποβολή εγγράφου με συστημένη επιστολή166
 • 6. Αδυναμία συνυποβολής εγγράφων για λόγους που αφορούν τη Διοίκηση166
 • 7. Προθεσμίες για τη Διοίκηση - ερμηνευτικός κανόνας167
 • 7.1. Προθεσμίες στη νομοθεσία των ΑΕΙ167
 • 7.2. Πειθαρχικές υποθέσεις168
 • 7.3. Διοικητικές κυρώσεις169
 • 7.4. Επιλογή δικηγόρων170
 • 7.5. Πίνακες προακτέων170
 • 7.6. Επιλογή Διευθυντών ΕΣΥ170
 • 7.7. Κανονιστικές πράξεις170
 • 8. Ανωτέρα βία - γεγονότα γνωστά στην υπηρεσία171
 • 9. Υπολογισμός προθεσμιών172
 • 10. Σχετικές διατάξεις172
 • [14] Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων173
 • Διάγραμμα173
 • Ερμηνευτικά σχόλια175
 • Άρθρο 11 - Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής -πικύρωση των αντιγράφων175
 • 1. Περιεχόμενο175
 • 2. Αιτιολογική έκθεση - Προϊστορία διατάξεως176
 • 3. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής180
 • 3.1. Ποιος βεβαιώνει;180
 • 3.2. Πώς υλοποιείται;181
 • 3.3. Πότε δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής;181
 • 3.4. Ημερομηνία του εγγράφου - υπεύθυνης δήλωσης είναι απαραίτητονα υπάρχει κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής -181
 • Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων180
 • 4. Υποβολή σε δημόσιους φορείς πρωτοτύπων εγγράφων και επικυρωμένων αντιγράφων τους182
 • 4.1. Πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 11182
 • 4.2. Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους182
 • 4.2.1. Ο κανόνας182
 • 4.2.2. Οι εξαιρέσεις182
 • 4.2.3. Πρακτική Διοικήσεως184
 • 4.2.3.1. Δημόσιες συμβάσεις: Εγκύκλιος 3699/10.9.2014 της Ενιαίας ΑνεξάρτητηςΑρχής Διοικητικών Συμβάσεων «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του Ν 4250/2014 στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων»184
 • 4.2.3.2. Έγγραφα προς ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/οικ.2740/28.1.15 «Σχετικά με διοικητικές απλουστεύσεις, νόμος 4250/2014»Δ6Δ/1089464/ΕΞ2014/13.6.2014 με τίτλο «Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄του Ν 4250/2014 (Α΄ 74)»184
 • 4.2.3.4. Χορήγηση και ανανέωση τίτλων διαμονής: Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 35531/27.6.2014 «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» - Θεωρήσεις εισόδου185
 • 4.3. Αρκεί η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων187
 • 4.3.1. Δημοσίων εγγράφων187
 • 4.3.2. Ιδιωτικών εγγράφων187
 • 4.3.3. Εγγράφων αλλοδαπής προέλευσης188
 • 4.4. Δειγματοληπτικός έλεγχος188
 • 4.5. Κυρώσεις για υποβολή αλλοιωμένων φωτοαντιγράφων188
 • 5. Υποβολή σε μη δημόσιους φορείς επικυρωμένων αντιγράφων189
 • 6. Σχετικές διατάξεις - Σύμβαση Χάγης189
 • 7. Επιλεγμένη νομολογία σε σχέση με τις διατάξεις των παρ. 2-4από την τροποποίησή του με το Ν 4250/2014191
 • [15] Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου193
 • Διάγραμμα193
 • Ερμηνευτικά σχόλια194
 • Άρθρο 12 - Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου194
 • 1. Περιεχόμενο194
 • 2. Αιτιολογική έκθεση194
 • 3. Βιβλίο εισερχομένων - Βιβλίο πρωτοκόλλου194
 • 3.1. Σκοπός194
 • 3.2. Περιεχόμενο καταχώρισης194
 • 3.3. Καταχώριση εγγράφων που αποστέλλονται με fax195
 • 4. Βεβαίωση καταχώρισης196
 • 5. Αποδεικτική δύναμη βιβλίων πρωτοκόλλου - Άλλες έννομες συνέπειες της καταχώρισης εγγράφων στο πρωτόκολλο196
 • 5.1. Γενικά196
 • 5.2. Καταχώριση δικογράφου που κατατίθεται σε δημόσια αρχή196
