Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Δικαιώματα – Παραδεκτό – Δίκαιη ικανοποίηση – Εκτέλεση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €75.00
ΝΠ €85.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-107-1
Σελίδες: 1008
Διεύθυνση Έκδοσης: Λ.-Α. Σισιλιάνος
Πρόλογος: Χρ. Ροζάκης
Συνεργασία: Σ. Ακτύπης, Π. Βογιατζής, Μ. Καραβίας, Η. Καστανάς, Α. Κωστοπούλου, Ε. Μίχα, Λ.-Μ. Μπολάνη, Ν. Σανσονέτης, Τ. Σταυρινάκη, Στ. Τρεκλή, Μ. Τσίρλη

Η ανά χείρας 2η έκδοση του θεμελιώδους έργου «Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» είναι ενημερωμένη και εμπλουτισμένη με αναφορές σε πάνω από 500 αυστηρά επιλεγμένες αποφάσεις των ετών 2013-2016 καθιστώντας έτσι επικαιροποιημένη την ερμηνεία κάθε άρθρου ως προς όλες τις αναφορές του. Η ΕΣΔΑ διεισδύει σε όλους τους επιμέρους κλάδους του εθνικού δικαίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τρέχουσας δικαστηριακής και δικηγορικής ύλης. Στο πλαίσιο αυτό το έργο και στην 2η έκδοση του αποτελεί την κατάληξη της συλλογικής προσπάθειας 11 καταξιωμένων επιστημόνων, με ιδιαίτερη εξοικείωση με την ΕΣΔΑ είτε διότι υπηρετούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είτε διότι έχουν επικεντρώσει την επιστημονική και επαγγελματική τους δραστηριότητα στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπό τη διεύθυνση έκδοσης του κ. Λίνου-Αλέξανδρου Σισιλιάνου, Προέδρου Τμήματος του ΕΔΔΑ, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ για τον αναλυτικό σχολιασμό όλων των ουσιαστικών διατάξεων που προστατεύει το σύστημα της ΕΣΔΑ, καθώς και των διατάξεων που αφορούν στην πορεία των ατομικών προσφυγών (προϋποθέσεις του παραδεκτού, δίκαιη ικανοποίηση, εκτέλεση). Δεν σχολιάζονται, αντίθετα, οι διατάξεις της ΕΣΔΑ που σχετίζονται αμιγώς με την εσωτερική λειτουργία του Δικαστηρίου. Ωστόσο, για τη συνοπτική έστω ενημέρωση του αναγνώστη, η εν γένει εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου της ΕΣΔΑ, από την υιοθέτηση της μέχρι σήμερα, αποτελεί αντικείμενο μίας Γενικής Εισαγωγής που προηγείται των σχολιασμών των άρθρων. Επιχειρείται η πληρέστερη δυνατή καταγραφή της πιο πρόσφατης νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, η κατʼ άρθρο ερμηνεία περιλαμβάνει την ανάλυση επί του ερμηνευόμενου άρθρου με την παράθεση των αναγκαίων παραπομπών, της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της ειδικής ανά άρθρο βιβλιογραφίας, υπό την μορφή ολοκληρωμένων και πλήρων μελετών με σαφή διάρθρωση και καταμερισμό της ύλης. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη ανά παράγραφο τίθεται αριθμός περιθωρίου στον οποίο γίνεται παραπομπή στο τέλος του βιβλίου μέσω ενός εκτενούς αλφαβητικού ευρετηρίου. Πιο συστηματικά, η ερμηνεία αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση του Προοιμίου και του άρθρου 1 της ΕΣΔΑ (υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου), κατόπιν την ανάλυση όλων των άρθρων του Τίτλου Ι της ΕΣΔΑ «Δικαιώματα και ελευθερίες» (άρθρα 2 – 18) ήτοι το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση βασανιστηρίων, την απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων, το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, το δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης (δικαίωμα δίκαιης δίκης, τεκμήριο αθωότητας, δικαιώματα του κατηγορουμένου), την μη επιβολή ποινής άνευ νόμου, το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σύναψης γάμου, το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, την απαγόρευση των διακρίσεων, την παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τους περιορισμούς στην πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών, την απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος και τα όρια στη χρήση των περιορισμών σε δικαιώματα. Από τον τίτλο ΙΙ της ΕΣΔΑ που αφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουν προκριθεί και αναλύονται τα άρθρα που αναφέρονται στις ατομικές προσφυγές (άρθρο 34), τις προϋποθέσεις του παραδεκτού (άρθρο 35), την δίκαιη ικανοποίηση (άρθρο 41) και την υποχρεωτική ισχύ και εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου (άρθρο 46).

Περαιτέρω, όσον αφορά στα Πρωτόκολλα, τα οποία δεσμεύουν την Ελλάδα, ερμηνεύονται από μεν το Πρώτο τα άρθρα που αναφέρονται στην προστασία της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και το δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές από δε το Έβδομο Πρωτόκολλο τα άρθρα που σχετίζονται με τις διαδικαστικές εγγυήσεις σε περίπτωση απέλασης αλλοδαπών, το δικαίωμα για διπλό βαθμό δικαιοδοσίας σε θέματα ποινικού δικαίου, το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση δικαστικής πλάνης, το δικαίωμα κάθε προσώπου να μην δικάζεται ή να τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα και η ισότητα μεταξύ συζύγων.

Και η δεύτερη έκδοση πλαισιώνεται από αναλυτική ενιαία και επικαιροποιημένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία που έχει επιμεληθεί η βιβλιοθηκονόμος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου κα Ε. Τσαλάγκα, εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο με παραπομπές στην Εισαγωγή, στο Προοίμιο, στα άρθρα της ΕΣΔΑ και των Πρωτοκόλλων και από πίνακα των κυριότερων ελληνικών και ξένων συντομογραφιών.

