Προσφορά για συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 22 € φ.π., 32 € ν.π.

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-106-4
Σελίδες: 272
Επιμέλεια: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης

Στην παρούσα 13η (δέκατη τρίτη) έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2016 - Β΄ Τόμος» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2016 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και στις διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης (η ενημέρωση των απαντήσεων έχει γίνει έως και τον Ν 4446/2016).

Τα 80 (ογδόντα) ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. Λογιστική - ΕΛΠ, 3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 4. Εργατικά και 5. Εταιρικά.

Για πρώτη φορά ενσωματώνεται και παρουσιάζεται «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ», που επεξηγεί περισσότερο, βάσει αποφάσεων και εγκυκλίων της Διοίκησης, ζητήματα όπως το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών, τις επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν σε καταβολές αποδοχών, θέματα ΕΦΚΑ, την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων, τις επαγγελματικές μισθώσεις κ.ά.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία εξεύρεσης των πηγών, βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχθεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ5
 • I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ11
 • [1] Κάλυψη πόθεν έσχες υπηκόου Αμερικής13
 • [2] Φορολογία αγροτών ειδικού καθεστώτος για το 201615
 • [3] Φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία με έναν πελάτη18
 • [4] Ανάλωση κεφαλαίου σε μισθωτό της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 4172/201320
 • [5] Παροχή σε είδος από ασφάλιστρα αυτοκινήτου22
 • [6] Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη ζημιών24
 • [7] Ιατρικές δαπάνες ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων26
 • [8] Πληρωμή δόσεων συμβολαίων ποδοσφαιριστών με μετρητά29
 • [9] Κάτοικος εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα31
 • [10] Ιδιόχρηση και τέλος επιτηδεύματος33
 • [11] Ζημιά ατομικής επιχείρησης και αντικειμενικές δαπάνες35
 • [12] Κτήση ακινήτου που ανεγέρθηκε σε οικόπεδο τρίτου37
 • [13] Πόθεν έσχες ιατρού για αγορά ακινήτου προς χρήση ιατρείου41
 • [14] Εισόδημα από μίσθωμα σε είδος44
 • [15] Αμοιβές διαχειριστών ομόρρυθμης εταιρείας46
 • [16] Τεκμήριο έναρξης ατομικής επιχείρησης48
 • [17] Παραγραφή φορολογικών ετών50
 • [18] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα για το 201652
 • [19] Παρακράτηση 20% - Υπολογισμός καθαρών και μικτών απολαβών54
 • [20] Τακτοποίηση τόκων δανείου57
 • [21] Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση εξόδων σίτισης και διαμονής πελατών60
 • [22] Κάτοικος εξωτερικού που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα63
 • [23] Τέλος επιτηδεύματος υπό εκκαθάριση εταιρείας68
 • [24] Αναγνώριση δαπάνης ΙΧΕ αυτοκινήτου εταίρου69
 • [25] Προκαταβολή φόρου71
 • [26] Φορολόγηση των μερισμάτων από κυπριακές εταιρείες73
 • II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ77
 • [27] Λογιστική ζημιά σε ΑΕ και φορολογικά κέρδη μετά την φορολογική αναμόρφωση79
 • [28] Λήψη υπηρεσίας από ιδιώτη82
 • [29] Παρακολούθηση διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης84
 • [30] Συγχώνευση ονοματολογίας λογαριασμών ΕΛΠ86
 • [31] Λογιστική εγγραφή εξόφλησης ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλιστικό πράκτορα88
 • [32] Διαγραφή υπολοίπων πελατών προμηθευτών λογιστικά και φορολογικά90
 • [33] Δραστηριότητα βιντεοσκοπήσεων92
 • [34] Συναλλαγματική διαφορά σε προκαταβολή για αγορά αγαθών94
 • [35] Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μέρος ασφαλίστρων που αφορά προσωπικό έξοδο υπαλλήλου της επιχείρησης96
 • [36] Τέλος επιτηδεύματος και καταχώριση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (ΕΛΠ)98
 • [37] Έσοδα παροχής υπηρεσιών σε πρακτορείο ΟΠΑΠ99
 • [38] Έκδοση τιμολογίου ή τίτλου κτήσης103