 • 5.3. Έναρξη εννόμων συνεπειών από την κατάθεση εγγράφου στο πρωτόκολλο197
 • 5.3.1. Παραίτηση αιρετών οργάνων ΟΤΑ198
 • 5.3.2. Δημόσια Έργα - Υποβολή λογαριασμών από τον ανάδοχο198
 • [16] Συγκρότηση199
 • Διάγραμμα199
 • Ερμηνευτικά σχόλια199
 • Άρθρο 13 - Συγκρότηση200
 • 1. Περιεχόμενο200
 • 2. Αιτιολογική έκθεση200
 • 3. Τα συλλογικά όργανα201
 • 4. Η συγκρότηση - έννοια202
 • 5. Ορισμός μελών202
 • 5.1. Ορισμός όλων των μελών203
 • 5.1.1. Ο ορισμός γίνεται με ατομική πράξη203
 • 5.1.2. Η συγκρότηση του συλλογικού οργάνου πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρόνο204
 • 5.2. Ορισμός ως μέλους συλλογικού οργάνου του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία ιδιότητες204
 • 5.3. Καθυστέρηση ή άρνηση εκλογής ή υπόδειξης μελών204
 • 5.4. Ορισμός αναπληρωματικών μελών206
 • 5.5. Ειδικές περιπτώσεις - Αναπλήρωση μελών εκλεκτορικού σώματος ΑΕΙ206
 • 6. Ελάχιστος αριθμός μελών συλλογικών οργάνων207
 • 7. Ορισμός προέδρου και γραμματέα207
 • 7.1. Στην περίπτωση που το συλλογικό όργανο συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη208
 • 7.2. Η πράξη συγκροτήσεως δεν απαιτείται να αναφέρει τον EX OFFICIO πρόεδρο ή γραμματέα δια των ονομάτων τους208
 • 7.3. Προεδρία συλλογικών οργάνων από δικαστικούς λειτουργούς208
 • 8. Παράνομη κτήση ιδιότητας209
 • 9. Έκλειψη, αποχώρηση, απώλεια ιδιότητας μελών210
 • 9.1. Αποκλειστική προθεσμία210
 • 9.2. Έκλειψη μέλους210
 • 9.3. Απώλεια ιδιότητας210
 • 9.4. Αποχώρηση μέλους211
 • 10. Αντικατάσταση μέλους με θητεία211
 • 10.1. Λόγος αντικατάστασης - Υποχρέωση αιτιολογίας212
 • 10.2. Αντικατάσταση μέλους συλλογικού οργάνου που έχει ως αρμοδιότητα την εκπλήρωση συγκεκριμένου έργου212
 • 10.3. Συνέπειες παράνομης αντικατάστασης213
 • 10.4. Αντικατάσταση μονοπρόσωπων οργάνων213
 • 11. Υποχρέωση αντικατάστασης μελών με θητεία214
 • 12. Συμμόρφωση διοίκησης σε δικαστική απόφαση - Συγκρότηση συλλογικού οργάνου215
 • 13. Λυσιτέλεια προβολής λόγων για κακή συγκρότηση συλλογικού οργάνου215
 • [17] Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία217
 • Διάγραμμα217
 • Ερμηνευτικά σχόλια220
 • Άρθρο 14 - Σύνθεση - Συνεδριάσεις – Λειτουργία220
 • 1. Περιεχόμενο220
 • 2. Αιτιολογική έκθεση221
 • 3. Νόμιμη σύνθεση223
 • 4. Απαρτία223
 • 4.1. Συμμετοχή περισσοτέρων από τα μισά μέλη223
 • 4.2. Απαρτία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης224
 • 4.3. Νέα κλήση σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας224
 • 4.4. Τριμελή συλλογικά όργανα - Απαρτία224
 • 5. Συνεδριάσεις - ημερήσια διάταξη224
 • 5.1. Υποχρέωση πρόσκλησης όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών224
 • 5.2. Ημερήσια διάταξη225
 • 5.2.1. Υποχρέωση γνωστοποίησης225
 • 5.2.2. Γνωστοποίηση ημερήσιας διάταξης στα μέλη των συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ225
 • 5.3. Περιεχόμενο και τρόπος πρόσκλησης226
 • 5.3.1. Το ειδικό βιβλίο226
 • 5.3.2. Κοινοποίηση πρόσκλησης στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου227
 • 5.3.3. Εκλογή ή εξέλιξη μέλους ΔΕΠ227
 • 5.3.4. Υπαλληλικό πειθαρχικό δίκαιο - Κλήση στον διωκόμενο228
 • 5.4. Σύντμηση προθεσμίας228
 • 5.5. Τακτές συνεδριάσεις228
 • 5.6. Κώλυμα συμμετοχής και πρόσκληση229
 • 6. Αναπληρωματικά μέλη229
 • 6.1. Καμία αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών230
 • 6.2. Επιτροπή επιλογής δικηγόρων του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν 1649/1986230
