Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-182-8
Σελίδες: 256
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Επιμέλεια: Α. Γιαννακούλα, Μ. Μηλαπίδου

Το έργο «Προσωπικά Δεδομένα» αποτελεί μια συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας. Το βασικό σχετικό νομοθέτημα (Ν 2472/1997) παρατίθεται ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί (Ν 3471/2006 και Ν 3917/2011), ενώ κάθε άρθρο του συνοδεύεται από πίνακα βιβλιογραφίας και νομολογία.

Ιδιαίτερα ως προς την τελευταία, σημειώνεται ότι η έρευνα ανατρέχει ήδη στην έναρξη εφαρμογής του Ν 2472/1997, καλύπτει αποφάσεις τόσο των δικαστηρίων της ουσίας όσο και του Ανώτατου Ακυρωτικού, επικεντρώνεται σε όσες έκριναν ζητήματα που αφορούν το ποινικό δίκαιο και συστηματοποιείται όχι μόνο κατ’ άρθρο αλλά και θεματικά (έννομο αγαθό, αντικειμενική υπόσταση, υποκειμενική υπόσταση, συρροή, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της προσφορότητας, αρχή του σκοπού κ.λπ.).

Παράλληλα, καταγράφονται και εντάσσονται στη συστηματοποίηση και οι σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ συνολικά ανάλογη είναι η παρουσίαση και για τους Ν 3471/2006 και Ν 3917/2011. Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης έχει πρόσβαση στις εισηγητικές εκθέσεις των νόμων, καθώς και σε κατάλογο όπου συγκεντρώνεται και απαριθμείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει θεσπιστεί στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα των προσωπικών δεδομένων

 • -22
 • Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ3
 • Άρθρο 1 – Αντικείμενο3
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ3
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ3
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 3
 • 1. Σκοπός και αντικείμενο του Ν 2472/19973
 • 2. Σχέση της προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την κατοχύρωση της ελευθερίας της έκφρασης5
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί6
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.8
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ8
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8
 • 1. Έννοια των «δεδομένων»8
 • 2. Έννοια των «ευαίσθητων δεδομένων»10
 • 3. Έννοια της «επεξεργασίας»11
 • 4. Έννοια του «αρχείου»12
 • 5. Έννοια του «τρίτου»16
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ17
 • 1. Δημοσιοποίηση στοιχείων προσώπου εμπλεκόμενου σε παράνομη δραστηριότητα17
 • 2. Περιπτώσεις «δεδομένων»18
 • 3. Περίπτωση «ευαίσθητων δεδομένων»19
 • 4. Περιπτώσεις «επεξεργασίας»19
 • Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής20
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ21
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ21
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ22
 • 1. Πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/199722
 • 2. Επεξεργασία δεδομένων από δικαστικές-εισαγγελικές αρχές23
 • 3. Επεξεργασία δεδομένων και Διαδίκτυο25
 • 4. Επεξεργασία δεδομένων και Τύπος - Τηλεόραση26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄– ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ28
 • Άρθρο 4 – Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα28
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ28
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ29
 • 1. Αρχή αναλογικότητας29
 • 2. Αρχή προσφορότητας - αναγκαιότητας29
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ29
 • 1. Τήρηση της αρχής του σκοπού και της αναλογικότητας29
 • 2. Προϋποθέσεις νομιμότητας32
 • Άρθρο 5 – Προϋποθέσεις επεξεργασίας32
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ33
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ33
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ33
 • 1. Εκ των υστέρων συγκατάθεση33
 • 2. Αναγκαιότητα34
 • 3. Ικανοποίηση έννομου συμφέροντος που υπερέχει άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων34
 • 4. Εξαίρεση από το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα36
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ37
 • 1. Περιπτώσεις «έννομου συμφέροντος»37
 • 2. Στάθμιση σε περίπτωση σύγκρουσης με το συμφέρον πληροφόρησης του κοινού98
 • Άρθρο 6 – Γνωστοποίηση40
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ40
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ40
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ41
 • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα41
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ42
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης42
 • Άρθρο 7 – Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων42
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ44