 • [39] Τιμολόγηση έργου μεταξύ δύο χρήσεων106
 • [40] ΜΥΦ για πώληση πάγιου109
 • [41] Έκδοση ακυρωτικού στοιχείου110
 • [42] Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου112
 • [43] Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων με τα ΕΛΠ114
 • [44] Απογραφή περιουσιακών στοιχείων σε οντότητα με απλογραφικά βιβλία117
 • III. ΦΠΑ121
 • [45] Πώληση παγίων ατομικής επιχείρησης από πατέρα σε γιο και ΦΠΑ121
 • [46] Επιστροφή ΦΠΑ εταιρείας - Εφαρμογή κλάσματος prorata125
 • [47] Χειρισμός παγίων στην παύση εργασιών μιας επιχείρησης127
 • [48] Δήλωση ΦΠΑ και κωδικοί 310, 349 του εντύπου129
 • [49] Τριγωνικές συναλλαγές και ΦΠΑ131
 • [50] Χρεοπίστωση ΦΠΑ σε ΤΠΥ εξωτερικού133
 • [51] Καθεστώς ΦΠΑ φροντιστηρίου με εγκατάσταση αυτόματου πωλητή135
 • [52] Ζημιά από πώληση παγίου και ΦΠΑ138
 • [53] Πώληση ΕΙΧ που είχε αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν 2859/2000 (Κ. ΦΠΑ)139
 • [54] Διενέργεια αποσβέσεων και αντιμετώπιση του ΦΠΑ εκμισθωμένου ακινήτου από εταιρεία141
 • [55] Ποτοποιία με φορολογική αποθήκη και ΦΠΑ144
 • [56] Πρόβλεψη για πιστωτικά τιμολόγια από προμηθευτή εξωτερικού147
 • [57] ΦΠΑ στην εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας149
 • [58] Ποιες πράξεις δεν περιλαμβάνονται στην φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ151
 • IV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ155
 • [59] Αμοιβή ασκούμενου σπουδαστή ΙΕΚ157
 • [60] Μεταβολή ωραρίου πλήρους απασχόλησης σε μερική160
 • [61] Πολλαπλή απασχόληση και νόμιμο ωράριο162
 • [62] Εξάντληση κανονικής άδειας - Υποχρεωτική λήψη άνευ αποδοχών166
 • [63] Έγκυος και ασθένεια168
 • [64] Ετήσια άδεια μισθωτού170
 • [65] Απασχόληση ασφαλισμένου στον ΟΓΑ και συνταξιούχου172
 • [66] Εισφορές σε ΕΦΚΑ δημοσιογράφου συνταξιούχου ΤΣΠΕΑ, διαχειριστή ΙΚΕ176
 • [67] Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών177
 • [68] Υπολογισμός του ωρομισθίου και του ημερομισθίου179
 • V. ΕΤΑΙΡΙΚΑ183
 • [69] Εκκαθάριση εταιρειών με ακίνητη περιουσία185
 • [70] Προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε λύση νομικής οντότητας188
 • [71] Επιστροφή φόρου εισοδήματος λόγω διακοπής κοινοπραξίας (Κ/Ξ)190
 • [72] Απορρόφηση ΑΕ192
 • [73] Γενική συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ - Απαρτία και πλειοψηφία193
 • [74] Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ196
 • [75] Αναγραφή πυλωτής σε οικοδομική άδεια νομικής οντότητας199
 • [76] Εκπρόθεσμη διακοπή ΑΕ201
 • [77] Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΟΕ203
 • [78] Διαδικασία μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ΙΚΕ206
 • [79] Νομικό πρόσωπο με ΚΑΔ διαχείρισης πολυκατοικίας208
 • [80] Δάνειο εταίρου ΙΚΕ στην επιχείρηση210
 • VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ216
 • 1. Το νέο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών, μετά τις αλλαγές του Ν 4410/2016 (ισχύς από 1/1/2017)216
 • 2. Η αξία παραχώρησης οχήματος, ως παροχή σε είδος, μετά τις αλλαγές του Ν 4446/2016228
 • 3. Επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν σε καταβολές αποδοχών230
 • 4. Φορολόγηση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων232
 • 5. ΣΛΟΤ 1059/2016 «Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν 4308/2014»234
 • 6. Είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων236
 • 7. Ασφαλιστικές εισφορές: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν 4387/2016 (ΕγκΥΠΑΑΝ Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016)239
 • 8. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.ά. από 1/1/2017244
 • 9. Επιλογή φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους (Πολ. 1180/2013)246
 • 10. ΣΛΟΤ 1153/2016 «Απεικόνιση φόρων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Α.Ε.»258
 • 11. Πολ. 1163/2016 Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικώ ν οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους 260
 • 12. Παράταση προθεσμιών παραγραφής δικαιώματος Δημοσίου για έκδοση πράξης 264
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ266
 • 0
 • 0