 • 6.3. Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ΟΤΑ230
 • 7. Συνέπειες έλλειψης προσκλήσεως231
 • 8. Διαδοχικές συνεδριάσεις232
 • 9. Διάρκεια συνεδριάσεων232
 • 10. Κώλυμα συζύγων και συγγενών233
 • 11. Υποχρεωτική σύγκληση συλλογικού οργάνου234
 • 12. Μυστικές συνεδριάσεις234
 • 12.1. Παρουσία άλλων προσώπων235
 • 12.1.1. Εκλογή μελών ΔΕΠ235
 • 12.1.2. Συμβούλια Ν 3028/2002236
 • 12.2. Ο εισηγητής237
 • 12.2.1. Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε ΑΕΙ237
 • 12.2.2. Επιτροπή του άρθρου 30 παρ. 5 ΚΒΣ237
 • 12.2.3. Καθήκοντα εισηγητή ανατίθενται μόνο σε μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα238
 • 13. Δημόσια συνεδρίαση239
 • 13.1. Πειθαρχικό Συμβούλιο ΟΤΑ238
 • 13.2. Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγόρων239
 • 14. Αρμοδιότητες Προέδρου241
 • 15. Τηλεδιάσκεψη241
 • 16. Συμμόρφωση διοίκησης σε δικαστική απόφαση - Σύνθεση συλλογικού οργάνου241
 • 17. Βάρος αποδείξεως241
 • 18. Λυσιτέλεια242
 • [18] Αποφάσεις243
 • Διάγραμμα243
 • Ερμηνευτικά σχόλια244
 • Άρθρο 15 - Αποφάσεις244
 • 1. Περιεχόμενο244
 • 2. Αιτιολογική έκθεση244
 • 3. Λήψη αποφάσεων - πλειοψηφία245
 • 3.1. Η έννοια της απόλυτης και σχετικής πλειοψηφίας245
 • 3.2. Ο κανόνας της απόλυτης πλειοψηφίας245
 • 3.3. Δικαίωμα αρνησικυρίας246
 • 3.4. Ειδικές διατάξεις247
 • 3.4.1. Αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων247
 • 3.4.2. Εκλογή Αντιπροέδρου, Γ.Γ. και Ταμία Δικηγορικού Συλλόγου248
 • 3.4.3. Πλήρωση Μητροπόλεως της Εκκλησίας της Ελλάδος - Η επιρροή της λευκής ψήφου249
 • 3.4.4. Εκλογή προέδρου Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ250
 • 3.5. Υποχρέωση θετικής ή αρνητικής ψήφου. Απαγόρευση λευκής ψήφου251
 • 4. Διαδοχικές συνεδριάσεις252
 • 5. Φανερή ψηφοφορία252
 • 6. Πρακτικό253
 • 6.1. Περιεχόμενο και συνέπειες των ελλείψεων των πρακτικών253
 • 6.1.1. Περιεχόμενο253
 • 6.1.2. Ελλείψεις πρακτικών που δεν προκαλούν ακυρότητα253
 • 6.1.3. Ειδικές ρυθμίσεις254
 • 6.1.4. Νομική φύση πρακτικών254
 • 6.2. Γνωμοδοτήσεις255
 • 6.3. Συντάκτης του πρακτικού255
 • 6.4. Απομαγνητοφώνηση συζήτησης255
 • 7. Νόμιμη υπόσταση πράξεων συλλογικού οργάνου256
 • 7.1. Ο κανόνας της υπογραφής του προέδρου256
 • 7.2. Ειδικές διατάξεις257
 • 7.2.1. Πρακτικά ΣΚΕΙΟΠΝΙ257
 • 7.2.2. Πράξεις Οδοντιατρικών Συλλόγων257
 • [19] Διοικητική πράξη259
 • Διάγραμμα259
 • Ερμηνευτικά σχόλια262
 • Άρθρο 16 - Διοικητική πράξη262
 • 1. Εισαγωγικά262
 • 2. Έγγραφη διοικητική πράξη263
 • 2.1. Η ηλεκτρονική πράξη263
 • 2.2. Προφορική, κατ’ εξαίρεση (άρθρο 16 παρ. 2)264
 • 2.3. Σιωπηρή διοικητική πράξη264
 • 2.3.1. Σιωπηρή αρνητική πράξη264
 • 2.3.1.1. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας265
 • 2.3.1.1.1. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας επί κανονιστικών πράξεων268
 • 2.3.2. Σιωπηρή θετική πράξη268
 • 2.3.3. Σιωπηρή αποδοχή της Διοίκησης296
 • 3. Αναφορά εκδούσας αρχής269
 • 3.1. Νόσφιση εξουσίας269
 • 3.2. Κατά κλάδον αναρμοδιότητα270
 • 4. Χρονολογία (βλ. και άρθρο 18 παρ. 1)270
 • 4.1. Βέβαιη χρονολογία270
 • 4.2. Αν συνάγεται ότι η πράξη εκδόθηκε μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών270
 • 4.3. Ημερομηνία εκδόσεως της διοικητικής πράξεως270
 • 4.4. Αριθμός πρωτοκόλλου - σφραγίδα δημόσιας αρχής271
 • 4.5. Έκδοση της διοικητικής πράξης σε ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών271
 • 5. Υπογραφή (βλ. και άρθρο 18 παρ. 1)271