Συμπερασματικά, στόχος της δεύτερης ενημερωμένης και εμπλουτισμένης έκδοσης του έργου είναι αφενός να ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις στην νομολογία του Δικαστηρίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια καλύπτοντας ταυτόχρονα τους σχολιασμούς των άρθρων εκείνων που κυρίως χρησιμεύουν στους δικαστές, στους δικηγόρους, καθώς και στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να αποτελέσει έτσι ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο για τον έλληνα νομικό, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και την εξοικείωση με αυτήν.

 • -40
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Ο συνεχής εμπλουτισμός του κανονιστικού πλαισίου2
 • Α. Η ΕΣΔΑ και τα Πρωτόκολλα 2
 • Β. Οι άλλες πηγές έμπνευσης4
 • Γ. Η τελεολογική ερμηνεία της ΕΣΔΑ και η διεύρυνση της προστασίας5
 • Δ. Η εξελικτική ερμηνεία της ΕΣΔΑ8
 • ΙΙ. Η διαρκής μετεξέλιξη του θεσμικού πλαισίου11
 • Α. Τα πρώτα διστακτικά βήματα11
 • Β. Οι τομές του 11ου Πρωτοκόλλου και η ανάπτυξη του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Υπουργών12
 • Γ. Η έκρηξη των ατομικών προσφυγών και οι περιπέτειες του 14ου Πρωτοκόλλου14
 • Δ. Η θέση σε ισχύ του 14ου Πρωτοκόλλου και το μέλλον του συστήματος15
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)21
 • Σύμβασις διά την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [ΝΔ 53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 256)]21
 • Προοίμιο21
 • Ι. Εισαγωγή21
 • ΙΙ. Η Οικουμενική Διακήρυξη ως πηγή έμπνευσης της ΕΣΔΑ23
 • ΙΙΙ. Το ιδεολογικό στίγμα της ΕΣΔΑ25
 • ΙV. Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΣΔΑ28
 • V. Η αρχή της επικουρικότητας και το περιθώριο εκτίμησης των Κρατών34
 • VI. Συμπερασματικές παρατηρήσεις35
 • Άρθρο 1 – Υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου37
 • I. Εισαγωγικά37
 • IΙ. Η έννοια της «δικαιοδοσίας» του Κράτους στην πάγια διεθνή νομολογία39
 • Α. Η δικαιοδοσία ratione personae39
 • Β. Η δικαιοδοσία ratione loci42
 • 1. Η νομολογία των οργάνων της ΕΣΔΑ και της ΑΣΔΑ43
 • 2. Η νομολογία και η πρακτική των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών45
 • IIΙ. Οι παλινδρομήσεις της πιο πρόσφατης νομολογίας του ΕΔΔΑ48
 • Α. Η υπόθεση Bankovic: μια συγκυριακή απόκλιση49
 • Β. Η επιστροφή στην «ορθοδοξία» 52
 • IV. «Δικαιοδοσία» και καταλογισμός56
 • Α. Ο καταλογισμός στα Κράτη ως προϋπόθεση της «δικαιοδοσίας»56
 • Β. Η «δικαιοδοσία» ως προϋπόθεση της ευθύνης για συμπεριφορά που καταλογίζεται στο Κράτος57
 • 1. Το τεκμήριο δικαιοδοσίας επί του συνόλου του εδάφους58
 • 2. Το κριτήριο του ελέγχου59
 • 3. Διασυνοριακές δραστηριότητες60
 • Γ. Ο καταλογισμός σε διεθνείς οργανισμούς και ο αποκλεισμός της «δικαιοδοσίας»61
 • V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις64
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι68
 • Άρθρο 2 – Το δικαίωμα στη ζωή68
 • I. Εισαγωγή68
 • IΙ. Αρνητική ουσιαστική υποχρέωση68
 • Α. Η απαγόρευση αυθαίρετης αφαίρεσης της ζωής69
 • Β. Ο θάνατος του άμεσου θύματος ως προϋπόθεση ή όχι εφαρμογής του άρθρου 273
 • Γ. Η κατάργηση της θανατικής ποινής77
 • Δ. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 280
 • 1. «δια τηv υπεράσπισιv oιoυδήπoτε πρoσώπoυ κατά παραvόμoυ βίας»82
 • 2. «δια τηv πραγματoπoίησιv voμίμoυ συλλήψεως ή πρoς παρεμπόδισιv απoδράσεως πρoσώπoυ voμίμως κρατoυμέvoυ»84
 • 3. «δια τηv καταστoλήv, συμφώvως τω vόμω, στάσεως ή αvταρσίας»85
 • IΙΙ. Θετικές ουσιαστικές υποχρεώσεις86
 • Α. Υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλου νομικού και διοικητικού πλαισίου86
 • Β. Προληπτικά μέτρα90
 • 1. Δραστηριότητες, εγκληματικές ή όχι, τρίτου91
 • 2. Πράξεις ή παραλείψεις του κράτους94
 • 3. Πράξεις του ίδιου του φορέα του δικαιώματος96
 • 4. Φυσικές καταστροφές και επικίνδυνες δραστηριότητες97
 • Γ. Οργάνωση και σχεδιασμός των επιχειρήσεων της αστυνομίας και επιχειρήσεων διάσωσης98
 • Δ. Άρθρο 2 και κοινωνικά δικαιώματα101
 • ΙV. Διαδικαστική υποχρέωση103
 • Α. Η υποχρέωση διεξαγωγής έρευνας γενικά103
 • 1. Πεδίο εφαρμογής, σκοπός και τύπος104
 • 2. Δικαιώματα κοινού και οικογένειας θύματος106
 • 3. Εμβέλεια108
 • 4. Αποτελεσματικότητα108
 • Β. Η διαδικαστική υποχρέωση σε ειδικές περιπτώσεις112
 • 1. Η σχέση της διαδικαστικής υποχρέωσης του άρθρου 2 και του άρθρου 13112
 • 2. Ρατσιστικό κίνητρο παραβίασης της ουσιαστικής υποχρέωσης113
 • 3. Το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 2 σε δύσκολες συνθήκες ασφαλείας114
 • 4. Αναγκαστικές εξαφανίσεις προσώπων115
