Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-161-3
Σελίδες: 128
Συγγραφέας: Α. Κωστοπούλου, Λ.-Α. Σισιλιάνος

Η συμβολή αυτή καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία, παρέχοντας στον νομικό έναν εύχρηστο και ολοκληρωμένο πρακτικό οδηγό της πορείας μιας ατομικής προσφυγής με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εξετάζονται όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την προετοιμασία και την κατάθεση της προσφυγής έως την πλήρη εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου με την παρέμβαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη νομολογία που αφορά τις ελληνικές υποθέσεις. Ο οδηγός συμπληρώνεται σε Παράρτημα με το έντυπο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το έντυπο του πληρεξουσίου στα ελληνικά, καθώς και το κείμενο της ΕΣΔΑ και των Πρωτοκόλλων τα οποία δεσμεύουν τη χώρα μας.

Ειδικότερα, το βιβλίο περιλαμβάνει σε ανάλυση όλων των επιμέρους σταδίων με παραπομπές στα νομοθετικά κείμενα και την νομολογία του ΕΔΔΑ τα όργανα της ΕΣΔΑ, όπως την δομή και την διάρθρωση του Δικαστηρίου και την Επιτροπή Υπουργών και την διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ (συμπλήρωση και υποβολή της προσφυγής, καταχώριση της προσφυγής, κυριότερες προϋποθέσεις του παραδεκτού, προτεραιότητα εξέτασης των προσφυγών, τα προσωρινά μέτρα, η παρέμβαση τρίτου, ο φιλικός διακανονισμός και η εξέταση της προσφυγής από το Δικαστήριο). Ομοίως, παρουσιάζεται η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών όπως οι αρμοδιότητές της, η επίβλεψη της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και η εποπτεία εκτέλεσης των όρων φιλικού διακανονισμού. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη οι σχετικές διαδικασίες απεικονίζονται και σχηματικά υπό την μορφή διαγραμμάτων.  

Το έργο πλαισιώνεται από ένα συνοπτικό και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο με την παράθεση των κυριότερων όρων που διευκολύνει τον αναγνώστη έτι περαιτέρω στην έρευνά του.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει τον πλέον ολοκληρωμένο και πρακτικό οδηγό κατάθεσης μιας προσφυγής στο ΕΔΔΑ επισημαίνοντας όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας αυτής.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • Ι. Τα όργανα της ΕΣΔΑ11
 • Α. Το Δικαστήριο (δομή και διάρθρωση)11
 • 1. Γενικά15
 • 2. Διοικητική Ολομέλεια16
 • 3. «Διοικητικά τμήματα» (Sections)16
 • 4. Σχηματισμοί εκδίκασης17
 • α. Μονομελής σχηματισμός17
 • β. Επιτροπές τριών δικαστών17
 • γ. Τμήμα επτά δικαστών (Chambers)18
 • δ. Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης (Grand Chamber)18
 • Β. Η Επιτροπή Υπουργών19
 • ΙΙ. Η διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ21
 • Α. Οι πηγές 22
 • 1. Η ΕΣΔΑ22
 • 2. Ο Κανονισμός 22
 • Β. Οι φάσεις της διαδικασίας23
 • 1. Η συμπλήρωση και η υποβολή της προσφυγής23
 • α. Έντυπο προσφυγής και γλώσσα διαδικασίας25
 • β. Πληρότητα προσφυγής25
 • γ. Εκπροσώπηση, νομική βοήθεια και κόστος διαδικασίας26
 • δ. Ομαδικές προσφυγές και περισσότεροι προσφεύγοντες27
 • ε. Δημοσιότητα διαδικασίας και ανωνυμία προσφεύγοντος 27
 • στ. Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου28
 • 2. Η καταχώριση της προσφυγής29
 • 3. Οι κυριότερες προϋποθέσεις του παραδεκτού 30
 • α. Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων: το παράδειγμα της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας31
 • β. Εξάμηνη (και προσεχώς τετράμηνη) προθεσμία41
 • γ. Προδήλως αβάσιμη προσφυγή42
 • 4. Η προτεραιότητα εξέτασης των προσφυγών43
 • 5. Τα προσωρινά μέτρα44
 • α. Νομική βάση45
 • β. Χαρακτηριστικά 46
 • γ. Υποβολή αιτήματος47
 • δ. Απόφαση 47
 • 6. Η παρέμβαση τρίτου48
 • 7. Ο φιλικός διακανονισμός (και η μονομερής δήλωση)51
 • 8. Η εξέταση της προσφυγής από το Δικαστήριο 53
 • α. Η εκδίκαση των προσφυγών που δεν κοινοποιούνται στην Κυβέρνηση57
 • i. Η εκδίκαση από μονομελή σχηματισμό 57
 • ii. H εκδίκαση από Eπιτροπή τριών δικαστών58
 • iii. Η εκδίκαση από Τμήμα59
 • β. Η εκδίκαση των προσφυγών που κοινοποιούνται στην Κυβέρνηση59
 • i. Η κοινοποίηση59
 • ii. Η εκδίκαση από Επιτροπή τριών δικαστών60
 • iii. Η εκδίκαση από Τμήμα62
 • iv. Ειδικότερα: η επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης64
 • γ. Η εξέταση της προσφυγής από το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης 67
 • i. Παραίτηση Τμήματος υπέρ του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης69
 • ii. Παραπομπή στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης69
 • iii. Οι διαφορές των διαδικασιών71
 • iv. Διαδικασία ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης και αποφάσεις αυτού72
 • v. Οριστικές αποφάσεις 72
 • ΙΙΙ. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών75
 • Α. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υπουργών με βάση την ΕΣΔΑ75
 • Β. Η επίβλεψη της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ75
 • 1. Το εύρος της υποχρέωσης των Κρατών προς συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ75
 • 2. Φάσεις της διαδικασίας75
 • 3. Δυνατότητα του προσφεύγοντος να επικοινωνήσει με την Επιτροπή Υπουργών77
 • Γ. Η εποπτεία εκτέλεσης των όρων φιλικού διακανονισμού78
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ83
 • A) Έντυπο προσφυγής83
 • Β) Έντυπο πληρεξουσίου97
 • Γ) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Πρόσθετα Πρωτόκολλα101
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου101
 • Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο115
 • Έκτο Πρωτόκολλο117
 • Έβδομο Πρωτόκολλο119
 • Δέκατο Τρίτο Πρωτόκολλο122
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ125
 • 0
 • 0