 • 5.1. Επί πράξεων συλλογικών οργάνων271
 • 5.2. Επί συναρμοδιότητας ή συλλογικής αρμοδιότητας272
 • 5.3. Υπογραφή και δημοσίευση της διοικητικής πράξης272
 • 5.4. Ευανάγνωστο της υπογραφής272
 • 6. Ειδικά, για την ατομική διοικητική πράξη (βλ. και διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989)273
 • 6.1. Αναφορά της δυνατότητας άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής/μνεία του αρμόδιου για την εξέτασή της οργάνου/προθεσμία/συνέπειες παράλειψης άσκησής της273
 • 6.1.1. Επί ενδικοφανούς προσφυγής273
 • 6.1.2. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημέρωσης274
 • 7. Ειδικά για τη κανονιστική διοικητική πράξη274
 • 7.1. Αναφορά περί κάλυψης δαπάνης274
 • 8. Στοιχεία που δεν απαιτούνται να μνημονεύονται στην διοικητική πράξη275
 • 8.1. Η παράλειψη της αναφοράς των εφαρμοστέων διατάξεων275
 • 8.2. Επί πράξεων συλλογικών οργάνων275
 • [20] Αιτιολογία ατομικής διοικητικής πράξης276
 • Διάγραμμα276
 • Ερμηνευτικά σχόλια281
 • Άρθρο 17 - Αιτιολογία ατομικής διοικητικής πράξης281
 • 1. Περιεχόμενο281
 • 1.1. Ορισμός – συνταγματικές καταβολές281
 • 2. Η αιτιολογία στο Σύνταγμα281
 • 2.1. Περιπτώσεις στις οποίες το Σύνταγμα επιτάσσει την αιτιολογία282
 • 2.2. Περιπτώσεις στις οποίες το Σύνταγμα αποκλείει την αιτιολογία282
 • 3. Πράξεις αιτιολογητέες εκ του νόμου284
 • 3.1. Εισαγωγικά284
 • 3.2. Περιπτωσιολογία284
 • 3.3. Συνέπειες από τον χαρακτηρισμό πράξεως ως αιτιολογητέας εκ του νόμου285
 • 3.3.1. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας285
 • 3.3.2. Αιτιολογία στο σώμα της πράξης285
 • 3.3.3. Αναπλήρωση - συμπλήρωση της αιτιολογίας από τα στοιχεία του φακέλου286
 • 4. Πράξεις μη αιτιολογητέες εκ του νόμου286
 • 4.1. Εξαίρεση, η «οικειοθελής αιτιολογία»289
 • 5. Πράξεις αιτιολογητέες από τη φύση τους289
 • 5.1. Περιπτωσιολογία290
 • 5.2. Πράξεις μη αιτιολογητέες από τη φύση τους290
 • 6. Μη εφαρμογή του άρθρου 17 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας291
 • 7. Ελάχιστο περιεχόμενο της αιτιολογίας293
 • 8. Αιτιολογία προκύπτουσα από τα στοιχεία του φακέλου293
 • 8.1. Η αντίθεση της αιτιολογίας προς τα στοιχεία του φακέλου293
 • 8.2. Η μεταγενέστερη συμπλήρωση της αιτιολογίας294
 • 8.2.1. Με τις απόψεις της Διοίκησης294
 • 8.2.1.1. Ο κανόνας - η απαγόρευση συμπλήρωσης293
 • 8.2.1.2. Οι εξαιρέσεις293
 • 8.2.2. Με την έκδοση προδικαστικής απόφασης295
 • 8.3. Ο κλονισμός αιτιολογίας296
 • 8.4. Υποκατάσταση αιτιολογίας από τον ακυρωτικό δικαστή297
 • 8.4.1. Υποκατάσταση της νομικής βάσης της διοικητικής πράξης297
 • 8.4.2. Υποκατάσταση της πραγματικής βάσης της διοικητικής πράξης298
 • 8.5. Αδυναμία της Διοίκησης να αιτιολογήσει μετ’ ακύρωση τη διοικητική πράξη299
 • 9. Πλείονα αιτιολογικά ερείσματα299
 • 10. Συστατικά στοιχεία της αιτιολογίας300
 • 10.1. Σαφήνεια300
 • 10.2. Ειδικότητα300
 • 10.3. Επάρκεια301
 • 10.3.1. Ειδικότερα, η υποχρέωση συγκριτικής αξιολόγησης301
 • 11. Συγκέντρωση στοιχείων για την έκδοση της πράξης (άρθρο 17 παρ. 3)301
 • 11.1. Εξαίρεση301
 • [21] Πράξεις (κανονιστικές ή ατομικές) δημοσιευτέες302
 • Διάγραμμα302
 • Ερμηνευτικά σχόλια307
 • Άρθρο 18 - Δημοσίευση307
 • 1. Εισαγωγή307
 • 1.1. Δημοσίευση ατομικών πράξεων307
 • 1.2. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δημοσιευτέων ατομικών πράξεων307
 • 1.3. Δημοσίευση κανονιστικών πράξεων308
 • 1.4. Δημοσίευση αυτούσιων των πράξεων308