 • V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις118
 • Άρθρο 3 – Απαγόρευση των βασανιστηρίων121
 • I. Γενικές αρχές121
 • A. Απόλυτη απαγόρευση121
 • B. Διπλή υποχρέωση121
 • Γ. Ελάχιστος βαθμός σοβαρότητας121
 • Δ. Έμμεση οριζόντια ισχύς122
 • Ε. Απόδειξη123
 • II. Ορισμοί124
 • Α. Βασανιστήρια124
 • Β. Απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία126
 • III. Ουσιαστικό σκέλος128
 • Α. Αστυνομική βία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, ελέγχων, συλλήψεων και σε χώρους κράτησης128
 • Β. Συνθήκες κράτησης130
 • Οι ελληνικές υποθέσεις131
 • Γ. Πειθαρχικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας134
 • Δ. Ιατρική φροντίδα των κρατούμενων κι άλλα ζητήματα ιατρικής παρέμβασης136
 • Ε. Στρατιωτική θητεία140
 • IV. Διαδικαστικό σκέλος140
 • V. Προληπτική προστασία143
 • Α. Μέτρα απομάκρυνσης αλλοδαπών143
 • 1. Κίνδυνος κακομεταχείρισης143
 • 2. Ιατρικοί λόγοι148
 • Β. Ασφαλιστικά μέτρα148
 • VΙ. Καταληκτικές σκέψεις151
 • Άρθρο 4 – Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων153
 • Ι. Εισαγωγή153
 • ΙΙ. Δουλεία153
 • ΙΙΙ. Ειλωτεία155
 • ΙV. Η αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία 156
 • V. Οριοθέτηση της απαγόρευσης της αναγκαστικής εργασίας159
 • Α. Εργασία κρατουμένων159
 • Β. Υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως 159
 • Γ. Υπηρεσία σε περίπτωση κρίσεως ή θεομηνίας160
 • Δ. Υπηρεσία που απορρέει από τα καθήκοντα του ατόμου ως πολίτη161
 • VΙ. Θετικές Υποχρεώσεις161
 • VΙΙ. Συμπέρασμα163
 • Άρθρο 5 – Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια167
 • Ι. Εισαγωγή 167
 • ΙΙ. Η διαφορά μεταξύ στέρησης και περιορισμού της ελευθερίας168
 • ΙΙΙ. Η νομιμότητα της στέρησης της ελευθερίας171
 • Α. Η παραπομπή στο εθνικό δίκαιο 171
 • Β. Η ποιότητα του νόμου174
 • Γ. Η απαγόρευση της αυθαιρεσίας176
 • ΙV. Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση στέρησης της ελευθερίας177
 • Α. Κράτηση κατόπιν καταδίκης178
 • Β. Κράτηση λόγω μη εκπλήρωσης νόμιμης υποχρέωσης 181
 • Γ. Κράτηση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών183
 • Δ. Κράτηση ανηλίκου 187
 • Ε. Κράτηση ειδικών κατηγοριών προσώπων188
 • ΣΤ. Κράτηση αλλοδαπών σχετικά με την είσοδό τους και ενόψει απέλασης ή έκδοσης192
 • V. Δικαίωμα στην πληροφόρηση197
 • VΙ. Τα δικαιώματα του προσώπου που συλλαμβάνεται ή κρατείται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών 199
 • Α. Το δικαίωμα σε σύντομη παραπομπή ενώπιον δικαστικού λειτουργού 199
 • Β. Το δικαίωμα σε δίκη σε εύλογο χρόνο ή σε απόλυση εκκρεμούσης της δίκης203
 • 1. Λόγοι «σχετικοί» και «επαρκείς»204
 • 2. «Προσήκουσα επιμέλεια»206
 • Γ. Η υφ’ όρον απόλυση 207
 • VIΙ. Δικαίωμα προσφυγής κατά της νομιμότητας της κράτησης209
 • Α. Τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος προσφυγής 209
 • Β. Τα διαδικαστικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος προσφυγής 214
 • Γ. Έκδοση απόφασης σε σύντομη προθεσμία219
 • VIIΙ. Το δικαίωμα σε αποζημίωση 221
 • ΙΧ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 223
 • Άρθρο 6 – Δικαίωμα στη χρηστή απovoμή δικαιoσύvης225
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ)230
 • I. Εισαγωγικά230
 • ΙI. Πεδίο εφαρμογής233
 • Α. Αμφισβητήσεις επί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικής φύσης234
 • 1. Η «αστική φύση» των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων234
 • α) Η παλαιότερη διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου234
 • β) Ο χαρακτήρας και ιδίως η οικονομική διάσταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων235
 • γ) Δικαιώματα και υποχρεώσεις μη οικονομικού χαρακτήρα237
 • δ) Δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 6238
 • 2. Η έννοια των «δικαιωμάτων και υποχρεώσεων»240
 • 3. «Αμφισβητήσεις» επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων241
 • Β. Κατηγορίες ποινικής φύσης: τα κριτήρια Engel243
 • 1. Ο χαρακτηρισμός του αδικήματος στην εσωτερική έννομη τάξη244
 • 2. Η εγγενής φύση του αδικήματος245
 • 3. Η βαρύτητα της επαπειλούμενης κύρωσης246
 • Γ. Η εφαρμογή του άρθρου 6 στις επιμέρους διαδικασίες246
 • ΙII. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο248
 • Α. Το περιεχόμενο του δικαιώματος249
 • 1. Ο πυρήνας του δικαιώματος249
 • 2. Η έγκαιρη εκτέλεση των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων252
 • Β. Οι περιορισμοί του δικαιώματος254
 • 1. Περιορισμοί δικονομικού χαρακτήρα255
 • 2. Το ειδικότερο ζήτημα των δικαιοδοτικών ασυλιών257