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ44
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ44
 • 1. Συμβατότητα με τους σκοπούς του νόμου44
 • 2. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος45
 • 3. Υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου46
 • 4. Επεξεργασία από Δημόσια Αρχή για λόγους εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής49
 • 5. Ευαίσθητα δεδομένα δημοσίων προσώπων50
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ51
 • 1. Γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου των ευαίσθητων δεδομένων51
 • 2. Ευαίσθητα δεδομένα δημοσίων προσώπων51
 • Άρθρο 7Α – Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας52
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ54
 • Άρθρο 8 – Διασύνδεση αρχείων54
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ54
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ55
 • Παραβίαση υποχρέωσης απάντησης σε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία55
 • Άρθρο 9 – Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα55
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ56
 • Άρθρο 10 – Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας57
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ57
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ57
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ57
 • 1. Λήψη μέτρων ασφαλείας σε αναδημοσίευση57
 • 2. Λήψη μέτρων ασφαλείας και διαφύλαξη των σκοπών της επιστημονικής έρευνας58
 • 3. Παραβίαση υποχρέωσης λήψης μέτρων ασφαλείας59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄– ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ59
 • Άρθρο 11 – Δικαίωμα ενημέρωσης59
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ60
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ60
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ61
 • Έλλειψη προηγούμενης ενημέρωσης υποκειμένου για την επεξεργασία – Παράνομο αποδεικτικό μέσο61
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ61
 • 1. Προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των ευαίσθητων δεδομένων61
 • 2. Ενημέρωση μέσω του Τύπου62
 • Άρθρο 12 – Δικαίωμα πρόσβασης62
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ63
 • Άρθρο 13 – Δικαίωμα αντίρρησης63
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ64
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ64
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ64
 • Παραβίαση υποχρέωσης απάντησης σε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία64
 • Άρθρο 14 – Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄– ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ65
 • Άρθρο 15 – Σύσταση - Αποστολή - Νομική φύση65
 • Άρθρο 16 – Συγκρότηση της Αρχής66
 • Άρθρο 17 – Κωλύματα - Ασυμβίβαστα μελών της Αρχής67
 • Άρθρο 18 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής67
 • Άρθρο 19 – Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής69
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ73
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ73
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ73
 • 1. Συμμόρφωση με εισαγγελικές διατάξεις73
 • 2. Απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο73
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ74
 • 1. Αρμοδιότητα ΑΠΔΠΧ και ΕΣΡ - Ne bis in idem74
 • 2. Νομιμότητα πρωτογενούς κτήσης και επακόλουθης συλλογής πληροφοριών75
 • Άρθρο 20 – Γραμματεία της Αρχής75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ78
 • Άρθρο 21 – Διοικητικές κυρώσεις78
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ78
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ79
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ79
 • 1. Επιβολή της κύρωσης της προειδοποίησης79
 • 2. Επιβολή προστίμου79
 • 3. Επιβολή προστίμου και της κύρωσης της διακοπής επεξεργασίας80
 • 4. Επιβολή προστίμου και άλλων υποχρεώσεων81
 • Άρθρο 22 – Ποινικές κυρώσεις82
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ84
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ84
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ84
 • Ι. ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 484
 • ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 4 - ΑΔΙΚΟ87
 • 1. Βασικά δομικά στοιχεία - χαρακτήρας του εγκλήματος87
 • 2. Έννοια του «αρχείου»89
 • 3. Έννοια του «δικαιώματος»92
 • ΙΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 4 - ΕΝΟΧΗ93
 • IV. ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ - 22 ΠΑΡ. 693
 • V. ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 594
 • VΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ94