 • 1.5. Εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης για λόγους εθνικής άμυνας (βλ. άρθρο 6 του Ν 3469/2006)308
 • 1.6. Άλλοι ειδικοί τρόποι δημοσιότητας308
 • 1.7. Δημοσίευση ως προς τα ουσιώδη στοιχεία της ρύθμισης309
 • 1.8. Διπλή δημοσίευση309
 • 1.9. Η υποχρεωτική ανάρτηση πράξεως στο διαδίκτυο βάσει του Ν 3861/2010309
 • 1.10. Συνδημοσίευση λοιπών στοιχείων310
 • 1.11. Άλλες «δημοσιοποιήσεις» διοικητικών πράξεων310
 • 2. Κανόνες προσβολής σε σχέση με τη τελείωση διοικητικής πράξης310
 • 2.1. Προσβολή πριν την δημοσίευση310
 • 2.2. Έννομο συμφέρον310
 • 2.3. Κρίσιμος χρόνος311
 • 2.4. Σύνθετη διοικητική ενέργεια311
 • 2.5. Προθεσμία προσβολής311
 • 2.6. Ανάκληση - τροποποίηση μη τελειωθείσας πράξεως312
 • 2.7. Δημοσίευση ακυρωτικής - ανακλητικής δημοσιευτέας πράξης312
 • 2.8. Αναδρομική κύρωση με νόμο313
 • 2.9. Εγκύκλιοι313
 • 2.10. Συνέπειες μη τελειώσεως313
 • 3. Ημερομηνία δημοσίευσης (άρθρο 18 παρ. 2 - 3)315
 • 4. Διόρθωση γραφικών ή λογιστικών σφαλμάτων (άρθρο 18 παρ. 4)316
 • [22] Κοινοποίηση ατομικής διοικητικής πράξης317
 • Διάγραμμα317
 • Ερμηνευτικά σχόλια318
 • Άρθρο 19 - Κοινοποίηση ατομικής διοικητικής πράξης318
 • 1. Εισαγωγή318
 • 2. Συμπληρωματική εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 19319
 • 3. Τρόπος κοινοποίησης320
 • 3.1. Υπογραφή στο σώμα της πράξης ότι έλαβε γνώση320
 • 3.2. Πρόσφοροι τρόποι κοινοποίησης320
 • 3.2.1. Με τη σύνταξη εκθέσεως επιδόσεως320
 • 3.2.2. Διά συστημένης επιστολής320
 • 3.2.3. Με τηλεομοιοτυπία320
 • 3.2.3.1. Ορισμοί321
 • 3.2.3.2. Έγγραφα που μπορούν να διακινούνται με τηλεομοιοτυπία321
 • 3.2.3.3. Έγγραφα που εξαιρούνται από την διακίνηση με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο321
 • 3.2.3.4. Απαραίτητη προϋπόθεση η συγκατάθεση του αποδέκτη322
 • 3.2.3.5. Ειδικότερες απαιτήσεις για τη διακίνηση με τηλεομοιοτυπία322
 • 3.2.3.6. Ισχύς του τηλεομοιοτύπου323
 • 3.2.3.7. Νομολογία323
 • 3.3. Με ηλεκτρονικό μέσο324
 • 3.3.1. Οι αρχικές ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Ν 2672/1998324
 • 3.3.2. Ο νέος νόμος 3979/2011324
 • 3.3.3. Ορισμοί325
 • 3.3.4. Έκδοση και διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων325
 • 3.3.5. Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων326
 • 3.3.6. Ηλεκτρονική επικοινωνία των φορέων δημόσιου τομέα με φυσικά ή νομικά πρόσωπα326
 • 3.3.7. Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ326
 • 3.3.8. Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο326
 • 3.3.8.1. Οι σχετικές διατάξεις326
 • 3.3.8.2. Ερμηνεία των διατάξεων328
 • 3.3.8.3. Ειδικά το τεκμήριο πρόσβασης που θεσπίζεται με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν 3979/2011329
 • 4.1. Πρόσωπο στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση330
 • 4.2. Τόπος όπου γίνεται η κοινοποίηση330
 • 5. Γλώσσα κοινοποίησης330
 • 6. Παράλειψη κοινοποίησης331
 • 6.1. Κοινοποίηση ορισμένης πράξης ως προϋπόθεση για την εγκυρότητα άλλης331
 • 6.2. Kοινοποίηση των δυσμενών μη δημοσιευτέων πράξεων332
 • 7. Γνώση της πράξης σε χρονικό σημείο προ της κοινοποίησης333
 • 8. Οι συνέπειες από την κοινοποίηση της διοικητικής πράξεως333
 • 9. Αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστή σχετικά με την εγκυρότητα του Ν 3979/2011334
 • [23] Γνώμη - πρόταση335
 • Διάγραμμα335
 • Ερμηνευτικά σχόλια337
 • Άρθρο 20 - Γνώμη - πρόταση337
 • 1. Εισαγωγή - Ορισμός337