 • α) Βουλευτικές ασυλίες και ασυλία του Αρχηγού του Κράτους258
 • β) Δικαιοδοτική ασυλία του Κράτους και των κρατικών οργάνων259
 • γ) Δικαιοδοτική ασυλία των διεθνών οργανισμών 263
 • IV. «Ανεξάρτητο και αμερόληπτο» δικαστήριο που «λειτουργεί νόμιμα»265
 • Α. Η ανεξαρτησία του δικαστηρίου265
 • Β. Η αμεροληψία του δικαστηρίου268
 • 1. Η υποκειμενική αμεροληψία267
 • 2. Η αντικειμενική αμεροληψία268
 • Γ. Η νόμιμη λειτουργία του δικαστηρίου271
 • V. Η αρχή της δημοσιότητας της δίκης272
 • VΙ. Ο εν γένει δίκαιος χαρακτήρας της δίκης275
 • A. Η αρχή της ισοπλίας276
 • B. Η αρχή της «αντιδικίας» (adversarial principle)277
 • Γ. Η νομιμότητα των αποδεικτικών μέσων280
 • Δ. Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης281
 • Ε. Η κεκαλυμμένη δράση των αστυνομικών και οι agents provocateurs284
 • 1. Ουσιαστικά κριτήρια284
 • 2. Δικονομικά κριτήρια286
 • ΣΤ. Η αιτιολόγηση των αποφάσεων287
 • Ζ. Η ασφάλεια δικαίου288
 • Η. Κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη στο εξωτερικό290
 • VIΙ. Η εύλογη διάρκεια της δίκης291
 • Α. Τα κριτήρια για την εκτίμηση του ευλόγου χρόνου291
 • 1. Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης292
 • 2. Η συμπεριφορά του προσφεύγοντος292
 • 3. Η συμπεριφορά των κρατικών αρχών293
 • 4. Το διακύβευμα της υπόθεσης για τον προσφεύγοντα295
 • Β. Ο προσμετρώμενος χρόνος296
 • 1. Dies a quo296
 • 2. Dies ad quem297
 • Γ. Οι «πιλοτικές» αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα298
 • VIIΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις299
 • ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ)301
 • I. Εισαγωγικά301
 • ΙΙ. Το τεκμήριο αθωότητας ως διαδικαστική εγγύηση301
 • Α. Η κατανομή του βάρους απόδειξης303
 • Β. Κρίσεις περί της ενοχής του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης304
 • ΙΙΙ. Το τεκμήριο αθωότητας ως στοιχείο της προσωπικότητας του προσφεύγοντος306
 • Α. Συναφείς ποινικές διαδικασίες ή παρεπόμενες της κύριας ποινικής δίκης306
 • B. Συναφείς μη ποινικές δίκες308
 • Γ. Κρίσεις προερχόμενες από μη δικαστικές αρχές311
 • IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις314
 • Δικαιώματα και ελευθερίες316
 • I. Εισαγωγικά316
 • II. Το δικαίωμα σε πληροφόρηση317
 • Α. Το περιεχόμενο, η έκταση και ο τύπος της πληροφόρησης317
 • Β. Η γλώσσα της πληροφόρησης321
 • Γ. Η πληροφόρηση «εv τη βραχυτέρα πρoθεσμία»321
 • III. Το δικαίωμα σε χρόνο και αναγκαίες ευκολίες 322
 • Α. Ο αναγκαίος χρόνος 323
 • Β. Οι «αναγκαίες ευκολίες» 324
 • IV. Το δικαίωμα υπεράσπισης με ή χωρίς συνήγορο327
 • A. Το δικαίωμα σε αυτοπρόσωπη υπεράσπιση328
 • B. Η παράσταση με συνήγορο329
 • 1. Η παράσταση με συνήγορο στο στάδιο της προδικασίας330
 • 2. Το δικαίωμα σε συνήγορο της επιλογής του κατηγορουμένου 332
 • Γ. Το δικαίωμα σε δωρεάν νομική συνδρομή334
 • 1. Οι προϋποθέσεις334
 • α) Η οικονομική αδυναμία του κατηγορουμένου334
 • β) Το συμφέρον της δικαιοσύνης335
 • 2. Η «πρακτική και αποτελεσματική» νομική συνδρομή336
 • V. Το δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης337
 • Α. Η έννοια του «μάρτυρα» 338
 • Β. Ο ανώνυμος μάρτυρας ή η μη εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο339
 • 1. Οι γενικές αρχές339
 • 2. Ο σοβαρός λόγος για την ανωνυμία ή τη μη εμφάνιση340
 • 3. Ο κανόνας περί «αποκλειστικού ή αποφασιστικού αποδεικτικού μέσου»343
 • 4. Η ύπαρξη αντισταθμιστικών παραγόντων344
 • Γ. Η άρνηση κλήσης μάρτυρα ή εξέτασης μάρτυρα από την υπεράσπιση345
 • VI. Το δικαίωμα σε διερμηνέα346
 • VII. Συμπερασματικές παρατηρήσεις348
 • Άρθρο 7 – Μη επιβολή ποινής άνευ νόμου350
 • I. Εισαγωγή350
 • ΙΙ. Nullum crimen, nulla poena sine lege 351
 • A. Η πρόβλεψη του αδικήματος 351
 • Β. Η έννοια της «ποινής» 356
 • Η διάκριση μεταξύ πρόβλεψης και εκτέλεσης ποινής 358
 • Γ. Αναδρομική εφαρμογή ποινικού νόμου 360
 • Αναδρομική εφαρμογή ευνοϊκότερου ποινικού νόμου361
 • ΙΙΙ. Ο ρόλος του διεθνούς δικαίου 362
 • ΙV. Η εξαίρεση των γενικών αρχών δικαίου των αναγνωρισμένων από τα «πολιτισμένα έθνη»364
 • V. Συμπερασματικές σκέψεις365
 • Άρθρο 8 – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής370
 • Ι. Εισαγωγή370
 • Α. Η δομή της διάταξης370
 • Β. Η φύση των υποχρεώσεων του Κράτους371
 • ΙΙ. Tο κανονιστικό περιεχόμενο των προστατευόμενων συμφερόντων373
 • Α. Ιδιωτική ζωή373
 • 1. Σωματική, ψυχική και ηθική ακεραιότητα 375
 • 2. Όνομα, ενδυμασία, εικόνα και φήμη380
 • 3. Προσωπική αυτονομία 384
 • 4. Γενετήσιος προσανατολισμός385
 • 5. Προσωπικά δεδομένα 388
 • Β. Οικογενειακή ζωή 393
 • 1. Η έννοια της «οικογενειακής ζωής»393