 • 1. Συρροή εγκλημάτων94
 • 2. Ρήτρα επικουρικότητας94
 • 3. Λοιποί συσχετισμοί μεταξύ των εγκλημάτων95
 • VΙΙ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ96
 • 1. Δικαιώματα βάσει του ΚΠΔ για την αποκάλυψη της αλήθειας - Σχέση ειδικότητας ΚΠΔ προς Ν 2472/199796
 • 2. Άλλοι λόγοι άρσης του αδίκου99
 • VIΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ105
 • 1. Αιτιολογία - Αρνητική υπέρβαση εξουσίας105
 • 2. Προσωρινή κράτηση107
 • 3. Παράσταση πολιτικής αγωγής108
 • Άρθρο 23 – Αστική ευθύνη108
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ108
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ108
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ109
 • Αποζημίωση λόγω περιουσιακής ή ηθικής βλάβης – Δικαιούχος το φυσικό πρόσωπο109
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ109
 • Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας109
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ110
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ110
 • Άρθρο 25 – Έναρξη λειτουργίας της Αρχής110
 • Άρθρο 26 – Έναρξη ισχύος111
 • ΝΟΜΟΣ 3471/2006: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997113
 • Άρθρο 1 – Σκοπός113
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί113
 • Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής115
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ115
 • Άρθρο 4 – Απόρρητο115
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ116
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ117
 • 1. Χρήση «απαγορευμένων αποδεικτικών μέσων» - Άρση απορρήτου117
 • 2. Προστασία απορρήτου επικοινωνίας και Διαδίκτυο118
 • 3. Προστασία επικοινωνίας και εξυβριστικές, συκοφαντικές, απειλητικές ή εκβιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα126
 • Άρθρο 5 – Κανόνες επεξεργασίας128
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ129
 • Άρθρο 6 – Δεδομένα κίνησης και θέσης129
 • Άρθρο 7 – Αναλυτική χρέωση131
 • Άρθρο 8 – Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής131
 • Άρθρο 9 – Αυτόματη προώθηση κλήσεων133
 • Άρθρο 10 – Κατάλογοι συνδρομητών133
 • Άρθρο 11 – Μη ζητηθείσα επικοινωνία 134
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ136
 • Αποστολή μη ζητηθείσας επικοινωνίας136
 • Άρθρο 12 – Ασφάλεια επεξεργασίας 137
 • Άρθρο 13 – Αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών139
 • Άρθρο 14 – Αστική ευθύνη140
 • Άρθρο 15 – Ποινικές κυρώσεις140
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ141
 • Άρθρο 16 – Μεταβατικές διατάξεις141
 • ΝΟΜΟΣ 3917/2011: Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/58/ΕΚ143
 • Άρθρο 1 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής143
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί144
 • Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις παρόχων ως προς τη διατήρηση των δεδομένων144
 • Άρθρο 4 – Πρόσβαση στα δεδομένα145
 • Άρθρο 5 – Κατηγορίες διατηρούμενων δεδομένων145
 • Άρθρο 6 – Τόπος και διάρκεια διατήρησης147
 • Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις παρόχων ως προς την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων148
 • Άρθρο 8 – Τρόπος διατήρησης και διαβίβασης δεδομένων149
 • Άρθρο 9 – Εποπτικές Αρχές149
 • Άρθρο 10 – Στατιστικά στοιχεία149
 • Άρθρο 11 – Ποινικές κυρώσεις150
 • Άρθρο 12 – Διοικητικές κυρώσεις150
 • Άρθρο 13 – Αστική ευθύνη151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄– ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ Ή ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ Ή ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ152
 • Άρθρο 14 – Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους152
 • Β΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ154
 • Γ΄ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ161
 • ΝΟΜΟΣ 2472/1997: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα163
 • ΝΟΜΟΣ 2472/1997: Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»163
 • ΝΟΜΟΣ 2819/2000: Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Εταιρίας “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004”, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις»173
 • ΝΟΜΟΣ 3090/2002: Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις»175
 • ΝΟΜΟΣ 3471/2006: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997»177
 • ΝΟΜΟΣ 3917/2011: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις»187
 • ΝΟΜΟΣ 4139/2013: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Νόμος περί ναρκωτικών και άλλες διατάξεις»205
 • Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ206
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ228
 • 0
 • 0