 • 2. Σκοποί της γνωμοδοτικής διαδικασίας338
 • 3. Πρόβλεψη της γνωμοδοτικής διαδικασίας338
 • 3.1. Πρόβλεψη από το Σύνταγμα338
 • 3.2. Πρόβλεψη από το νόμο ή από κανονιστική πράξη340
 • 4. Διακρίσεις γνώμης340
 • 4.1. Υποχρεωτική340
 • 4.2. Προαιρετική340
 • 4.3. Οικειοθελής (παρ. 3)340
 • 4.3.1. Μορφές οικειοθελούς γνωμοδοτικής διαδικασίας340
 • 4.3.2. Τα όρια της οικειοθελούς γνωμοδοτικής διαδικασίας340
 • 4.4. Απλή341
 • 4.4.1. Χαρακτηριστικά της απλής γνώμης341
 • 4.5. Σύμφωνη341
 • 4.5.1. Είδη της σύμφωνης γνώμης341
 • 4.5.2. Χαρακτηριστικά της σύμφωνης γνώμης342
 • 4.5.3. Ειδικές περιπτώσεις στις οποίες επί σύμφωνης γνώμης υπάρχει παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας342
 • 4.5.4. Μια ειδική περίπτωση342
 • 4.6. Πρόταση345
 • 4.6.1. Χαρακτηριστικά της πρότασης345
 • 5. Κοινά στοιχεία των γνωμοδοτικών διαδικασιών345
 • 6. Παρέλευση προθεσμίας υποβολής της απλής γνώμης (παρ. 4)347
 • [24] Ανάκληση349
 • Διάγραμμα349
 • Ερμηνευτικά σχόλια351
 • Άρθρο 21 - Ανάκληση351
 • 1. Εισαγωγή351
 • 2. Αρμοδιότητα ανάκλησης351
 • 2.1. Το όργανο που εξέδωσε την πράξη351
 • 2.2. Επί μεταβολής αρμοδιότητας, το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της351
 • 2.3. Εάν το όργανο που εξέδωσε την πράξη δεν ήταν εξ αρχής αρμόδιο351
 • 2.4. Έλλειψη δυνατότητας ανάκλησης σε περίπτωση που κατά της πράξεως προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή352
 • 2.5. Φύση της ανακλητικής πράξεως353
 • 2.6. Επί μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας έκδοσης της διοικητικής πράξης353
 • 3. Ως προς τη διαδικασία ανακλήσεως353
 • 3.1. Επί παρανόμων πράξεων353
 • 3.2. Επί νομίμων πράξεων353
 • 3.3. Ειδικότερα ζητήματα354
 • 3.3.1. Αιτιολογία ανακλήσεως354
 • 3.3.2. Όταν για την έκδοση της πράξης προβλέπεται σύμφωνη γνωμοδότηση355
 • 3.3.3. Ως προς το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως356
 • 3.3.4. Σε περίπτωση σύνθετης διοικητικής ενέργειας356
 • 3.3.5. Η ανάκληση μη τελειωθείσας πράξεως357
 • 3.3.6. Η ανάκληση ανακλήσεως357
 • [25] Τύπος διοικητικής σύμβασης358
 • Διάγραμμα358
 • Ερμηνευτικά σχόλια360
 • Άρθρο 22 - Τύπος διοικητικής σύμβασης360
 • 1. Εισαγωγή360
 • 2. Διοικητική σύμβαση360
 • 2.1. Οριοθέτηση δικαιοδοσίας μεταξύ διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων361
 • 2.1.1. Προσυμβατικό στάδιο361
 • 2.1.1.1. Οι αποσπαστές διοικητικές πράξεις361
 • 2.1.1.2. Οι νόμοι 3886/2010 και 3900/2010361
 • 2.1.1.3. Ενδοσυμβατικό στάδιο363
 • 2.2. Κριτήρια χαρακτηρισμού διοικητικής σύμβασης363
 • 2.2.1. Χαρακτηρισμός από το νόμο ή από τη σύμβαση363
 • 2.2.2. Παρατάσεις συμβάσεων364
 • 2.2.3. Οργανικό κριτήριο364
 • 2.2.3.1. Σύμβαση συναφθείσα από δημόσια αρχή364
 • 2.2.3.2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διφυούς χαρακτήρα365
 • 2.2.3.3. Εξαίρεση για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που διαχειρίζονται κοινόχρηστα πράγματα366
 • 2.2.3.4. Επί μεταβολής ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ367
 • 2.2.4. Λειτουργικό κριτήριο - Η επιδίωξη με τη σύναψη της συμβάσεως σκοπού δημοσίου συμφέροντος367
 • 2.2.4.1. Περιπτωσιολογία367
 • 2.2.5. Λειτουργικό κριτήριο - αποκλίνουσες ρήτρες συμβάσεως υπέρ του Δημοσίου370
 • 2.2.5.1. Περιπτωσιολογία370
 • 2.2.5.2. Έχει αντιθέτως κριθεί ότι πληρούνται όλα τα τεθέντα κριτήρια των δημοσίων συμβάσεων στις εξής περιπτώσεις374
 • 3.1. Έγγραφος τύπος379