 • α) H παραδοσιακή μορφή της «οικογένειας»393
 • β) Η διεύρυνση της έννοιας της «οικογένειας»394
 • γ) Οικογένεια και γενετήσιος προσανατολισμός396
 • δ) Η διάρρηξη των οικογενειακών δεσμών398
 • 2. Θετικές υποχρεώσεις των κρατών που απορρέουν από την υποχρέωση σεβασμού της οικογενειακής ζωής398
 • α) Αναγνώριση και προσβολή της πατρότητας399
 • β) Παρένθετη κύηση και αναγνώριση υιοθεσίας400
 • γ) Επιμέλεια και επικοινωνία με τέκνα402
 • δ) Μετανάστευση και οικογενειακή ζωή404
 • Γ. Κατοικία 404
 • 1. Η έννοια της κατοικίας404
 • 2. Το περιεχόμενο του δικαιώματος405
 • 3. Τα όρια του δικαιώματος407
 • Δ. Αλληλογραφία408
 • 1. Αλληλογραφία κρατουμένων 409
 • 2. Υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων410
 • 3. Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης411
 • ΙΙΙ. Νόμιμοι περιορισμοί του προστατευόμενου δικαιώματος411
 • Α. Βάρος και μέτρο απόδειξης412
 • Β. Η νομιμότητα της επέμβασης – Γενικές Παρατηρήσεις413
 • 1. Επέμβαση προβλεπόμενη «υπό του νόμου»413
 • α) Χρήση κρυφών μέσων παρακολούθησης 415
 • β) Αλληλογραφία κρατουμένων 417
 • 2. Η νομιμότητα του σκοπού της επέμβασης 417
 • 3. Αναγκαιότητα της επέμβασης σε μία δημοκρατική κοινωνία419
 • α) Δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και την αλληλογραφία κρατουμένων420
 • β) Χρήση κρυφών μέσων παρακολούθησης422
 • γ) Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της εικόνας423
 • δ) Ζητήματα επιμέλειας τέκνου και επικοινωνίας με αυτό 425
 • ε) Διεθνής απαγωγή παιδιών427
 • στ) Απέλαση και σεβασμός της οικογενειακής ζωής429
 • IV. Συμπέρασμα433
 • Άρθρο 9 – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας436
 • I. Εισαγωγή436
 • IΙ. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9437
 • IΙΙ. Ο ποινικός κολασμός του προσηλυτισμού441
 • ΙV. Η απαίτηση προηγούμενης άδειας για την ίδρυση ευκτήριων οίκων και ναών444
 • V. Σχέσεις Κράτους και πνευματικών ηγετών θρησκευτικών κοινοτήτων446
 • VΙ. Νομική προσωπικότητα, αναγνώριση και διάλυση εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων448
 • VΙI. Η αναγραφή του θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα453
 • VIΙI. Η καταβολή εκκλησιαστικών φόρων και η φορολόγηση των εκκλησιών455
 • IΧ. Η ορκοδοσία και η αρνητική πτυχή της θρησκευτικής ελευθερίας456
 • Χ. Θρησκευτικές κοινότητες και απασχόληση457
 • ΧΙ. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης458
 • ΧΙΙ. Απαγόρευση θρησκευτικών κομμάτων και αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού461
 • ΧΙΙΙ. Η αμφίεση ως εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων463
 • ΧΙV. Η άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας στους χώρους εργασίας468
 • ΧV. Επέμβαση του Κράτους σε τελετουργίες θρησκευτικών κοινοτήτων471
 • ΧVΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις471
 • Άρθρο 10 – Ελευθερία έκφρασης475
 • I. Εισαγωγή 475
 • II. Φορείς του δικαιώματος475
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής477
 • IV. Τύπος 479
 • Α. Προστασία του Τύπου και των δημοσιογραφικών πηγών 479
 • Β. Υποχρεώσεις δημοσιογράφων και διάκριση μεταξύ γεγονότων και αξιολογικών κρίσεων482
 • V. Συστήματα ελέγχου και αδειοδότησης 484
 • VI. Δημόσιος διάλογος487
 • A. Πολιτικός λόγος487
 • B. Τέχνη487
 • Γ. Εμπορική διαφήμιση 489
 • VII. Θετικές υποχρεώσεις493
 • VIII. Ρητορική του μίσους 496
 • Α. Ξενοφοβικός λόγος 497
 • Β. Ακραίος εθνικιστικός λόγος 498
 • Γ. Ιστορικός αναθεωρητισμός 499
 • Δ. Θρησκευτικό μίσος500
 • Ε. Ομοφοβικός λόγος 501
 • ΣΤ. Υποχρεώσεις των τηλεοπτικών μέσων 501
 • Ζ. Σύμβολα στο πλαίσιο διαδηλώσεων και αντι-διαδηλώσεων502
 • IX. Νόμιμοι σκοποί περιορισμών503
 • A. Εθνική ασφάλεια503
 • B. Προάσπιση της τάξης και πρόληψη εγκλημάτων504
 • Γ. Προστασία ηθών507
 • Δ. Προστασία φήμης και υπόληψης τρίτων508
 • Ε. Πρόληψη αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών 511
 • ΣΤ. Διασφάλιση του κύρους και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας512
 • Χ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις516
 • Άρθρο 11 – Ελευθερία τoυ συvέρχεσθαι και συvεταιρίζεσθαι519
 • I. Εισαγωγή519
 • IΙ. Η ελευθερία του συνέρχεσθαι519
 • Α. Το δικαίωμα διοργάνωσης μιας ειρηνικής συνάθροισης521
 • Β. Το δικαίωμα συμμετοχής σε ειρηνική συνάθροιση527
 • IΙΙ. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι529
 • Α. Η προστασία των πολιτικών κομμάτων530
 • Β. Η προστασία των λοιπών σωματείων και ενώσεων536
 • Γ. Οι ειδικοί περιορισμοί του άρθρου 11 παρ. 2542