 • 3.1.1 Αποδεικτικός ή συστατικός χαρακτήρας εγγράφου379
 • 3.1.2. Κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου379
 • 3.2. Προφορική συμφωνία379
 • 3.3. Άκυρες συμβάσεις380
 • [26] Κατάρτιση διοικητικής σύμβασης380
 • Διάγραμμα381
 • Ερμηνευτικά σχόλια383
 • Άρθρο 23 - Κατάρτιση διοικητικής σύμβασης383
 • 1. Εισαγωγή383
 • 2. Κατάρτιση του ενοχικού συναλλάγματος383
 • 3. Κατάρτιση διοικητικής σύμβασης και προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο384
 • 4. Κατάρτιση της σύμβασης δημόσιας προμήθειας - υπηρεσίας384
 • 4.1. Κατάρτιση της σύμβασης δημοσίου έργου385
 • 4.2. Κατάρτιση της σύμβασης δημόσιας μελέτης386
 • 4.3. Οι νέες ρυθμίσεις του Ν 4281/2014 (Α΄ 160)386
 • 5. Συνέπειες από τη κατάρτιση του ενοχικού συναλλάγματος387
 • 5.1. Δικονομικής φύσεως387
 • 5.2. Ουσιαστικής φύσεως387
 • [27] Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή389
 • Διάγραμμα389
 • Ερμηνευτικά σχόλια393
 • Άρθρο 24 - Αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή393
 • 1. Εισαγωγή393
 • 2. Συνταγματική κατοχύρωση των απλών διοικητικών προσφυγών394
 • 3. Προϋποθέσεις άσκησης394
 • 3.1. Μη πρόβλεψη ειδικής ή ενδικοφανούς προσφυγής394
 • 3.2. Φύση της πράξης που προσβάλλεται με απλή διοικητική προσφυγή395
 • 3.3. Έννομο συμφέρον398
 • 3.4. Προθεσμία399
 • 3.5. Οι απλές διοικητικές προσφυγές δεν υπόκεινται στο κανόνα της άπαξ ασκήσεως401
 • 4. Τύπος και διαδικασία υποβολής της απλής διοικητικής προσφυγής401
 • 5. Πού απευθύνονται οι απλές διοικητικές προσφυγές402
 • 6. Συνέπειες από την άσκηση της απλής διοικητικής προσφυγής403
 • 6.1. Δικονομικές403
 • 6.2. Ουσιαστικές404
 • 6.2.1. Υποχρέωση απάντησης404
 • 6.2.2. Θεραπεία της μη τήρησης της προηγούμενης ακροάσεως405
 • 7. Προθεσμία απόφανσης405
 • 8. Εκτελεστότητα της απόφασης που εκδίδεται επί της αιτήσεως θεραπείας ή της ιεραρχικής προσφυγής405
 • 8.1. Επί αποδοχής, εν όλω ή εν μέρει, της διοικητικής προσφυγής405
 • 8.2. Επί απορρίψεως της διοικητικής προσφυγής405
 • 8.2.1. Οι ενδείξεις που κατατείνουν υπέρ της εκδοχής της εκτελεστότητας406
 • 8.2.2. Ειδική περιπτωσιολογία407
 • 9. Συνέπειες από τη ρητή απόρριψη που κρίνεται εκτελεστή408
 • 10. Συνέπειες από τη σιωπηρή απόρριψη408
 • 11. Ειδικώς η αίτηση ανάκλησης διοικητικής πράξης409
 • [28] Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή411
 • Διάγραμμα411
 • Ερμηνευτικά σχόλια415
 • Άρθρο 25 - Ειδική διοικητική προσφυγή - ενδικοφανής προσφυγή415
 • Εισαγωγή415
 • 1. Ειδική διοικητική προσφυγή416
 • 1.1. Έννοια416
 • 1.2. Συνταγματική κατοχύρωση416
 • 1.3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ειδικής διοικητικής προσφυγής416
 • 1.3.1. Πρόβλεψη προθεσμίας άσκησης της προσφυγής416
 • 1.3.2. Πρόβλεψη αρμοδίου για την εξέταση της προσφυγής οργάνου417
 • 1.3.3. Πρόβλεψη προθεσμίας αποφάνσεως επί της προσφυγής418
 • 1.3.4. Έκταση της αρμοδιότητας ελέγχου του οργάνου419
 • 1.4. Προϋποθέσεις άσκησης της ειδικής διοικητικής προσφυγής420
 • 1.4.1. Φύση της πράξης που προσβάλλεται με ειδική διοικητική προσφυγή420
 • 1.4.2. Άσκηση της προσφυγής από νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο422
 • 1.5 Συνέπειες από την άσκηση της προσφυγής και την απόφαση που εκδίδεται επ'αυτής422
 • 1.5.1. Διακοπή της προθεσμίας άσκησης του ενδίκου βοηθήματος (αιτήσεως ακυρώσεως ή προσφυγής)422
 • 1.5.2. Μη δυνατότητα επανόδου του οργάνου επί της υποθέσεως424
 • 1.5.3. Συμπροσβαλλόμενη η υποκείμενη στην ειδική διοικητική προσφυγήπράξη - όχι ενσωμάτωση αυτής στην απόφαση επί της προσφυγής424
 • 1.5.4. Προβαλλόμενοι λόγοι προσφυγής - αιτήσεως ακυρώσεως425
 • 1.5.5. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής δεν αποτελεί προϋπόθεσητου παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως425
 • 1.6. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την άσκηση ειδικών διοικητικών προσφυγών425
 • Διάγραμμα426
 • 2. Ενδικοφανής προσφυγή434
 • 2.1. Έννοια - πλεονεκτήματα434
 • 2.2. Συνταγματική κατοχύρωση434
 • 2.3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενδικοφανούς προσφυγής. Γενικά436
 • 2.3.1. Πρόβλεψη από νομοθετική διάταξη437
 • 2.3.2. Πρόβλεψη προθεσμίας άσκησης438
 • 2.3.3. Πρόβλεψη οργάνου για την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής439
 • 2.3.4. Εξουσία για ουσιαστική επανεξέταση της υπόθεσης439
 • 2.4. Προϋποθέσεις άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής440
 • 2.4.1. Φύση προσβαλλόμενης πράξης440
 • 2.4.2. Έννομο συμφέρον443
 • 2.4.3. Προθεσμία445
 • 2.4.4. Πρόσθετοι όροι άσκησης ενδικοφανών προσφυγών447
 • 2.5. Συνέπειες από την πρόβλεψη της ενδικοφανούς προσφυγής449
 • 2.5.1. Ουσιαστικές συνέπειες449
 • 2.5.1.1. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα448
 • 2.5.1.2. Αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης449
 • 2.5.1.3. Υποχρέωση απόφανσης της Διοίκησης επί της ενδικοφανούς προσφυγής450
 • 2.5.1.4. Θεραπεία πλημμελειών της πράξεως που υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή453
 • 2.5.2. Κρίσιμο νομοθετικό καθεστώς που λαμβάνεται υπόψη επί της ενδικοφανούς προσφυγής/Ευμενέστερος μεταγενέστερος νόμος/Μη χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος454
 • 2.5.3. Δικονομικές συνέπειες455
 • 2.6. Ταυτότητα αιτιάσεων ενδικοφανούς προσφυγής - ενδίκου βοηθήματος458
 • [29] Η αναστολή εκτελέσεως της διοικητικής πράξης που χορηγείται από την ίδια τη Διοίκηση461
 • Διάγραμμα461
 • Ερμηνευτικά σχόλια463
 • Άρθρο 26 - Η αναστολή εκτελέσεως της διοικητικής πράξης που χορηγείται από την ίδια τη Διοίκηση463
 • 1. Εισαγωγή463
 • 2. Έννοια διοικητικής αναστολής463
 • 3. Προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής463
 • 4. Αρμόδιο όργανο464
 • 5. Χρονική ισχύς αναστολής464
 • 6. Φύση της πράξης που αποφαίνεται επί της αιτήσεως αναστολής465
 • 7. Σχέση της διοικητικής με τη δικαστική αναστολή465
 • 8. Αίτηση ανάκλησης της πράξης που χορηγεί αναστολή ή νέα αίτηση αναστολής465
 • [30] Αναφορά466
 • Διάγραμμα466
 • Ερμηνευτικά σχόλια468
 • Άρθρο 27 - Αναφορά468
 • 1. Εισαγωγή468
 • 2. Προϋποθέσεις υποβολής αναφοράς469
 • 3. Φορείς του δικαιώματος αναφοράς471
 • 4. Εκτελεστότητα πράξεως επί της αναφοράς471
 • 5. Ποινική - πειθαρχική δίωξη του αναφέροντος471
 • [31] Διάρκεια προθεσμιών (μεταβατικό δίκαιο)473
 • Διάγραμμα473
 • [32] Παράταση - Αναστολή προθεσμιών (μεταβατικό δίκαιο)473
 • Διάγραμμα473
 • [33] Επεξήγηση όρων473
 • Διάγραμμα473
 • [34] Αναφορά σε διατάξεις475
 • Διάγραμμα475
 • [35] Παραπομπές475
 • Διάγραμμα475
 • [36] Καταργούμενες διατάξεις475
 • Διάγραμμα475
 • Ερμηνευτικά σχόλια476
 • Άρθρα 28-33 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις476
 • Εισαγωγικά476
 • 1. Άρθρο 28477
 • 2. Άρθρο 29477
 • 3. Άρθρο 30477
 • 4. Άρθρο 31478
 • 5. Άρθρο 32478
 • 6. Άρθρο 33479
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ483
 • 0
 • 0