 • IV. Η συνδικαλιστική ελευθερία543
 • Α. Το πεδίο εφαρμογής της συνδικαλιστικής ελευθερίας543
 • Β. Το δικαίωμα μη συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις545
 • Γ. Το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας548
 • Δ. Το δικαίωμα στην απεργία548
 • Ε. Η συνδικαλιστική ελευθερία στο δημόσιο τομέα και σε θρησκευτικές κοινότητες549
 • ΣΤ. Η εσωτερική αυτονομία των συνδικάτων552
 • Ζ. Δραστηριότητες συνδικαλιστικών σωματείων στρεφόμενες εναντίον τρίτων553
 • V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 554
 • Άρθρο 12 – Δικαίωμα συνάψεως γάμου555
 • Ι. Εισαγωγή557
 • ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης 557
 • ΙΙΙ. Η σχέση των άρθρων 12 και 8 ΕΣΔΑ 562
 • IV. Η επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας και η διακριτική ευχέρεια των κρατών 565
 • V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις568
 • Άρθρο 13 – Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής570
 • Ι. Εισαγωγή: Η αναβίωση μίας ξεχασμένης προστασίας570
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 13572
 • ΙΙΙ. Η αποτελεσματικότητα της προσφυγής574
 • ΙV. Η σχέση του άρθρου 13 με τις υπόλοιπες ουσιαστικές ρυθμίσεις της ΕΣΔΑ579
 • A. Η σχέση των άρθρων 13 και 6578
 • Β. Η σχέση του άρθρου 13 με άλλες ουσιαστικές ρυθμίσεις 583
 • V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις588
 • Άρθρο 14 – Απαγόρευση των διακρίσεων590
 • Ι. Εισαγωγή590
 • ΙΙ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του άρθρου 14590
 • ΙΙΙ. Η έννοια της διακριτικής μεταχείρισης592
 • ΙV. Οι απαγορευόμενοι λόγοι διάκρισης595
 • Α. Φύλο595
 • Β. Σεξουαλικός προσανατολισμός599
 • Γ. Ιθαγένεια603
 • Δ. Θρησκεία606
 • Ε. Φυλή και βίαιη συμπεριφορά λόγω φυλετικών διακρίσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού607
 • ΣΤ. Έμμεση διάκριση - πρόσωπα που ανήκουν σε «μειονότητα»611
 • Ζ. Άλλοι λόγοι διάκρισης615
 • V. To Δωδέκατο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ619
 • VΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις622
 • Άρθρο 15 – Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης623
 • Ι. Εισαγωγή623
 • ΙΙ. Η έννοια του δημοσίου κινδύνου 625
 • ΙΙΙ. Έλεγχος των μέτρων έκτακτης ανάγκης629
 • ΙV. Συμβατότητα με τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο631
 • V. Διαδικαστικές προϋποθέσεις: ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης 633
 • Α. Περιεχόμενο της υποχρέωσης ενημέρωσης 633
 • Β. Συνέπειες της μη τήρησης της υποχρέωσης ειδοποίησης635
 • VI. Συμπερασματικές σκέψεις635
 • Άρθρο 16 – Περιορισμοί στην πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών637
 • Άρθρο 17 – Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματoς640
 • I. Εισαγωγή640
 • II. Η εφαρμογή του άρθρου 17 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 642
 • A. Το άρθρο 17 ως μοχλός έκπτωσης από το δικαίωμα 642
 • B. Το άρθρο 17 ως ερμηνευτικό εργαλείο642
 • 1. Η αναφορά στο άρθρο 17 642
 • 2. Η απουσία ρητής ή έστω υπαινικτικής αναφοράς στο άρθρο 17643
 • III. Η εφαρμογή του άρθρου 17 από το ΕΔΔΑ 643
 • IV. Άρθρο 17 και ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 10)645
 • V. Άρθρο 17 και ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11) 649
 • VΙ. Άρθρο 17 και άλλα άρθρα της Σύμβασης650
 • VIΙ. Συμπερασματικές σκέψεις651
 • Άρθρο 18 – Όρια στη χρήση των περιορισμών σε δικαιώματα653
 • Ι. Εισαγωγή653
 • ΙΙ. Ο χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου 18653
 • ΙΙΙ. Η έννοια των «επιτρεπόμενων περιορισμών»653
 • ΙV. Βάρος και μέτρο απόδειξης654
 • V. Η σποραδική εφαρμογή της διάταξης από το Δικαστήριο657
 • VI. Συμπερασματικές παρατηρήσεις658
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [...]660
 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (άρθρο 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ)659
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ659
 • Άρθρο 34 – Ατομικές προσφυγές660
 • Ι. Εισαγωγή660
 • ΙΙ. Έννοια «θύματος παραβίασης»661
 • Α. «Μη κυβερνητικός οργανισμός»661
 • Β. Άμεσο θύμα παραβίασης664
 • Γ. Θάνατος του προσφεύγοντος, «εν δυνάμει» και «έμμεσο» θύμα665
 • 1. Θάνατος του προσφεύγοντος665
 • 2. «Εν δυνάμει» θύμα666
 • 3. «Έμμεσο» θύμα667
 • Δ. Απώλεια της ιδιότητας του θύματος668
 • ΙΙΙ. Η υποχρέωση μη παρεμπόδισης της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος ατομικής προσφυγής669
 • IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις671
 • Άρθρο 35 – Πρoϋπoθέσεις παραδεκτoύ674
 • Ι. Εισαγωγή674
 • ΙΙ. Εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων675
 • A. Πρώτη φάση: το βάρος απόδειξης στο εγκαλούμενο κράτος676
 • 1. Διαθεσιμότητα (availability) του ενδίκου μέσου676
 • 2. Αποτελεσματικότητα (effectiveness) του ενδίκου μέσου678
 • Β. Δεύτερη φάση: μεταφορά του βάρους απόδειξης στον προσφεύγοντα681
 • ΙΙΙ. Εξάμηνη προθεσμία685
 • Α. Αφετηρία της προθεσμίας686
 • 1. Μετά την άσκηση των εσωτερικών ενδίκων μέσων687
 • 2. Όταν δεν προβλέπονται εσωτερικά ένδικα μέσα688
 • Β. Διακοπή της προθεσμίας391
 • ΙV. Προσφυγή ανώνυμη ή όμοια με άλλη που έχει ήδη εξετασθεί από το ΕΔΔΑ692
 • Α. Ανώνυμη προσφυγή692
 • Β. Προσφυγή όμοια με άλλη που έχει ήδη εξετασθεί από το Δικαστήριο ή άλλο διεθνές όργανο693
 • V. Άλλες περιπτώσεις ασυμβιβάστου με τις διατάξεις της Σύμβασης694
 • Α. Αρμοδιότητα ratione loci, temporis, materiae, personae694
 • 1. Αρμοδιότητα ratione temporis694
 • 2. Ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας ratione personae ως προς το εγκαλούμενο κράτος696
 • Β. Αιτίαση «προδήλως αβάσιμη»696
 • Γ. Καταχρηστική άσκηση προσφυγής 697
 • VΙ. De minimis: Το νέο κριτήριο της «μη σημαντικής βλάβης»698
 • VII. Συμπερασματικές παρατηρήσεις700
 • Άρθρο 41 – Δίκαιη ικανοποίηση702
 • Ι. Εισαγωγή702
 • ΙΙ. Κατάθεση αίτησης δίκαιης ικανοποίησης - Τυπικές προϋποθέσεις703
 • ΙΙΙ. Κατάθεση αίτησης δίκαιης ικανοποίησης - Ουσιαστικές προϋποθέσεις704
 • IV. Υλική ζημία705
 • V. Ηθική βλάβη708
 • VI. Έξοδα710
 • VII. Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή711
 • VIII. Η τάση προς μια πιο συστηματική εφαρμογή της αρχής της restitutio in integrum713
 • ΙΧ. Πρόθεση επέκτασης του δεδικασμένου πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση - Η συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 41 και 46 της Σύμβασης721
 • Χ. Η επιδίκαση αποζημίωσης στις διακρατικές υποθέσεις724
 • ΧI. Συμπέρασμα724
 • Άρθρο 46 – Υπoχρεωτική ισχύς και εκτέλεση τωv απoφάσεωv727
 • I. Εισαγωγή727
 • ΙΙ. Υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ728
 • Α. Νομική θεμελίωση728
 • Β. Διάκριση του όρου «εκτέλεση» από την έννοια της «συμμόρφωσης»734
 • Γ. Η θέση των εθνικών δικαστικών αρχών736
 • Δ. Μηχανισμός παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου740
 • 1. Η Επιτροπή Υπουργών740
 • 2. Η εποπτεία επί των απαιτούμενων για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου μέτρων συμμόρφωσης745
 • α) Ατομικά μέτρα συμμόρφωσης 746
 • β) Γενικά μέτρα συμμόρφωσης754
 • 3. Η πρακτική διάσταση 760
 • ΙII. Περαιτέρω μέτρα πίεσης στη διάθεση της Επιτροπής Υπουργών761
 • A. Παραπομπή αποφάσεως στο Δικαστήριο προς ερμηνεία761
 • B. Παραπομπή ερωτήματος στο Δικαστήριο ως προς τη (μη) συμμόρφωση κράτους - μέρους762
 • Γ. Αρμοδιότητα εξέτασης μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης763
 • IV. Συμπεράσματα763
 • ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΣΔΑ769
 • Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο770
 • Εις την Σύμβασιv περί πρoασπίσεως τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ και τωv θεμελιωδώv ελευθεριώv [ΝΔ 53/1974 (ΦΕΚ Α’ 256)]770
 • Άρθρo 1 – Πρoστασία της ιδιoκτησίας770
 • Ι. Εισαγωγικά770
 • ΙΙ. Πεδίο Εφαρμογής771
 • Α. Ratione materiae: η έννοια της «περιουσίας»771
 • Β. Ratione personae 775
 • ΙΙΙ. Θετικές υποχρεώσεις776
 • IV. Δομή: οι τρεις κανόνες και η ενιαία προσέγγιση του Δικαστηρίου778
 • V. Η αρχή της ειρηνικής απόλαυσης των αγαθών780
 • A. Η επέμβαση στην ειρηνική απόλαυση των αγαθών780
 • Β. Η επίτευξη της δίκαιης ισορροπίας783
 • 1. Μείωση μισθών και συντάξεων783
 • 2. Αναδρομική αναγνώριση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων785
 • 3. Οφειλόμενα ποσά από το Δημόσιο786
 • 4. Προθεσμία παραγραφής αξιώσεων των υπαλλήλων του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.788
 • 5. Αδρανείς τραπεζικοί λογαριασμοί788
 • 6. Νομοθετική παρέμβαση σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου789
 • 7. Μη εκτέλεση αποφάσεων789
 • 8. Μακρόχρονη «δέσμευση» της περιουσίας789
 • 9. Ζητήματα προστασίας της περιουσίας σε υποθέσεις διαδοχής Κρατών ή διενέξεων790
 • VI. Η στέρηση της περιουσίας790
 • A. Η έννοια της στέρησης790
 • B. Οι προϋποθέσεις επιτρεπτής στέρησης της περιουσίας793
 • 1. Η πρόβλεψη από το νόμο793
 • 2. Η ύπαρξη δημόσιας ωφέλειας795
 • 3. Ο σεβασμός των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου796
 • 4. Η επίτευξη δίκαιης ισορροπίας798
 • α) Η αποζημίωση ως σημαντικό στοιχείο της δίκαιης ισορροπίας798
 • β) Το παράδειγμα της Ελλάδας801
 • VΙΙ. Ο περιορισμός των περιουσιακών δικαιωμάτων804
 • A. Η έννοια της «ρύθμισης της χρήσης» αγαθών804
 • B. Η καταβολή φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων807
 • Γ. Προϋποθέσεις επιτρεπτού περιορισμού των περιουσιακών δικαιωμάτων807
 • 1. Η πρόβλεψη από το νόμο807
 • 2. Η ύπαρξη δημοσίου συμφέροντος807
 • 3. Η επίτευξη της δίκαιης ισορροπίας808
 • α) Ενδεικτικά κριτήρια809
 • β) Ο ρόλος της αποζημίωσης813
 • VIIΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις815
 • Άρθρο 2 – Δικαίωμα στηv εκπαίδευση817
 • I. Εισαγωγή 817
 • ΙΙ. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση817
 • Α. Η θετική υποχρέωση οργάνωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικού συστήματος820
 • Β. Απαγόρευση διακρίσεων821
 • Γ. Μέτρα πειθαρχίας 825
 • III. Τα δικαιώματα των γονέων 826
 • Α. Θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις827
 • Β. Η αρχή του πλουραλισμού στην εκπαίδευση827
 • IV. Συμπερασματικές σκέψεις 831
 • Άρθρο 3 – Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές833
 • Ι. Εισαγωγικά833
 • ΙΙ. Το δικαίωμα του εκλέγειν834
 • Α. Η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου από τους φυλακισμένους835
 • Β. Άλλες περιπτώσεις αφαίρεσης του δικαιώματος ψήφου838
 • Γ. Το δικαίωμα ψήφου των αποδήμων839
 • ΙII. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι840
 • Α. Ασυμβίβαστα, κωλύματα εκλογιμότητας και έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα840
 • B. Εθνικές ιδιαιτερότητες, ιστορικό πλαίσιο και δικαίωμα του εκλέγεσθαι843
 • Γ. Κάλυψη της προεκλογικής περιόδου846
 • ΙV. Το εκλογικό σύστημα και η εκλογική νομοθεσία846
 • V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 850
 • Έβδομο Πρωτόκολλο851
 • Της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών851
 • Άρθρο 1 – Διαδικαστικές εγγυήσεις σε περίπτωση απέλασης αλλοδαπών851
 • Ι. Εισαγωγή851
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής852
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις για την απέλαση αλλοδαπού που διαμένει νόμιμα στη χώρα851
 • ΙV. Απέλαση αλλοδαπού για λόγους δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας 856
 • V. Συμπέρασμα858
 • Άρθρο 2 – Δικαίωμα για διπλό βαθμό δικαιοδοσίας σε θέματα ποινικού δικαίου860
 • I. Εισαγωγή860
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της επανεξέτασης860
 • ΙΙΙ. Οι εξαιρέσεις στο δικαίωμα επανεξέτασης863
 • ΙV. Η εμβέλεια της επανεξέτασης865
 • Α. Ευρύ περιθώριο εκτίμησης στα συμβαλλόμενα κράτη ως προς την εμβέλεια της επανεξέτασης865
 • Β. Περιπτωσιολογία περιορισμών στο δικαίωμα επανεξέτασης 856
 • V. Η συμβατότητα του άρθρου 32 του Ν 3346/2005 με το άρθρο 2 του Έβδομου Πρωτοκόλλου871
 • VI. Συμπέρασμα872
 • Άρθρο 3 – Δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση δικαστικής πλάνης873
 • I. Προϋποθέσεις για αποζημίωση λόγω δικαστικής πλάνης 873
 • II. Καταβολή αποζημίωσης875
 • Άρθρο 4 – Δικαίωμα κάθε πρoσώπoυ να μη δικάζεται ή να τιμωρείται δύo φoρές για τo ίδιo αδίκημα878
 • Ι. Εισαγωγή878
 • ΙΙ. Οι έννοιες «ποινική» δίωξη ή καταδίκη και αθώωση ή καταδίκη «με αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με τo νόμo και την πoινική δικoνoμία τoυ Κράτoυς αυτoύ»879
 • Α. Η αυτόνομη ερμηνεία των ως άνω εννοιών του άρθρου 4 του Έβδομου Πρωτοκόλλου880
 • Β. Τα όρια στην αυτόνομη ερμηνεία των ως άνω εννοιών του άρθρου 4 του Έβδομου Πρωτοκόλλου: σχετικές επιφυλάξεις και δηλώσεις 883
 • ΙΙΙ. Η έννοια του idem: δίωξη ή καταδίκη δύο φορές για την ίδια «παράβαση»884
 • Α. Η ίδια «παράβαση» ως ταυτότητα νομικού χαρακτηρισμού884
 • Β. Η ίδια «παράβαση» ως παράβαση με τα «ίδια ουσιώδη στοιχεία»886
 • Γ. Η ίδια «παράβαση» ως ταυτότητα συμπεριφοράς (idem factum)887
 • ΙV. Η έννοια του bis889
 • V. «Αμετάκλητη απόφαση» και «επανάληψη της διαδικασίας»892
 • VI. Συμπέρασμα893
 • Άρθρο 5 – Ισότητα μεταξύ συζύγων894
 • Ι. Εισαγωγή894
 • ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του Έβδομου Πρωτοκόλλου 895
 • ΙΙΙ. Η σχέση των άρθρων 8 ΕΣΔΑ και 5 του Έβδομου Πρωτοκόλλου 897
 • IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις898
 • ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔΑ899
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ899
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ902
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ912
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ924
 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΥ947
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ951
 • 0
 • 0